Bible verses about "lampstand" | DSV_Strongs

Genesis 1:1-31

  1 H7225 In den beginne H1254 H8804 schiep H430 God H853 den H8064 hemel H853 en de H776 aarde.
  2 H776 De aarde H1961 H8804 nu was H8414 woest H922 en ledig H2822 , en duisternis H5921 H6440 [was] op H8415 den afgrond H7307 ; en de Geest H430 Gods H7363 H8764 zweefde H5921 H6440 op H4325 de wateren.
  3 H430 En God H559 H8799 zeide H1961 H8799 : Daar zij H216 licht H1961 H8799 ! en daar werd H216 licht.
  4 H430 En God H7200 H8799 zag H853 het H216 licht H3588 , dat H2896 het goed H430 [was]; en God H914 H8686 maakte scheiding H996 tussen H216 het licht H996 en tussen H2822 de duisternis.
  5 H430 En God H7121 H8799 noemde H216 het licht H3117 dag H2822 , en de duisternis H7121 H8804 noemde Hij H3915 nacht H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 H8799 geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 H8799 geweest H259 , de eerste H3117 dag.
  6 H430 En God H559 H8799 zeide H1961 H8799 : Daar zij H7549 een uitspansel H8432 in het midden H4325 der wateren H1961 H8799 ; en dat make H914 H8688 scheiding H996 tussen H4325 wateren H4325 en wateren!
  7 H430 En God H6213 H8799 maakte H7549 dat uitspansel H914 H8686 , en maakte scheiding H996 tussen H4325 de wateren H834 , die H8478 onder H7549 het uitspansel H996 [zijn], en tussen H4325 de wateren H834 , die H5921 boven H7549 het uitspansel H1961 H8799 [zijn]. En het was H3651 alzo.
  8 H430 En God H7121 H8799 noemde H7549 het uitspansel H8064 hemel H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 H8799 geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 H8799 geweest H8145 , de tweede H3117 dag.
  9 H430 En God H559 H8799 zeide H4325 : Dat de wateren H8478 van onder H8064 den hemel H413 in H259 een H4725 plaats H6960 H8735 vergaderd worden H3004 , en dat het droge H7200 H8735 gezien worde H1961 H8799 ! En het was H3651 alzo.
  10 H430 En God H7121 H8799 noemde H3004 het droge H776 aarde H4723 , en de vergadering H4325 der wateren H7121 H8804 noemde Hij H3220 zeeen H430 ; en God H7200 H8799 zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  11 H430 En God H559 H8799 zeide H776 : Dat de aarde H1876 H8686 uitschiete H1877 grasscheutjes H6212 , kruid H2233 H2232 H8688 zaadzaaiende H6529 , vruchtbaar H6086 geboomte H6213 H8802 , dragende H6529 vrucht H4327 naar zijn aard H834 , welks H2233 zaad H5921 daarin zij op H776 de aarde H1961 H8799 ! En het was H3651 alzo.
  12 H776 En de aarde H3318 H8686 bracht voort H1877 grasscheutjes H6212 , kruid H2233 H2232 H8688 zaadzaaiende H4327 naar zijn aard H6529 H6213 H8802 , en vruchtdragend H6086 geboomte H2233 , welks H4327 zaad daarin was, naar zijn aard H430 . En God H7200 H8799 zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  13 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 H8799 geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 H8799 geweest H7992 , de derde H3117 dag.
  14 H430 En God H559 H8799 zeide H3974 : Dat er lichten H1961 H8799 zijn H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H914 H8687 , om scheiding te maken H996 tussen H3117 den dag H996 en tussen H3915 den nacht H1961 H8799 ; en dat zij zijn H226 tot tekenen H4150 en tot gezette tijden H3117 , en tot dagen H8141 en jaren!
  15 H1961 H8799 En dat zij zijn H3974 tot lichten H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 H8687 , om licht te geven H5921 op H776 de aarde H1961 H8799 ! En het was H3651 alzo.
  16 H430 God H6213 H8799 dan maakte H8147 die twee H1419 grote H3974 lichten H1419 ; dat grote H3974 licht H4475 tot heerschappij H3117 des daags H6996 , en dat kleine H3974 licht H4475 tot heerschappij H3915 des nachts H3556 ; ook de sterren.
  17 H430 En God H5414 H8799 stelde H853 ze H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 H8687 , om licht te geven H5921 op H776 de aarde.
  18 H4910 H8800 En om te heersen H3117 op den dag H3915 , en in den nacht H914 H8687 , en om scheiding te maken H996 tussen H216 het licht H996 en tussen H2822 de duisternis H430 . En God H7200 H8799 zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  19 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 H8799 geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 H8799 geweest H7243 , de vierde H3117 dag.
  20 H430 En God H559 H8799 zeide H4325 : Dat de wateren H8317 H8799 overvloediglijk voortbrengen H8318 een gewemel H2416 van levende H5315 zielen H5775 ; en het gevogelte H5774 H8787 vliege H5921 boven H776 de aarde H5921 H6440 , in H7549 het uitspansel H8064 des hemels!
  21 H430 En God H1254 H8799 schiep H1419 de grote H8577 walvissen H3605 , en alle H2416 levende H7430 H8802 wremelende H5315 ziel H834 , welke H4325 de wateren H8317 H8804 overvloediglijk voortbrachten H4327 , naar haar aard H3605 ; en alle H3671 gevleugeld H5775 gevogelte H4327 naar zijn aard H430 . En God H7200 H8799 zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  22 H430 En God H1288 H8762 zegende H853 ze H559 H8800 , zeggende H6509 H8798 : Zijt vruchtbaar H7235 H8798 , en vermenigvuldigt H4390 H8798 , en vervult H4325 de wateren H3220 in de zeeen H5775 ; en het gevogelte H7235 H8799 vermenigvuldige H776 op de aarde!
  23 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 H8799 geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 H8799 geweest H2549 , de vijfde H3117 dag.
  24 H430 En God H559 H8799 zeide H776 : De aarde H3318 H0 brenge H2416 levende H5315 zielen H3318 H8686 voort H4327 , naar haar aard H929 , vee H7431 , en kruipend H2416 , en wild gedierte H776 der aarde H4327 , naar zijn aard H1961 H8799 ! En het was H3651 alzo.
  25 H430 En God H6213 H8799 maakte H2416 het wild gedierte H776 der aarde H4327 naar zijn aard H929 , en het vee H4327 naar zijn aard H3605 , en al H7431 het kruipend gedierte H127 des aardbodems H4327 naar zijn aard H430 . En God H7200 H8799 zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  26 H430 En God H559 H8799 zeide H6213 H0 : Laat Ons H120 mensen H6213 H8799 maken H6754 , naar Ons beeld H1823 , naar Onze gelijkenis H7287 H8799 ; en dat zij heerschappij hebben H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H929 , en over het vee H3605 , en over de gehele H776 aarde H3605 , en over al H7431 het kruipend gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 H8802 kruipt.
  27 H430 En God H1254 H8799 schiep H120 den mens H6754 naar Zijn beeld H6754 ; naar het beeld H430 van God H1254 H8804 schiep Hij H853 hem H2145 ; man H5347 en vrouw H1254 H8804 schiep Hij H853 ze.
  28 H430 En God H1288 H8762 zegende H853 hen H430 , en God H559 H8799 zeide H6509 H8798 tot hen: Weest vruchtbaar H7235 H8798 , en vermenigvuldigt H4390 H8798 , en vervult H776 de aarde H3533 H8798 , en onderwerpt haar H7287 H8798 , en hebt heerschappij H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en over al H2416 het gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 H8802 kruipt!
  29 H430 En God H559 H8799 zeide H2009 : Ziet H3605 , Ik heb ulieden al H2233 H2232 H8802 het zaadzaaiende H6212 kruid H5414 H8804 gegeven H834 , dat H5921 H6440 op H3605 de ganse H776 aarde H853 [is], en H3605 alle H6086 geboomte H834 , in hetwelk H2233 H2232 H8802 zaadzaaiende H6086 H6529 boomvrucht H1961 H8799 is; het zij H402 u tot spijze!
  30 H3605 Maar aan al H2416 het gedierte H776 der aarde H3605 , en aan al H5775 het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en aan al H7430 H8802 het kruipende gedierte H5921 op H776 de aarde H834 , waarin H2416 een levende H5315 ziel H3605 [is], [heb] [Ik] al H3418 het groene H6212 kruid H402 tot spijze H1961 H8799 [gegeven]. En het was H3651 alzo.
  31 H430 En God H7200 H8799 zag H3605 al H834 wat H6213 H8804 Hij gemaakt had H2009 , en ziet H3966 , [het] [was] zeer H2896 goed H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 H8799 geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 H8799 geweest H8345 , de zesde H3117 dag.

Matthew 5:14

  14 G5210 Gij G2075 G5748 zijt G5457 het licht G2889 der wereld G4172 ; een stad G1883 boven op G3735 een berg G2749 G5740 liggende G1410 G5736 , kan G3756 niet G2928 G5650 verborgen zijn.

Zechariah 4:1-14

  1 H4397 En de Engel H1696 H8802 , Die met mij sprak H7725 H8799 , kwam weder H5782 H8686 ; en Hij wekte mij op H376 , gelijk een man H834 , die H4480 van H8142 zijn slaap H5782 H8735 opgewekt wordt.
  2 H559 H8799 En Hij zeide H413 tot H4100 mij: Wat H7200 H8802 ziet H859 gij H559 H8799 ? En ik zeide H7200 H8804 : Ik zie H2009 , en ziet H3605 , een geheel H2091 gouden H4501 kandelaar H1531 , en een oliekruikje H5921 boven H7218 deszelfs hoofd H7651 , en zijn zeven H5216 lampen H5921 daarop H5216 ; die lampen H7651 hadden zeven H7651 en zeven H4166 pijpen H834 , dewelke H5921 boven H7218 zijn hoofd waren;
  3 H8147 En twee H2132 olijfbomen H5921 daarnevens H259 , een H4480 ter H3225 rechterzijde H1543 van het oliekruikje H259 , en een H5921 tot H8040 deszelfs linkerzijde.
  4 H6030 H8799 En ik antwoordde H559 H8799 , en zeide H413 tot H4397 den Engel H1696 H8802 , Die met mij sprak H559 H8800 , zeggende H113 : Mijn Heere H4100 ! wat H428 zijn deze dingen?
  5 H6030 H8799 Toen antwoordde H4397 de Engel H1696 H8802 , Die met mij sprak H559 H8799 , en zeide H413 tot H3045 H8804 mij: Weet gij H3808 niet H4100 , wat H428 deze H1992 dingen zijn H559 H8799 ? En ik zeide H3808 : Neen H113 , mijn Heere!
  6 H6030 H8799 Toen antwoordde Hij H559 H8799 , en sprak H413 tot H559 H8800 mij, zeggende H2088 : Dit H1697 is het woord H3068 des HEEREN H413 tot H2216 Zerubbabel H559 H8800 , zeggende H3808 : Niet H2428 door kracht H3808 noch H3581 door geweld H3588 H518 , maar H7307 door Mijn Geest H559 H8804 [zal] [het] [geschieden], zegt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen.
  7 H4310 Wie H859 zijt gij H1419 , o grote H2022 berg H6440 ? Voor het aangezicht H2216 van Zerubbabel H4334 zult gij worden tot een vlak veld H68 H7222 ; want hij zal den hoofdsteen H3318 H8689 voortbrengen H8663 [met] toeroepingen H2580 : Genade H2580 , genade zij denzelven!
  8 H1697 Het woord H3068 des HEEREN H1961 H8804 geschiedde H413 verder tot H559 H8800 mij, zeggende:
  9 H3027 De handen H2216 van Zerubbabel H2088 hebben dit H1004 huis H3245 H8765 gegrondvest H3027 , zijn handen H1214 H8762 zullen het ook voleinden H3045 H8804 ; opdat gij weet H3588 , dat H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H413 mij tot H7971 H8804 ulieden gezonden heeft.
  10 H3588 Want H4310 wie H936 H8804 veracht H3117 den dag H6996 der kleine dingen H7651 ? daar zich toch die zeven H8055 H8804 verblijden zullen H913 , als zij het tinnen H68 gewicht H7200 H8804 zullen zien H3027 in de hand H2216 van Zerubbabel H428 ; dat H1992 zijn H5869 de ogen H3068 des HEEREN H3605 , die het ganse H776 land H7751 H8789 doortrekken.
  11 H6030 H8799 Verder antwoordde ik H559 H8799 , en zeide H413 tot H4100 Hem: Wat H428 zijn die H8147 twee H2132 olijfbomen H5921 , ter H3225 rechterzijde H4501 des kandelaars H5921 , en aan H8040 zijn linkerzijde?
  12 H8145 En andermaal H6030 H8799 antwoordende H559 H8799 , zo zeide ik H413 tot H4100 Hem: Wat H8147 zijn die twee H7641 takjes H2132 der olijfbomen H834 , welke H3027 in H8147 de twee H2091 gouden H6804 kruiken H2091 zijn, die goud H4480 H5921 van H7324 H8688 zich gieten?
  13 H559 H8799 En Hij sprak H413 tot H559 H8800 mij, zeggende H3045 H8804 : Weet gij H3808 niet H4100 , wat H428 deze H559 H8799 zijn? En ik zeide H3808 : Neen H113 , mijn Heere!
  14 H559 H8799 Toen zeide Hij H428 : Deze H8147 zijn de twee H3323 H1121 olietakken H5921 , welke voor H113 den Heere H3605 der ganse H776 aarde H5975 H8802 staan.

Revelation 1:20

  20 G3466 De verborgenheid G2033 der zeven G792 sterren G3739 , die G1492 G5627 gij gezien hebt G1909 in G3450 Mijn G1188 rechter G2532 [hand], en G2033 de zeven G5552 gouden G3087 kandelaren G2033 . De zeven G792 sterren G1526 G5748 zijn G32 de engelen G2033 der zeven G1577 Gemeenten G2532 ; en G2033 de zeven G3087 kandelaren G3739 , die G1492 G5627 gij gezien hebt G1526 G5748 , zijn G2033 de zeven G1577 Gemeenten.

Matthew 5:14-16

  14 G5210 Gij G2075 G5748 zijt G5457 het licht G2889 der wereld G4172 ; een stad G1883 boven op G3735 een berg G2749 G5740 liggende G1410 G5736 , kan G3756 niet G2928 G5650 verborgen zijn.
  15 G3761 Noch G2545 G steekt men G3088 een kaars G2545 G5719 aan G2532 , en G5087 G5719 zet G846 die G5259 onder G3426 een koornmaat G235 , maar G1909 op G3087 een kandelaar G2532 , en G2989 G5719 zij schijnt G3956 allen G1722 , die in G3614 het huis [zijn];
  16 G5216 Laat uw G5457 licht G3779 alzo G2989 G5657 schijnen G1715 voor G444 de mensen G3704 , dat G5216 zij uw G2570 goede G2041 werken G1492 G5632 mogen zien G2532 , en G5216 uw G3962 Vader G3588 , Die G1722 in G3772 de hemelen G1392 G5661 is, verheerlijken.

Revelation 2:5

  5 G3421 G5720 Gedenk G3767 dan G4159 , waarvan G1601 G5758 gij uitgevallen zijt G2532 , en G3340 G5657 bekeer u G2532 , en G4160 G5657 doe G4413 de eerste G2041 werken G1490 ; en zo niet G4671 , Ik zal u G5035 haastelijk G2064 G5736 [bij] komen G2532 , en G4675 zal uw G3087 kandelaar G1537 van G846 zijn G5117 plaats G2795 G5692 weren G1437 , indien G3361 gij u niet G3340 G5661 bekeert.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.