Bible verses about "lamb" | DSV_Strongs

Psalms 23:1-6

  1 H4210 Een psalm H1732 van David H3068 . De HEERE H7462 H8802 is mijn Herder H2637 H8799 , mij zal niets ontbreken.
  2 H7257 H8686 Hij doet mij nederliggen H1877 in grazige H4999 weiden H5095 H8762 ; Hij voert mij zachtjes H4496 aan zeer stille H4325 wateren.
  3 H7725 H8787 Hij verkwikt H5315 mijn ziel H5148 H8686 ; Hij leidt H4570 mij in het spoor H6664 der gerechtigheid H8034 , om Zijns Naams wil.
  4 H3212 H8799 Al ging ik H1516 ook in een dal H6757 der schaduw des doods H7451 , ik zou geen kwaad H3372 H8799 vrezen H7626 , want Gij zijt met mij; Uw stok H4938 en Uw staf H5162 H8762 , die vertroosten mij.
  5 H6186 H0 Gij richt H7979 de tafel H6186 H8799 toe H6440 voor mijn aangezicht H6887 H8802 , tegenover mijn tegenpartijders H1878 H0 ; Gij maakt H7218 mijn hoofd H1878 H8765 vet H8081 met olie H3563 , mijn beker H7310 is overvloeiende.
  6 H2896 Immers zullen mij het goede H2617 en de weldadigheid H7291 H8799 volgen H3117 al de dagen H2416 mijns levens H1004 ; en ik zal in het huis H3068 des HEEREN H3427 H8804 blijven H753 in lengte van dagen.

Revelation 22:3

  3 G2532 En G3756 geen G2652 vervloeking G2089 zal er meer G2071 G5704 tegen [iemand] zijn G2532 ; en G2362 de troon G2316 Gods G2532 en G721 des Lams G1722 G846 zal daarin G2071 G5704 zijn G2532 , en G846 Zijn G1401 dienstknechten G846 zullen Hem G3000 G5692 dienen;

Isaiah 65:25

  25 H2061 De wolf H2924 en het lam H259 zullen te zamen H7462 H8799 weiden H738 , en de leeuw H8401 zal stro H398 H8799 eten H1241 als een rund H6083 , en stof H3899 zal de spijze H5175 der slang H7489 H8686 zijn; zij zullen geen kwaad doen H7843 H8686 noch verderven H6944 op Mijn gansen heiligen H2022 berg H559 H8804 , zegt H3068 de HEERE.

Isaiah 53:7

  7 H5065 H8738 [Als] dezelve geeist werd H6031 H8737 , toen werd Hij verdrukt H6310 ; doch Hij deed Zijn mond H6605 H8799 niet open H7716 ; als een lam H2874 werd Hij ter slachting H2986 H8714 geleid H7353 , en als een schaap H481 H8738 , dat stom is H6440 voor het aangezicht H1494 H8802 zijner scheerders H6310 , alzo deed Hij Zijn mond H6605 H8799 niet open.

Exodus 12:5

  5 H8549 Gij zult een volkomen H7716 lam H2145 hebben, een manneken H8141 , een jaar H1121 oud H3532 ; van de schapen H5795 of van de geitenbokken H3947 H8799 zult gij het nemen.

Revelation 12:11

  11 G2532 En G846 zij hebben hem G3528 G5656 overwonnen G1223 door G129 het bloed G721 des Lams G2532 , en G1223 door G3056 het woord G846 hunner G3141 getuigenis G2532 , en G846 zij hebben hun G5590 leven G3756 niet G25 G5656 liefgehad G891 tot G2288 den dood toe.

Genesis 22:7

  7 H559 H8799 Toen sprak H3327 Izak H413 tot H85 Abraham H1 , zijn vader H559 H8799 , en zeide H1 : Mijn vader H559 H8799 ! En hij zeide H2009 : Zie H1121 , [hier] ben ik, mijn zoon H559 H8799 ! En hij zeide H2009 : Zie H784 het vuur H6086 en het hout H346 ; maar waar H7716 [is] het lam H5930 tot het brandoffer?

Revelation 5:11-12

  11 G2532 En G1492 G5627 ik zag G2532 , en G191 G5656 ik hoorde G5456 een stem G4183 veler G32 engelen G2943 rondom G2362 den troon G2532 , en G2226 de dieren G2532 , en G4245 de ouderlingen G2532 ; en G846 hun G706 getal G2258 G5713 was G3461 tien duizendmaal G3461 tien duizenden G2532 , en G5505 duizendmaal G5505 duizenden;
  12 G3004 G5723 Zeggende G3173 met een grote G5456 stem G721 : Het Lam G4969 G5772 , Dat geslacht is G2076 G5748 , is G514 waardig G2983 G5629 te ontvangen G1411 de kracht G2532 , en G4149 rijkdom G2532 , en G4678 wijsheid G2532 , en G2479 sterkte G2532 , en G5092 eer G2532 , en G1391 heerlijkheid G2532 , en G2129 dankzegging.

John 1:36

  36 G2532 En G1689 G5660 ziende op G2424 Jezus G4043 G5723 , [daar] wandelende G3004 G5719 , zeide hij G2396 : Ziet G286 , het Lam G2316 Gods!

Genesis 1:1

  1 H7225 In den beginne H1254 H8804 schiep H430 God H853 den H8064 hemel H853 en de H776 aarde.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.