Bible verses about "praying to mary" | DSV_Strongs

Jeremiah 7:18

  18 H1121 De kinderen H3950 H8764 lezen H6086 hout H1 op, en de vaders H1197 H0 steken H784 het vuur H1197 H8764 aan H802 , en de vrouwen H3888 H8802 kneden H1217 het deeg H3561 , om gebeelde koeken H6213 H8800 te maken H4446 voor de Melecheth H8064 des hemels H312 , en anderen H430 goden H5262 drankofferen H5258 H8687 te offeren H3707 H8687 , om Mij verdriet aan te doen.

Jeremiah 44:16-28

  16 H1697 Aangaande het woord H3068 , dat gij tot ons in des HEEREN H8034 Naam H1696 H8765 gesproken hebt H8085 H8802 , wij zullen naar u niet horen.
  17 H6213 H8800 Maar wij zullen ganselijk H6213 H8799 doen H1697 al hetgeen H6310 uit onzen mond H3318 H8804 is uitgegaan H6999 H8763 , rokende H4446 aan Melecheth H8064 des hemels H5262 , en haar drankofferen H5258 H8687 offerende H6213 H8804 , gelijk als wij gedaan hebben H1 , wij en onze vaders H4428 , onze koningen H8269 en onze vorsten H5892 , in de steden H3063 van Juda H2351 en in de straten H3389 van Jeruzalem H3899 ; toen werden wij met brood H7646 H8799 verzadigd H2896 , en waren vrolijk H7200 H8804 , en zagen H7451 geen kwaad.
  18 H2308 H8804 Maar van toen af, dat wij opgehouden hebben H4446 aan Melecheth H8064 des hemels H6999 H8763 te roken H5262 , en haar drankofferen H5258 H8687 te offeren H2637 H8804 , hebben wij van alles gebrek gehad H2719 , en zijn door het zwaard H7458 en door den honger H8552 H8804 verteerd.
  19 H4446 Ook wanneer wij aan Melecheth H8064 des hemels H6999 H8764 roken H5262 en haar drankofferen H5258 H8687 offeren H6213 H8804 , maken wij H3561 haar gebeelde koeken H6087 H8687 , om haar af te beelden H5258 H8687 , en offeren wij H5262 haar drankofferen H1107 , zonder H582 onze mannen?
  20 H559 H8799 Toen sprak H3414 Jeremia H5971 tot al het volk H1397 , tot de mannen H802 en tot de vrouwen H5971 , en tot al het volk H1697 , die hem zulks H6030 H8802 geantwoord hadden H559 H8800 , zeggende:
  21 H7002 Het roken H5892 , dat gijlieden in de steden H3063 van Juda H2351 en in de straten H3389 van Jeruzalem H6999 H8765 gerookt hebt H1 , gij en uw vaderen H4428 , uw koningen H8269 en uw vorsten H5971 , en het volk H776 des lands H3068 , heeft de HEERE H2142 H8804 daaraan niet gedacht H3820 , en is het [niet] in Zijn hart H5927 H8799 opgekomen?
  22 H3068 Zodat het de HEERE H3201 H8799 niet meer kon H5375 H8800 verdragen H6440 , vanwege H7455 de boosheid H4611 uwer handelingen H6440 , vanwege H8441 de gruwelen H6213 H8804 , die gij deedt H776 ; daarom is uw land H2723 geworden tot een woestheid H8047 , en tot ontzetting H7045 , en tot een vloek H3427 H8802 , dat er niemand in woont H3117 , gelijk het is te dezen dage;
  23 H6440 Vanwege H834 dat H6999 H8765 gij gerookt hebt H3068 , en dat gij tegen den HEERE H2398 H8804 gezondigd hebt H3068 , en des HEEREN H6963 stem H8085 H8804 niet gehoorzaam zijt geweest H8451 , en in Zijn wet H2708 en in Zijn inzettingen H5715 , en in Zijn getuigenissen H1980 H8804 niet hebt gewandeld H7451 ; daarom is u dit kwaad H7122 H8804 wedervaren H3117 , gelijk het is te dezen dage.
  24 H559 H8799 Voorts zeide H3414 Jeremia H5971 tot al het volk H802 , en tot al de vrouwen H8085 H8798 : Hoort H3068 des HEEREN H1697 woord H3063 , gij gans Juda H776 H4714 , die in Egypteland zijt!

Jeremiah 44:26-28

  26 H8085 H8798 Daarom hoort H3068 des HEEREN H1697 woord H3063 , gij gans Juda H776 H4714 , die in Egypteland H3427 H8802 woont H7650 H8738 ! Ziet, Ik zweer H1419 bij Mijn groten H8034 Naam H559 H8804 , zegt H3068 de HEERE H8034 , zo Mijn Naam H6310 met den mond H376 van enig man H3063 van Juda H776 H4714 in gans Egypteland H7121 H8737 meer zal genoemd worden H559 H8802 , die zegge H136 : [Zo] [waarachtig] [als] de Heere H3069 HEERE H2416 leeft!

Jeremiah 44:25-28

  25 H559 H8804 Zo spreekt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H430 , de God H3478 Israels H559 H8800 , zeggende H802 : [Aangaande] u en uw vrouwen H6310 , zij hebben toch met uw mond H1696 H8762 gesproken H3027 , en gij hebt het met uw handen H4390 H8765 vervuld H559 H8800 , zeggende H5088 : Wij zullen onze geloften H5087 H8804 , die wij beloofd hebben H6213 H8800 , ganselijk H6213 H8799 houden H6999 H8763 , rokende H4446 aan Melecheth H8064 des hemels H5262 , en haar drankofferen H5258 H8687 offerende H5088 ; [nu], zij hebben uw geloften H6965 H8687 volkomenlijk H6965 H8686 bevestigd H5088 en uw geloften H6213 H8800 volkomenlijk H6213 H8799 gehouden.

Jeremiah 44:27-28

  27 H8245 H8802 Ziet, Ik zal over hen waken H7451 ten kwade H2896 en niet ten goede H376 ; en alle mannen H3063 van Juda H776 H4714 , die in Egypteland H2719 zijn, zullen door het zwaard H7458 en door den honger H8552 H8804 verteerd worden H3615 H8800 , totdat zij ten einde zijn.
  28 H2719 Maar die van het zwaard H6412 ontkomen H776 H4714 , zullen uit Egypteland H7725 H8799 wederkeren H776 in het land H3063 van Juda H4962 , weinig H4557 in getal H7611 ; en het ganse overblijfsel H3063 van Juda H776 H4714 , die in Egypteland H935 H8802 gekomen zijn H1481 H8800 , om aldaar als vreemdelingen te verkeren H3045 H8804 , zullen weten H1697 , wiens woord H6965 H8799 bestaan zal, het Mijn of het hunne.

Matthew 2:11

  11 G2532 En G1519 in G3614 het huis G2064 G5631 gekomen zijnde G2147 G5627 G5625 G1492 G5627 , vonden zij G3813 het Kindeken G3326 met G3137 Maria G846 , Zijn G3384 moeder G2532 , en G4098 G5631 nedervallende G846 hebben zij Hetzelve G4352 G5656 aangebeden G2532 ; en G846 hun G2344 schatten G455 G5660 opengedaan hebbende G4374 G5656 , brachten zij G846 Hem G1435 geschenken G5557 : goud G2532 en G3030 wierook G2532 , en G4666 mirre.

Luke 1:46-55

  46 G2532 En G3137 Maria G2036 G5627 zeide G3450 : Mijn G5590 ziel G3170 G5719 maakt groot G2962 den Heere;
  47 G2532 En G3450 mijn G4151 geest G21 G5656 verheugt zich G1909 in G2316 God G3450 , mijn G4990 Zaligmaker;
  48 G3754 Omdat G5014 Hij de nederheid G846 Zijner G1399 dienstmaagd G1914 G5656 G1909 heeft aangezien G1063 ; want G2400 G5628 zie G575 , van G3568 nu aan G3165 zullen mij G3106 G5692 zalig spreken G3956 al G1074 de geslachten.
  49 G3754 Want G3167 grote dingen G3427 heeft aan mij G4160 G5656 gedaan G1415 Hij, Die machtig G2532 [is], en G40 heilig G846 [is] Zijn G3686 Naam.
  50 G2532 En G846 Zijn G1656 barmhartigheid G1519 is van G1074 geslacht G1074 tot geslacht G846 over degenen, die Hem G5399 G5740 vrezen.
  51 G2904 Hij heeft een krachtig werk G4160 G5656 gedaan G1722 door G846 Zijn G1023 arm G1287 G5656 ; Hij heeft verstrooid G5244 de hoogmoedigen G1271 in de gedachten G846 hunner G2588 harten.
  52 G1413 Hij heeft machtigen G575 van G2362 de tronen G2507 G5627 afgetrokken G2532 , en G5011 nederigen G5312 G5656 heeft Hij verhoogd.
  53 G3983 G5723 Hongerigen G18 heeft Hij met goederen G1705 G5656 vervuld G2532 ; en G4147 G5723 rijken G2756 heeft Hij ledig G1821 G5656 weggezonden.
  54 G2474 Hij heeft Israel G846 , Zijn G3816 knecht G482 G5633 , opgenomen G3415 G5683 , opdat Hij gedachtig ware G1656 der barmhartigheid.
  55 G2531 (Gelijk G2980 G5656 Hij gesproken heeft G4314 tot G2257 onze G3962 vaderen G11 , [namelijk] tot Abraham G2532 , en G846 zijn G4690 zaad G1519 ) in G165 eeuwigheid.

Luke 1:38

  38 G1161 En G3137 Maria G2036 G5627 zeide G2400 G5628 : Zie G1399 , de dienstmaagd G2962 des Heeren G3427 ; mij G1096 G5636 geschiede G2596 naar G4675 uw G4487 woord G2532 . En G32 de engel G565 G5627 ging weg G575 van G846 haar.

Acts 4:12

  12 G2532 G3756 En G4991 de zaligheid G2076 G5748 is G1722 in G3762 geen G243 Anderen G1063 ; want G2076 G5748 er is G5259 ook onder G3772 den hemel G3777 geen G2087 andere G3686 Naam G1722 , Die onder G444 de mensen G1325 G5772 gegeven is G1722 , door G3739 Welken G2248 wij G1163 G5748 moeten G4982 G5683 zalig worden.

Acts 1:14

  14 G3778 Deze G3956 allen G2258 G5713 waren G3661 eendrachtelijk G4342 G5723 volhardende G4335 in het bidden G2532 en G1162 smeken G4862 , met G1135 de vrouwen G2532 , en G3137 Maria G3384 , de moeder G2424 van Jezus G2532 , en G4862 met G846 Zijn G80 broederen.

1 John 4:1

  1 G27 Geliefden G4100 G5720 , gelooft G3361 niet G3956 een iegelijken G4151 geest G235 , maar G1381 G5720 beproeft G4151 de geesten G1487 , of G1537 zij uit G2316 God G2076 G5748 zijn G3754 ; want G4183 vele G5578 valse profeten G1831 G5758 zijn uitgegaan G1519 in G2889 de wereld.

Matthew 12:46-50

  46 G2089 En G846 als Hij G1161 nog G3793 tot de scharen G2980 G5723 sprak G2400 G5628 , ziet G3384 , Zijn moeder G2532 en G80 broeders G2476 G5715 stonden G1854 buiten G2212 G5723 , zoekende G846 Hem G2980 G5658 te spreken.
  47 G1161 En G5100 iemand G2036 G5627 zeide G846 tot Hem G2400 G5628 : Zie G4675 , Uw G3384 moeder G2532 en G4675 Uw G80 broeders G2476 G5758 staan G1854 [daar] buiten G2212 G5723 , zoekende G4671 U G2980 G5658 te spreken.
  48 G1161 Maar G611 G5679 Hij, antwoordende G2036 G5627 , zeide G846 tot dengene die Hem G2036 G5631 [dat] zeide G5101 : Wie G2076 G5748 is G3450 Mijn G3384 moeder G2532 , en G5101 wie G1526 G5748 zijn G3450 Mijn G80 broeders?
  49 G2532 En G846 Zijn G5495 hand G1614 G5660 uitstrekkende G1909 over G846 Zijn G3101 discipelen G2036 G5627 , zeide Hij G2400 G5628 : Ziet G3450 , Mijn G3384 moeder G2532 en G3450 Mijn G80 broeders.
  50 G1063 Want G302 zo G3748 wie G2307 den wil G3450 Mijns G3962 Vaders G4160 G5661 doet G3588 , Die G1722 in G3772 de hemelen G846 is, dezelve G2076 G5748 is G3450 Mijn G80 broeder G2532 , en G79 zuster G2532 , en G3384 moeder.

Revelation 19:10

  10 G2532 En G4098 G5627 ik viel G1715 [neder] voor G846 zijn G4228 voeten G846 , om hem G4352 G5658 te aanbidden G2532 , en G3004 G5719 hij zeide G3427 tot mij G3708 G5720 : Zie G3361 , dat gij [dat] niet G1510 G5748 [doet]; ik ben G4675 uw G4889 mededienstknecht G2532 , en G4675 uwer G80 broederen G3141 , die de getuigenis G2424 van Jezus G2192 G5723 hebben G4352 G5657 ; aanbid G2316 God G1063 . Want G3141 de getuigenis G2424 van Jezus G2076 G5748 is G4151 de geest G4394 der profetie.

Exodus 20:4-5

  4 H6459 Gij zult u geen gesneden beeld H8544 , noch enige gelijkenis H6213 H8799 maken H834 , [van] [hetgeen H4605 ] boven H8064 in den hemel H776 is, noch [van] [hetgeen] onder op de aarde H4325 is, noch [van] [hetgeen] in de wateren H776 onder de aarde is.
  5 H7812 H8691 Gij zult u voor die niet buigen H5647 H8714 , noch hen dienen H3068 ; want Ik, de HEERE H430 uw God H7067 , ben een ijverig H410 God H5771 , Die de misdaad H1 der vaderen H6485 H8802 bezoek H1121 aan de kinderen H8029 , aan het derde H7256 , en aan het vierde H8130 H8802 [lid] dergenen, die Mij haten;

Psalms 148:13

  13 H8034 Dat zij den Naam H3068 des HEEREN H1984 H8762 loven H8034 ; want Zijn Naam H7682 H8737 alleen is hoog verheven H1935 ; Zijn majesteit H776 is over de aarde H8064 en den hemel.

Romans 8:26-27

  26 G1161 En G5615 desgelijks G4878 G komt G2532 ook G4151 de Geest G2257 onze G769 zwakheden G4878 G5736 mede te hulp G1063 ; want G1492 G5758 wij weten G3756 niet G5101 , wat G4336 G5667 wij bidden zullen G2526 , gelijk G1163 G5748 het behoort G235 , maar G4151 de Geest G846 Zelf G5241 G5719 bidt G5228 voor G2257 ons G215 met onuitsprekelijke G4726 zuchtingen.
  27 G1161 En G2588 Die de harten G2045 G5723 doorzoekt G1492 G5758 , weet G5101 , welke G5427 de mening G4151 des Geestes G3754 zij, dewijl G2596 Hij naar G2316 God G5228 voor G40 de heiligen G1793 G5719 bidt.

Hebrews 7:22-25

  22 G2596 Van G5118 een zoveel G2909 beter G1242 verbond G2424 is Jezus G1450 Borg G1096 G5754 geworden.
  23 G2532 En G1526 G5748 genen zijn G3303 wel G4119 vele G2409 priesters G1096 G5756 geworden G1223 , omdat G1223 zij door G2288 den dood G2967 G5745 verhinderd werden G3887 G5721 altijd te blijven;
  24 G1161 Maar G1223 Deze, omdat G846 Hij G1519 in G165 der eeuwigheid G3306 G5721 blijft G2192 G5719 , heeft G531 een onvergankelijk G2420 Priesterschap.
  25 G3606 Waarom G2532 Hij ook G1519 G3838 volkomenlijk G1410 G5736 kan G4982 G5721 zalig maken G1223 degenen, die door G846 Hem G2316 tot God G4334 G5740 gaan G3842 , alzo Hij altijd G2198 G5723 leeft G1519 om G5228 voor G846 hen G1793 G5721 te bidden.

1 Timothy 2:5

  5 G1063 Want G1520 er is een G2316 God G2532 , er is ook G1520 een G3316 Middelaar G2316 Gods G2532 en G444 der mensen G444 , de Mens G5547 Christus G2424 Jezus;

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.