Bible verses about "the big bang theory" | Bulgarian

Isaiah 9:6

6 Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; и управлението ще бъде на рамото Му; и Името Му ще се нарече: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира.

John 1:1-51

1 В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.2 То в начало беше у Бога.3 Всичко чрез Него стана; и без Него не е станало нищо от това, което е станало.4 В Него беше живот и животът беше светлината на хората.5 И светлината свети в тъмнината; а тъмнината не я схвана.6 Яви се човек, изпратен от Бога, на име Йоан.7 Той дойде за свидетелство, да свидетелства за светлината, за да повярват всички чрез него.8 Той не беше светлината, но свидетелства за светлината;9 това беше истинската светлина, която, идеща на света, осветлява всеки човек.10 Той беше в света; и светът чрез Него стана; но светът не Го позна.11 При Своите Си дойде, но Своите Му не Го приеха.12 А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии деца – на тези, които вярват в Неговото Име;13 които се родиха не от кръв, нито от плътска воля, нито от мъжка воля, а от Бога.14 И Словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.15 Йоан свидетелства за Него и викаше, казвайки: Ето Онзи, за когото казах: Този, който идва след мен, е пред мен, понеже е бил преди мен.16 И ние всички приехме от Неговата пълнота и благодат върху благодат;17 защото законът беше даден чрез Мойсей, а благодатта и истината дойдоха чрез Иисус Христос.18 Никой никога не е видял Бога. Единородният Син, който е в лоното на Отца, Той Го изяви.19 И това е свидетелството на Йоан, когато юдеите изпратиха до него свещеници и левити от Ерусалим, за да го попитат: Ти кой си?20 Той изповяда и не отрече, а изповяда: Не аз съм Христос.21 И го попитаха: Тогава какво си? Илия ли си? Каза: Не съм. Пророкът ли си? И отговори: Не.22 На това му казаха: Кой си, за да дадем отговор на онези, които са ни пратили; какво казваш за себе си?23 Той каза: Аз съм ?глас на един, който вика в пустинята: Прав правете пътя за Господа“, както каза пророк Исая.24 А изпратените бяха от фарисеите.25 И го попитаха, като му казаха: А защо кръщаваш, ако не си Христос, нито Илия, нито Пророкът?26 В отговор Йоан им каза: Аз кръщавам с вода, но сред вас стои Един, когото вие не познавате.27 Той е, който идва след мен, на когото аз не съм достоен да развържа ремъка на сандалите Му.28 Това стана във Витания, от другата страна на Йордан, където Йоан кръщаваше.29 На следващия ден Йоан видя Иисус, че идва към него, и каза: Ето Божият Агнец, който взема греха на света!30 Този е, за когото казах: След мен идва Човек, който е пред мен, защото е бил преди мен.31 И аз не Го познавах; но затова дойдох и кръщавам с вода, за да бъде Той изявен на Израил.32 И Йоан свидетелства, казвайки: Видях Духа да слиза като гълъб от небето и да остава върху Него.33 И аз не Го познах; но Онзи, който ме прати да кръщавам с вода, Той ми каза: Онзи, над когото видиш да слиза Духът и да остава върху Него, Той е, който кръщава със Светия Дух.34 И видях и свидетелствам, че Този е Божият Син.35 На следващия ден Йоан пак стоеше с двама от учениците си.36 И като съгледа Иисус, когато минаваше, каза: Ето Божият Агнец!37 И двамата ученици го чуха да говори така и последваха Иисус.38 И Иисус, като се обърна и видя, че Го следват, им каза: Какво търсите? А те Му казаха: Равви – което се превежда: Учителю – къде живееш?39 Каза им: Елате и ще видите. И така, те дойдоха и видяха къде живее, и останаха при Него този ден. Беше около десетият час.40 Единият от двамата, които чуха от Йоан за Него и Го последваха, беше Андрей, брат на Симон Петър.41 Той първо намери своя брат Симон и му каза: Намерихме Месия, което се превежда: Христос.42 И го заведе при Иисус. А Иисус се вгледа в него и каза: Ти си Симон, син на Йона; ти ще се наричаш Кифа, което се превежда: камък.43 На другия ден Иисус реши да отиде в Галилея; и намери Филип и му каза: Следвай Ме.44 А Филип беше от Витсаида, от града на Андрей и Петър.45 Филип намери Натанаил и му каза: Намерихме Онзи, за когото писа Мойсей в закона, и пророците – Иисус, сина на Йосиф, който е от Назарет.46 А Натанаил му каза: Може ли от Назарет да излезе нещо добро? Филип му каза: Ела и виж.47 Иисус видя Натанаил да идва към Него и каза за него: Ето истински израилтянин, у когото няма лукавство.48 Натанаил Му каза: Откъде ме познаваш? Иисус в отговор му каза: Преди да те повика Филип, те видях, като беше под смокинята.49 Натанаил Му отговори: Равви, Ти си Божият Син, Ти си израилевият Цар!50 Иисус в отговор му каза: Понеже ти казах: Видях те под смокинята, затова ли вярваш? По-големи неща от това ще видиш.51 И му каза: Истина, истина ви казвам: (отсега) ще виждате небето отворено и Божиите ангели да възлизат и слизат над Човешкия Син.

Matthew 19:1-30

1 Когато Иисус свърши тези думи, тръгна от Галилея и дойде в областта на Юдея отвъд Йордан.2 И големи множества Го следваха и Той ги изцели там.3 Тогава дойдоха при Него фарисеи, които, като Го изпитваха, казаха: Позволено ли е на човек да напусне жена си по всякаква причина?4 А Той в отговор каза: Не сте ли чели, че Онзи, който ги е сътворил, ги е сътворил отначало мъжко и женско и е казал:5 ?Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си, и двамата ще бъдат една плът.“6 Така че те не са вече двама, а една плът. И така, онова, което Бог е съчетал, човек да не разлъчва.7 Казват Му: Тогава защо Мойсей заповяда да й даде разводно писмо и да я напусне?8 Каза им: Поради вашето коравосърдечие Мойсей ви е позволил да си напускате жените, но отначало не е било така.9 А казвам ви: който напусне жена си, освен поради блудство, и се ожени за друга, той прелюбодейства; и който се ожени за напусната, прелюбодейства.10 Учениците Му казват: Ако е такова отношението на мъжа към жената, по-добре да не се жени!11 А Той им каза: Не могат всички да приемат това слово, а само онези, на които е дадено.12 Защото има скопци, които така са родени от утробата на майка си; има и скопци, които са били скопени от хора; а има и скопци, които сами себе си са скопили заради небесното царство. Който може да приеме това, нека приеме.13 Тогава доведоха при Него дечица, за да положи ръце на тях и да се помоли; а учениците ги смъмриха.14 А Иисус каза: Оставете дечицата и не ги спирайте да дойдат при Мен, защото на такива е небесното царство.15 И положи ръце на тях и замина оттам.16 И ето, един дойде при Него и каза: Учителю, какво добро да направя, за да имам вечен живот?17 А Той му каза: Защо питаш Мен за доброто? Един има, който е добър. Но ако искаш да влезеш в живота, пази заповедите.18 Каза Му: Кои? Иисус каза: Тези: не убивай; не прелюбодействай; не кради; не лъжесвидетелствай;19 почитай баща си и майка си; и люби ближния си както себе си.20 Младежът Му каза: Всичко това съм опазил (от младостта си); какво още не ми достига?21 Иисус му каза: Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си и дай на бедните; и ще имаш съкровище на небесата; и ела и Ме следвай.22 Но младежът, като чу това слово, си отиде наскърбен, защото беше човек с много имот.23 А Иисус каза на учениците Си: Истина ви казвам: мъчно ще влезе богат в небесното царство.24 И пак ви казвам: по-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство.25 А учениците, като чуха това, бяха много поразени и казаха: Като е така, кой може да се спаси?26 А Иисус ги погледна и им каза: За хората това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно.27 Тогава Петър в отговор Му каза: Ето, ние оставихме всичко и Те последвахме. А с нас какво ще стане?28 А Иисус им каза: Истина ви казвам, вие, които ме последвахте при новорождението — когато Човешкият син седне на славния Си престол, също ще седнете на дванадесет престола да съдите дванадесетте израилеви племена.29 И всеки, който е оставил къщи или братя, или сестри, или баща, или майка, (или жена), или деца, или ниви заради Моето Име, ще получи стократно и ще наследи вечен живот.30 Обаче мнозина първи ще бъдат последни, а последните – първи.

Hebrews 6:1-20

1 Поради това, нека оставим първоначалното учение за Христос и нека се обърнем към пълната зрялост, без да полагаме отново за основа покаянието от мъртви дела и вярата в Бога,2 учението за умивания, за ръкополагане, за възкресение на мъртвите и за вечен съд.3 И това ще направим, ако Бог позволи.4 Защото за тези, които веднъж са били осветлени и са опитали от небесния дар, и са станали съпричастни на Светия Дух,5 и са опитали доброто Божие слово и силите на бъдещия век,6 а са отпаднали, е невъзможно да се обновят за покаяние, като отново разпъват за себе си Божия Син и Го опозоряват.7 Защото земята, която се е поила от дъжда, който пада често на нея, и която ражда полезни растения за тези, за които се и обработва, получава благословение от Бога,8 но ако ражда тръни и репеи, е негодна и е близко до проклятие, чийто край е изгаряне.9 Но относно вас, възлюбени, макар и да говорим така, ние сме убедени в по-доброто и спасителното.10 Защото Бог не е несправедлив, за да забрави делото ви и любовта, която показахте към Неговото Име, като послужихте и още служите на светиите.11 И желаем всеки от вас да показва същото усърдие за пълна увереност в надеждата докрай,12 да не бъдете лениви, а да подражавате на онези, които чрез вяра и търпение наследяват обещанията.13 Защото, когато Бог даваше обещание на Авраам, понеже нямаше никой по-голям, в когото да се закълне, се закле в Себе Си, като каза:14 ?Наистина ще те благословя премного и ще те умножа и преумножа.“15 И така, Авраам с дълготърпение получи обещаното.16 Защото, както хората се кълнат в някой по-голям от тях и клетвата, дадена за потвърждение, е край на всеки спор за тях,17 така и Бог, като искаше да покаже по-пълно на наследниците на обещанието, че намерението Му е неизменимо, си послужи с клетва,18 така че чрез две неизменими неща, в които е невъзможно за Бога да лъже, да имаме голямо насърчение ние, които сме прибягнали да сграбчим поставената пред нас надежда,19 която имаме като здрава и непоколебима котва за душата и която прониква в това, което е вътре, зад завесата,20 където Иисус влезе за нас като предшественик и стана Първосвещеник според Мелхиседековия чин до века.

Genesis 2:1-25

1 Така бяха завършени небесата и земята и цялото тяхно войнство.2 И на седмия ден Бог беше свършил делото, което беше създал; и на седмия ден си почина от цялото дело, което беше създал.3 И Бог благослови седмия ден и го освети, защото в него си почина от цялото Си дело, което Бог беше създал и сътворил.4 Това е произходът на небето и на земята при сътворението им, в деня, в който ГОСПОД Бог създаде земя и небе.5 И още нямаше никакво полско растение на земята и никаква полска трева още не беше поникнала, защото ГОСПОД Бог не беше дал дъжд на земята и нямаше човек, който да обработва земята,6 но пара се издигаше от земята и напояваше цялото лице на земята.7 И ГОСПОД Бог образува човека от пръст от земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание, и човекът стана жива душа.8 И ГОСПОД Бог насади градина на изток, в Едем, и постави там човека, когото беше образувал.9 И ГОСПОД Бог направи да расте от земята всяко дърво, което е красиво на глед и добро за храна, както и дървото на живота сред градината, и дървото на познаване на доброто и злото.10 И от Едем изтичаше река да напоява градината, и оттам се разклоняваше и ставаше на четири главни реки.11 Името на едната е Фисон; тя е, която обикаля цялата евилатска земя, където има злато.12 И златото на онази земя е добро; там има и бделионова смола и ониксов камък.13 Името на втората река е Гион; тя е, която обикаля цялата хуска земя.14 Името на третата река е Тигър; тя е, която тече на изток от Асирия. А четвъртата река е Ефрат.15 И ГОСПОД Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази.16 И ГОСПОД Бог заповяда на човека и каза: От всяко дърво в градината свободно да ядеш,17 но от дървото за познаване на доброто и злото, от него да не ядеш, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.18 И ГОСПОД Бог каза: Не е добре човекът да бъде сам; ще му създам помощник, като негово съответствие.19 И ГОСПОД Бог образува от земята всички полски животни и всички небесни птици и ги доведе при човека, за да види как ще ги нарече; и с каквото име назовеше човекът всяко живо същество, това име му остана.20 Така човекът даде имена на всеки вид добитък, на небесните птици и на всички полски животни. Но помощник, съответен на Адам, не се намери.21 Тогава ГОСПОД Бог даде на човека дълбок сън и той заспа; и взе едно от ребрата му и изпълни мястото му с плът.22 И ГОСПОД Бог създаде жена от реброто, което взе от човека, и я доведе при човека.23 А човекът каза: Тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарече жена, защото от мъжа беше взета.24 Затова мъжът ще остави баща си и майка си и ще се прилепи към жена си, и те ще бъдат една плът.25 А и двамата, човекът и жена му, бяха голи и не се срамуваха.

Hebrews 11:3

3 С вяра разбираме, че световете са били устроени с Божието слово, така че видимото не стана от видими неща.

Genesis 1:3

3 И Бог каза: Да бъде светлина! И стана светлина.

Isaiah 42:5

5 Така казва Бог, ГОСПОД, който е създал небесата и ги е разпрострял, който е разстлал земята с произведенията й, който дава дишане на народа, който е по нея, и дух на тези, които ходят по нея.

2 Peter 3:8

8 Но това да не бъде скрито от вас, възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години и хиляда години – като един ден.

John 1:1

1 В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.

Isaiah 48:13

13 Да, Моята ръка основа земята и десницата Ми разпростря небесата; извиквам ги и се представят заедно.

Genesis 1:1

1 В начало Бог създаде небесата и земята.

Genesis 1:1-31

1 В начало Бог създаде небесата и земята.2 А земята беше пуста и неустроена и тъмнина беше върху бездната, и Дух Божи се носеше над водите.3 И Бог каза: Да бъде светлина! И стана светлина.4 И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината.5 И Бог нарече светлината ден, а тъмнината нарече нощ. И стана вечер, и стана утро: ден един.6 И Бог каза: Да бъде твърд посред водите, която да раздели води от води!7 И Бог направи твърдта; и раздели водите, които бяха под твърдта, от водите, които бяха над твърдта. И стана така.8 И Бог нарече твърдта небе. И стана вечер, и стана утро: ден втори.9 И Бог каза: Да се съберат на едно място водите, които са под небето, и да се яви сушата! И стана така.10 И Бог нарече сушата земя, а събраните води нарече морета. И Бог видя, че беше добро.11 И Бог каза: Да произрасти земята зелена трева, трева, която дава семе, и плодоносно дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе да е в него на земята! И стана така.12 Земята произрасти зелена трева, трева, която да дава семе според вида си, и дърво, което да ражда плод, чието семе е в него според вида му. И Бог видя, че беше добро.13 И стана вечер, и стана утро: ден трети.14 И Бог каза: Да бъдат светила на небесната твърд1, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за времена, и дни, и години; 15 и да бъдат за светила на небесната твърд, за да светят на земята! И стана така.16 И Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, и по-малкото светило, за да владее нощта, и звездите.17 И Бог ги постави на небесната твърд, за да светят на земята,18 да владеят деня и нощта и да разделят светлината от тъмнината. И Бог видя, че беше добро.19 И стана вечер, и стана утро: ден четвърти.20 И Бог каза: Да гъмжи водата от множества живи същества, и птици да летят над земята по небесната твърд!21 И Бог създаде големите морски чудовища и всяко живо същество, което се движи, от които водата гъмжеше според видовете им, и всяка крилата птица според вида й. И Бог видя, че беше добро.22 И Бог ги благослови и каза: Плодете се, множете се и напълнете водите в моретата; нека се множат и птиците по земята!23 И стана вечер, и стана утро: ден пети.24 И Бог каза: Да произведе земята живи същества според видовете им: добитък, пълзящи и земни животни според видовете им. И стана така.25 Бог създаде земните животни според видовете им, добитъка според видовете му и всичко, което пълзи по земята, според видовете му. И Бог видя, че беше добро.26 И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие! И нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всички пълзящи, които пълзят по земята.27 И Бог създаде човека по Своя образ, по Божия образ го създаде; мъжки и женски пол ги създаде.28 И Бог ги благослови и Бог им каза: Плодете се и се множете, напълнете земята и я обладайте, и владейте над морските риби, над небесните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.29 И Бог каза: Ето, давам ви всяка трева, която дава семе, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на дърво, което дава семе: те ще ви бъдат за храна.30 А на всичките земни животни, на всичките небесни птици и на всичко, което пълзи по земята, в което има жива душа, давам всяка зелена трева за храна. И стана така.31 И Бог видя всичко, което създаде. И ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро: шестият ден.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.