Bible verses about "organization" | DSV_Strongs

Genesis 1:1-31

  1 H7225 In den beginne H1254 H8804 schiep H430 God H853 den H8064 hemel H853 en de H776 aarde.
  2 H776 De aarde H1961 H8804 nu was H8414 woest H922 en ledig H2822 , en duisternis H5921 H6440 [was] op H8415 den afgrond H7307 ; en de Geest H430 Gods H7363 H8764 zweefde H5921 H6440 op H4325 de wateren.
  3 H430 En God H559 H8799 zeide H1961 H8799 : Daar zij H216 licht H1961 H8799 ! en daar werd H216 licht.
  4 H430 En God H7200 H8799 zag H853 het H216 licht H3588 , dat H2896 het goed H430 [was]; en God H914 H8686 maakte scheiding H996 tussen H216 het licht H996 en tussen H2822 de duisternis.
  5 H430 En God H7121 H8799 noemde H216 het licht H3117 dag H2822 , en de duisternis H7121 H8804 noemde Hij H3915 nacht H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 H8799 geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 H8799 geweest H259 , de eerste H3117 dag.
  6 H430 En God H559 H8799 zeide H1961 H8799 : Daar zij H7549 een uitspansel H8432 in het midden H4325 der wateren H1961 H8799 ; en dat make H914 H8688 scheiding H996 tussen H4325 wateren H4325 en wateren!
  7 H430 En God H6213 H8799 maakte H7549 dat uitspansel H914 H8686 , en maakte scheiding H996 tussen H4325 de wateren H834 , die H8478 onder H7549 het uitspansel H996 [zijn], en tussen H4325 de wateren H834 , die H5921 boven H7549 het uitspansel H1961 H8799 [zijn]. En het was H3651 alzo.
  8 H430 En God H7121 H8799 noemde H7549 het uitspansel H8064 hemel H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 H8799 geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 H8799 geweest H8145 , de tweede H3117 dag.
  9 H430 En God H559 H8799 zeide H4325 : Dat de wateren H8478 van onder H8064 den hemel H413 in H259 een H4725 plaats H6960 H8735 vergaderd worden H3004 , en dat het droge H7200 H8735 gezien worde H1961 H8799 ! En het was H3651 alzo.
  10 H430 En God H7121 H8799 noemde H3004 het droge H776 aarde H4723 , en de vergadering H4325 der wateren H7121 H8804 noemde Hij H3220 zeeen H430 ; en God H7200 H8799 zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  11 H430 En God H559 H8799 zeide H776 : Dat de aarde H1876 H8686 uitschiete H1877 grasscheutjes H6212 , kruid H2233 H2232 H8688 zaadzaaiende H6529 , vruchtbaar H6086 geboomte H6213 H8802 , dragende H6529 vrucht H4327 naar zijn aard H834 , welks H2233 zaad H5921 daarin zij op H776 de aarde H1961 H8799 ! En het was H3651 alzo.
  12 H776 En de aarde H3318 H8686 bracht voort H1877 grasscheutjes H6212 , kruid H2233 H2232 H8688 zaadzaaiende H4327 naar zijn aard H6529 H6213 H8802 , en vruchtdragend H6086 geboomte H2233 , welks H4327 zaad daarin was, naar zijn aard H430 . En God H7200 H8799 zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  13 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 H8799 geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 H8799 geweest H7992 , de derde H3117 dag.
  14 H430 En God H559 H8799 zeide H3974 : Dat er lichten H1961 H8799 zijn H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H914 H8687 , om scheiding te maken H996 tussen H3117 den dag H996 en tussen H3915 den nacht H1961 H8799 ; en dat zij zijn H226 tot tekenen H4150 en tot gezette tijden H3117 , en tot dagen H8141 en jaren!
  15 H1961 H8799 En dat zij zijn H3974 tot lichten H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 H8687 , om licht te geven H5921 op H776 de aarde H1961 H8799 ! En het was H3651 alzo.
  16 H430 God H6213 H8799 dan maakte H8147 die twee H1419 grote H3974 lichten H1419 ; dat grote H3974 licht H4475 tot heerschappij H3117 des daags H6996 , en dat kleine H3974 licht H4475 tot heerschappij H3915 des nachts H3556 ; ook de sterren.
  17 H430 En God H5414 H8799 stelde H853 ze H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 H8687 , om licht te geven H5921 op H776 de aarde.
  18 H4910 H8800 En om te heersen H3117 op den dag H3915 , en in den nacht H914 H8687 , en om scheiding te maken H996 tussen H216 het licht H996 en tussen H2822 de duisternis H430 . En God H7200 H8799 zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  19 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 H8799 geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 H8799 geweest H7243 , de vierde H3117 dag.
  20 H430 En God H559 H8799 zeide H4325 : Dat de wateren H8317 H8799 overvloediglijk voortbrengen H8318 een gewemel H2416 van levende H5315 zielen H5775 ; en het gevogelte H5774 H8787 vliege H5921 boven H776 de aarde H5921 H6440 , in H7549 het uitspansel H8064 des hemels!
  21 H430 En God H1254 H8799 schiep H1419 de grote H8577 walvissen H3605 , en alle H2416 levende H7430 H8802 wremelende H5315 ziel H834 , welke H4325 de wateren H8317 H8804 overvloediglijk voortbrachten H4327 , naar haar aard H3605 ; en alle H3671 gevleugeld H5775 gevogelte H4327 naar zijn aard H430 . En God H7200 H8799 zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  22 H430 En God H1288 H8762 zegende H853 ze H559 H8800 , zeggende H6509 H8798 : Zijt vruchtbaar H7235 H8798 , en vermenigvuldigt H4390 H8798 , en vervult H4325 de wateren H3220 in de zeeen H5775 ; en het gevogelte H7235 H8799 vermenigvuldige H776 op de aarde!
  23 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 H8799 geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 H8799 geweest H2549 , de vijfde H3117 dag.
  24 H430 En God H559 H8799 zeide H776 : De aarde H3318 H0 brenge H2416 levende H5315 zielen H3318 H8686 voort H4327 , naar haar aard H929 , vee H7431 , en kruipend H2416 , en wild gedierte H776 der aarde H4327 , naar zijn aard H1961 H8799 ! En het was H3651 alzo.
  25 H430 En God H6213 H8799 maakte H2416 het wild gedierte H776 der aarde H4327 naar zijn aard H929 , en het vee H4327 naar zijn aard H3605 , en al H7431 het kruipend gedierte H127 des aardbodems H4327 naar zijn aard H430 . En God H7200 H8799 zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  26 H430 En God H559 H8799 zeide H6213 H0 : Laat Ons H120 mensen H6213 H8799 maken H6754 , naar Ons beeld H1823 , naar Onze gelijkenis H7287 H8799 ; en dat zij heerschappij hebben H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H929 , en over het vee H3605 , en over de gehele H776 aarde H3605 , en over al H7431 het kruipend gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 H8802 kruipt.
  27 H430 En God H1254 H8799 schiep H120 den mens H6754 naar Zijn beeld H6754 ; naar het beeld H430 van God H1254 H8804 schiep Hij H853 hem H2145 ; man H5347 en vrouw H1254 H8804 schiep Hij H853 ze.
  28 H430 En God H1288 H8762 zegende H853 hen H430 , en God H559 H8799 zeide H6509 H8798 tot hen: Weest vruchtbaar H7235 H8798 , en vermenigvuldigt H4390 H8798 , en vervult H776 de aarde H3533 H8798 , en onderwerpt haar H7287 H8798 , en hebt heerschappij H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en over al H2416 het gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 H8802 kruipt!
  29 H430 En God H559 H8799 zeide H2009 : Ziet H3605 , Ik heb ulieden al H2233 H2232 H8802 het zaadzaaiende H6212 kruid H5414 H8804 gegeven H834 , dat H5921 H6440 op H3605 de ganse H776 aarde H853 [is], en H3605 alle H6086 geboomte H834 , in hetwelk H2233 H2232 H8802 zaadzaaiende H6086 H6529 boomvrucht H1961 H8799 is; het zij H402 u tot spijze!
  30 H3605 Maar aan al H2416 het gedierte H776 der aarde H3605 , en aan al H5775 het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en aan al H7430 H8802 het kruipende gedierte H5921 op H776 de aarde H834 , waarin H2416 een levende H5315 ziel H3605 [is], [heb] [Ik] al H3418 het groene H6212 kruid H402 tot spijze H1961 H8799 [gegeven]. En het was H3651 alzo.
  31 H430 En God H7200 H8799 zag H3605 al H834 wat H6213 H8804 Hij gemaakt had H2009 , en ziet H3966 , [het] [was] zeer H2896 goed H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 H8799 geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 H8799 geweest H8345 , de zesde H3117 dag.

Exodus 18:13-27

  13 H4283 Doch het geschiedde des anderen daags H3427 H8799 , zo zat H4872 Mozes H5971 om het volk H8199 H8800 te richten H5971 , en het volk H5975 H8799 stond H4872 voor Mozes H1242 , van den morgen H6153 tot den avond.
  14 H2859 H8802 Als de schoonvader H4872 van Mozes H7200 H8799 alles zag H5971 , wat hij het volk H6213 H8802 deed H559 H8799 , zo zeide hij H1697 : Wat ding H5971 is dit, dat gij het volk H6213 H8802 doet H3427 H8802 ? Waarom zit gij H5971 zelf alleen, en al het volk H5324 H8737 staat H1242 voor u, van den morgen H6153 tot den avond?
  15 H559 H8799 Toen zeide H4872 Mozes H2859 H8802 tot zijn schoonvader H5971 : Omdat dit volk H935 H8799 tot mij komt H430 , om God H1875 H8800 raad te vragen.
  16 H1697 Wanneer zij een zaak H935 H8802 hebben, zo komt het H8199 H8804 tot mij, dat ik richte H376 tussen den man H7453 en tussen zijn naaste H3045 H8689 ; en dat ik [hun] bekend make H430 Gods H2706 instellingen H8451 en Zijn wetten.
  17 H2859 H8802 Doch de schoonvader H4872 van Mozes H559 H8799 zeide H1697 tot hem: De zaak H2896 is niet goed H6213 H8802 , die gij doet.
  18 H5034 H8800 Gij zult geheel H5034 H8799 vervallen H5971 , zo gij, als dit volk H1697 , hetwelk bij u is; want deze zaak H3515 is te zwaar H3201 H8799 voor u, gij alleen kunt H6213 H8800 het niet doen.
  19 H8085 H8798 Hoor H6963 nu mijn stem H3289 H8799 , ik zal u raden H430 , en God H1961 H8798 zal met u zijn H5971 ; wees gij voor het volk H4136 bij H430 God H935 H8689 , en breng gij H1697 de zaken H430 voor God;
  20 H2094 H8689 En verklaar H853 hun H2706 de instellingen H8451 en de wetten H3045 H8689 , en maak hun bekend H1870 den weg H3212 H8799 , waarin zij wandelen zullen H4639 , en het werk H6213 H8799 , dat zij doen zullen.
  21 H2372 H8799 Doch zie gij om H5971 , onder al het volk H2428 , naar kloeke H582 mannen H430 , God H3373 vrezende H571 , waarachtige H582 mannen H1215 , de gierigheid H8130 H8802 hatende H7760 H8804 ; stel H8269 ze over hen, oversten H505 der duizenden H8269 , oversten H3967 der honderden H8269 , oversten H2572 der vijftigen H8269 , oversten H6235 der tienen.
  22 H5971 Dat zij dit volk H6256 te allen tijde H8199 H8804 richten H1419 ; doch het geschiede, dat zij alle grote H1697 zaken H935 H8686 aan u brengen H6996 , maar dat zij alle kleine H1697 zaken H8199 H8799 richten H7043 H8685 ; verlicht H5375 H8804 alzo uzelven, en laat hen met u dragen.
  23 H1697 Indien gij deze zaak H6213 H8799 doet H430 , en God H6680 H8765 het u gebiedt H3201 H8804 , zo zult gij kunnen H5975 H8800 bestaan H5971 ; zo zal ook al dit volk H7965 in vrede H4725 aan zijn plaats H935 H8799 komen.
  24 H4872 Mozes H8085 H8799 nu hoorde H6963 naar de stem H2859 H8802 van zijn schoonvader H6213 H8799 , en hij deed H559 H8804 alles, wat hij gezegd had.
  25 H4872 En Mozes H977 H8799 verkoos H2428 kloeke H582 mannen H3478 , uit gans Israel H5414 H8799 , en maakte H7218 hen tot hoofden H5971 over het volk H8269 ; oversten H505 der duizenden H8269 , oversten H3967 der honderden H8269 , oversten H2572 der vijftigen H8269 , en oversten H6235 der tienen;
  26 H5971 Dat zij het volk H6256 te allen tijde H8199 H8804 richtten H7186 , de harde H1697 zaak H4872 tot Mozes H935 H8686 brachten H1992 , maar zij H6996 alle kleine H1697 zaak H8199 H8799 richtten.
  27 H4872 Toen liet Mozes H2859 H8802 zijn schoonvader H7971 H8762 trekken H3212 H8799 ; en hij ging H776 naar zijn land.

Luke 14:28

  28 G1063 Want G5101 wie G1537 van G5216 u G2309 G5723 , willende G4444 een toren G3618 G5658 bouwen G2523 G , zit G3780 niet G4412 eerst G2523 G5660 neder G5585 G5719 , en overrekent G1160 de kosten G1487 , of G2192 G5719 hij ook heeft G4314 , hetgeen tot G535 volmaking [nodig] [is]?

Romans 12:11

  11 G3361 Zijt niet G3636 traag G4710 in het benaarstigen G2204 G5723 . Zijt vurig G4151 van geest G1398 G5723 . Dient G2962 den Heere.

Proverbs 6:6-11

  6 H3212 H8798 Ga H5244 tot de mier H6102 , gij luiaard H7200 H8798 ! zie H1870 haar wegen H2449 H8798 , en word wijs;
  7 H7101 Dewelke, geen overste H7860 H8802 , ambtman H4910 H8802 noch heerser hebbende,
  8 H3899 Haar brood H3559 H8686 bereidt H7019 in den zomer H3978 , haar spijs H103 H8804 vergadert H7105 in den oogst.
  9 H6102 Hoe lang zult gij, luiaard H7901 H8799 , nederliggen H8142 ? Wanneer zult gij van uw slaap H6965 H8799 opstaan?
  10 H4592 Een weinig H8142 slapens H4592 , een weinig H8572 sluimerens H4592 , een weinig H2264 H3027 handvouwens H7901 H8800 , al nederliggende;
  11 H7389 Zo zal uw armoede H935 H8804 [u] overkomen H1980 H8764 als een wandelaar H4270 , en uw gebrek H4043 als een gewapend H376 man.

Habakkuk 2:2

  2 H6030 H8799 Toen antwoordde H3068 mij de HEERE H559 H8799 , en zeide H3789 H8798 : Schrijf H2377 het gezicht H874 H8761 , en stel het duidelijk H5921 op H3871 tafelen H4616 , opdat H7121 H8802 daarin leze H7323 H8799 die voorbijloopt.

Matthew 24:44-51

  44 G1223 G5124 Daarom G1096 G5737 , zijt G2532 ook G5210 gij G2092 bereid G3754 ; want G3739 in welke G5610 ure G3756 gij het niet G1380 G5719 meent G5207 , zal de Zoon G444 des mensen G2064 G5736 komen.
  45 G5101 Wie G2076 G5748 is G686 dan G4103 de getrouwe G2532 en G5429 voorzichtige G1401 dienstknecht G3739 , denwelken G846 zijn G2962 heer G1909 over G846 zijn G2322 dienstboden G2525 G5656 gesteld heeft G846 , om hunlieder G5160 [hun] voedsel G1325 G5721 te geven G1722 ter G2540 rechter tijd?
  46 G3107 Zalig G1565 is die G1401 dienstknecht G3739 , welken G846 zijn G2962 heer G2064 G5631 , komende G2147 G5692 , zal vinden G3779 alzo G4160 G5723 doende.
  47 G281 Voorwaar G3004 G5719 , Ik zeg G5213 u G3754 , dat G846 hij hem G2525 G5692 zal zetten G1909 over G3956 al G846 zijn G5224 G5723 goederen.
  48 G1161 Maar G1437 zo G1565 die G2556 kwade G1401 dienstknecht G1722 in G846 zijn G2588 hart G2036 G5632 zou zeggen G3450 : Mijn G2962 heer G5549 G5719 vertoeft G2064 G5629 te komen;
  49 G2532 En G756 G5672 zou beginnen G4889 [zijn] mededienstknechten G5180 G5721 te slaan G1161 , en G2068 G5721 te eten G2532 en G4095 G5721 te drinken G3326 met G3184 G5723 de dronkaards;
  50 G2962 Zo zal de heer G1565 van dezen G1401 dienstknecht G2240 G5692 komen G1722 ten G2250 dage G3739 , in welken G3756 hij [hem] niet G4328 G5719 verwacht G2532 , en G1722 ter G5610 ure G3739 , die G3756 hij niet G1097 G5719 weet;
  51 G2532 En G846 zal hem G1371 G5692 afscheiden G2532 , en G846 zijn G3313 deel G5087 G5692 zetten G3326 met G5273 de geveinsden G1563 ; daar G2805 zal wening G2071 G5704 zijn G2532 en G1030 knersing G3599 der tanden.

1 Corinthians 15:58

  58 G5620 Zo dan G3450 , mijn G27 geliefde G80 broeders G1096 G5737 ! Zijt G1476 standvastig G277 , onbewegelijk G3842 , altijd G4052 G5723 overvloedig zijnde G1722 in G2041 het werk G2962 des Heeren G1492 G5761 , als die weet G3754 , dat G5216 uw G2873 arbeid G3756 niet G2756 ijdel G2076 G5748 is G1722 in G2962 den Heere.

Proverbs 13:4

  4 H5315 De ziel H6102 des luiaards H183 H8693 is begerig H5315 , doch er is niets; maar de ziel H2742 der vlijtigen H1878 H8792 zal vet gemaakt worden.

1 Corinthians 14:40

  40 G3956 Laat alle dingen G2156 eerlijk G2532 en G2596 met G5010 orde G1096 G5737 geschieden.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.