CYRUS - Thompson Chain Reference Topic

CYRUS
  king of Persia
2 Chronicles 36:22; Ezra 1:1; Ezra 3:7; Ezra 4:3; Ezra 5:13; Ezra 6:3; Isaiah 44:28; Isaiah 45:1

Thompson Chain Reference Study Bible Topics