Bible verses about "queens" | DSV_Strongs

Leviticus 18:22

  22 H2145 Bij een manspersoon H7901 H8799 zult gij niet liggen H802 met vrouwelijke H4904 bijligging H8441 ; dit is een gruwel.

1 Kings 10:1

  1 H4436 En toen de koningin H7614 van Scheba H8088 het gerucht H8010 van Salomo H8085 H8802 hoorde H8034 , aangaande den Naam H3068 des HEEREN H935 H8799 , kwam zij H2420 , om hem met raadselen H5254 H8763 te verzoeken.

1 Kings 11:19

  19 H1908 En Hadad H4672 H8799 vond H3966 grote H2580 genade H5869 in de ogen H6547 van Farao H802 , zodat hij hem tot een vrouw H5414 H8799 gaf H269 de zuster H802 zijner huisvrouw H269 , de zuster H8472 van Tachpenes H1377 , de koningin.

Nehemiah 2:6

  6 H559 H8799 Toen zeide H4428 de koning H7694 tot mij, daar de koningin H681 nevens H3427 H8802 hem zat H5704 : Hoe H4970 lang H4109 zal uw reis H1961 H8799 wezen H4970 , en wanneer H7725 H8799 zult gij wederkomen H3190 H8799 H6440 ? En het behaagde H4428 den koning H7971 H8799 , dat hij mij zond H2165 , als ik hem zekeren tijd H5414 H8799 gesteld had.

Jeremiah 7:18

  18 H1121 De kinderen H3950 H8764 lezen H6086 hout H1 op, en de vaders H1197 H0 steken H784 het vuur H1197 H8764 aan H802 , en de vrouwen H3888 H8802 kneden H1217 het deeg H3561 , om gebeelde koeken H6213 H8800 te maken H4446 voor de Melecheth H8064 des hemels H312 , en anderen H430 goden H5262 drankofferen H5258 H8687 te offeren H3707 H8687 , om Mij verdriet aan te doen.

Jeremiah 44:25

  25 H559 H8804 Zo spreekt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H430 , de God H3478 Israels H559 H8800 , zeggende H802 : [Aangaande] u en uw vrouwen H6310 , zij hebben toch met uw mond H1696 H8762 gesproken H3027 , en gij hebt het met uw handen H4390 H8765 vervuld H559 H8800 , zeggende H5088 : Wij zullen onze geloften H5087 H8804 , die wij beloofd hebben H6213 H8800 , ganselijk H6213 H8799 houden H6999 H8763 , rokende H4446 aan Melecheth H8064 des hemels H5262 , en haar drankofferen H5258 H8687 offerende H5088 ; [nu], zij hebben uw geloften H6965 H8687 volkomenlijk H6965 H8686 bevestigd H5088 en uw geloften H6213 H8800 volkomenlijk H6213 H8799 gehouden.

Matthew 12:42

  42 G938 De koningin G3558 van het zuiden G1453 G5701 zal opstaan G1722 in G2920 het oordeel G3326 met G5026 dit G1074 geslacht G2532 , en G846 hetzelve G2632 G5692 veroordelen G3754 ; want G2064 G5627 zij is gekomen G1537 van G4009 het einde G1093 der aarde G191 G5658 , om te horen G4678 de wijsheid G4672 van Salomo G2532 ; en G2400 G5628 ziet G4119 , meer dan G4672 Salomo G5602 is hier!

Luke 11:31

  31 G938 De koningin G3558 van het Zuiden G1453 G5701 zal opstaan G1722 in G2920 het oordeel G3326 met G435 de mannen G5026 van dit G1074 geslacht G2532 , en G846 zal ze G2632 G5692 veroordelen G3754 ; want G2064 G5627 zij is gekomen G1537 van G4009 de einden G1093 der aarde G191 G5658 , om te horen G4678 de wijsheid G4672 van Salomo G2532 ; en G2400 G5628 ziet G4119 , meer dan G4672 Salomo G5602 is hier.

Acts 8:27

  27 G2532 En G450 G5631 hij stond op G4198 G5675 en ging heen G2532 ; en G2400 G5628 ziet G435 G128 , een Moorman G2135 , een kamerling G1413 , [en] een machtig G2582 heer van Candace G938 , de koningin G128 der Moren G3739 , die G1909 over G3956 al G846 haar G1047 schat G2258 G5713 was G2064 G5715 , welke was gekomen G4352 G5694 om aan te bidden G1519 te G2419 Jeruzalem;

1 Corinthians 6:9

  9 G2228 Of G1492 G5758 weet gij G3756 niet G3754 , dat G94 de onrechtvaardigen G932 het Koninkrijk G2316 Gods G3756 niet G2816 G5692 zullen beerven?

Esther 2:17

  17 H4428 En de koning H157 H8799 beminde H635 Esther H4480 boven H3605 alle H802 vrouwen H5375 H8799 , en zij verkreeg H2580 genade H2617 en gunst H6440 voor zijn aangezicht H4480 , boven H3605 alle H1330 maagden H7760 H8799 ; en hij zette H4438 de koninklijke H3804 kroon H7218 op haar hoofd H4427 H8686 , en hij maakte haar koningin H8478 in de plaats H2060 van Vasthi.

Esther 1:10-22

  10 H7637 Op den zevenden H3117 dag H4428 , toen des konings H3820 hart H2896 vrolijk was H3196 van den wijn H559 H8804 , zeide hij H4104 tot Mehuman H968 , Biztha H2726 , Charbona H903 , Bigtha H5 en Abagtha H2242 , Zethar H3752 en Charchas H7651 , de zeven H5631 kamerlingen H8334 H8764 , dienende H6440 voor het aangezicht H4428 van den koning H325 Ahasveros,
  11 H2060 Dat zij Vasthi H4436 , de koningin H935 H8687 , zouden brengen H6440 voor het aangezicht H4428 des konings H4438 , met de koninklijke H3804 kroon H5971 , om den volken H8269 en den vorsten H3308 haar schoonheid H7200 H8687 te tonen H3588 ; want H1931 zij H2896 was schoon H4758 van aangezicht.
  12 H4436 Doch de koningin H2060 Vasthi H3985 H8762 weigerde H935 H8800 te komen H1697 op het woord H4428 des konings H834 , hetwelk H3027 door den dienst H5631 der kamerlingen H7107 H0 [haar] [aangezegd] [was]. Toen werd H4428 de koning H3966 zeer H7107 H8799 verbolgen H2534 , en zijn grimmigheid H1197 H8804 ontstak in hem.
  13 H559 H8799 Toen zeide H4428 de koning H2450 tot de wijzen H6256 , die de tijden H3045 H8802 verstonden H3588 (want H3651 alzo H4428 moest des konings H1697 zaak H6440 geschieden, in de tegenwoordigheid H3605 van al H1881 degenen, die de wet H1779 en het recht H3045 H8802 wisten;
  14 H7138 De naasten H413 nu bij H3771 hem waren Carsena H8369 , Sethar H133 , Admatha H8659 , Tharsis H4825 , Meres H4826 , Marsena H4462 , Memuchan H7651 , zeven H8269 vorsten H6539 der Perzen H4074 en der Meden H6440 , die het aangezicht H4428 des konings H7200 H8802 zagen H7223 , die vooraan H3427 H8802 zaten H4438 in het koninkrijk),
  15 H4100 Wat H1881 men naar de wet H4436 met de koningin H2060 Vasthi H6213 H8800 doen zou H5921 H834 , omdat H3808 zij niet H6213 H8804 gedaan had H3982 het woord H4428 van den koning H325 Ahasveros H3027 , door den dienst H5631 der kamerlingen?
  16 H559 H8799 Toen zeide H4462 Memuchan H6440 voor het aangezicht H4428 des konings H8269 en der vorsten H4436 : De koningin H2060 Vasthi H3808 heeft niet H909 alleen H5921 tegen H4428 den koning H5753 H8804 misdaan H3588 , maar H5921 [ook] tegen H3605 al H8269 de vorsten H5921 , en tegen H3605 al H5971 de volken H834 , die H3605 in al H4082 de landschappen H4428 van den koning H325 Ahasveros zijn.
  17 H3588 Want H1697 deze daad H4436 der koningin H3318 H8799 zal uitkomen H5921 tot H3605 alle H802 vrouwen H1167 , zodat zij haar mannen H959 H8687 verachten zullen H5869 in haar ogen H559 H8800 , als men zeggen zal H4428 : De koning H325 Ahasveros H559 H8804 zeide H4436 , dat men de koningin H2060 Vasthi H6440 voor zijn aangezicht H935 H8687 brengen zou H935 H8804 ; maar zij kwam H3808 niet.
  18 H2088 Te dezen zelfden H3117 dage H8282 zullen de vorstinnen H6539 van Perzie H4074 en Medie H559 H8799 ook [alzo] zeggen H3605 tot al H8269 de vorsten H4428 des konings H834 , als H1697 zij deze daad H4436 der koningin H8085 H8804 zullen horen H963 , en er zal verachtens H7110 en toorns H1767 genoeg wezen.
  19 H518 Indien H4428 het den koning H2895 H8804 H5921 goeddunkt H4438 , dat een koninklijk H1697 gebod H4480 H6440 van H3318 H8799 hem uitga H3789 H8735 , hetwelk geschreven worde H1881 in de wetten H6539 der Perzen H4074 en Meden H3808 , en dat men het niet H5674 H8799 overtrede H834 : dat H2060 Vasthi H3808 niet H935 H8799 inga H6440 voor het aangezicht H4428 van den koning H325 Ahasveros H4428 , en de koning H5414 H8799 geve H4438 haar koninkrijk H7468 aan haar naaste H2896 , die beter H4480 is dan zij.
  20 H6599 Als het bevel H4428 des konings H834 , hetwelk H6213 H8799 hij doen zal H3605 in zijn ganse H4438 koninkrijk H3588 , (want H1931 het H7227 is groot H8085 H8738 ) gehoord zal worden H3605 , zo zullen alle H802 vrouwen H1167 aan haar mannen H3366 eer H5414 H8799 geven H4480 , van H1419 de grootste H5704 tot H6996 de kleinste toe.
  21 H1697 Dit woord H3190 H8799 nu was goed H5869 in de ogen H4428 des konings H8269 en der vorsten H4428 ; en de koning H6213 H8799 deed H1697 naar het woord H4462 van Memuchan.
  22 H7971 H8799 En hij zond H5612 brieven H413 aan H3605 al H4082 de landschappen H4428 des konings H413 , aan H4082 een iegelijk H4082 landschap H3791 naar zijn schrift H413 , en aan H5971 elk H5971 volk H3956 naar zijn spraak H3605 , dat elk H376 man H8323 H8802 overheer H1004 in zijn huis H1961 H8800 wezen zou H1696 H8764 , en spreken H3956 naar de spraak H5971 zijns volks.

Esther 1:9

  9 H4436 De koningin H2060 Vasthi H6213 H8804 maakte H1571 ook H4960 een maaltijd H802 voor de vrouwen H4438 in het koninklijk H1004 huis H834 , hetwelk H4428 de koning H325 Ahasveros had.

Esther 1:11

  11 H2060 Dat zij Vasthi H4436 , de koningin H935 H8687 , zouden brengen H6440 voor het aangezicht H4428 des konings H4438 , met de koninklijke H3804 kroon H5971 , om den volken H8269 en den vorsten H3308 haar schoonheid H7200 H8687 te tonen H3588 ; want H1931 zij H2896 was schoon H4758 van aangezicht.

1 Kings 10:1-13

  1 H4436 En toen de koningin H7614 van Scheba H8088 het gerucht H8010 van Salomo H8085 H8802 hoorde H8034 , aangaande den Naam H3068 des HEEREN H935 H8799 , kwam zij H2420 , om hem met raadselen H5254 H8763 te verzoeken.
  2 H935 H8799 En zij kwam H3389 te Jeruzalem H3966 , met een zeer H3515 zwaar H2428 heir H1581 , met kemelen H5375 H8802 , dragende H1314 specerijen H3966 , en zeer H7227 veel H2091 gouds H3368 , en kostelijk H68 gesteente H935 H8799 ; en zij kwam H413 tot H8010 Salomo H1696 H8762 , en sprak H413 tot H3605 hem al H834 wat H5973 in H3824 haar hart H1961 H8804 was.
  3 H8010 En Salomo H5046 H8686 verklaarde H3605 haar al H1697 haar woorden H3808 ; geen H1697 ding H1961 H8804 was er H5956 H8737 verborgen H4480 voor H4428 den koning H834 , dat H3808 hij haar niet H5046 H8689 verklaarde.
  4 H4436 Als nu de koningin H7614 van Scheba H7200 H8799 zag H3605 al H2451 de wijsheid H8010 van Salomo H1004 , en het huis H834 , hetwelk H1129 H8804 hij gebouwd had,
  5 H3978 En de spijze H7979 zijner tafel H4186 , en het zitten H5650 zijner knechten H4612 , en het staan H8334 H8764 zijner dienaren H4403 , en hun kledingen H8248 H8688 , en zijn schenkers H5930 , en zijn opgang H834 , waardoor H5927 H8799 hij henen opging H1004 in het huis H3068 des HEEREN H1961 H8804 , zo was H3808 in haar geen H7307 geest H5750 meer.
  6 H559 H8799 En zij zeide H413 tot H4428 den koning H1697 : Het woord H571 is waarheid H1961 H8804 geweest H834 , dat H776 ik in mijn land H8085 H8804 gehoord heb H5921 , van H1697 uw zaken H5921 en van H2451 uw wijsheid.
  7 H1697 Ik heb die woorden H3808 niet H539 H8689 geloofd H5704 H834 , totdat H935 H8804 ik gekomen ben H5869 , en mijn ogen H7200 H8799 [dat] gezien hebben H2009 ; en zie H2677 , de helft H3808 is mij niet H5046 H8717 aangezegd H2451 ; gij hebt met wijsheid H2896 en goed H3254 H8689 overtroffen H413 het H8052 gerucht H834 , dat H8085 H8804 ik gehoord heb.
  8 H835 Welgelukzalig H582 zijn uw mannen H835 , welgelukzalig H428 deze H5650 uw knechten H8548 , die gedurig H6440 voor uw aangezicht H5975 H8802 staan H2451 , die uw wijsheid H8085 H8802 horen!
  9 H1288 H8803 Geloofd H1961 H8799 zij H3068 de HEERE H430 , uw God H834 , Die H2654 H8804 behagen in u heeft gehad H5921 , om u op H3678 den troon H3478 van Israel H5414 H8800 te zetten H3068 ! Omdat de HEERE H3478 Israel H5769 in eeuwigheid H160 bemint H4428 , daarom heeft Hij u tot koning H7760 H8799 gesteld H4941 , om recht H6666 en gerechtigheid H6213 H8800 te doen.
  10 H5414 H8799 En zij gaf H4428 den koning H3967 honderd H6242 en twintig H3603 talenten H2091 gouds H3966 , en zeer H7235 H8687 veel H1314 specerijen H3368 , en kostelijk H68 gesteente H1931 ; als deze H1314 specerij H834 , die H4436 de koningin H7614 van Scheba H4428 den koning H8010 Salomo H5414 H8804 gaf H3808 , is er nooit H5750 meer H1931 H7230 in menigte H935 H8804 gekomen.
  11 H1571 Verder ook H590 de schepen H2438 van Hiram H834 , die H2091 goud H4480 uit H211 Ofir H5375 H8804 voerden H935 H8689 , brachten H4480 uit H211 Ofir H3966 zeer H7235 H8687 veel H484 H6086 almuggimhout H3368 en kostelijk H68 gesteente.
  12 H4428 En de koning H6213 H8799 maakte H484 H6086 van dit almuggimhout H4552 steunselen H1004 voor het huis H3068 des HEEREN H1004 , en voor het huis H4428 des konings H3658 , mitsgaders harpen H5035 en luiten H7891 H8802 voor de zangers H484 H6086 . Het almuggimhout H3651 was zo H3808 niet H935 H8804 gekomen H3808 noch H7200 H8738 gezien geweest H5704 , tot op H2088 dezen H3117 dag.
  13 H4428 En de koning H8010 Salomo H5414 H8804 gaf H4436 de koningin H7614 van Scheba H3605 al H2656 haar behagen H834 , wat H7592 H8804 zij begeerde H4480 H909 ; behalve H834 dat H5414 H8804 hij haar gaf H3027 naar het vermogen H4428 van den koning H8010 Salomo H6437 H8799 ; zo keerde zij H3212 H8799 en toog H776 in haar land H1931 , zij H5650 en haar knechten.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.