Bible verses about "sunday" | DSV_Strongs

Psalms 150:1-6

  1 H1984 H8761 H3050 Hallelujah H1984 H8761 ! Looft H410 God H6944 in Zijn heiligdom H1984 H8761 ; looft H7549 Hem in het uitspansel H5797 Zijner sterkte!
  2 H1984 H8761 Looft H1369 Hem vanwege Zijn mogendheden H1984 H8761 ; looft H7230 Hem naar de menigvuldigheid H1433 Zijner grootheid!
  3 H1984 H8761 Looft H8629 Hem met geklank H7782 der bazuin H1984 H8761 ; looft H5035 Hem met de luit H3658 en met de harp!
  4 H1984 H8761 Looft H8596 Hem met de trommel H4234 en fluit H1984 H8761 ; looft H4482 Hem met snarenspel H5748 en orgel!
  5 H1984 H8761 Looft H8088 Hem met hel klinkende H6767 cimbalen H1984 H8761 ; looft H6767 Hem met cimbalen H8643 van vreugdegeluid!
  6 H5397 Alles, wat adem H1984 H8762 heeft, love H3050 den HEERE H1984 H8761 H3050 ! Hallelujah!

Genesis 1:1-31

  1 H7225 In den beginne H1254 H8804 schiep H430 God H853 den H8064 hemel H853 en de H776 aarde.
  2 H776 De aarde H1961 H8804 nu was H8414 woest H922 en ledig H2822 , en duisternis H5921 H6440 [was] op H8415 den afgrond H7307 ; en de Geest H430 Gods H7363 H8764 zweefde H5921 H6440 op H4325 de wateren.
  3 H430 En God H559 H8799 zeide H1961 H8799 : Daar zij H216 licht H1961 H8799 ! en daar werd H216 licht.
  4 H430 En God H7200 H8799 zag H853 het H216 licht H3588 , dat H2896 het goed H430 [was]; en God H914 H8686 maakte scheiding H996 tussen H216 het licht H996 en tussen H2822 de duisternis.
  5 H430 En God H7121 H8799 noemde H216 het licht H3117 dag H2822 , en de duisternis H7121 H8804 noemde Hij H3915 nacht H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 H8799 geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 H8799 geweest H259 , de eerste H3117 dag.
  6 H430 En God H559 H8799 zeide H1961 H8799 : Daar zij H7549 een uitspansel H8432 in het midden H4325 der wateren H1961 H8799 ; en dat make H914 H8688 scheiding H996 tussen H4325 wateren H4325 en wateren!
  7 H430 En God H6213 H8799 maakte H7549 dat uitspansel H914 H8686 , en maakte scheiding H996 tussen H4325 de wateren H834 , die H8478 onder H7549 het uitspansel H996 [zijn], en tussen H4325 de wateren H834 , die H5921 boven H7549 het uitspansel H1961 H8799 [zijn]. En het was H3651 alzo.
  8 H430 En God H7121 H8799 noemde H7549 het uitspansel H8064 hemel H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 H8799 geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 H8799 geweest H8145 , de tweede H3117 dag.
  9 H430 En God H559 H8799 zeide H4325 : Dat de wateren H8478 van onder H8064 den hemel H413 in H259 een H4725 plaats H6960 H8735 vergaderd worden H3004 , en dat het droge H7200 H8735 gezien worde H1961 H8799 ! En het was H3651 alzo.
  10 H430 En God H7121 H8799 noemde H3004 het droge H776 aarde H4723 , en de vergadering H4325 der wateren H7121 H8804 noemde Hij H3220 zeeen H430 ; en God H7200 H8799 zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  11 H430 En God H559 H8799 zeide H776 : Dat de aarde H1876 H8686 uitschiete H1877 grasscheutjes H6212 , kruid H2233 H2232 H8688 zaadzaaiende H6529 , vruchtbaar H6086 geboomte H6213 H8802 , dragende H6529 vrucht H4327 naar zijn aard H834 , welks H2233 zaad H5921 daarin zij op H776 de aarde H1961 H8799 ! En het was H3651 alzo.
  12 H776 En de aarde H3318 H8686 bracht voort H1877 grasscheutjes H6212 , kruid H2233 H2232 H8688 zaadzaaiende H4327 naar zijn aard H6529 H6213 H8802 , en vruchtdragend H6086 geboomte H2233 , welks H4327 zaad daarin was, naar zijn aard H430 . En God H7200 H8799 zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  13 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 H8799 geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 H8799 geweest H7992 , de derde H3117 dag.
  14 H430 En God H559 H8799 zeide H3974 : Dat er lichten H1961 H8799 zijn H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H914 H8687 , om scheiding te maken H996 tussen H3117 den dag H996 en tussen H3915 den nacht H1961 H8799 ; en dat zij zijn H226 tot tekenen H4150 en tot gezette tijden H3117 , en tot dagen H8141 en jaren!
  15 H1961 H8799 En dat zij zijn H3974 tot lichten H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 H8687 , om licht te geven H5921 op H776 de aarde H1961 H8799 ! En het was H3651 alzo.
  16 H430 God H6213 H8799 dan maakte H8147 die twee H1419 grote H3974 lichten H1419 ; dat grote H3974 licht H4475 tot heerschappij H3117 des daags H6996 , en dat kleine H3974 licht H4475 tot heerschappij H3915 des nachts H3556 ; ook de sterren.
  17 H430 En God H5414 H8799 stelde H853 ze H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 H8687 , om licht te geven H5921 op H776 de aarde.
  18 H4910 H8800 En om te heersen H3117 op den dag H3915 , en in den nacht H914 H8687 , en om scheiding te maken H996 tussen H216 het licht H996 en tussen H2822 de duisternis H430 . En God H7200 H8799 zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  19 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 H8799 geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 H8799 geweest H7243 , de vierde H3117 dag.
  20 H430 En God H559 H8799 zeide H4325 : Dat de wateren H8317 H8799 overvloediglijk voortbrengen H8318 een gewemel H2416 van levende H5315 zielen H5775 ; en het gevogelte H5774 H8787 vliege H5921 boven H776 de aarde H5921 H6440 , in H7549 het uitspansel H8064 des hemels!
  21 H430 En God H1254 H8799 schiep H1419 de grote H8577 walvissen H3605 , en alle H2416 levende H7430 H8802 wremelende H5315 ziel H834 , welke H4325 de wateren H8317 H8804 overvloediglijk voortbrachten H4327 , naar haar aard H3605 ; en alle H3671 gevleugeld H5775 gevogelte H4327 naar zijn aard H430 . En God H7200 H8799 zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  22 H430 En God H1288 H8762 zegende H853 ze H559 H8800 , zeggende H6509 H8798 : Zijt vruchtbaar H7235 H8798 , en vermenigvuldigt H4390 H8798 , en vervult H4325 de wateren H3220 in de zeeen H5775 ; en het gevogelte H7235 H8799 vermenigvuldige H776 op de aarde!
  23 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 H8799 geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 H8799 geweest H2549 , de vijfde H3117 dag.
  24 H430 En God H559 H8799 zeide H776 : De aarde H3318 H0 brenge H2416 levende H5315 zielen H3318 H8686 voort H4327 , naar haar aard H929 , vee H7431 , en kruipend H2416 , en wild gedierte H776 der aarde H4327 , naar zijn aard H1961 H8799 ! En het was H3651 alzo.
  25 H430 En God H6213 H8799 maakte H2416 het wild gedierte H776 der aarde H4327 naar zijn aard H929 , en het vee H4327 naar zijn aard H3605 , en al H7431 het kruipend gedierte H127 des aardbodems H4327 naar zijn aard H430 . En God H7200 H8799 zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  26 H430 En God H559 H8799 zeide H6213 H0 : Laat Ons H120 mensen H6213 H8799 maken H6754 , naar Ons beeld H1823 , naar Onze gelijkenis H7287 H8799 ; en dat zij heerschappij hebben H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H929 , en over het vee H3605 , en over de gehele H776 aarde H3605 , en over al H7431 het kruipend gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 H8802 kruipt.
  27 H430 En God H1254 H8799 schiep H120 den mens H6754 naar Zijn beeld H6754 ; naar het beeld H430 van God H1254 H8804 schiep Hij H853 hem H2145 ; man H5347 en vrouw H1254 H8804 schiep Hij H853 ze.
  28 H430 En God H1288 H8762 zegende H853 hen H430 , en God H559 H8799 zeide H6509 H8798 tot hen: Weest vruchtbaar H7235 H8798 , en vermenigvuldigt H4390 H8798 , en vervult H776 de aarde H3533 H8798 , en onderwerpt haar H7287 H8798 , en hebt heerschappij H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en over al H2416 het gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 H8802 kruipt!
  29 H430 En God H559 H8799 zeide H2009 : Ziet H3605 , Ik heb ulieden al H2233 H2232 H8802 het zaadzaaiende H6212 kruid H5414 H8804 gegeven H834 , dat H5921 H6440 op H3605 de ganse H776 aarde H853 [is], en H3605 alle H6086 geboomte H834 , in hetwelk H2233 H2232 H8802 zaadzaaiende H6086 H6529 boomvrucht H1961 H8799 is; het zij H402 u tot spijze!
  30 H3605 Maar aan al H2416 het gedierte H776 der aarde H3605 , en aan al H5775 het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en aan al H7430 H8802 het kruipende gedierte H5921 op H776 de aarde H834 , waarin H2416 een levende H5315 ziel H3605 [is], [heb] [Ik] al H3418 het groene H6212 kruid H402 tot spijze H1961 H8799 [gegeven]. En het was H3651 alzo.
  31 H430 En God H7200 H8799 zag H3605 al H834 wat H6213 H8804 Hij gemaakt had H2009 , en ziet H3966 , [het] [was] zeer H2896 goed H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 H8799 geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 H8799 geweest H8345 , de zesde H3117 dag.

Exodus 20:8-11

  8 H2142 H8800 Gedenkt H7676 H3117 den sabbatdag H6942 H8763 , dat gij dien heiligt.
  9 H8337 Zes H3117 dagen H5647 H8799 zult gij arbeiden H4399 en al uw werk H6213 H8804 doen;
  10 H7637 Maar de zevende H3117 dag H7676 is de sabbat H3068 des HEEREN H430 uws Gods H4399 ; [dan] zult gij geen werk H6213 H8799 doen H1121 , gij, noch uw zoon H1323 , noch uw dochter H5650 , [noch] uw dienstknecht H519 , noch uw dienstmaagd H929 , noch uw vee H1616 , noch uw vreemdeling H8179 , die in uw poorten is;
  11 H8337 Want in zes H3117 dagen H3068 heeft de HEERE H8064 den hemel H776 en de aarde H6213 H8804 gemaakt H3220 , de zee H5117 H8799 en al wat daarin is, en Hij rustte H7637 ten zevenden H3117 dage H1288 H8765 ; daarom zegende H3068 de HEERE H7676 H3117 den sabbatdag H6942 H8762 , en heiligde denzelven.

Acts 20:7

  7 G1161 En G1722 op G3391 den eersten G4521 [dag] der week G3101 , als de discipelen G4863 G5772 bijeengekomen waren G740 om brood G2806 G5658 te breken G1256 G5711 , handelde G3972 Paulus G846 met hen G3195 G5723 , zullende G1887 des anderen daags G1826 G5750 verreizen G5037 ; en G3905 G5707 hij strekte G3056 [zijne] rede G3360 uit tot G3317 den middernacht.

Luke 24:1-53

  1 G1161 En G3391 op den eersten G4521 [dag] der week G901 , zeer vroeg G3722 in den morgenstond G2064 G5627 , gingen zij G1909 naar G3418 het graf G5342 G5723 , dragende G759 de specerijen G3739 , die G2090 G5656 zij bereid hadden G2532 , en G5100 sommigen G4862 met G846 haar.
  2 G1161 En G2147 G5627 zij vonden G3037 den steen G617 G5772 afgewenteld G575 van G3419 het graf.
  3 G2532 En G1525 G5631 ingegaan zijnde G2147 G5627 , vonden zij G4983 het lichaam G2962 van den Heere G2424 Jezus G3756 niet.
  4 G2532 En G1096 G5633 het geschiedde G1722 , als G4012 G5127 zij daarover G1280 G5745 twijfelmoedig waren G2532 , G2400 G5628 zie G1417 , twee G435 mannen G2186 G5627 stonden bij G846 haar G1722 in G797 G5723 blinkende G2067 klederen.
  5 G1161 En G846 als zij G1719 zeer bevreesd G1096 G5637 werden G2532 , en G4383 het aangezicht G1519 naar G1093 de aarde G2827 G5723 neigden G2036 G5627 , zeiden zij G4314 tot G846 haar G5101 : Wat G2212 G5719 zoekt gij G2198 G5723 den Levende G3326 bij G3498 de doden?
  6 G2076 G5748 Hij is G5602 hier G3756 niet G235 , maar G1453 G5681 Hij is opgestaan G3415 G5682 . Gedenkt G5613 , hoe G5213 Hij tot u G2980 G5656 gesproken heeft G2089 , als Hij nog G1722 in G1056 Galilea G5607 G5752 was,
  7 G3004 G5723 Zeggende G3754 : G5207 De Zoon G444 des mensen G1163 G5748 moet G3860 G5683 overgeleverd worden G1519 in G5495 de handen G268 der zondige G444 mensen G2532 , en G4717 G5683 gekruisigd worden G2532 , en G5154 ten derden G2250 dage G450 G5629 wederopstaan.
  8 G2532 En G3415 G5681 zij werden indachtig G846 Zijner G4487 woorden.
  9 G2532 En G5290 G5660 wedergekeerd zijnde G575 van G3419 het graf G518 G5656 , boodschapten zij G3956 al G5023 deze dingen G1733 aan de elven G2532 , en G3956 aan al G3062 de anderen.
  10 G1161 En G2258 G5713 [deze] waren G3137 Maria G3094 Magdalena G2532 , en G2489 Johanna G2532 , en G3137 Maria G2385 , [de] [moeder] van Jakobus G2532 , en G3062 de andere G4862 met G846 haar G3739 , die G5023 dit G4314 tot G652 de apostelen G3004 G5707 zeiden.
  11 G2532 En G846 haar G4487 woorden G5316 G5648 schenen G1799 voor G846 hen G5616 als G3026 ijdel geklap G2532 , en G569 G zij geloofden G846 haar G569 G5707 niet.
  12 G1161 Doch G4074 Petrus G450 G5631 opstaande G5143 G5627 , liep G1909 tot G3419 het graf G2532 , en G3879 G5660 nederbukkende G991 G5719 , zag hij G3608 de linnen doeken G2749 G5740 , liggende G3441 alleen G2532 , en G565 G5627 ging weg G2296 G5723 , zich verwonderende G4314 bij G1438 zichzelven G1096 G5756 van hetgeen geschied was.
  13 G2532 En G2400 G5628 zie G1417 , twee G1537 van G846 hen G2258 G5713 G4198 G5740 gingen G1722 op G846 denzelfden G2250 dag G1519 naar G2968 een vlek G1835 , dat zestig G4712 stadien G575 van G2419 Jeruzalem G568 G5723 was G3739 , welks G3686 naam G1695 was Emmaus;
  14 G2532 En G846 zij G3656 G5707 spraken samen G4314 onder G240 elkander G4012 van G3956 al G5130 deze dingen G4819 G5761 , die er gebeurd waren.
  15 G2532 En G1096 G5633 het geschiedde G1722 , terwijl G846 zij G3656 G5721 samen spraken G2532 , en G4802 G5721 elkander ondervraagden G2532 , dat G2424 Jezus G846 Zelf G1448 G5660 bij [hen] kwam G4848 G , en met G846 hen G4848 G5711 ging.
  16 G1161 En G846 hun G3788 ogen G2902 G5712 werden gehouden G846 , dat zij Hem G3361 niet G1921 G5629 kenden.
  17 G1161 En G2036 G5627 Hij zeide G4314 tot G846 hen G5101 : Wat G3056 redenen G3778 zijn dit G4043 G5723 , die gij, wandelende G4314 , onder G240 elkander G474 G5719 verhandelt G2532 , en G2075 G5748 [waarom] ziet gij G4659 droevig?
  18 G1161 En G1520 de een G3739 , wiens G3686 naam G2810 was Kleopas G611 G5679 , antwoordende G2036 G5627 , zeide G4314 tot G846 Hem G4771 : Zijt Gij G3441 alleen G3939 G5719 een vreemdeling G1722 te G2419 Jeruzalem G2532 , en G1097 G5627 weet G3756 niet G1722 G5025 de dingen, die deze G2250 dagen G1722 G846 daarin G1096 G5637 geschied zijn?
  19 G2532 En G2036 G5627 Hij zeide G846 tot hen G4169 : Welke G1161 ? En G2036 G5627 zij zeiden G846 tot Hem G4012 : De dingen aangaande G2424 Jezus G3480 den Nazarener G3739 , Welke G435 G4396 een Profeet G1096 G5633 was G1415 , krachtig G1722 in G2041 werken G2532 en G3056 woorden G1726 , voor G2316 God G2532 en G3956 al G2992 het volk.
  20 G5037 En G3704 hoe G2257 onze G749 overpriesters G2532 en G758 oversten G3860 G5656 Denzelven overgeleverd hebben G1519 tot G2917 het oordeel G2288 des doods G2532 , en G846 Hem G4717 G5656 gekruisigd hebben.
  21 G1161 En G2249 wij G1679 G5707 hoopten G3754 , dat G2076 G5748 Hij was G846 Degene G2474 , Die Israel G3084 G5733 verlossen G3195 G5723 zou G235 G1065 . Doch G2532 ook G4862 , benevens G5125 dit G3956 alles G71 G5719 , is het G4594 heden G5026 de G5154 derde G2250 dag G575 , van G3739 dat G5023 deze dingen G1096 G5633 geschied zijn.
  22 G235 Maar G2532 ook G5100 sommige G1135 vrouwen G1537 uit G2257 ons G2248 hebben ons G1839 G5627 ontsteld G3721 , die vroeg in den morgenstond G1909 aan G3419 het graf G1096 G5637 geweest zijn;
  23 G2532 En G846 Zijn G4983 lichaam G3361 niet G2147 G5631 vindende G2064 G5627 , kwamen zij G3004 G5723 en zeiden G2532 , dat zij ook G3701 een gezicht G32 van engelen G3708 G5760 gezien hadden G3739 , die G3004 G5719 zeggen G846 , dat Hij G2198 G5721 leeft.
  24 G2532 En G5100 sommigen G4862 dergenen, die met G2254 ons G565 G5627 zijn, gingen heen G1909 tot G3419 het graf G2532 , en G2147 G5627 bevonden G3779 het alzo G2531 , gelijk G2532 ook G1135 de vrouwen G2036 G5627 gezegd hadden G1161 ; maar G846 Hem G1492 G5627 zagen zij G3756 niet.
  25 G2532 En G2036 G5627 Hij zeide G4314 tot G846 hen G5599 : O G453 onverstandigen G2532 en G1021 tragen G2588 van hart G1909 , om G4100 G5721 te geloven G3956 al G3739 hetgeen G4396 de profeten G2980 G5656 gesproken hebben!
  26 G1163 G5713 Moest G5547 de Christus G3780 niet G5023 deze dingen G3958 G5629 lijden G2532 , en G1519 [alzo] in G846 Zijn G1391 heerlijkheid G1525 G5629 ingaan?
  27 G2532 En G756 G5671 begonnen hebbende G575 van G3475 Mozes G2532 en G575 van G3956 al G4396 de profeten G1329 G , legde Hij G846 hun G1329 G5707 uit G1722 , in G3956 al G1124 de Schriften G4012 , hetgeen van G1438 Hem [geschreven] was.
  28 G2532 En G1448 G5656 zij kwamen G1519 nabij G2968 het vlek G3757 , daar G4198 G5711 zij naar toegingen G2532 ; en G4364 G5710 Hij hield Zich, alsof G4208 Hij verder G4198 G5738 gaan zou.
  29 G2532 En G3849 G5662 zij dwongen G846 Hem G3004 G5723 , zeggende G3306 G5657 : Blijf G3326 met G2257 ons G3754 ; want G2076 G5748 het is G4314 bij G2073 den avond G2532 , en G2250 de dag G2827 G5758 is gedaald G2532 . En G1525 G5627 Hij ging in G4862 , om met G846 hen G3306 G5658 te blijven.
  30 G2532 En G1096 G5633 het geschiedde G1722 , als G846 Hij G3326 met G846 hen G2625 G5683 aanzat G2983 G5631 , nam Hij G740 het brood G2127 G5656 , en zegende G2532 het, en G2806 G5660 als Hij het gebroken had G1929 G5707 , gaf Hij G846 het hun.
  31 G1161 En G846 hun G3788 ogen G1272 G5681 werden geopend G2532 , en G1921 G5627 zij kenden G846 Hem G2532 ; en G846 Hij G1096 G5633 kwam G855 weg G575 uit G846 hun gezicht.
  32 G2532 En G2036 G5627 zij zeiden G4314 tot G240 elkander G2258 G5713 : Was G2257 ons G2588 hart G3780 niet G2545 G5746 brandende G1722 in G2254 ons G5613 , als G2254 Hij tot ons G2980 G5707 sprak G1722 op G3598 den weg G2532 , en G5613 als G2254 Hij ons G1124 de Schriften G1272 G5707 opende?
  33 G2532 En G450 G5631 zij, opstaande G846 ter zelfder G5610 ure G5290 G5656 , keerden weder G1519 naar G2419 Jeruzalem G2532 , en G2147 G5627 vonden G1733 de elven G4867 G5772 samenvergaderd G2532 , en G4862 die met G846 hen waren;
  34 G3004 G5723 Welke zeiden G3754 : G2962 De Heere G3689 is waarlijk G1453 G5681 opgestaan G2532 , en G4613 is van Simon G3700 G5681 gezien.
  35 G2532 En G1834 G5711 zij vertelden G1722 , hetgeen op G3598 den weg G2532 [geschied] [was], en G5613 hoe G846 Hij hun G1097 G5681 bekend was geworden G1722 in G2800 het breken G740 des broods.
  36 G1161 En G846 als zij G5023 van deze dingen G2980 G5723 spraken G2476 G5627 , stond G2424 Jezus G846 Zelf G1722 in G3319 het midden G846 van hen G2532 , en G3004 G5719 zeide G846 tot hen G1515 : Vrede G5213 zij ulieden!
  37 G1161 En G4422 G5685 zij verschrikt G2532 en G1719 zeer bevreesd G1096 G5637 geworden zijnde G1380 G5707 , meenden G4151 , dat zij een geest G2334 G5721 zagen.
  38 G2532 En G2036 G5627 Hij zeide G846 tot hen G5101 : Wat G2075 G5748 zijt gij G5015 G5772 ontroerd G2532 , en G1302 waarom G305 G5719 klimmen G1261 [zulke] overleggingen G1722 in G5216 uw G2588 harten?
  39 G1492 G5628 Ziet G3450 Mijn G5495 handen G2532 en G3450 Mijn G4228 voeten G3754 ; want G1473 Ik G1510 G5748 ben G846 het Zelf G5584 G5657 ; tast G3165 Mij G2532 aan, en G1492 G5628 ziet G3754 ; want G4151 een geest G2192 G5719 heeft G3756 geen G4561 vlees G2532 en G3747 benen G2531 , gelijk G2334 G5719 gij ziet G1691 , dat Ik G2192 G5723 heb.
  40 G2532 En G5124 als Hij dit G2036 G5631 zeide G1925 G5656 , toonde Hij G846 hun G5495 de handen G2532 en G4228 de voeten.
  41 G1161 En G575 toen zij het van G5479 blijdschap G2089 nog G569 G5723 niet geloofden G2532 , en G2296 G5723 zich verwonderden G2036 G5627 , zeide Hij G846 tot hen G2192 G5719 : Hebt gij G1759 hier G5100 iets G1034 om te eten?
  42 G1161 En G1929 G5656 zij gaven G846 Hem G3313 een stuk G3702 van een gebraden G2486 vis G2532 , en G575 van G3193 G2781 honigraten.
  43 G2532 En G2983 G5631 Hij nam G5315 G5627 het, en at G1799 het voor G846 hun ogen.
  44 G1161 En G2036 G5627 Hij zeide G846 tot hen G3778 : Dit G3056 zijn de woorden G3739 , die G4314 Ik tot G5209 u G2980 G5656 sprak G2089 , als Ik nog G4862 met G5213 u G5607 G5752 was G3754 , [namelijk] dat G3956 het alles G1163 G5748 moest G4137 G5683 vervuld worden G3588 , wat G4012 van G1700 Mij G1125 G5772 geschreven is G1722 in G3551 de Wet G3475 van Mozes G2532 , en G4396 de Profeten G2532 , en G5568 Psalmen.
  45 G5119 Toen G1272 G5656 opende Hij G846 hun G3563 verstand G1124 , opdat zij de Schriften G4920 G5721 verstonden.
  46 G2532 En G2036 G5627 zeide G846 tot hen G3754 : G3779 Alzo G1125 G5769 is er geschreven G2532 , en G3779 alzo G1163 G5713 moest G5547 de Christus G3958 G5629 lijden G2532 , en G1537 van G3498 de doden G450 G5629 opstaan G5154 ten derden G2250 dage.
  47 G2532 En G1909 in G846 Zijn G3686 Naam G2784 G5683 gepredikt worden G3341 bekering G2532 en G859 vergeving G266 der zonden G1519 , onder G3956 alle G1484 volken G756 G5671 , beginnende G575 van G2419 Jeruzalem.
  48 G1161 En G5210 gij G2075 G5748 zijt G3144 getuigen G5130 van deze dingen.
  49 G2532 En G2400 G5628 ziet G1473 , Ik G649 G5719 zende G1860 de belofte G3450 Mijns G3962 Vaders G1909 op G5209 u G1161 ; maar G2523 G5657 blijft G5210 gij G1722 in G4172 de stad G2419 Jeruzalem G2193 G3739 , totdat G1746 G5672 gij zult aangedaan zijn G1411 met kracht G1537 uit G5311 de hoogte.
  50 G1161 En G1806 G5627 Hij leidde G846 hen G1854 buiten G1519 tot G2193 aan G963 Bethanie G2532 , en G846 Zijn G5495 handen G1869 G5660 opheffende G2127 G5656 , zegende Hij G846 hen.
  51 G2532 En G1096 G5633 het geschiedde G1722 , als G846 Hij G846 hen G2127 G5721 zegende G575 , dat Hij van G846 hen G1339 G5627 scheidde G2532 , en G399 G5712 werd opgenomen G1519 in G3772 den hemel.
  52 G2532 En G846 zij G4352 G5660 aanbaden G846 Hem G5290 G5656 , en keerden weder G1519 naar G2419 Jeruzalem G3326 met G3173 grote G5479 blijdschap.
  53 G2532 En G2258 G5713 zij waren G1275 allen tijd G1722 in G2411 den tempel G134 G5723 , lovende G2532 en G2127 G5723 dankende G2316 God G281 . Amen.

John 20:1-31

  1 G1161 En G3391 op den eersten G4521 [dag] der week G2064 G5736 ging G3137 Maria G3094 Magdalena G4404 vroeg G2089 , als het nog G4653 duister G5607 G5752 was G1519 , naar G3419 het graf G2532 ; en G991 G5719 zag G3037 den steen G1537 van G3419 het graf G142 G5772 weggenomen.

John 20:3-31

  3 G4074 Petrus G3767 dan G1831 G5627 ging uit G2532 , en G243 de andere G3101 discipel G2532 , en G2064 G5711 zij kwamen G1519 tot G3419 het graf.
  4 G1161 En G1417 deze twee G5143 G5707 liepen G3674 tegelijk G2532 ; en G243 de andere G3101 discipel G4390 G5627 liep vooruit G5032 , sneller G4074 dan Petrus G2532 , en G2064 G5627 kwam G4413 eerst G1519 tot G3419 het graf.
  5 G2532 En G3879 G5660 als hij nederbukte G991 G5719 , zag hij G3608 de doeken G2749 G5740 liggen G3305 ; nochtans G1525 G ging hij G3756 [er] niet G1525 G5627 in.
  6 G4613 Simon G4074 Petrus G3767 dan G2064 G5736 kwam G190 G5723 en volgde G846 hem G2532 , en G1525 G5627 ging G1519 in G3419 het graf G2532 , en G2334 G5719 zag G3608 de doeken G2749 G5740 liggen.
  7 G2532 En G4676 den zweetdoek G1909 , die op G846 Zijn G2776 hoofd G2258 G5713 geweest was G3756 , [zag] [hij] niet G3326 bij G3608 de doeken G2749 G5740 liggen G235 , maar G1519 in G5565 het bijzonder G1520 in een G5117 [andere] plaats G1794 G5772 samengerold.
  8 G5119 Toen G1525 G ging G3767 dan G2532 ook G243 de andere G3101 discipel G1525 G5627 [er] in G3588 , die G4413 eerst G1519 tot G3419 het graf G2064 G5631 gekomen was G2532 , en G1492 G5627 zag G2532 het, en G4100 G5656 geloofde.

John 20:2-31

  2 G5143 G5719 Zij liep G3767 dan G2532 , en G2064 G5736 kwam G4314 tot G4613 Simon G4074 Petrus G2532 en G4314 tot G243 den anderen G3101 discipel G3739 , welken G2424 Jezus G5368 G5707 liefhad G2532 , en G3004 G5719 zeide G846 tot hen G2962 : Zij hebben den Heere G142 G5656 weggenomen G1537 uit G3419 het graf G2532 , en G1492 G5758 wij weten G3756 niet G4226 , waar G846 zij Hem G5087 G5656 gelegd hebben.

John 20:9-31

  9 G1063 Want G1492 G5715 zij wisten G3764 G nog G1124 de Schrift G3764 niet G3754 , dat G1537 Hij van G3498 de doden G1163 G5748 moest G450 G5629 opstaan.
  10 G3101 De discipelen G3767 dan G565 G5627 gingen G3825 wederom G4314 naar G1438 huis.
  11 G1161 En G3137 Maria G2476 G5715 stond G1854 buiten G4314 bij G3419 het graf G2799 G5723 , wenende G5613 . Als G3767 zij dan G2799 G5707 weende G3879 G5656 , bukte zij G1519 in G3419 het graf;
  12 G2532 En G2334 G5719 zag G1417 twee G32 engelen G1722 in G3022 witte G2516 G5740 [klederen] zitten G1520 , een G4314 aan G2776 het hoofd G2532 , en G1520 een G4314 aan G4228 de voeten G3699 , waar G4983 het lichaam G2424 van Jezus G2749 G5711 gelegen had.
  13 G2532 En G1565 die G3004 G5719 zeiden G846 tot haar G1135 : Vrouw G5101 ! wat G2799 G5719 weent gij G3004 G5719 ? Zij zeide G846 tot hen G3754 : Omdat G3450 zij mijn G2962 Heere G142 G5656 weggenomen hebben G2532 , en G1492 G5758 ik weet G3756 niet G4226 , waar G846 zij Hem G5087 G5656 gelegd hebben.
  14 G2532 En G5023 als zij dit G2036 G5631 gezegd had G4762 G5648 , keerde zij G1519 zich G3694 achterwaarts G2532 , en G2334 G5719 zag G2424 Jezus G2476 G5761 staan G2532 , en G1492 G5715 zij wist G3756 niet G3754 , dat G2424 het Jezus G2076 G5748 was.
  15 G2424 Jezus G3004 G5719 zeide G846 tot haar G1135 : Vrouw G5101 , wat G2799 G5719 weent gij G5101 ? Wien G2212 G5719 zoekt gij G1565 ? Zij G1380 G5723 , menende G3754 , dat G2780 het de hovenier G2076 G5748 was G3004 G5719 , zeide G846 tot Hem G2962 : Heere G1487 , zo G4771 gij G846 Hem G941 G5656 [weg] gedragen hebt G2036 G5628 , zeg G3427 mij G4226 , waar G846 gij Hem G5087 G5656 gelegd hebt G2504 , en ik G846 zal Hem G142 G5692 wegnemen.
  16 G2424 Jezus G3004 G5719 zeide G846 tot haar G3137 : Maria G1565 ! Zij G4762 G5651 , zich omkerende G3004 G5719 , zeide G846 tot Hem G4462 : Rabbouni G3739 , hetwelk G3004 G5743 is gezegd G1320 , Meester.
  17 G2424 Jezus G3004 G5719 zeide G846 tot haar G680 G : Raak G3450 Mij G3361 niet G680 G5732 aan G1063 , want G3768 Ik ben nog niet G305 G5758 opgevaren G4314 tot G3450 Mijn G3962 Vader G1161 ; maar G4198 G5737 ga heen G4314 tot G3450 Mijn G80 broeders G2532 , en G2036 G5628 zeg G846 hun G305 G5719 : Ik vare op G4314 tot G3450 Mijn G3962 Vader G2532 en G5216 uw G3962 Vader G2532 , en G3450 [tot] Mijn G2316 God G2532 en G5216 uw G2316 God.
  18 G3137 Maria G3094 Magdalena G2064 G5736 ging G518 G5723 en boodschapte G3101 den discipelen G3754 , dat G2962 zij den Heere G3708 G5758 gezien had G2532 , en G846 [dat] Hij haar G5023 dit G2036 G5627 gezegd had.

John 20:20-31

  20 G2532 En G5124 dit G2036 G5631 gezegd hebbende G1166 G5656 , toonde Hij G846 hun G5495 Zijn handen G2532 en G846 [Zijn G4125 ] zijde G3101 . De discipelen G3767 dan G5463 G5644 werden verblijd G2962 , als zij den Heere G1492 G5631 zagen.
  21 G2424 Jezus G3767 dan G2036 G5627 zeide G3825 wederom G846 tot hen G1515 : Vrede G5213 zij ulieden G2531 , gelijkerwijs G3165 Mij G3962 de Vader G649 G5758 gezonden heeft G3992 G5719 , zende G2504 Ik ook G5209 ulieden.
  22 G2532 En G5124 als Hij dit G2036 G5631 gezegd had G1720 G5656 , blies Hij G2532 [op] [hen], en G3004 G5719 zeide G846 tot hen G2983 G5628 : Ontvangt G40 den Heiligen G4151 Geest.

John 20:19-31

  19 G3767 Als het dan G3798 avond G5607 G5752 was G1565 , op denzelven G3391 eersten G2250 dag G4521 der week G2532 , en G2374 als de deuren G2808 G5772 gesloten waren G3699 , waar G3101 de discipelen G4863 G5772 vergaderd G2258 G5713 waren G1223 om G5401 de vreze G2453 der Joden G2064 G5627 , kwam G2424 Jezus G2532 en G2476 G5627 stond G1519 in G3319 het midden G2532 , en G3004 G5719 zeide G846 tot hen G1515 : Vrede G5213 zij ulieden!

John 20:23-31

  23 G302 Zo G5100 gij iemands G266 zonden G863 G5632 vergeeft G846 , dien G863 G5743 worden zij vergeven G302 ; zo G5100 gij iemands G2902 G5725 [zonden] houdt G2902 G5769 , [dien] zijn zij gehouden.
  24 G1161 En G2381 Thomas G1520 , een G1537 van G1427 de twaalven G3004 G5746 , gezegd G1324 Didymus G2258 G5713 , was G3326 met G846 hen G3756 niet G3753 , toen G2424 Jezus G2064 G5627 [daar] kwam.
  25 G243 De andere G3101 discipelen G3767 dan G3004 G5707 zeiden G846 tot hem G2962 : Wij hebben den Heere G3708 G5758 gezien G1161 . Doch G2036 G5627 hij zeide G846 tot hen G1437 : Indien G1722 ik in G846 Zijn G5495 handen G3361 niet G1492 G5632 zie G5179 het teken G2247 der nagelen G2532 , en G3450 mijn G1147 vinger G906 G5632 steke G1519 in G5179 het teken G2247 der nagelen G2532 , en G906 G5632 steke G3450 mijn G5495 hand G1519 in G846 Zijn G4125 zijde G3364 , ik zal geenszins G4100 G5692 G5661 geloven.
  26 G2532 En G3326 na G3638 acht G2250 dagen G2258 G5713 waren G846 Zijn G3101 discipelen G3825 wederom G2080 binnen G2532 , en G2381 Thomas G3326 met G846 hen G2424 ; [en] Jezus G2064 G5736 kwam G2374 , als de deuren G2808 G5772 gesloten waren G2532 , en G2476 G5627 stond G1519 in G3319 het midden G2532 , en G2036 G5627 zeide G1515 : Vrede G5213 zij ulieden!
  27 G1534 Daarna G3004 G5719 zeide Hij G2381 tot Thomas G5342 G5720 : Breng G4675 uw G1147 vinger G5602 hier G2532 , en G1492 G5657 zie G3450 Mijn G5495 handen G2532 , en G5342 G5720 breng G4675 uw G5495 hand G2532 , en G906 G5628 steek G1519 ze in G3450 Mijn G4125 zijde G2532 ; en G1096 G5737 zijt G3361 niet G571 ongelovig G235 , maar G4103 gelovig.
  28 G2532 En G2381 Thomas G611 G5662 antwoordde G2532 en G2036 G5627 zeide G846 tot Hem G3450 : Mijn G2962 Heere G2532 en G3450 mijn G2316 God!
  29 G2424 Jezus G3004 G5719 zeide G846 tot hem G3754 : Omdat G3165 gij Mij G3708 G5758 gezien hebt G2381 , Thomas G4100 G5758 , zo hebt gij geloofd G3107 ; zalig G3361 [zijn] [zij], die niet G1492 G5631 zullen gezien hebben G2532 , en G4100 G5660 [nochtans] zullen geloofd hebben.
  30 G2424 Jezus G3767 dan G2532 heeft nog G3303 wel G4183 vele G243 andere G4592 tekenen G1799 in de tegenwoordigheid G846 Zijner G3101 discipelen G4160 G5656 gedaan G3739 , die G3756 niet G2076 G5748 zijn G1125 G5772 geschreven G1722 in G5129 dit G975 boek;
  31 G1161 Maar G5023 deze G1125 G5769 zijn geschreven G2443 , opdat G4100 G5661 gij gelooft G3754 , dat G2424 Jezus G2076 G5748 is G5547 de Christus G5207 , de Zone G2316 Gods G2532 ; en G2443 opdat G2192 G gij G4100 G5723 , gelovende G2222 , het leven G2192 G5725 hebt G1722 in G846 Zijn G3686 Naam.

Exodus 12:16

  16 H7223 En op den eersten H3117 dag H6944 zal er een heilige H4744 verzameling H6944 zijn; ook zult gij een heilige H4744 verzameling H7637 hebben op den zevenden H3117 dag H4399 ; er zal geen werk H6213 H8735 op denzelven gedaan worden H389 ; maar H5315 wat van iedere ziel H398 H8735 gegeten zal worden H6213 H8735 , datzelve alleen mag van ulieden toegemaakt worden.

1 Corinthians 16:2

  2 G2596 Op G3391 elken eersten G4521 [dag] der week G5087 G , legge G1538 een iegelijk G5216 van u G3844 [iets] bij G1438 zichzelven G5087 G5720 weg G2343 G5723 , vergaderende een schat G3748 G302 , naar dat G2137 G5747 hij welvaren verkregen heeft G2443 ; opdat G3048 de verzamelingen G5119 alsdan G3361 niet G1096 G5741 [eerst] geschieden G3752 , wanneer G2064 G5632 ik gekomen zal zijn.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.