Bible verses about "nature" | BKR

Genesis 1:10

10 I nazval Bůh místo suché zemí, shromáždění pak vod nazval mořem. A viděl Bůh, že to bylo dobré.

Genesis 1:1

1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.

Psalms 8:3-4

3 Z úst nemluvňátek a těch, jenž prsí požívají, mocně dokazuješ síly z příčiny svých nepřátel, abys přítrž učinil protivníku a vymstívajícímu se. 4 Když spatřuji nebesa tvá, dílo prstů tvých, měsíc a hvězdy, kteréž jsi tak upevnil, říkám:

Isaiah 40:8

8 Usychá tráva, květ prší, ale slovo Boha našeho zůstává na věky.

Matthew 6:28-30

28 A o oděv proč pečujete? Poučte se na kvítí polním, kterak roste, nepracuje ani přede. 29 A aj, pravím vám, že ani Šalomoun ve vší slávě své tak odín nebyl, jako jedno z nich. 30 Poněvadž tedy trávu polní, ješto dnes jest, a zítra do peci bývá vložena, Bůh tak odívá, i zdaliž mnohem více vám toho nečiní, ó malé víry?

Romans 1:19-20

19 Nebo což poznáno býti může o Bohu, známé jest jim učiněno, Bůh zajisté zjevil jim. 20 Nebo neviditelné věci jeho mohou vidíny býti, když z skutků při stvoření světa stalých rozumem pochopeny bývají, totiž ta jeho věčná moc a Božství, tak aby již byli bez výmluvy,

Nehemiah 9:6

6 Ty jsi, Hospodine, sám ten jediný, ty jsi učinil nebesa, nebesa nebes i všecko vojsko jejich, zemi i všecko, což jest na ní, moře i všecko, což jest v nich, obživuješ také všecko, ano i vojska nebeská před tebou se sklánějí.

Psalms 102:25

25 Až jsem řekl: Můj Bože, nebeř mne u prostřed dnů mých; od národu zajisté až do pronárodu jsou léta tvá,

Romans 8:19-22

19 Nebo pečlivé očekávání všeho stvoření očekává žádostivého zjevení synů Božích. 20 Marnosti zajisté poddáno jest stvoření, nechtě, ale pro toho, kterýž je poddal, 21 V naději, že i ono vysvobozeno bude od služby porušení a přivedeno v svobodu slávy synů Božích. 22 Nebo víme, že všecko stvoření spolu lká a spolu ku porodu pracuje až posavad,

Psalms 69:34

34 Neboť vyslýchá chudé Hospodin, a vězni svými nezhrzí.

Isaiah 55:12

12 A protož s veselím vyjdete, a v pokoji sprovozeni budete. Hory i pahrbkové zvučně naproti vám prozpěvovati budou, a všecko dříví polní rukama plésati bude.

Ecclesiastes 3:11

11 Sám všecko činí ušlechtile časem svým, nýbrž i žádost světa dal v srdce jejich, aby nestihal člověk díla toho, kteréž dělá Bůh, ani počátku ani konce.

Psalms 96:11-12

11 Rozveseltež se nebesa, a plésej země, zvuč moře, i což v něm jest. 12 Plésej pole a vše, což na něm, tehdáž ať prozpěvuje všecko dříví lesní,

Psalms 145:5

5 O slávě a kráse velebnosti tvé, i o věcech tvých předivných mluviti budu.

Job 12:7-10

7 Ano zeptej se třebas hovad, a naučí tě, aneb ptactva nebeského, a oznámí tobě. 8 Aneb rozmluv s zemí, a poučí tě, ano i ryby mořské vypravovati budou tobě. 9 Kdo nezná ze všeho toho, že ruka Hospodinova to učinila? 10 V jehož ruce jest duše všelikého živočicha, a duch každého těla lidského.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.