Bible verses about "stars" | DSV_Strongs

Deuteronomy 4:19

  19 H5869 Dat gij ook uw ogen H5375 H8799 niet opheft H8064 naar den hemel H7200 H8804 , en aanziet H8121 de zon H3394 , en de maan H3556 , en de sterren H8064 , des hemels H6635 ganse heir H5080 H8738 ; en wordt aangedreven H7812 H8694 , dat gij u voor die buigt H5647 H8804 , en hen dient H3068 ; dewelke de HEERE H430 , uw God H5971 , aan alle volken H8064 onder den gansen hemel H2505 H8804 heeft uitgedeeld.

Psalms 8:3

  3 H8064 [08:4] Als ik Uw hemel H7200 H8799 aanzie H4639 , het werk H676 Uwer vingeren H3394 , de maan H3556 en de sterren H3559 H8790 , die Gij bereid hebt;

Isaiah 13:10

  10 H3556 Want de sterren H8064 des hemels H3685 en zijn gesternten H216 zullen haar licht H1984 H8686 niet laten lichten H8121 ; de zon H2821 H8804 zal verduisterd worden H3318 H8800 , wanneer zij zal opgaan H3394 , en de maan H216 zal haar licht H5050 H8686 niet laten schijnen.

Amos 5:8

  8 H3598 Die het Zevengesternte H3685 en den Orion H6213 H8802 maakt H6757 , en de doodsschaduw H1242 in den morgenstond H2015 H8802 verandert H3117 , en den dag H3915 als den nacht H2821 H8689 verduistert H4325 ; Die de wateren H3220 der zee H7121 H8802 roept H8210 H8799 , en giet ze uit H5921 op H6440 H776 den aardbodem H3068 , HEERE H8034 is Zijn Naam.

1 Corinthians 15:41

  41 G243 Een andere G1391 is de heerlijkheid G2246 der zon G2532 , en G243 een andere G1391 is de heerlijkheid G4582 der maan G2532 , en G243 een andere G1391 is de heerlijkheid G792 der sterren G1063 ; want G792 de [ene] ster G1308 G5719 verschilt G1722 in G1391 heerlijkheid G792 van de [andere] ster.

Genesis 1:14-18

  14 H430 En God H559 H8799 zeide H3974 : Dat er lichten H1961 H8799 zijn H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H914 H8687 , om scheiding te maken H996 tussen H3117 den dag H996 en tussen H3915 den nacht H1961 H8799 ; en dat zij zijn H226 tot tekenen H4150 en tot gezette tijden H3117 , en tot dagen H8141 en jaren!
  15 H1961 H8799 En dat zij zijn H3974 tot lichten H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 H8687 , om licht te geven H5921 op H776 de aarde H1961 H8799 ! En het was H3651 alzo.
  16 H430 God H6213 H8799 dan maakte H8147 die twee H1419 grote H3974 lichten H1419 ; dat grote H3974 licht H4475 tot heerschappij H3117 des daags H6996 , en dat kleine H3974 licht H4475 tot heerschappij H3915 des nachts H3556 ; ook de sterren.
  17 H430 En God H5414 H8799 stelde H853 ze H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 H8687 , om licht te geven H5921 op H776 de aarde.
  18 H4910 H8800 En om te heersen H3117 op den dag H3915 , en in den nacht H914 H8687 , en om scheiding te maken H996 tussen H216 het licht H996 en tussen H2822 de duisternis H430 . En God H7200 H8799 zag H3588 , dat H2896 het goed [was].

Revelation 6:13

  13 G2532 En G792 de sterren G3772 des hemels G4098 G5627 vielen G1519 op G1093 de aarde G5613 , gelijk G4808 een vijgeboom G846 zijn G3653 onrijpe vijgen G906 G5719 afwerpt G5259 , als hij van G3173 een groten G417 wind G4579 G5746 geschud wordt.

Psalms 136:9

  9 H3394 De maan H3556 en sterren H4475 tot heerschappij H3915 in den nacht H2617 ; want Zijn goedertierenheid H5769 is in der eeuwigheid.

Isaiah 40:26

  26 H5375 H8798 Heft H5869 uw ogen H4791 op omhoog H7200 H8798 , en ziet H1254 H8804 , Wie deze dingen geschapen heeft H4557 ; Die in getal H6635 hun heir H3318 H8688 voortbrengt H8034 ; Die ze alle bij name H7121 H8799 roept H7230 , vanwege de grootheid H202 [Zijner] krachten H533 , en [omdat] Hij sterk H3581 van vermogen H376 is; er wordt er niet een H5737 H8738 gemist.

Daniel 12:3

  3 H7919 H8688 De leraars H2094 H8686 nu zullen blinken H2096 , als de glans H7549 des uitspansels H7227 , en die er velen H6663 H8688 rechtvaardigen H3556 , gelijk de sterren H5769 , altoos H5703 en eeuwiglijk.

Psalms 8:3-4

  3 H8064 [08:4] Als ik Uw hemel H7200 H8799 aanzie H4639 , het werk H676 Uwer vingeren H3394 , de maan H3556 en de sterren H3559 H8790 , die Gij bereid hebt;
  4 H582 [08:5] Wat is de mens H2142 H8799 , dat Gij zijner gedenkt H1121 , en de zoon H120 des mensen H6485 H8799 , dat Gij hem bezoekt?

Psalms 147:4

  4 H4487 H8802 Hij telt H4557 het getal H3556 der sterren H7121 H8799 ; Hij noemt H8034 ze allen bij namen.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.