Isaiah 32:12

  32:12   2532 και and 1909 επί [2upon 3588 των 3the 3149 μαστών 4breasts 2875 κόπτεσθε 1beat]! 575 από because of 68 αγρού [2field 1937.1 επιθυμήματος 1the desirable], 2532 και and 288 αμπέλου [2of the grapevine 1081 γεννήματος 1the produce].