Isaiah 33

  33:1   3759 ουαί Woe 3588 τοις to the ones 5003 ταλαιπωρούσιν causing misery, 1473 υμάς [4you 1161 δε 1but 3762 ουδείς 2no one 4160 ποιεί 3makes] 5005 ταλαιπώρους miserable; 2532 και and 3588 ο the one 114 αθετών disrespecting 1473 υμάς you, 3756 ουκ does not 114 αθετεί disrespect; 234.1 αλώσονται [3shall be captured 3588 οι 1the ones 114 αθετούντες 2disrespecting], 2532 και and 3860 παραδοθήσονται they shall be delivered up; 2532 και and 5613 ως as 4597 σης a moth 1909 επί upon 2440 ιματίου a cloak, 3779 ούτως so 2274 ηττηθήσονται they shall be vanquished.   33:2   2962 κύριε O lord, 1653 ελέησον show mercy on 1473 ημάς us! 1909 επί [3upon 1473 σοι 4you 1063 γαρ 1for 3982 πεποίθαμεν 2we rely]. 1096 εγενήθη [5became 3588 το 1The 4690 σπέρμα 2seed 3588 των 3of the ones 544 απειθούντων 4resisting persuasion] 1519 εις for 684 απώλειαν destruction; 3588 η   1161 δε but 4991-1473 σωτηρία ημών our deliverance 1722 εν is in 2540 καιρώ time 2347 θλίψεως of affliction.   33:3   1223 διά On account of 5456 φωνήν the sound 3588 του   5401 φόβου of the fear 1473 σου of you 1839 εξέστησαν [2were amazed 2992 λαοί 1peoples]. 575 από [5because of 3588 του 6the 5401 φόβου 7fear 1473 σου 8of you 2532 και 1and 1289 διεσπάρησαν 4were dispersed 3588 τα 2the 1484 έθνη 3nations].   33:4   3568-1161 νυν δε But now 4863 συναχθήσεται [2shall be gathered 3588 τα   4661-1473 σκύλα υμών 1your spoils], 3397 μικρού small 2532 και and 3173 μεγάλου great; 3739 ον in which 5158 τρόπον manner 1437 εάν as if 5100 τις one 4863 συναγάγη should gather 200 ακρίδας locusts, 3779 ούτως so 1702 εμπαίξουσιν they shall mock 1473 υμίν you.   33:5   39 άγιος Holy 3588 ο is the 2316 θεός God 3588 ο   2730 κατοικών dwelling 1722 εν in 3772 ουρανοίς heavens. 1705-* ενεπλήσθη Σιών Zion shall be filled up 2920 κρίσεως with equity 2532 και and 1343 δικαιοσύνης righteousness.   33:6   1722 εν [2to 3551 νόμω 3the law 3860 παραδοθήσονται 1They shall be delivered up]. 1722 εν [2is in 2344 θησαυροίς 3treasuries 3588 η   4991-1473 σωτηρία ημών 1Our deliverance]. 1563 εκεί Located there 4678 σοφία are wisdom 2532 και and 1989.1 επιστήμη higher knowledge 2532 και and 2150 ευσέβεια piety 4314 προς to 3588 τον the 2962 κύριον lord; 3778 ούτοι these 1510.2.6 εισι are 2344 θησαυροί treasuries 1343 δικαιοσύνης of righteousness.   33:7   2400 ιδού Behold 1211 δη indeed, 1722 εν in 3588 τω the 5401 φόβω fear 1473 υμών of you 3778 ούτοι these 5399 φοβηθήσονται shall be fearful. 3739 ους Whom 5399 εφοβείσθε you feared 994 βοήσονται shall yell out 575 αφ΄ because of 1473 υμών you; 32-1063 άγγελοι γαρ for messengers 649 αποσταλήσονται shall be sent 3870 παρακαλούντες enjoining for 1515 ειρήνην peace, 4090 πικρώς bitterly 2799 κλαίοντες weeping.   33:8   2049 ερημωθήσονται [5shall be made desolate 1063 γαρ 1For 3588 αι 2the 3778 τούτων 4of these 3598 οδοί 3ways]. 3973 πέπαυται [5has been made to cease 3588 ο 1Your 5401 φόβος 2fear 3588 των 3of the 1484 εθνών 4nations], 2532 και and 3588 η the 1242 διαθήκη covenant 142 αίρεται is lifted away, 2532 και and 3766.2 ου μη in no way 3049 λογίσησθε shall you consider 1473 αυτούς them 444 ανθρώπους men.   33:9   3996 επένθησεν [3mourned 3588 η 1The 1093 γη 2land]. 153-3588-* ησχύνθη ο Λίβανος Lebanon is ashamed. 1678.2 έλη [3marshes 1096 εγένετο 2became 3588 ο   * Σαρών 1Sharon]. 5318 φανερά [3of distinction 1510.8.3 έσται 2will be 3588 η   * Γαλιλαία 1Galilee], 2532 και and 3588 ο   * Κάρμελος Carmel.   33:10   3568 νυν Now 450 αναστήσομαι I shall rise up, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord. 3568 νυν Now 1392 δοξασθήσομαι I shall be glorified, 3568 νυν now 5312 υψωθήσομαι I shall be exalted,   33:11   3568 νυν now 3708 όψεσθε you shall see, 3568 νυν now 143 αισθηθήσεσθε you shall perceive, 3152 ματαία [5in vain 1510.8.3 έσται 4shall be 3588 η 1the 2479 ισχύς 2strength 3588 του   4151-1473 πνεύματος υμών 3of your spirit]; 4442 πυρ fire 2719 κατεδέται shall devour 1473 υμάς you.   33:12   2532 και And 1510.8.6 έσονται [2shall be 1484 έθνη 1the nations] 2618 κατακεκαυμένα for incinerating 5613 ως as 173 άκανθα a thorn-bush 1722 εν in 68 αγρώ a field 4495 ερριμμένη being tossed 2532 και and 2618 κατακεκαυμένη being incinerated.   33:13   191 ακούσονται [3shall hear 3588 οι 1The ones 4207 πόρρωθεν 2at a distance] 3739 α what 4160 εποίησα I did; 2532 και and 1097 γνώσονται [3shall know 3588 οι 1the ones 1448 εγγίζοντες 2approaching] 3588 την   2479-1473 ισχύν μου my strength.   33:14   868 απέστησαν [5departed 3588 οι 1The 1722 εν 3in * Σιών 4Zion 459 άνομοι 2lawless ones]. 2983 λήψεται [2shall take 5156 τρόμος 1Trembling] 3588 τους the 765 ασεβείς impious. 5100 τις Who 312 αναγγελεί shall announce 1473 υμίν to you 3754 ότι that 4442 πυρ a fire 2545 καίεται is being burned? 5100 τις Who 312 αναγγελεί shall announce 1473 υμίν to you 3588 τον the 5117 τόπον [2place 3588 τον   166 αιώνιον 1eternal]?   33:15   4198 πορευόμενος The one going 1722 εν in 1343 δικαιοσύνη righteousness, 2980 λαλών speaking 2117 ευθείαν the straight 3598 οδόν way, 3404 μισών detesting 458 ανομίαν lawlessness 2532 και and 93 αδικίαν injustice, 2532 και and 3588 τας [3with the 5495 χείρας 4hands 642.3 αποσειόμενος 1shaking off 575 από   1435 δώρων 2bribes], 925 βαρύνων weighing down 3588 τα the 3775 ώτα ears 2443 ίνα that 3361 μη he should not 191 ακούση hear 2920 κρίσιν a judgment 129 αίματος of blood, 2576 καμμύων closing the eyelids 3588 τους of the 3788 οφθαλμούς eyes 2443 ίνα that 3361 μη he should not 1492 ίδη behold 93 αδικίαν injustice.   33:16   3778 ούτος This one 3611 οικήσει shall live 1722 εν in 5308 υψηλώ a high 4693 σπηλαίω cave 4073 πέτρας [2rocks 2478 ισχυράς 1of strong]; 740 άρτος bread 1473-1325 αυτώ δοθήσεται shall be given to him, 2532 και and 3588 το   5204-1473 ύδωρ αυτού his water 4103 πιστόν is trustworthy.   33:17   935 βασιλέα [2a king 3326 μετά 3with 1391 δόξης 4glory 3708 όψεσθε 1You shall see], 2532 και and 3588 οι   3788-1473 οφθαλμοί υμών your eyes 3708 όψονται shall see 1093 γην a land 4207 πόρρωθεν at a distance.   33:18   3588 η   5590-1473 ψυχή υμών Your soul 3191 μελετήσει shall meditate upon 5401 φόβον fear. 4226 που Where 1510.2.6 εισίν are 3588 οι the 1122.2 γραμματικοί academics? 4226 που Where 1510.2.6 εισίν are 3588 οι the ones 4823 συμβουλεύοντες advising? 4226 που Where 1510.2.3 εστίν is 3588 ο the one 705 αριθμών counting 3588 τους the ones 5142 τρεφομένους being maintained?   33:19   3397 μικρόν A small 2532 και and 3173 μέγαν great 2992 λαόν people 3739 ω which 3756 ου did not 4823 συνεβουλεύσατο take advice, 3761 ουδέ nor 1492 ήδει had beheld 901.1 βαθύφωνον a deep voice, 5620 ώστε so that 3361 μη [3should not 191 ακούσαι 4hear 2992 λαός 1a people 5336.3 πεφαυλισμένος 2being treated as worthless], 2532 και and 3756-1510.2.3 ουκ έστι there is no 3588 τω [2to the one 191 ακούοντι 3hearing 4907 σύνεσις 1understanding].   33:20   2400 ιδού Behold, * Σιών Zion 3588 η the 4172 πόλις city, 3588 το   4992-1473 σωτήριον ημών our deliverance. 3588 οι   3788-1473 οφθαλμοί σου Your eyes 3708 όψονται shall see * Ιερουσαλήμ Jerusalem, 4172 πόλις [2city 4145 πλουσία 1a rich], 4633 σκηναί tents 3739 αι which 3766.2 ου μη in no way 4579 σεισθώσιν shall be shaken, 3762.1 ουδέ μη nor 2795 κινηθώσιν shall [4be moved 3588 οι 1the 3956.1 πάσσαλοι 2stanchions 3588 της   4633-1473 σκηνής αυτής 3of her tent] 1519 εις into 3588 τον the 165 αιώνα eon 5550 χρόνον of time, 3761 ουδέ nor 3588 τα   4979-1473 σχοινία αυτής [3her rough cords 3766.2 ου μη 1in any way 1284 διαρραγώσιν 2shall] be torn up.   33:21   3754 ότι For 3588 το the 3686 όνομα name 2962 κυρίου of the lord 3173 μέγα [2great 1473 υμίν 3to you 1510.8.3 έσται 1will be]; 4215 ποταμοί with rivers 2532 και and 1377.2 διώρυγες [4aqueducts 4116 πλατείς 1spacious 2532 και 2and 2149 ευρύχωροι 3broad]. 3756 ου You shall not 4198 πορεύση go 3778 ταύτην this 3588 την   3598 οδόν way, 3761 ουδέ nor 4198 πορεύσεται shall [3go 4143 πλοίον 1a boat 1643 ελαύνον 2being rowed].   33:22   3588 ο   1063 γαρ For 2316-1473 θεός μου my God 3173-1510.2.3 μέγας εστίν is great; 3756 ου [2shall not 3928-1473 παρελεύσεταί με 3pass me by 2962 κύριος 1the lord]; 2962 κύριος the lord 2923-1473 κριτής ημών our judge; 2962 κύριος the lord 758-1473 άρχων ημών our ruler; 2962 κύριος the lord 935-1473 βασιλεύς ημών our king; 2962 κύριος the lord 1473 αυτός himself 1473-4982 ημάς σώσει shall deliver us.   33:23   4486 ερράγησαν [2were torn 3588 τα   4979-1473 σχοινία σου 1Your rough cords], 3754 ότι for 3756 ουκ [2does not 1765 ενίσχυσεν 3have strength 3588-2477.1-1473 ο ιστός σου 1your mast], 2827 έκλινεν it leans, 3756 ου it shall not 5465 χαλάσει let down 3588 τα the 2476.1 ιστία shrouds, 3756 ουκ it shall not 142 αρεί lift 4592 σημείον a signal flag 2193 έως until 3739 ου of which time 3860 παραδοθή it should be delivered up 1519 εις for 4307.2 προνομήν plunder; 5106 τοίνυν therefore 4183 πολλοί many 5560 χωλοί lame men 4307.2 προνομήν [2plunder 4160 ποιήσουσι 1shall cause].   33:24   2532 και And 3766.2 ου μη in no way 2036 είπωσι shall [6say 2872 κοπιώ 7I am tired 3588 ο 1the 2992 λαός 2people 3588 ο   1774 ενοικών 3dwelling 1722 εν 4in 1473 αυτή 5her], 863 αφέθη [3shall be forgiven 1063 γαρ 1for 1473 αυτοίς 4to them 3588 η   266 αμαρτία 2sin].