Isaiah 43

  43:1   2532 και And 3568 νυν now, 3779 ούτως thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 3588 ο   2316 θεός God, 3588 ο the one 4160 ποιήσας making 1473 σε you, * Ιακώβ O Jacob, 2532 και and 3588 ο the one 4111 πλάσας shaping 1473 σε you, * Ισραήλ O Israel, 3361 μη Do not 5399 φοβού fear! 3754 ότι for 3084 ελυτρωσάμην I ransomed 1473 σε you, 2564 εκάλεσά I called 1473 σε you 3588 το   3686-1473 όνομά σου by your name, 1699 εμός [3mine 1510.2.2 ει 2are 1473 συ 1you].   43:2   2532 και And 1437 εάν if 1224 διαβαίνης you should pass over 1223 δι΄ through 5204 ύδατος water, 3326 μετά [2with 1473 σου 3you 1510.2.1 ειμί 1I am]; 2532 και and 4215 ποταμοί rivers 3756 ου shall not 4789.2 συγκλύσουσί engulf 1473 σε you. 2532 και And 1437 εάν if 1330 διέλθης you go 1223 διά through 4442 πυρός fire, 3766.2 ου μη in no way 2618 κατακαυθής should you be incinerated; 5395 φλοξ a flame 3756 ου shall not 2618 κατακαύσει incinerate 1473 σε you.   43:3   3754 ότι For 1473 εγώ I am 2962 κύριος the lord 3588 ο   2316-1473 θεός σου your God, 3588 ο the 39 άγιος holy one * Ισραήλ of Israel, 3588 ο the one 4982 σώζων delivering 1473 σε you. 4160 εποίησα I made 235.1 άλλαγμά a barter 1473 σου for you -- * Αίγυπτον Egypt, 2532 και and * Αιθιοπίαν Ethiopia, 2532 και and * Σούηνην Seba 5228 υπέρ for 1473 σου you.   43:4   575 αφ΄ From 3739 ου which time 1784 έντιμος [2valuable 1096 εγένου 1you were esteemed] 1726 εναντίον before 1473 εμού me, 1392 εδοξάσθης you were glorified, 2532 και and 1473 εγώ I 25 ηγάπησά loved 1473 σε you. 2532 και And 1325 δώσω I will give 444 ανθρώπους men 5228 υπέρ for 1473 σου you, 2532 και and 758 άρχοντας rulers 5228 υπέρ for 3588 της   2776-1473 κεφαλής σου your head.   43:5   3361 μη Do not 5399 φοβού fear, 3754 ότι for 3326 μετά [2with 1473 σου 3you 1510.2.1 ειμι 1I am]! 575 από From 395 ανατολών the east 71 άξω I will lead 3588 το   4690-1473 σπέρμα σου your seed, 2532 και and 575 από from 1424 δυσμών the west 4863-1473 συνάξω σε I will bring you together.   43:6   2046 ερώ I will say 3588 τω to the 1005 βορρά north, 71 άγε Bring! 2532 και and 3588 τω to the 3047 λιβί south, 3361 μη Do not 2967 κώλυε restrain! 71 άγε Bring 3588 τους   5207-1473 υιούς μου my sons 575 από from 1093 γης a land 4207 πόρρωθεν at a distance, 2532 και and 3588 τας   2364-1473 θυγατέρας μου my daughters 575 απ΄ from 206.1 άκρων uttermost parts 3588 της of the 1093 γης earth,   43:7   3956 πάντας even all, 3745 όσοι as many as 1941 επικέκληνται have been called upon 3588 τω to 3686-1473 ονόματί μου my name. 1722-1063 εν γαρ For in 3588 τη   1391-1473 δόξη μου my glory 2680 κατεσκεύασα I carefully prepared 1473 αυτόν him, 2532 και and 4111 έπλασα I shaped 1473 αυτόν him, 2532 και and 4160 εποίησα I made 1473 αυτόν him.   43:8   2532 και And 1806 εξήγαγον I brought out 2992 λαόν [2people 5185 τυφλόν 1a blind], 2532 και and 3788 οφθαλμοί the eyes 1510.2.6 εισιν are 5615 ωσαύτως likewise 5185 τυφλοί blind; 2532 και and 2974 κωφά deaf ones 3588 τα [2the 3775 ώτα 3ears 2192 έχοντες 1having].   43:9   3956 πάντα All 3588 τα the 1484 έθνη nations 4863 συνήχθησαν were brought 260 άμα together, 2532 και and 4863 συναχθήσονται [4shall be brought together 758 άρχοντες 1rulers 1537 εξ 2from 1473 αυτών 3them]. 5100 τις Who 312 αναγγελεί will announce 3778 ταύτα these things? 2228 η Or 3588 τα the things 1537 εξ from 746 αρχής the beginning, 5100 τις who 312 αναγγελεί will announce? 71 αγαγέτωσαν Let them bring forth 3588 τους   3144-1473 μάρτυρας αυτών their witnesses, 2532 και and 1344 δικαιωθήτωσαν let them be justified, 2532 και and 191 ακουσάτωσαν let them hear, 2532 και and 2036 ειπάτωσαν let them speak 227 αληθή truth!   43:10   1096 γίνεσθέ Be 1473-3144 μοι μάρτυρες witnesses to me! 2532 και and 1473 εγώ I 3144 μάρτυς witness, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 3588 ο   2316 θεός God, 2532 και and 3588 ο   3816-1473 παις μου my servant 3739 ον whom 1586 εξελεξάμην I chose. 2443 ίνα That 1097 γνώτε you should know, 2532 και and 4100 πιστεύσητε should trust, 2532 και and 4920 συνήτε should perceive 3754 ότι that 1473 εγώ I 1510.2.1 ειμι am. 1715 έμπροσθέν Before 1473 μου me 3756 ουκ [3did not 1096 εγένετο 4exist 243 άλλος 1another 2316 θεός 2God], 2532 και and 3326 μετ΄ after 1473 εμέ me 3756 ουκ it will not 1510.8.3 έσται be.   43:11   1473 εγώ I am 2316 θεός God, 2532 και and 3756-1510.2.3 ουκ έστι [3there is no 3926.1 πάρεξ 1besides 1473 εμού 2me] 4982 σώζων one delivering.   43:12   1473 εγώ I 312 ανήγγειλα announced it, 2532 και and 4982 έσωσα I delivered. 3679 ωνείδισα I berated, 2532 και and 3756-1510.7.3 ουκ ην there was not 1722 εν among 1473 υμίν you 245 αλλότριος an alien god. 1473 υμείς You are 1473 εμοί to me 3144 μάρτυρες witnesses, 2532 και and 1473 εγώ I am 2962 κύριος the lord 3588 ο   2316 θεός God,   43:13   2089 έτι even 575 απ΄ from 746 αρχής the beginning; 2532 και and 3756-1510.2.3 ουκ έστιν there is not 3588 ο one 1537 εκ [2from 3588 των   5495-1473 χειρών μου 3my hands 1807 εξαιρούμενος 1taking]. 4160 ποιήσω I will do, 2532 και and 5100 τις who 654 αποστρέψει shall turn 1473 αυτό it?   43:14   3779 ούτως Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 3588 ο   2316 θεός God, 3588 ο the one 3084 λυτρούμενος ransoming 1473 υμάς you, 3588 ο the 39 άγιος holy one 3588 του   * Ισραήλ of Israel. 1752 ένεκεν Because of 1473 υμών you 649 αποστελώ I will send 1519 εις unto * Βαβυλώνα Babylon, 2532 και and 1892 επεγερώ I will rouse 5343 φεύγοντας [2the ones fleeing 3956 πάντας 1all], 2532 και and * Χαλδαίοι the Chaldeans 1722 εν [2in 4143 πλοίοις 3boats 1210 δεθήσονται 1shall be tied].   43:15   1473 εγώ I am 2962 κύριος the lord 3588 ο   2316 θεός God, 3588 ο   39-1473 άγιος υμών your holy one, 3588 ο the one 2610.1 καταδείξας introducing * Ισραήλ for Israel 935-1473 βασιλέα υμών your king.   43:16   3754 ότι For 3592 τάδε thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 3588 ο the one 1325 διδούς making 1722 εν [2in 2281 θαλάσση 3the sea 3598 οδόν 1a way], 2532 και and 1722 εν [2in 5204 ύδατι 4water 2478 ισχυρώ 3strong 5147 τρίβον 1a path];   43:17   3588 ο the one 1806 εξαγαγών leading 716 άρματα chariots 2532 και and 2462 ίππον horse, 2532 και and 3793 όχλον [2multitude 2478 ισχυρόν 1a mighty]; 235 αλλ΄ but 2837 εκοιμήθησαν they were gone to sleep, 2532 και and 3756 ουκ they shall not 450 αναστήσονται rise up; 4570 εσβέσθησαν they were extinguished 5613 ως as 3043 λινόν a flax 4570 εσβεσμένον being extinguished.   43:18   3361 μη Do not 3421 μνημονεύετε remember 3588 τα the 4413 πρώτα first things, 2532 και and 3588 τα the 744 αρχαία ancient things 3361 μη do not 4817 συλλογίζεσθε reckon together!   43:19   2400 ιδού Behold, 1473 εγώ I 4160 ποιώ do 2537 καινά new things 3739 α which 3568 νυν now 393 ανατελεί shall arise, 2532 και and 1097 γνώσεσθε you all shall know 1473 αυτά them. 2532 και And 4160 ποιήσω I will make 1722 εν [2in 3588 τη 3the 2048 ερήμω 4wilderness 3598 οδόν 1a way], 2532 και and 1722 εν [2in 3588 τη 3the 504 ανύδρω 4waterless place 4215 ποταμούς 1rivers].   43:20   2127 ευλογήσουσί [5shall bless 1473 μου 6me 3588 τα 1The 2342 θηρία 2wild beasts 3588 του 3of the 68 αγρού 4field], 4577.1 σειρήνες sirens 2532 και and 2364 θυγατέρες daughters 4765.1 στρουθών of ostriches; 3754 ότι for 1325 έδωκα I established 1722 εν [2in 3588 τη 3the 2048 ερήμω 4wilderness 5204 ύδωρ 1water], 2532 και and 4215 ποταμούς rivers 1722 εν in 3588 τη the 504 ανύδρω waterless place, 4222 ποτίσαι to give to drink to 3588 το   1085 γένος [3race 1473 μου 1my 3588 το   1588 εκλεκτόν 2chosen],   43:21   2992-1473 λαόν μου my people 3739 ον whom 4046 περιεποιησάμην I procured; 3588 τας the ones 703-1473 αρετάς μου [2my virtues 1334 διηγείσθαι 1to describe].   43:22   3756 ου Not 3568 νυν now 2564 εκάλεσά I called 1473 σε you, * Ιακώβ O Jacob, 3761 ουδέ nor 2872 κοπιάσαι [2to tire 1473 σε 3you 4160 εποίησα 1acted], * Ισραήλ O Israel.   43:23   3756 ουκ You did not 5342 ήνεγκάς bring 1473 μοι to me 4263-1473 πρόβατα σου of your sheep, 3588 της of the one 3645.2-1473 ολοκαρπώσεώς σου of your whole offering; 3761 ουδέ nor 1722 εν in 3588 ταις   2378-1473 θυσίαις σου your sacrifices 1392 εδόξασάς you glorified 1473 με me. 3756-1402 ουκ εδούλωσας You were not enslaved 1722 εν in 2378 θυσίαις sacrifices, 3761 ουδέ nor 1464.1 έγκοπον [3weary 4160 εποίησας 1did 1473 σε 2you] 1722 εν with 3030 λιβάνω frankincense.   43:24   3761 ουδέ Nor 2932 εκτήσω you acquired 1473 μοι for me 2378.2 θυσιασμα a sacrifice 694 αργυρίου of silver, 3761 ουδέ nor 3588 το the 4720.1 στέαρ fat 3588 των   2378-1473 θυσιών σου of your sacrifices 1937 επεθύμησα I desired. 235 αλλ΄ But 1722 εν in 3588 ταις   266-1473 αμαρτίαις σου your sins 4291 προέστης you stood in front 1473 μου of me, 2532 και and 1722 εν in 3588 ταις   93-1473 αδικίαις σου your iniquities.   43:25   1473 εγώ I 1510.2.1 ειμι am, 1473 εγώ I 1510.2.1 ειμι am 1473 αυτός he, 3588 ο the one 1813 εξαλείφων wiping away 3588 τας   458-1473 ανομίας σου your lawless deeds 1752-1473 ένεκεν εμου because of me, 2532 και and 3588 τας   266-1473 αμαρτίας σου your sins 3766.2 ου μη in no way 3403 μνησθήσομαι shall I remember.   43:26   1473-1161 συ δε But you, 3403 μνήσθητι remember! 2532 και And 2919 κριθώμεν let us plead 260 άμα together! 3004-1473 λέγε συ You tell 3588 τας   458-1473 ανομίας σου of your lawless deeds 4413 πρώτος first! 2443 ίνα that 1344 δικαιωθής you should be justified.   43:27   3588 οι   3962-1473 πατέρες υμών Your fathers 4413 πρώτοι first 264 ήμαρτον sinned, 2532 και and 3588 οι   758-1473 άρχοντες υμών your rulers 457.1 ηνόμησαν acted lawlessly 1519 εις against 1473 εμέ me.   43:28   2532 και And 3392 εμίαναν [3defiled 3588 οι 1the 758 άρχοντες 2rulers] 3588 τα   39-1473 άγιά μου my holy things; 2532 και and 1325 έδωκα I gave 622-* απολέσαι Ιακώβ Jacob up to be destroyed, 2532 και and * Ισραήλ Israel 1519 εις for 3680 ονειδισμόν scorning.