Bible verses about "acknowledging god" | DSV_Strongs

Genesis 1:1-31

  1 H7225 In den beginne H1254 H8804 schiep H430 God H853 den H8064 hemel H853 en de H776 aarde.
  2 H776 De aarde H1961 H8804 nu was H8414 woest H922 en ledig H2822 , en duisternis H5921 H6440 [was] op H8415 den afgrond H7307 ; en de Geest H430 Gods H7363 H8764 zweefde H5921 H6440 op H4325 de wateren.
  3 H430 En God H559 H8799 zeide H1961 H8799 : Daar zij H216 licht H1961 H8799 ! en daar werd H216 licht.
  4 H430 En God H7200 H8799 zag H853 het H216 licht H3588 , dat H2896 het goed H430 [was]; en God H914 H8686 maakte scheiding H996 tussen H216 het licht H996 en tussen H2822 de duisternis.
  5 H430 En God H7121 H8799 noemde H216 het licht H3117 dag H2822 , en de duisternis H7121 H8804 noemde Hij H3915 nacht H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 H8799 geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 H8799 geweest H259 , de eerste H3117 dag.
  6 H430 En God H559 H8799 zeide H1961 H8799 : Daar zij H7549 een uitspansel H8432 in het midden H4325 der wateren H1961 H8799 ; en dat make H914 H8688 scheiding H996 tussen H4325 wateren H4325 en wateren!
  7 H430 En God H6213 H8799 maakte H7549 dat uitspansel H914 H8686 , en maakte scheiding H996 tussen H4325 de wateren H834 , die H8478 onder H7549 het uitspansel H996 [zijn], en tussen H4325 de wateren H834 , die H5921 boven H7549 het uitspansel H1961 H8799 [zijn]. En het was H3651 alzo.
  8 H430 En God H7121 H8799 noemde H7549 het uitspansel H8064 hemel H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 H8799 geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 H8799 geweest H8145 , de tweede H3117 dag.
  9 H430 En God H559 H8799 zeide H4325 : Dat de wateren H8478 van onder H8064 den hemel H413 in H259 een H4725 plaats H6960 H8735 vergaderd worden H3004 , en dat het droge H7200 H8735 gezien worde H1961 H8799 ! En het was H3651 alzo.
  10 H430 En God H7121 H8799 noemde H3004 het droge H776 aarde H4723 , en de vergadering H4325 der wateren H7121 H8804 noemde Hij H3220 zeeen H430 ; en God H7200 H8799 zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  11 H430 En God H559 H8799 zeide H776 : Dat de aarde H1876 H8686 uitschiete H1877 grasscheutjes H6212 , kruid H2233 H2232 H8688 zaadzaaiende H6529 , vruchtbaar H6086 geboomte H6213 H8802 , dragende H6529 vrucht H4327 naar zijn aard H834 , welks H2233 zaad H5921 daarin zij op H776 de aarde H1961 H8799 ! En het was H3651 alzo.
  12 H776 En de aarde H3318 H8686 bracht voort H1877 grasscheutjes H6212 , kruid H2233 H2232 H8688 zaadzaaiende H4327 naar zijn aard H6529 H6213 H8802 , en vruchtdragend H6086 geboomte H2233 , welks H4327 zaad daarin was, naar zijn aard H430 . En God H7200 H8799 zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  13 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 H8799 geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 H8799 geweest H7992 , de derde H3117 dag.
  14 H430 En God H559 H8799 zeide H3974 : Dat er lichten H1961 H8799 zijn H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H914 H8687 , om scheiding te maken H996 tussen H3117 den dag H996 en tussen H3915 den nacht H1961 H8799 ; en dat zij zijn H226 tot tekenen H4150 en tot gezette tijden H3117 , en tot dagen H8141 en jaren!
  15 H1961 H8799 En dat zij zijn H3974 tot lichten H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 H8687 , om licht te geven H5921 op H776 de aarde H1961 H8799 ! En het was H3651 alzo.
  16 H430 God H6213 H8799 dan maakte H8147 die twee H1419 grote H3974 lichten H1419 ; dat grote H3974 licht H4475 tot heerschappij H3117 des daags H6996 , en dat kleine H3974 licht H4475 tot heerschappij H3915 des nachts H3556 ; ook de sterren.
  17 H430 En God H5414 H8799 stelde H853 ze H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 H8687 , om licht te geven H5921 op H776 de aarde.
  18 H4910 H8800 En om te heersen H3117 op den dag H3915 , en in den nacht H914 H8687 , en om scheiding te maken H996 tussen H216 het licht H996 en tussen H2822 de duisternis H430 . En God H7200 H8799 zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  19 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 H8799 geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 H8799 geweest H7243 , de vierde H3117 dag.
  20 H430 En God H559 H8799 zeide H4325 : Dat de wateren H8317 H8799 overvloediglijk voortbrengen H8318 een gewemel H2416 van levende H5315 zielen H5775 ; en het gevogelte H5774 H8787 vliege H5921 boven H776 de aarde H5921 H6440 , in H7549 het uitspansel H8064 des hemels!
  21 H430 En God H1254 H8799 schiep H1419 de grote H8577 walvissen H3605 , en alle H2416 levende H7430 H8802 wremelende H5315 ziel H834 , welke H4325 de wateren H8317 H8804 overvloediglijk voortbrachten H4327 , naar haar aard H3605 ; en alle H3671 gevleugeld H5775 gevogelte H4327 naar zijn aard H430 . En God H7200 H8799 zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  22 H430 En God H1288 H8762 zegende H853 ze H559 H8800 , zeggende H6509 H8798 : Zijt vruchtbaar H7235 H8798 , en vermenigvuldigt H4390 H8798 , en vervult H4325 de wateren H3220 in de zeeen H5775 ; en het gevogelte H7235 H8799 vermenigvuldige H776 op de aarde!
  23 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 H8799 geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 H8799 geweest H2549 , de vijfde H3117 dag.
  24 H430 En God H559 H8799 zeide H776 : De aarde H3318 H0 brenge H2416 levende H5315 zielen H3318 H8686 voort H4327 , naar haar aard H929 , vee H7431 , en kruipend H2416 , en wild gedierte H776 der aarde H4327 , naar zijn aard H1961 H8799 ! En het was H3651 alzo.
  25 H430 En God H6213 H8799 maakte H2416 het wild gedierte H776 der aarde H4327 naar zijn aard H929 , en het vee H4327 naar zijn aard H3605 , en al H7431 het kruipend gedierte H127 des aardbodems H4327 naar zijn aard H430 . En God H7200 H8799 zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  26 H430 En God H559 H8799 zeide H6213 H0 : Laat Ons H120 mensen H6213 H8799 maken H6754 , naar Ons beeld H1823 , naar Onze gelijkenis H7287 H8799 ; en dat zij heerschappij hebben H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H929 , en over het vee H3605 , en over de gehele H776 aarde H3605 , en over al H7431 het kruipend gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 H8802 kruipt.
  27 H430 En God H1254 H8799 schiep H120 den mens H6754 naar Zijn beeld H6754 ; naar het beeld H430 van God H1254 H8804 schiep Hij H853 hem H2145 ; man H5347 en vrouw H1254 H8804 schiep Hij H853 ze.
  28 H430 En God H1288 H8762 zegende H853 hen H430 , en God H559 H8799 zeide H6509 H8798 tot hen: Weest vruchtbaar H7235 H8798 , en vermenigvuldigt H4390 H8798 , en vervult H776 de aarde H3533 H8798 , en onderwerpt haar H7287 H8798 , en hebt heerschappij H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en over al H2416 het gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 H8802 kruipt!
  29 H430 En God H559 H8799 zeide H2009 : Ziet H3605 , Ik heb ulieden al H2233 H2232 H8802 het zaadzaaiende H6212 kruid H5414 H8804 gegeven H834 , dat H5921 H6440 op H3605 de ganse H776 aarde H853 [is], en H3605 alle H6086 geboomte H834 , in hetwelk H2233 H2232 H8802 zaadzaaiende H6086 H6529 boomvrucht H1961 H8799 is; het zij H402 u tot spijze!
  30 H3605 Maar aan al H2416 het gedierte H776 der aarde H3605 , en aan al H5775 het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en aan al H7430 H8802 het kruipende gedierte H5921 op H776 de aarde H834 , waarin H2416 een levende H5315 ziel H3605 [is], [heb] [Ik] al H3418 het groene H6212 kruid H402 tot spijze H1961 H8799 [gegeven]. En het was H3651 alzo.
  31 H430 En God H7200 H8799 zag H3605 al H834 wat H6213 H8804 Hij gemaakt had H2009 , en ziet H3966 , [het] [was] zeer H2896 goed H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 H8799 geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 H8799 geweest H8345 , de zesde H3117 dag.

Psalms 14:2

  2 H3068 De HEERE H8064 heeft uit den hemel H8259 H8689 nedergezien H1121 H120 op de mensenkinderen H7200 H8800 , om te zien H7919 H8688 , of iemand verstandig H3426 ware H430 , die God H1875 H8802 zocht.

Romans 1:1-32

  1 G3972 Paulus G1401 , een dienstknecht G2424 van Jezus G5547 Christus G2822 , een geroepen G652 apostel G873 G5772 , afgezonderd G1519 tot G2098 het Evangelie G2316 van God,
  2 G3739 (Hetwelk G4279 G5662 Hij te voren beloofd had G1223 door G846 Zijn G4396 profeten G1722 , in G40 de G1124 heilige Schriften).
  3 G4012 Van G846 Zijn G5207 Zoon G3588 , Die G1096 G5637 geworden is G1537 uit G4690 het zaad G1138 van David G2596 , naar G4561 het vlees;
  4 G1722 G1411 Die krachtelijk G3724 G5685 bewezen is G5207 te zijn de Zoon G2316 van God G2596 , naar G4151 den Geest G42 der heiligmaking G1537 , uit G386 de opstanding G3498 der doden G2424 ) [namelijk] Jezus G5547 Christus G2257 , onzen G2962 Heere:
  5 G1223 (Door G3739 Welken G2983 G5627 wij hebben ontvangen G5485 genade G2532 en G651 het apostelschap G1519 , tot G5218 gehoorzaamheid G4102 des geloofs G1722 onder G3956 al G1484 de heidenen G5228 , voor G846 Zijn G3686 Naam;
  6 G1722 Onder G3739 welken G5210 gij G2532 ook G2075 G5748 zijt G2822 , geroepenen G2424 van Jezus G5547 Christus!)
  7 G3956 Allen G1722 , die te G4516 Rome G5607 G5752 zijt G27 , geliefden G2316 Gods G2822 , en geroepen G40 heiligen G5485 , genade G5213 zij u G2532 , en G1515 vrede G575 van G2316 God G2257 , onzen G3962 Vader G2532 , en G2962 den Heere G2424 Jezus G5547 Christus.
  8 G4412 G3303 Eerstelijk G2168 G5719 dank ik G3450 mijn G2316 God G1223 door G2424 Jezus G5547 Christus G5228 over G5216 u G3956 allen G3754 , dat G5216 uw G4102 geloof G2605 G5743 verkondigd wordt G1722 in G3650 de gehele G2889 wereld.
  9 G1063 Want G2316 God G2076 G5748 is G3450 mijn G3144 Getuige G3739 , Welken G3000 G5719 ik diene G1722 in G3450 mijn G4151 geest G1722 , in G2098 het Evangelie G846 Zijns G5207 Zoons G5613 , hoe G89 ik zonder nalaten G5216 uwer G3417 gedenke;
  10 G3842 Allen tijd G1909 in G3450 mijn G4335 gebeden G1189 G5740 biddende G1513 , of G4458 mogelijk G2235 mij nog G4218 te eniger tijd G2137 G5701 goede gelegenheid gegeven wierd G1722 , door G2307 den wil G2316 van God G4314 , om tot G5209 ulieden G2064 G5629 te komen.
  11 G1063 Want G1971 G5719 ik verlang G5209 om u G1492 G5629 te zien G2443 , opdat G5213 ik u G5100 enige G4152 geestelijke G5486 gave G3330 G5632 mocht mededelen G1519 , ten einde G5209 gij G4741 G5683 versterkt zoudt worden;
  12 G1161   G5124 Dat G2076 G5748 is G4837 G5683 , om mede vertroost te worden G1722 onder G5213 u G1223 , door G240 het onderlinge G4102 geloof G5037 , zo G5216 het uwe G2532 als G1700 het mijne.
  13 G1161 Doch G2309 G5719 ik wil G3756 niet G5209 , dat u G50 G5721 onbekend zij G80 , broeders G3754 , dat G4178 ik menigmaal G4388 G5639 voorgenomen heb G4314 tot G5209 u G2064 G5629 te komen G2532 (en G891 ben tot G1204 nog toe G2967 G5681 verhinderd geweest G2443 ), opdat G2532 ik ook G1722 onder G5213 u G5100 enige G2590 vrucht G2192 G5632 zou hebben G2531 , gelijk G2532 als ook G1722 onder G3062 de andere G1484 heidenen.
  14 G5037 Beiden G1672 Grieken G2532 en G915 Barbaren G5037 , beiden G4680 wijzen G2532 en G453 onwijzen G1510 G5748 ben ik G3781 een schuldenaar.
  15 G3779 Alzo G2596 hetgeen G1691 in mij G4289 is, dat is volvaardig G5213 , om u G2532 ook G1722 , die te G4516 Rome G2097 G5670 zijt, het Evangelie te verkondigen.
  16 G1063 Want G1870 G5736 ik schaam mij G2098 des Evangelies G5547 van Christus G3756 niet G1063 ; want G2076 G5748 het is G1411 een kracht G2316 Gods G1519 tot G4991 zaligheid G3956 een iegelijk G4100 G5723 , die gelooft G4412 , eerst G2453 den Jood G2532 , en G5037 [ook G1672 ] den Griek.
  17 G1063 Want G1343 de rechtvaardigheid G2316 Gods G1722 wordt in G846 hetzelve G601 G5743 geopenbaard G1537 uit G4102 geloof G1519 tot G4102 geloof G2531 ; gelijk G1125 G5769 geschreven is G1161 : Maar G1342 de rechtvaardige G1537 zal uit G4102 het geloof G2198 G5695 leven.
  18 G1063 Want G3709 de toorn G2316 Gods G601 G5743 wordt geopenbaard G575 van G3772 den hemel G1909 over G3956 alle G763 goddeloosheid G2532 , en G93 ongerechtigheid G444 der mensen G225 , [als] die de waarheid G1722 in G93 ongerechtigheid G2722 G5723 ten onder houden.
  19 G1360 Overmits G2316 hetgeen van God G1110 kennelijk G2076 G5748 is G1722 , in G846 hen G5318 openbaar G1063 is; want G2316 God G846 heeft het hun G5319 G5656 geopenbaard.
  20 G1063 Want G846 Zijn G517 onzienlijke dingen G575 worden, van G2937 de schepping G2889 der wereld G4161 aan, uit de schepselen G2529 G5743 verstaan G3539 G5746 en doorzien G3739 G5037 , beide G846 Zijn G126 eeuwige G1411 kracht G2532 en G2305 Goddelijkheid G1519 , opdat G846 zij G379 niet te verontschuldigen G1511 G5750 zouden zijn.
  21 G1360 Omdat G2316 zij, God G1097 G5631 kennende G5613 , [Hem] als G2316 God G3756 niet G1392 G5656 hebben verheerlijkt G2228 of G2168 G5656 gedankt G235 ; maar G3154 G5681 zijn verijdeld geworden G1722 in G846 hun G1261 overleggingen G2532 en G846 hun G801 onverstandig G2588 hart G4654 G5681 is verduisterd geworden;
  22 G5335 G5723 Zich uitgevende G1511 G5750 voor G4680 wijzen G3471 G5681 , zijn zij dwaas geworden;
  23 G2532 En G1391 hebben de heerlijkheid G862 des onverderfelijken G2316 Gods G236 G5656 veranderd G1722 in G3667 de gelijkenis G1504 eens beelds G5349 van een verderfelijk G444 mens G2532 , en G4071 van gevogelte G2532 , en G5074 van viervoetige G2532 en G2062 kruipende [gedierten].
  24 G1352 Daarom G2316 heeft God G846 hen G2532 ook G3860 G5656 overgegeven G1722 in G1939 de begeerlijkheden G846 hunner G2588 harten G1519 tot G167 onreinigheid G846 , om hun G4983 lichamen G1722 onder G1438 elkander G818 G5729 te onteren;
  25 G3748 [Als] die G225 de waarheid G2316 Gods G3337 G5656 veranderd hebben G1722 in G5579 de leugen G2532 , en G2937 het schepsel G4573 G5662 geeerd G2532 en G3000 G5656 gediend hebben G3844 boven G2936 G5660 den Schepper G3739 , Die G2128 te prijzen G2076 G5748 is G1519 in G165 der eeuwigheid G281 , amen.
  26 G1223 G5124 Daarom G2316 heeft God G846 hen G3860 G5656 overgegeven G1519 tot G819 oneerlijke G3806 bewegingen G1063 ; want G5037 ook G846 hun G2338 vrouwen G5446 hebben het natuurlijk G5540 gebruik G3337 G5656 veranderd G1519 in G3844 het [gebruik] tegen G5449 nature;
  27 G5037 En G3668 insgelijks G2532 ook G730 de mannen G863 G5631 , nalatende G5446 het natuurlijk G5540 gebruik G2338 der vrouw G1572 G5681 , zijn verhit geworden G1722 in G846 hun G3715 lust G1519 tegen G240 elkander G730 , mannen G1722 met G730 mannen G808 schandelijkheid G2716 G5740 bedrijvende G2532 , en G489 de vergelding G846 van hun G4106 dwaling G3739 , die G1163 G5713 [daartoe] behoorde G1722 , in G1438 zichzelven G618 G5723 ontvangende.
  28 G2532 En G2531 gelijk G3756 het hun niet G1381 G5656 goed gedacht heeft G2316 God G1722 in G1922 erkentenis G2192 G5721 te houden G2316 , zo heeft God G846 hen G3860 G5656 overgegeven G1519 in G96 een verkeerden G3563 zin G4160 G5721 , om te doen G3361 dingen, die niet G2520 G5723 betamen;
  29 G4137 G5772 Vervuld zijnde G3956 met alle G93 ongerechtigheid G4202 , hoererij G4189 , boosheid G4124 , gierigheid G2549 , kwaadheid G3324 , vol G5355 van nijdigheid G5408 , moord G2054 , twist G1388 , bedrog G2550 , kwaadaardigheid;
  30 G5588 Oorblazers G2637 , achterklappers G2319 , haters Gods G5197 , smaders G5244 , hovaardigen G213 , laatdunkenden G2182 , vinders G2556 van kwade dingen G1118 , den ouderen G545 ongehoorzaam;
  31 G801 Onverstandigen G802 , verbondbrekers G794 , zonder natuurlijke liefde G786 , onverzoenlijken G415 , onbarmhartigen;
  32 G3748 Dewelken G1345 , daar zij het recht G2316 Gods G1921 G5631 weten G3754 , [namelijk], dat G5108 degenen, die zulke dingen G4238 G5723 doen G2288 , des doods G514 waardig G1526 G5748 zijn G3756 ) niet G3440 alleen G846 dezelve G4160 G5719 doen G235 , maar G2532 ook G4909 G5719 mede een welgevallen hebben G4238 G5723 in degenen, die ze doen.

Genesis 1:3-31

  3 H430 En God H559 H8799 zeide H1961 H8799 : Daar zij H216 licht H1961 H8799 ! en daar werd H216 licht.
  4 H430 En God H7200 H8799 zag H853 het H216 licht H3588 , dat H2896 het goed H430 [was]; en God H914 H8686 maakte scheiding H996 tussen H216 het licht H996 en tussen H2822 de duisternis.
  5 H430 En God H7121 H8799 noemde H216 het licht H3117 dag H2822 , en de duisternis H7121 H8804 noemde Hij H3915 nacht H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 H8799 geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 H8799 geweest H259 , de eerste H3117 dag.
  6 H430 En God H559 H8799 zeide H1961 H8799 : Daar zij H7549 een uitspansel H8432 in het midden H4325 der wateren H1961 H8799 ; en dat make H914 H8688 scheiding H996 tussen H4325 wateren H4325 en wateren!
  7 H430 En God H6213 H8799 maakte H7549 dat uitspansel H914 H8686 , en maakte scheiding H996 tussen H4325 de wateren H834 , die H8478 onder H7549 het uitspansel H996 [zijn], en tussen H4325 de wateren H834 , die H5921 boven H7549 het uitspansel H1961 H8799 [zijn]. En het was H3651 alzo.
  8 H430 En God H7121 H8799 noemde H7549 het uitspansel H8064 hemel H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 H8799 geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 H8799 geweest H8145 , de tweede H3117 dag.
  9 H430 En God H559 H8799 zeide H4325 : Dat de wateren H8478 van onder H8064 den hemel H413 in H259 een H4725 plaats H6960 H8735 vergaderd worden H3004 , en dat het droge H7200 H8735 gezien worde H1961 H8799 ! En het was H3651 alzo.
  10 H430 En God H7121 H8799 noemde H3004 het droge H776 aarde H4723 , en de vergadering H4325 der wateren H7121 H8804 noemde Hij H3220 zeeen H430 ; en God H7200 H8799 zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  11 H430 En God H559 H8799 zeide H776 : Dat de aarde H1876 H8686 uitschiete H1877 grasscheutjes H6212 , kruid H2233 H2232 H8688 zaadzaaiende H6529 , vruchtbaar H6086 geboomte H6213 H8802 , dragende H6529 vrucht H4327 naar zijn aard H834 , welks H2233 zaad H5921 daarin zij op H776 de aarde H1961 H8799 ! En het was H3651 alzo.
  12 H776 En de aarde H3318 H8686 bracht voort H1877 grasscheutjes H6212 , kruid H2233 H2232 H8688 zaadzaaiende H4327 naar zijn aard H6529 H6213 H8802 , en vruchtdragend H6086 geboomte H2233 , welks H4327 zaad daarin was, naar zijn aard H430 . En God H7200 H8799 zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  13 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 H8799 geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 H8799 geweest H7992 , de derde H3117 dag.
  14 H430 En God H559 H8799 zeide H3974 : Dat er lichten H1961 H8799 zijn H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H914 H8687 , om scheiding te maken H996 tussen H3117 den dag H996 en tussen H3915 den nacht H1961 H8799 ; en dat zij zijn H226 tot tekenen H4150 en tot gezette tijden H3117 , en tot dagen H8141 en jaren!
  15 H1961 H8799 En dat zij zijn H3974 tot lichten H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 H8687 , om licht te geven H5921 op H776 de aarde H1961 H8799 ! En het was H3651 alzo.
  16 H430 God H6213 H8799 dan maakte H8147 die twee H1419 grote H3974 lichten H1419 ; dat grote H3974 licht H4475 tot heerschappij H3117 des daags H6996 , en dat kleine H3974 licht H4475 tot heerschappij H3915 des nachts H3556 ; ook de sterren.
  17 H430 En God H5414 H8799 stelde H853 ze H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 H8687 , om licht te geven H5921 op H776 de aarde.
  18 H4910 H8800 En om te heersen H3117 op den dag H3915 , en in den nacht H914 H8687 , en om scheiding te maken H996 tussen H216 het licht H996 en tussen H2822 de duisternis H430 . En God H7200 H8799 zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  19 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 H8799 geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 H8799 geweest H7243 , de vierde H3117 dag.
  20 H430 En God H559 H8799 zeide H4325 : Dat de wateren H8317 H8799 overvloediglijk voortbrengen H8318 een gewemel H2416 van levende H5315 zielen H5775 ; en het gevogelte H5774 H8787 vliege H5921 boven H776 de aarde H5921 H6440 , in H7549 het uitspansel H8064 des hemels!
  21 H430 En God H1254 H8799 schiep H1419 de grote H8577 walvissen H3605 , en alle H2416 levende H7430 H8802 wremelende H5315 ziel H834 , welke H4325 de wateren H8317 H8804 overvloediglijk voortbrachten H4327 , naar haar aard H3605 ; en alle H3671 gevleugeld H5775 gevogelte H4327 naar zijn aard H430 . En God H7200 H8799 zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  22 H430 En God H1288 H8762 zegende H853 ze H559 H8800 , zeggende H6509 H8798 : Zijt vruchtbaar H7235 H8798 , en vermenigvuldigt H4390 H8798 , en vervult H4325 de wateren H3220 in de zeeen H5775 ; en het gevogelte H7235 H8799 vermenigvuldige H776 op de aarde!
  23 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 H8799 geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 H8799 geweest H2549 , de vijfde H3117 dag.
  24 H430 En God H559 H8799 zeide H776 : De aarde H3318 H0 brenge H2416 levende H5315 zielen H3318 H8686 voort H4327 , naar haar aard H929 , vee H7431 , en kruipend H2416 , en wild gedierte H776 der aarde H4327 , naar zijn aard H1961 H8799 ! En het was H3651 alzo.
  25 H430 En God H6213 H8799 maakte H2416 het wild gedierte H776 der aarde H4327 naar zijn aard H929 , en het vee H4327 naar zijn aard H3605 , en al H7431 het kruipend gedierte H127 des aardbodems H4327 naar zijn aard H430 . En God H7200 H8799 zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  26 H430 En God H559 H8799 zeide H6213 H0 : Laat Ons H120 mensen H6213 H8799 maken H6754 , naar Ons beeld H1823 , naar Onze gelijkenis H7287 H8799 ; en dat zij heerschappij hebben H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H929 , en over het vee H3605 , en over de gehele H776 aarde H3605 , en over al H7431 het kruipend gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 H8802 kruipt.
  27 H430 En God H1254 H8799 schiep H120 den mens H6754 naar Zijn beeld H6754 ; naar het beeld H430 van God H1254 H8804 schiep Hij H853 hem H2145 ; man H5347 en vrouw H1254 H8804 schiep Hij H853 ze.
  28 H430 En God H1288 H8762 zegende H853 hen H430 , en God H559 H8799 zeide H6509 H8798 tot hen: Weest vruchtbaar H7235 H8798 , en vermenigvuldigt H4390 H8798 , en vervult H776 de aarde H3533 H8798 , en onderwerpt haar H7287 H8798 , en hebt heerschappij H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en over al H2416 het gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 H8802 kruipt!
  29 H430 En God H559 H8799 zeide H2009 : Ziet H3605 , Ik heb ulieden al H2233 H2232 H8802 het zaadzaaiende H6212 kruid H5414 H8804 gegeven H834 , dat H5921 H6440 op H3605 de ganse H776 aarde H853 [is], en H3605 alle H6086 geboomte H834 , in hetwelk H2233 H2232 H8802 zaadzaaiende H6086 H6529 boomvrucht H1961 H8799 is; het zij H402 u tot spijze!
  30 H3605 Maar aan al H2416 het gedierte H776 der aarde H3605 , en aan al H5775 het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en aan al H7430 H8802 het kruipende gedierte H5921 op H776 de aarde H834 , waarin H2416 een levende H5315 ziel H3605 [is], [heb] [Ik] al H3418 het groene H6212 kruid H402 tot spijze H1961 H8799 [gegeven]. En het was H3651 alzo.
  31 H430 En God H7200 H8799 zag H3605 al H834 wat H6213 H8804 Hij gemaakt had H2009 , en ziet H3966 , [het] [was] zeer H2896 goed H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 H8799 geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 H8799 geweest H8345 , de zesde H3117 dag.

Psalms 115:16

  16 H8064 Aangaande den hemel H8064 , de hemel H3068 is des HEEREN H776 ; maar de aarde H1121 H120 heeft Hij den mensenkinderen H5414 H8804 gegeven.

Isaiah 45:18

  18 H559 H8804 Want alzo zegt H3068 de HEERE H8064 , Die de hemelen H1254 H8802 geschapen heeft H430 , Die God H776 , Die de aarde H3335 H8802 geformeerd H6213 H8802 , en Die ze gemaakt heeft H3559 H8790 ; Hij heeft ze bevestigd H1254 H8804 , Hij heeft ze niet geschapen H8414 , dat zij ledig H3335 H8804 zijn zou, [maar] heeft ze geformeerd H3427 H8800 , opdat men daarin wonen zou H3068 : Ik ben de HEERE, en niemand meer.

Acts 10:1-48

  1 G1161 En G2258 G5713 er was G5100 een zeker G435 man G1722 te G2542 Cesarea G3686 , met name G2883 Cornelius G1543 , een hoofdman over honderd G1537 , uit G4686 de bende G2564 G5746 , genaamd G2483 de Italiaanse;
  2 G2152 Godzalig G2532 en G5399 G5740 vrezende G2316 God G4862 , met G3956 geheel G846 zijn G3624 huis G5037 , en G4160 G5723 doende G4183 vele G1654 aalmoezen G2992 aan het volk G2532 , en G2316 God G1275 geduriglijk G1189 G5740 biddende.
  3 G1492 G5627 [Deze] zag G1722 in G3705 een gezicht G5320 klaarlijk G5616 , omtrent G1766 de negende G5610 ure G2250 des daags G32 , een engel G2316 Gods G4314 tot G846 hem G1525 G5631 inkomen G2532 , en G846 tot hem G2036 G5631 zeggende G2883 : Cornelius!
  4 G1161 En G816 G hij, de ogen G846 op hem G816 G5660 houdende G2532 , en G1719 zeer bevreesd G1096 G5637 geworden zijnde G2036 G5627 , zeide G5101 : Wat G2076 G5748 is het G2962 Heere G1161 ? En G2036 G5627 hij zeide G846 tot hem G4675 : Uw G4335 gebeden G2532 en G4675 uw G1654 aalmoezen G1519 zijn tot G3422 gedachtenis G305 G5627 opgekomen G1799 voor G2316 God.
  5 G2532 En G3568 nu G3992 G5657 , zend G435 mannen G1519 naar G2445 Joppe G2532 , en G3343 G5663 ontbied G4613 Simon G3739 , die G1941 G5743 toegenaamd wordt G4074 Petrus.
  6 G3778 Deze G3579 G5743 ligt te huis G3844 bij G5100 een G4613 Simon G1038 , lederbereider G3739 , die G3614 [zijn] huis G2076 G5748 heeft G3844 bij G2281 de zee G3778 ; deze G4671 zal u G2980 G5692 zeggen G5101 , wat G4571 gij G4160 G5721 doen G1163 G5748 moet.
  7 G1161 En G5613 als G32 de engel G3588 , die G2883 tot Cornelius G2980 G5723 sprak G565 G5627 , weggegaan was G5455 G5660 , riep hij G1417 twee G846 van zijn G3610 huisknechten G2532 , en G2152 een godzaligen G4757 krijgsknecht G4342 van degenen, die gedurig G846 bij hem G4342 G5723 waren;
  8 G2532 En G846 als hij hun G537 alles G1834 G5666 verhaald had G649 G5656 , zond hij G846 hen G1519 naar G2445 Joppe.
  9 G1161 En G1887 des anderen daags G1565 , terwijl deze G3596 G5723 reisden G2532 , en G1448 G nabij G4172 de stad G1448 G5723 kwamen G305 G5627 , klom G4074 Petrus G1909 op G1430 het dak G4336 G5664 , om te bidden G4012 , omtrent G1623 de zesde G5610 ure.
  10 G1161 En G1096 G5633 hij werd G4361 hongerig G2532 , en G2309 G5707 begeerde G1089 G5664 te eten G1161 . En G1565 terwijl zij G3903 G5723 het bereidden G1968 G5627 , viel G1909 over G846 hem G1611 een vertrekking van zinnen.
  11 G2532 En G2334 G5719 hij zag G3772 den hemel G455 G5772 geopend G2532 , en G5100 een zeker G4632 vat G1909 tot G846 hem G2597 G5723 nederdalen G5613 , gelijk G3173 een groot G3607 linnen laken G5064 , aan de vier G746 hoeken G1210 G5772 gebonden G2532 , en G2524 G5746 nedergelaten G1909 op G1093 de aarde;
  12 G1722 In G3739 hetwelk G5225 G5707 waren G3956 al G5074 de viervoetige G1093 [dieren] der aarde G2532 , en G2342 de wilde G2532 , en G2062 de kruipende G2532 [dieren], en G4071 de vogelen G3772 des hemels.
  13 G2532 En G1096 G5633 er geschiedde G5456 een stem G4314 tot G846 hem G450 G5631 : Sta op G4074 , Petrus G2380 G5657 ! slacht G2532 en G5315 G5628 eet.
  14 G1161 Maar G4074 Petrus G2036 G5627 zeide G3365 : Geenszins G2962 , Heere G3754 ! want G3763 ik heb nooit G5315 G5627 gegeten G3956 iets G2839 , dat gemeen G2228 of G169 onrein was.
  15 G2532 En G5456 een stem G3825 [geschiedde] wederom G1537 ten G1208 tweeden male G4314 tot G846 hem G3739 : Hetgeen G2316 God G2511 G5656 gereinigd heeft G4771 , zult gij G3361 niet G2840 G5720 gemeen maken.
  16 G1161 En G5124 dit G1096 G5633 geschiedde G1909 tot G5151 drie maal G2532 ; en G4632 het vat G3825 werd wederom G353 G5681 opgenomen G1519 in G3772 den hemel.
  17 G1161 En G5613 alzo G4074 Petrus G1722 in G1438 zichzelven G1280 G5707 twijfelde G5101 , wat G3705 toch het gezicht G302 mocht G1498 G5751 zijn G3739 , dat G1492 G5627 hij gezien had G2532 , G2400 G5628 ziet G435 , de mannen G3588 , die G575 van G2883 Cornelius G649 G5772 afgezonden waren G1331 G5660 , gevraagd hebbende G3614 naar het huis G4613 van Simon G2186 G5627 , stonden G1909 aan G4440 de poort.
  18 G2532 En G5455 G5660 [iemand] geroepen hebbende G4441 G5711 , vraagden zij G1487 , of G4613 Simon G3588 , G1941 G5746 toegenaamd G4074 Petrus G1759 , daar G3579 G5743 te huis lag.
  19 G1161 En G4074 als Petrus G4012 over G3705 dat gezicht G1760 G5740 dacht G2036 G5627 , zeide G4151 de Geest G846 tot hem G2400 G5628 : Zie G5140 , drie G435 mannen G2212 G5719 zoeken G4571 u;
  20 G235 Daarom G450 G5631 sta op G2597 G5628 , en ga af G2532 , en G4198 G5737 reis G4862 met G846 hen G3367 , niet G1252 G5734 twijfelende G1360 ; want G1473 ik G846 heb hen G649 G5758 gezonden.
  21 G1161 En G4074 Petrus G2597 G5631 ging af G4314 tot G435 de mannen G3588 die G575 van G2883 Cornelius G4314 tot G846 hem G649 G5772 gezonden waren G2036 G5627 , en zeide G2400 G5628 : Ziet G1473 , ik G1510 G5748 ben het G3739 , dien G2212 G5719 gij zoekt G5101 ; wat G156 is de oorzaak G1223 G3739 , waarom G3918 G5748 gij hier zijt?
  22 G1161 En G2036 G5627 zij zeiden G2883 : Cornelius G1543 , een hoofdman over honderd G1342 , een rechtvaardig G435 man G2532 , en G5399 G5740 vrezende G2316 God G5037 , en G3140 G5746 die [goede] getuigenis heeft G5259 van G3650 het ganse G1484 volk G2453 der Joden G5537 G5681 , is door Goddelijke openbaring vermaand G5259 van G40 een heiligen G32 engel G4571 , dat hij u G3343 G5664 zou ontbieden G1519 te G846 zijnen G3624 huize G2532 , en G3844 dat hij van G4675 u G4487 woorden G191 G5658 der zaligheid zou horen.
  23 G846 Als hij hen G3767 dan G1528 G5662 ingeroepen had G3579 G5656 , ontving hij ze in huis G1161 . Doch G1887 des anderen daags G1831 G5627 ging G4074 Petrus G4862 met G846 hen G2532 heen, en G5100 sommigen G80 der broederen G575 , die van G2445 Joppe G4905 G5627 waren, gingen met G846 hem.
  24 G2532 En G1887 des anderen daags G1525 G5627 kwamen zij G1519 te G2542 Cesarea G1161 . En G2883 Cornelius G2258 G5713 G4328 G5723 verwachtte G846 hen G4779 G5671 , samengeroepen hebbende G846 die van zijn G4773 maagschap G2532 en G316 bijzonderste G5384 vrienden.
  25 G1161 En G5613 als G1096 G5633 het geschiedde G4074 , dat Petrus G1525 G5629 inkwam G4876 G , ging G846 hem G2883 Cornelius G4876 G5660 tegemoet G4098 G5631 , en vallende G1909 aan G4228 [zijn] voeten G4352 G5656 , aanbad hij.
  26 G1161 Maar G4074 Petrus G1453 G5656 richtte G846 hem G3004 G5723 op, zeggende G450 G5628 : Sta op G1510 G5748 , ik ben G2504 ook G846 zelf G444 een mens.
  27 G2532 En G846 met hem G4926 G5723 sprekende G1525 G5627 , ging hij in G2532 , en G2147 G5719 vond G4183 er velen G4905 G5761 , die samengekomen waren.
  28 G5037 En G5346 G5713 hij zeide G4314 tot G846 hen G5210 : Gij G1987 G5736 weet G5613 , hoe G2453 het een Joodsen G435 man G111 ongeoorloofd G2076 G5748 is G2853 G5745 , zich te voegen G2228 of G4334 G5738 te gaan tot G246 een vreemde G2532 ; doch G2316 God G1698 heeft mij G1166 G5656 getoond G3367 , dat ik geen G444 mens G2839 zou gemeen G2228 of G169 onrein G3004 G5721 heten.
  29 G1352 Daarom G2532 ben ik ook G369 zonder tegenspreken G2064 G5627 gekomen G3343 G5685 , ontboden zijnde G4441 G5736 . Zo vraag ik G3767 dan G5101 , om wat G3056 reden G3165 gijlieden mij G3343 G5662 hebt ontboden.
  30 G2532 En G2883 Cornelius G5346 G5713 zeide G575 : Over G5067 vier G2250 dagen G2252 G5713 was ik G3522 G5723 vastende G3360 tot G5026 deze G5610 ure G2532 toe, en G1766 ter negende G5610 ure G4336 G5740 bad ik G1722 in G3450 mijn G3624 huis.
  31 G2532 En G2400 G5628 ziet G435 , een man G2476 G5627 stond G1799 voor G3450 mij G1722 , in G2986 een blinkend G2066 kleed G2532 , en G5346 G5748 zeide G2883 : Cornelius G4675 ! uw G4335 gebed G1522 G5681 is verhoord G2532 , en G4675 uw G1654 aalmoezen G1700 zijn voor G2316 God G3415 G5681 gedacht geworden.
  32 G3992 G5657 Zend G3767 dan G1519 naar G2445 Joppe G2532 , en G3333 G5669 ontbied G4613 Simon G3739 , die G1941 G5743 toegenaamd wordt G4074 Petrus G3778 ; deze G3579 G5743 ligt te huis G1722 in G3614 het huis G4613 van Simon G1038 , den lederbereider G3844 , aan G2281 de zee G3739 , welke G3854 G5637 , hier gekomen zijnde G4671 , tot u G2980 G5692 spreken zal.
  33 G3767 Zo heb ik dan G1824 van stonde aan G4314 tot G4571 u G3992 G5656 gezonden G5037 , en G4771 gij G2573 G4160 G5656 hebt welgedaan G3854 G5637 , dat gij hier gekomen zijt G2249 . Wij G3767 zijn dan G3956 allen G3568 nu G3918 G5748 [hier] tegenwoordig G1799 voor G2316 God G191 G5658 , om te horen G3956 al hetgeen G4671 u G5259 van G2316 God G4367 G5772 bevolen is.
  34 G1161 En G4074 Petrus G4750 , den mond G455 G5660 opendoende G2036 G5627 , zeide G2638 G5731 : Ik verneem G1909 in G225 der waarheid G3754 , dat G2316 God G3756 geen G4381 aannemer des persoons G2076 G5748 is;
  35 G235 Maar G1722 in G3956 allen G1484 volke G846 , die Hem G5399 G5740 vreest G2532 en G1343 gerechtigheid G2038 G5740 werkt G2076 G5748 , is G846 Hem G1184 aangenaam.
  36 G3056 [Dit] [is] het woord G3739 , dat G649 G5656 Hij gezonden heeft G5207 den kinderen G2474 Israels G2097 G5734 , verkondigende G1515 vrede G1223 door G2424 Jezus G5547 Christus G3778 ; deze G2076 G5748 is G2962 een Heere G3956 van allen.
  37 G5210 Gijlieden G1492 G5758 weet G4487 de zaak G1096 G5637 , die geschied is G2596 door G3650 geheel G2449 Judea G756 G5671 , beginnende G575 van G1056 Galilea G3326 , na G908 den doop G3739 , welken G2491 Johannes G2784 G5656 gepredikt heeft;
  38 G2424 [Belangende] Jezus G575 van G3478 Nazareth G5613 , hoe G846 Hem G2316 God G5548 G5656 gezalfd heeft G40 met den Heiligen G4151 Geest G2532 en G1411 met kracht G3739 ; Welke G1330 G5627 [het] [land] doorgegaan is G2109 G5723 , goeddoende G2532 , en G2390 G5740 genezende G3956 allen G5259 , die van G1228 den duivel G2616 G5746 overweldigd waren G3754 ; want G2316 God G2258 G5713 was G3326 met G846 Hem.
  39 G2532 En G2249 wij G2070 G5748 zijn G3144 getuigen G3956 van al G3739 hetgeen G4160 G5656 Hij gedaan heeft G5037 , beide G1722 in G2453 het Joodse G5561 land G2532 en G1722 te G2419 Jeruzalem G3739 ; Welken G337 G5627 zij gedood hebben G2910 G5660 , [Hem] hangende G1909 aan G3586 het hout.
  40 G5126 Dezen G2316 heeft God G1453 G5656 opgewekt G5154 ten derden G2250 dage G2532 , en G1096 G5635 gegeven G846 , dat Hij G1717 openbaar G1325 G5656 zou worden;
  41 G3756 Niet G3956 al G2992 den volke G235 , maar G3144 den getuigen G5259 , die van G2316 God G4401 G5772 te voren verkoren waren G2254 , ons G3748 [namelijk], die G846 met Hem G4906 G5627 gegeten G2532 en G4844 G5627 gedronken hebben G3326 , nadat G846 Hij G1537 uit G3498 de doden G450 G5629 opgestaan was.
  42 G2532 En G2254 heeft ons G3853 G5656 geboden G2992 den volke G2784 G5658 te prediken G2532 , en G1263 G5664 te betuigen G3754 , dat G2076 G5748 Hij is G846 Degene G3588 , Die G5259 van G2316 God G3724 G5772 verordend is G2923 tot een Rechter G2198 G5723 van levenden G2532 en G3498 doden.
  43 G5129 Dezen G3140 G5719 geven getuigenis G3956 al G4396 de profeten G3956 , dat een iegelijk G1519 , die in G846 Hem G4100 G5723 gelooft G859 , vergeving G266 der zonden G2983 G5629 ontvangen zal G1223 door G846 Zijn G3686 Naam.
  44 G4074 Als Petrus G2089 nog G5023 deze G4487 woorden G2980 G5723 sprak G1968 G5627 , viel G40 de Heilige G4151 Geest G1909 op G3956 allen G3056 , die het Woord G191 G5723 hoorden.
  45 G2532 En G4103 de gelovigen G1537 , die uit G4061 de besnijdenis G3745 waren, zovelen G4074 als met Petrus G4905 G5627 gekomen waren G1839 G5627 , ontzetten zich G3754 , dat G1431 de gave G40 des Heiligen G4151 Geestes G2532 ook G1909 op G1484 de heidenen G1632 G5769 uitgestort werd.
  46 G1063 Want G191 G5707 zij hoorden G846 hen G2980 G5723 spreken G1100 met [vreemde] talen G2532 , en G2316 God G3170 G5723 groot maken G5119 . Toen G611 G5662 antwoordde G4074 Petrus:
  47 G1410 G5736 Kan G3385 ook G5100 iemand G5204 het water G2967 G5658 weren G5128 , dat dezen G3361 niet G907 G5683 gedoopt zouden worden G3748 , welke G40 den Heiligen G4151 Geest G2983 G5627 ontvangen hebben G2531 , gelijk als G2532 ook G2249 wij?
  48 G5037 En G4367 G5656 hij beval G846 , dat zij G907 G5683 zouden gedoopt worden G1722 in G3686 den Naam G2962 des Heeren G5119 . Toen G2065 G5656 baden zij G846 hem G5100 , dat hij enige G2250 dagen G1961 G5658 bij [hen] wilde blijven.

1 Peter 3:15

  15 G1161 Maar G37 G5657 heiligt G2316 God G2962 , den Heere G1722 , in G5216 uw G2588 harten G1161 ; en G104 zijt altijd G2092 bereid G4314 tot G627 verantwoording G3956 aan een iegelijk G5209 , die u G3056 rekenschap G154 G5723 afeist G4012 van G1680 de hoop G1722 , die in G5213 u G3326 is, met G4240 zachtmoedigheid G2532 en G5401 vreze.

Joshua 1:3

  3 H3605 Alle H4725 plaats H834 , waarop H3709 H7272 ulieder voetzool H1869 H8799 treden zal H5414 H8804 , heb Ik u gegeven H834 , gelijk als H413 Ik tot H4872 Mozes H1696 H8765 gesproken heb.

Romans 1:28-31

  28 G2532 En G2531 gelijk G3756 het hun niet G1381 G5656 goed gedacht heeft G2316 God G1722 in G1922 erkentenis G2192 G5721 te houden G2316 , zo heeft God G846 hen G3860 G5656 overgegeven G1519 in G96 een verkeerden G3563 zin G4160 G5721 , om te doen G3361 dingen, die niet G2520 G5723 betamen;
  29 G4137 G5772 Vervuld zijnde G3956 met alle G93 ongerechtigheid G4202 , hoererij G4189 , boosheid G4124 , gierigheid G2549 , kwaadheid G3324 , vol G5355 van nijdigheid G5408 , moord G2054 , twist G1388 , bedrog G2550 , kwaadaardigheid;
  30 G5588 Oorblazers G2637 , achterklappers G2319 , haters Gods G5197 , smaders G5244 , hovaardigen G213 , laatdunkenden G2182 , vinders G2556 van kwade dingen G1118 , den ouderen G545 ongehoorzaam;
  31 G801 Onverstandigen G802 , verbondbrekers G794 , zonder natuurlijke liefde G786 , onverzoenlijken G415 , onbarmhartigen;

Revelation 4:11

  11 G2962 Gij Heere G1488 G5748 , zijt G514 waardig G2983 G5629 te ontvangen G1391 de heerlijkheid G2532 , en G5092 de eer G2532 , en G1411 de kracht G3754 ; want G4771 Gij G3956 hebt alle dingen G2936 G5656 geschapen G2532 , en G1223 door G4675 Uw G2307 wil G1526 G5748 zijn zij G2532 , en G2936 G5681 zijn zij geschapen.

Proverbs 3:5-6

  5 H982 H8798 Vertrouw H3068 op den HEERE H3820 met uw ganse hart H8172 H8735 , en steun H998 op uw verstand niet.
  6 H3045 H8798 Ken H1870 Hem in al uw wegen H734 , en Hij zal uw paden H3474 H8762 recht maken.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.