Bible verses about "acknowledging god" | Bulgarian

Genesis 1:1-31

1 В начало Бог създаде небесата и земята.2 А земята беше пуста и неустроена и тъмнина беше върху бездната, и Дух Божи се носеше над водите.3 И Бог каза: Да бъде светлина! И стана светлина.4 И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината.5 И Бог нарече светлината ден, а тъмнината нарече нощ. И стана вечер, и стана утро: ден един.6 И Бог каза: Да бъде твърд посред водите, която да раздели води от води!7 И Бог направи твърдта; и раздели водите, които бяха под твърдта, от водите, които бяха над твърдта. И стана така.8 И Бог нарече твърдта небе. И стана вечер, и стана утро: ден втори.9 И Бог каза: Да се съберат на едно място водите, които са под небето, и да се яви сушата! И стана така.10 И Бог нарече сушата земя, а събраните води нарече морета. И Бог видя, че беше добро.11 И Бог каза: Да произрасти земята зелена трева, трева, която дава семе, и плодоносно дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе да е в него на земята! И стана така.12 Земята произрасти зелена трева, трева, която да дава семе според вида си, и дърво, което да ражда плод, чието семе е в него според вида му. И Бог видя, че беше добро.13 И стана вечер, и стана утро: ден трети.14 И Бог каза: Да бъдат светила на небесната твърд1, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за времена, и дни, и години; 15 и да бъдат за светила на небесната твърд, за да светят на земята! И стана така.16 И Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, и по-малкото светило, за да владее нощта, и звездите.17 И Бог ги постави на небесната твърд, за да светят на земята,18 да владеят деня и нощта и да разделят светлината от тъмнината. И Бог видя, че беше добро.19 И стана вечер, и стана утро: ден четвърти.20 И Бог каза: Да гъмжи водата от множества живи същества, и птици да летят над земята по небесната твърд!21 И Бог създаде големите морски чудовища и всяко живо същество, което се движи, от които водата гъмжеше според видовете им, и всяка крилата птица според вида й. И Бог видя, че беше добро.22 И Бог ги благослови и каза: Плодете се, множете се и напълнете водите в моретата; нека се множат и птиците по земята!23 И стана вечер, и стана утро: ден пети.24 И Бог каза: Да произведе земята живи същества според видовете им: добитък, пълзящи и земни животни според видовете им. И стана така.25 Бог създаде земните животни според видовете им, добитъка според видовете му и всичко, което пълзи по земята, според видовете му. И Бог видя, че беше добро.26 И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие! И нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всички пълзящи, които пълзят по земята.27 И Бог създаде човека по Своя образ, по Божия образ го създаде; мъжки и женски пол ги създаде.28 И Бог ги благослови и Бог им каза: Плодете се и се множете, напълнете земята и я обладайте, и владейте над морските риби, над небесните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.29 И Бог каза: Ето, давам ви всяка трева, която дава семе, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на дърво, което дава семе: те ще ви бъдат за храна.30 А на всичките земни животни, на всичките небесни птици и на всичко, което пълзи по земята, в което има жива душа, давам всяка зелена трева за храна. И стана така.31 И Бог видя всичко, което създаде. И ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро: шестият ден.

Psalms 14:2

2 ГОСПОД погледна от небето над човешките синове, за да види има ли някой разумен, някой, който търси Бога.

Romans 1:1-32

1 Павел, слуга на Иисус Христос, призован за апостол, отделен за Божието благовестие,2 което Той беше обещал отпреди чрез пророците Си в светите Писания,3 за Неговия Син, който по плът се роди от потомството на Давид4 и беше обявен като Божи Син със сила, според Духа на святост, чрез възкресението от мъртвите – Иисус Христос, нашия Господ,5 чрез когото получихме благодат и апостолство, за да покоряваме на вярата всички народи в Неговото Име,6 между които сте и вие, призованите на Иисус Христос;7 до всички в Рим, които са възлюбени от Бога, призовани светии: Благодат и мир да бъдат с вас от Бога, нашия Отец, и Господ Иисус Христос!8 Най-напред благодаря на моя Бог чрез Иисус Христос за всички вас, за това, че за вашата вяра се говори по целия свят.9 Защото Бог, на когото служа с духа си в благовестването на Неговия Син, ми е свидетел, че непрестанно ви споменавам винаги в молитвите си,10 като се моля, ако може най-после сега да успея с Божията воля да дойда при вас.11 Защото копнея да ви видя, за да ви предам някой духовен дар за вашето утвърждаване,12 тоест, за да се утеша заедно с вас, всеки чрез вярата, която е в другия – и вашата, и моята.13 И желая, братя, да знаете, че много пъти се канех да дойда при вас, за да имам някой плод и между вас, както между другите народи, но досега съм бил възпрепятстван.14 Имам дълг както към гърци, така и към варвари, както към мъдри, така и към неучени.15 И така, доколкото зависи от мен, готов съм да проповядвам благовестието и на вас, които сте в Рим.16 Защото не се срамувам от благовестието (Христово), понеже то е Божията сила за спасение на всеки, който вярва – първо за юдеина, а после и за гърка.17 Защото в Него се открива Божията правда от вяра към вяра, както е писано: ?Праведният чрез вяра ще живее.“18 Защото Божият гняв се открива от небето срещу всяко безбожие и неправда на хората, които потискат истината чрез неправда;19 понеже това, което е възможно да се знае за Бога, им е известно, защото Бог им го изяви.20 Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него – вечната Му сила и божественост – се вижда ясно, разбираемо от творенията, така че те са без извинение.21 Защото познаха Бога, но нито Го прославиха като Бог, нито Му благодариха, а се извратиха в своите мъдрувания и безумното им сърце се помрачи.22 Като се представяха за мъдри, те глупееха,23 и размениха славата на нетленния Бог с образ, подобен на смъртен човек, на птици, на четирикраки и на пълзящи гадини.24 Затова според страстите на сърцата им Бог ги предаде на нечистота, за да се опозоряват телата им между самите тях –25 те, които замениха Божията истина с лъжата и се поклониха и служиха на творението, вместо на Твореца, който е благословен до века. Амин.26 Затова Бог ги предаде на срамни страсти — защото и жените им замениха естественото сношение с противоестествено.27 Също така и мъжете, като оставиха естественото сношение с жената, се разпалиха в похотта си един към друг, вършейки безобразие мъже с мъже, и приемаха в себе си заслужената отплата за своята заблуда.28 И понеже те отказаха да познават Бога, Бог ги предаде на развратен ум – да вършат това, което не е прилично,29 изпълнени с всякакъв вид неправда, блудство, порочност, алчност, злоба; пълни със завист, убийство, свадливост, измама и злонамереност;30 клюкари, клеветници, богоненавистници, нахални, горделиви, самохвалци, изобретатели на злини, непокорни на родителите си,31 безразсъдни, вероломни, без естествена обич, немилостиви;32 които, при все че знаят Божието постановление, че тези, които вършат такива работи, заслужават смърт, не само ги вършат, но и одобряват онези, които ги вършат.

Genesis 1:3-31

3 И Бог каза: Да бъде светлина! И стана светлина.4 И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината.5 И Бог нарече светлината ден, а тъмнината нарече нощ. И стана вечер, и стана утро: ден един.6 И Бог каза: Да бъде твърд посред водите, която да раздели води от води!7 И Бог направи твърдта; и раздели водите, които бяха под твърдта, от водите, които бяха над твърдта. И стана така.8 И Бог нарече твърдта небе. И стана вечер, и стана утро: ден втори.9 И Бог каза: Да се съберат на едно място водите, които са под небето, и да се яви сушата! И стана така.10 И Бог нарече сушата земя, а събраните води нарече морета. И Бог видя, че беше добро.11 И Бог каза: Да произрасти земята зелена трева, трева, която дава семе, и плодоносно дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе да е в него на земята! И стана така.12 Земята произрасти зелена трева, трева, която да дава семе според вида си, и дърво, което да ражда плод, чието семе е в него според вида му. И Бог видя, че беше добро.13 И стана вечер, и стана утро: ден трети.14 И Бог каза: Да бъдат светила на небесната твърд1, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за времена, и дни, и години; 15 и да бъдат за светила на небесната твърд, за да светят на земята! И стана така.16 И Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, и по-малкото светило, за да владее нощта, и звездите.17 И Бог ги постави на небесната твърд, за да светят на земята,18 да владеят деня и нощта и да разделят светлината от тъмнината. И Бог видя, че беше добро.19 И стана вечер, и стана утро: ден четвърти.20 И Бог каза: Да гъмжи водата от множества живи същества, и птици да летят над земята по небесната твърд!21 И Бог създаде големите морски чудовища и всяко живо същество, което се движи, от които водата гъмжеше според видовете им, и всяка крилата птица според вида й. И Бог видя, че беше добро.22 И Бог ги благослови и каза: Плодете се, множете се и напълнете водите в моретата; нека се множат и птиците по земята!23 И стана вечер, и стана утро: ден пети.24 И Бог каза: Да произведе земята живи същества според видовете им: добитък, пълзящи и земни животни според видовете им. И стана така.25 Бог създаде земните животни според видовете им, добитъка според видовете му и всичко, което пълзи по земята, според видовете му. И Бог видя, че беше добро.26 И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие! И нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всички пълзящи, които пълзят по земята.27 И Бог създаде човека по Своя образ, по Божия образ го създаде; мъжки и женски пол ги създаде.28 И Бог ги благослови и Бог им каза: Плодете се и се множете, напълнете земята и я обладайте, и владейте над морските риби, над небесните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.29 И Бог каза: Ето, давам ви всяка трева, която дава семе, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на дърво, което дава семе: те ще ви бъдат за храна.30 А на всичките земни животни, на всичките небесни птици и на всичко, което пълзи по земята, в което има жива душа, давам всяка зелена трева за храна. И стана така.31 И Бог видя всичко, което създаде. И ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро: шестият ден.

Psalms 115:16

16 Небесата са ГОСПОДНИ небеса, а земята Той е дал на човешките синове.

Isaiah 45:18

18 Защото така казва ГОСПОД, който създаде небето — Той е Бог, който образува земята, направи я и я утвърди, не я създаде пуста, образува я, за да се населява: Аз съм ГОСПОД и няма друг.

Acts 10:1-48

1 Имаше в Кесария един човек на име Корнилий, стотник от така наречения италийски полк.2 Той беше благочестив и се боеше от Бога с целия си дом, раздаваше много милостини на народа и непрестанно се молеше на Бога.3 Около деветия час през деня той видя ясно във видение Божи ангел, който влезе при него и му каза: Корнилий!4 А той, като се взря в него, уплашен, каза: Какво има, Господи? И ангелът му каза: Твоите молитви и твоите милостини възлязоха пред Бога за спомен.5 И сега, изпрати мъже в Йопия и повикай Симон, който се нарича и Петър.6 Той е отседнал у един кожар Симон, чиято къща е край морето.7 И като си отиде ангелът, който му говореше, Корнилий повика двама от слугите и един благочестив войник от тези, които постоянно бяха при него,8 и като им разказа всичко, ги изпрати в Йопия.9 А на следващия ден, когато те пътуваха и наближаваха града, около шестия час, Петър се качи на покрива на къщата да се помоли.10 И когато огладня, поиска да яде; но докато приготвяха, той изпадна в състояние на видение11 и видя небето отворено и някакъв съд да слиза към него, като голямо ленено платнище, спускано за четирите краища към земята.12 В него имаше всякакви видове земни четирикраки, пълзящи и небесни птици.13 И дойде глас към него: Стани, Петре, заколи и яж.14 А Петър каза: В никакъв случай, Господи, защото никога не съм ял нещо мръсно или нечисто.15 И гласът пак дойде към него втори път: Което Бог е очистил, ти не го считай за нечисто.16 Това стана три пъти; и съдът пак се вдигна в небето.17 А докато Петър беше в недоумение какво значеше видението, което беше видял, ето, мъжете, изпратени от Корнилий, които бяха разпитали за къщата на Симон, застанаха пред портата18 и извикаха, като попитаха: Тук ли гостува Симон, който се нарича и Петър?19 И докато Петър размисляше за видението, Духът му каза: Ето, трима мъже те търсят.20 Стани, слез и иди с тях, без да се съмняваш ни най-малко, защото Аз съм ги изпратил.21 И така, Петър слезе при мъжете, които бяха изпратени при него от Корнилий, и каза: Ето, аз съм този, когото търсите. По каква работа сте дошли?22 А те казаха: Стотникът Корнилий, един праведен човек, който се бои от Бога и има добро име сред целия юдейски народ, беше упътен чрез един свят ангел да те повика в своя дом и да чуе думи от теб.23 Тогава той ги покани вътре и ги настани. И на сутринта Петър замина с тях; а някои от братята от Йопия го придружиха.24 А на другия ден влязоха в Кесария. И Корнилий ги чакаше, като беше свикал роднините си и близките си приятели.25 И когато Петър влизаше, Корнилий го посрещна, падна пред краката му и се поклони.26 А Петър го вдигна, като каза: Стани; и аз самият съм човек.27 И като разговаряше с него, той влезе и намери мнозина събрани.28 И им каза: Вие знаете колко е незаконно за един, който е юдеин, да се събира или да ходи при някой, който е от друго племе, но Бог ми показа, че не бива да наричам никого мръсен или нечист.29 Затова дойдох, без да възразявам, веднага щом ме повикахте; и така, питам ви: по коя причина сте ме повикали?30 И Корнилий каза: Преди четири дни постих до този час и в деветия час се молех у дома, и ето, пред мен застана един мъж в блестящо облекло,31 който каза: Корнилий, твоята молитва е чута и твоите милостини се спомниха пред Бога.32 Така че прати в Йопия да повикат тук Симон, който се нарича и Петър; той е отседнал в дома на един кожар Симон, край морето. (Той, като дойде, ще ти говори.)33 И така, аз веднага пратих до теб и ти добре направи, че дойде. Затова сега всички ние присъстваме тук, пред Бога, за да чуем всичко, което ти е заповядано от Господа.34 А Петър отвори уста и каза: Наистина виждам, че Бог не гледа на лице,35 а във всеки народ онзи, който Му се бои и върши правда, Му е угоден.36 Словото, което Той изпрати на израилевите синове, като им благовестяваше мир чрез Иисус Христос, който е Господар на всички,37 това слово вие знаете, което след кръщението, проповядвано от Йоан, се разпространи по цяла Юдея, като се започна от Галилея;38 как Бог помаза със Свети Дух и със сила Иисус от Назарет, който обикаляше, като правеше добрини и изцеляваше всички угнетявани от дявола, защото Бог беше с Него.39 И ние сме свидетели на всичко, което Той извърши и в юдейската земя и в Ерусалим; когото те убиха, като Го приковаха на дърво.40 Него Бог възкреси на третия ден и Му даде да се яви –41 не на целия народ, а на свидетели, предварително избрани от Бога – на нас, които ядохме и пихме с Него, след като възкръсна от мъртвите.42 И ни поръча да проповядваме на народа и да свидетелстваме, че Той е определеният от Бога Съдия на живите и мъртвите.43 За Него свидетелстват всичките пророци, че всеки, който вярва в Него, получава прощение на греховете си чрез Неговото Име.44 Докато Петър още говореше тези думи, Светият Дух слезе на всички, които слушаха словото.45 И обрязаните вярващи, които бяха дошли с Петър, се смаяха за това, че дарът на Светия Дух се изля и на езичниците,46 защото ги чуваха да говорят на езици и да величаят Бога. Тогава Петър проговори:47 Може ли някой да забрани водата, за да не се кръстят тези, които приеха Светия Дух, както и ние?48 И заповяда да бъдат кръстени в Името на Иисус Христос. Тогава му се помолиха да остане няколко дни.

1 Peter 3:15

15 Но пазете свят в сърцата си Христос като Господ и бъдете винаги готови да отговаряте на всеки, който ви пита за причината за вашата надежда, но с кротост и страхопочитание,

Joshua 1:3

3 Всяко място, на което стъпи стъпалото на крака ви, Аз ви го давам, така както говорих на Мойсей.

Romans 1:28-31

28 И понеже те отказаха да познават Бога, Бог ги предаде на развратен ум – да вършат това, което не е прилично,29 изпълнени с всякакъв вид неправда, блудство, порочност, алчност, злоба; пълни със завист, убийство, свадливост, измама и злонамереност;30 клюкари, клеветници, богоненавистници, нахални, горделиви, самохвалци, изобретатели на злини, непокорни на родителите си,31 безразсъдни, вероломни, без естествена обич, немилостиви;

Revelation 4:11

11 Достоен си, Господи и Боже наш, да приемеш славата, почитта и властта, защото Ти си създал всичко и заради Твоята воля всичко е съществувало и е било създадено.

Proverbs 3:5-6

5 Уповавай се на ГОСПОДА с цялото си сърце и не се облягай на своя разум.6 Във всичките си пътища познавай Него и Той ще прави равни пътеките ти.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.