Bible verses about "the big bang theory" | DSV_Strongs

Isaiah 9:6

  6 H3206 [09:5] Want een Kind H3205 H8795 is ons geboren H1121 , een Zoon H5414 H8738 is ons gegeven H4951 , en de heerschappij H7926 is op Zijn schouder H7121 H8799 ; en men noemt H8034 Zijn naam H6382 Wonderlijk H3289 H8802 , Raad H1368 , Sterke H410 God H1 , Vader H5703 der eeuwigheid H8269 H7965 , Vredevorst;

John 1:1-51

  1 G1722 In G746 den beginne G2258 G5713 was G3056 het Woord G2532 , en G3056 het Woord G2258 G5713 was G4314 bij G2316 God G2532 , en G3056 het Woord G2258 G5713 was G2316 God.
  2 G3778 Dit G2258 G5713 was G1722 in G746 den beginne G4314 bij G2316 God.
  3 G3956 Alle dingen G1223 zijn door G846 Hetzelve G1096 G5633 gemaakt G2532 , en G5565 zonder G846 Hetzelve G3761 is geen G1520 ding G1096 G5633 gemaakt G1096 G5754 , dat gemaakt is.
  4 G1722 In G846 Hetzelve G2258 G5713 was G2222 het Leven G2532 , en G2222 het Leven G2258 G5713 was G5457 het Licht G444 der mensen.
  5 G2532 En G5457 het Licht G5316 G5719 schijnt G1722 in G4653 de duisternis G2532 , en G4653 de duisternis G846 heeft hetzelve G3756 niet G2638 G5627 begrepen.
  6 G1096 G5633 Er was G444 een mens G3844 van G2316 God G649 G5772 gezonden G846 , wiens G3686 naam G2491 was Johannes.
  7 G3778 Deze G2064 G5627 kwam G1519 tot G3141 een getuigenis G2443 , om G4012 van G5457 het Licht G3140 G5661 te getuigen G2443 , opdat G3956 zij allen G1223 door G846 hem G4100 G5661 geloven zouden.
  8 G2258 G5713 Hij was G1565 het G5457 Licht G3756 niet G235 , maar G2443 [was] [gezonden], opdat G4012 hij van G5457 het Licht G3140 G5661 getuigen zou.
  9 G2258 G5713 [Dit] was G228 het waarachtige G5457 Licht G3739 , Hetwelk G5461 G5719 verlicht G3956 een iegelijk G444 mens G2064 G5740 , komende G1519 in G2889 de wereld.
  10 G2258 G5713 Hij was G1722 in G2889 de wereld G2532 , en G2889 de wereld G1223 is door G846 Hem G1096 G5633 gemaakt G2532 ; en G2889 de wereld G846 heeft Hem G3756 niet G1097 G5627 gekend.
  11 G2064 G5627 Hij is gekomen G1519 tot G2398 het Zijne G2532 , en G2398 de Zijnen G846 hebben Hem G3756 niet G3880 G5627 aangenomen.
  12 G1161 Maar G3745 zovelen G846 Hem G2983 G5627 aangenomen hebben G846 , dien G1849 heeft Hij macht G1325 G5656 gegeven G5043 kinderen G2316 Gods G1096 G5635 te worden G1519 , [namelijk] die in G846 Zijn G3686 Naam G4100 G5723 geloven;
  13 G3739 Welke G3756 niet G1537 uit G129 den bloede G3761 , noch G1537 uit G2307 den wil G4561 des vleses G3761 , noch G1537 uit G2307 den wil G435 des mans G235 , maar G1537 uit G2316 God G1080 G5681 geboren zijn.
  14 G2532 En G3056 het Woord G4561 is vlees G1096 G5633 geworden G2532 , en G1722 heeft onder G2254 ons G4637 G5656 gewoond G2532 (en G846 wij hebben Zijn G1391 heerlijkheid G2300 G5662 aanschouwd G1391 , een heerlijkheid G5613 als G3439 des Eniggeborenen G3844 van G3962 den Vader G4134 ), vol G5485 van genade G2532 en G225 waarheid.
  15 G2491 Johannes G3140 G5719 getuigt G4012 van G846 Hem G2532 , en G2896 G5754 heeft geroepen G3004 G5723 , zeggende G3778 : Deze G2258 G5713 was het G3739 , van Welken G2036 G5627 ik zeide G3694 : Die na G3450 mij G2064 G5740 komt G1715 , is voor G3450 mij G1096 G5754 geworden G3754 , want G2258 G5713 Hij was G4413 eer G3450 dan ik.
  16 G2532 En G1537 uit G846 Zijn G4138 volheid G2249 hebben wij G3956 allen G2983 G5627 ontvangen G2532 , ook G5485 genade G473 voor G5485 genade.
  17 G3754 Want G3551 de wet G1223 is door G3475 Mozes G1325 G5681 gegeven G5485 , de genade G2532 en G225 de waarheid G1223 is door G2424 Jezus G5547 Christus G1096 G5633 geworden.
  18 G3762 Niemand G4455 heeft ooit G2316 God G3708 G5758 gezien G3439 ; de eniggeboren G5207 Zoon G3588 , Die G1519 in G2859 den schoot G3962 des Vaders G5607 G5752 is G1565 , Die G1834 G5662 heeft [Hem] [ons] verklaard.
  19 G2532 En G3778 dit G2076 G5748 is G3141 de getuigenis G2491 van Johannes G3753 , toen G2453 de Joden G2409 [enige] priesters G2532 en G3019 Levieten G649 G5656 afzonden G1537 van G2414 Jeruzalem G2443 , opdat G846 zij hem G2065 G5661 zouden vragen G5101 : Wie G1488 G5748 zijt G4771 gij?
  20 G2532 En G3670 G5656 hij beleed G2532 en G720 G5662 loochende G3756 het niet G2532 ; en G3670 G5656 beleed G3754 : G1473 Ik G1510 G5748 ben G5547 de Christus G3756 niet.
  21 G2532 En G2065 G5656 zij vraagden G846 hem G5101 : Wat G3767 dan G1488 G5748 ? Zijt G4771 gij G2243 Elias G2532 ? En G3004 G5719 hij zeide G1510 G5748 : Ik ben G3756 [die] niet G1488 G5748 . Zijt G4771 gij G4396 de profeet G2532 ? En G611 G5662 hij antwoordde G3756 : Neen.
  22 G2036 G5627 Zij zeiden G3767 dan G846 tot hem G5101 : Wie G1488 G5748 zijt gij G2443 ? opdat G612 wij antwoord G1325 G5632 geven mogen G2248 dengenen, die ons G3992 G5660 gezonden hebben G5101 ; wat G3004 G5719 zegt gij G4012 van G4572 uzelven?
  23 G5346 G5713 Hij zeide G1473 : Ik G5456 ben de stem G994 G5723 des roependen G1722 in G2048 de woestijn G2116 G : Maakt G3598 den weg G2962 des Heeren G2116 G5657 recht G2531 , gelijk G2268 Jesaja G4396 , de profeet G2036 G5627 , gesproken heeft.
  24 G2532 En G3588 de G649 G5772 afgezondenen G2258 G5713 waren G1537 uit G5330 de Farizeen;
  25 G2532 En G2065 G5656 zij vraagden G846 hem G2532 en G2036 G5627 spraken G846 tot hem G5101 : Waarom G907 G5719 doopt gij G3767 dan G1487 , zo G4771 gij G5547 de Christus G3756 niet G1488 G5748 zijt G3777 , noch G2243 Elias G3777 , noch G4396 de profeet?
  26 G2491 Johannes G611 G5662 antwoordde G846 hun G3004 G5723 , zeggende G1473 : Ik G907 G5719 doop G1722 met G5204 water G1161 , maar G2476 G5758 Hij staat G3319 midden onder G5216 ulieden G3739 , Dien G5210 gij G3756 niet G1492 G5758 kent;
  27 G846 Dezelve G2076 G5748 is het G3739 , Die G3694 na G3450 mij G2064 G5740 komt G1715 , Welke voor G3450 mij G1096 G5754 geworden is G3739 , Wien G1473 ik G3756 niet G514 waardig G1510 G5748 ben G2443 , dat G846 ik Zijn G5266 G2438 schoenriem G3089 G5661 zou ontbinden.
  28 G5023 Deze dingen G1096 G5633 zijn geschied G1722 in G962 Bethabara G4008 , over G2446 de Jordaan G3699 , waar G2491 Johannes G2258 G5713 was G907 G5723 dopende.
  29 G1887 Des anderen daags G991 G5719 zag G2491 Johannes G2424 Jezus G4314 tot G846 zich G2064 G5740 komende G2532 , en G3004 G5719 zeide G2396 : Zie G286 het Lam G2316 Gods G3588 , Dat G266 de zonde G2889 der wereld G142 G5723 wegneemt!
  30 G3778 Deze G2076 G5748 is het G4012 , van G3739 Welken G1473 ik G2036 G5627 gezegd heb G3694 : Na G3450 mij G2064 G5736 komt G435 een Man G3739 , Die G1715 voor G3450 mij G1096 G5754 geworden is G3754 , want G2258 G5713 Hij was G4413 eer dan G3450 ik.
  31 G2504 En ik G1492 G5715 kende G846 Hem G3756 niet G235 ; maar G2443 opdat G2474 Hij aan Israel G5319 G5686 zou geopenbaard worden G1223 G5124 , daarom G1473 ben ik G2064 G5627 gekomen G907 G5723 , dopende G1722 met G5204 het water.
  32 G2532 En G2491 Johannes G3140 G5656 getuigde G3004 G5723 , zeggende G3754 : G4151 Ik heb den Geest G2300 G5766 zien G2597 G5723 nederdalen G1537 uit G3772 den hemel G5616 , gelijk G4058 een duif G2532 , en G3306 G5656 bleef G1909 op G846 Hem.
  33 G2504 En ik G1492 G5715 kende G846 Hem G3756 niet G235 ; maar G3165 Die mij G3992 G5660 gezonden heeft G907 G5721 , om te dopen G1722 met G5204 water G1565 , Die G3427 had mij G2036 G5627 gezegd G1909 : Op G3739 G302 Welken G4151 gij den Geest G1492 G5632 zult zien G2597 G5723 nederdalen G2532 , en G1909 op G846 Hem G3306 G5723 blijven G3778 , Deze G2076 G5748 is G1722 het, Die met G40 den Heiligen G4151 Geest G907 G5723 doopt.
  34 G2504 En ik G3708 G5758 heb gezien G2532 , en G3140 G5758 heb getuigd G3754 , dat G3778 Deze G5207 de Zoon G2316 van God G2076 G5748 is.
  35 G1887 Des anderen daags G3825 wederom G2476 G5715 stond G2491 Johannes G2532 , en G1417 twee G1537 uit G846 zijn G3101 discipelen.
  36 G2532 En G1689 G5660 ziende op G2424 Jezus G4043 G5723 , [daar] wandelende G3004 G5719 , zeide hij G2396 : Ziet G286 , het Lam G2316 Gods!
  37 G2532 En G1417 die twee G3101 discipelen G191 G5656 hoorden G846 hem G2980 G5723 [dat] spreken G2532 , en G190 G5656 zij volgden G2424 Jezus.
  38 G1161 En G2424 Jezus G4762 G5651 Zich omkerende G2532 , en G2300 G5666 ziende G846 hen G190 G5723 volgen G3004 G5719 , zeide G846 tot hen G5101 : [1:39] Wat G2212 G5719 zoekt gij G1161 ? En G2036 G5627 zij zeiden G846 tot Hem G4461 : Rabbi G3004 G5743 ! (hetwelk is te zeggen G2059 G5746 , overgezet zijnde G1320 , Meester G4226 ) waar G3306 G5719 woont Gij?
  39 G3004 G5719 [1:40] Hij zeide G846 tot hen G2064 G5737 : Komt G2532 en G1492 G5628 ziet G2064 G5627 ! Zij kwamen G2532 en G1492 G5627 zagen G4226 , waar G3306 G5719 Hij woonde G2532 , en G3306 G5656 bleven G1565 dien G2250 dag G3844 bij G846 Hem G1161 . En G2258 G5713 het was G5613 omtrent G1182 de tiende G5610 ure.
  40 G406 [1:41] Andreas G80 , de broeder G4613 van Simon G4074 Petrus G2258 G5713 , was G1520 een G1537 van G1417 de twee G3588 , die G3844 het van G2491 Johannes G191 G5660 gehoord hadden G2532 , en G846 Hem G190 G5660 gevolgd waren.
  41 G3778 [1:42] Deze G2147 G5719 vond G4413 eerst G2398 zijn G80 broeder G4613 Simon G2532 , en G3004 G5719 zeide G846 tot hem G2147 G5758 : Wij hebben gevonden G3323 den Messias G3739 , hetwelk G2076 G5748 is G3177 G5746 , overgezet zijnde G5547 , de Christus.
  42 G2532 [1:43] En G71 G5627 hij leidde G846 hem G4314 tot G2424 Jezus G1161 . En G2424 Jezus G846 , hem G1689 G5660 aanziende G2036 G5627 , zeide G4771 : Gij G1488 G5748 zijt G4613 Simon G5207 , de zoon G2495 van Jonas G4771 ; gij G2564 G5701 zult genaamd worden G2786 Cefas G3739 , hetwelk G2059 G5743 overgezet wordt G4074 Petrus.
  43 G1887 [1:44] Des anderen daags G2309 G5656 wilde G2424 Jezus G1831 G5629 heengaan G1519 naar G1056 Galilea G2532 , en G2147 G5719 vond G5376 Filippus G2532 , en G3004 G5719 zeide G846 tot hem G190 G5720 : Volg G3427 Mij.
  44 G5376 [1:45] Filippus G1161 nu G2258 G5713 was G575 van G966 Bethsaida G4172 , uit de stad G1537 van G406 Andreas G2532 en G4074 Petrus.
  45 G5376 [1:46] Filippus G2147 G5719 vond G3482 Nathanael G2532 en G3004 G5719 zeide G846 tot hem G2147 G5758 : Wij hebben [Dien] gevonden G3739 , van Welken G3475 Mozes G1722 in G3551 de wet G1125 G5656 geschreven heeft G2532 , en G4396 de profeten G2424 , [namelijk] Jezus G5207 , den zoon G2501 van Jozef G575 , van G3478 Nazareth.
  46 G2532 [1:47] En G3482 Nathanael G2036 G5627 zeide G846 tot hem G1410 G5736 : Kan G1537 uit G3478 Nazareth G5100 iets G18 goeds G1511 G5750 zijn G5376 ? Filippus G3004 G5719 zeide G846 tot hem G2064 G5736 : Kom G2532 en G1492 G5657 zie.
  47 G2424 [1:48] Jezus G1492 G5627 zag G3482 Nathanael G4314 tot G846 Zich G2064 G5740 komen G2532 , en G3004 G5719 zeide G4012 van G846 hem G2396 : Zie G230 , waarlijk G2475 een Israeliet G1722 , in G3739 welken G3756 geen G1388 bedrog G2076 G5748 is.
  48 G3482 [1:49] Nathanael G3004 G5719 zeide G846 tot Hem G4159 : Van waar G1097 G5719 kent Gij G3165 mij G2424 ? Jezus G611 G5662 antwoordde G2532 en G2036 G5627 zeide G846 tot hem G4253 : Eer G4571 u G5376 Filippus G5455 G5658 riep G5259 , daar gij onder G4808 den vijgeboom G5607 G5752 waart G1492 G5627 , zag Ik G4571 u.
  49 G3482 [1:50] Nathanael G611 G5662 antwoordde G2532 en G3004 G5719 zeide G846 tot Hem G4461 : Rabbi G4771 ! Gij G1488 G5748 zijt G5207 de Zone G2316 Gods G4771 , Gij G1488 G5748 zijt G935 de Koning G2474 Israels.
  50 G2424 [1:51] Jezus G611 G5662 antwoordde G2532 en G2036 G5627 zeide G846 tot hem G3754 : Omdat G4671 Ik u G2036 G5627 gezegd heb G1492 G5627 : Ik zag G4571 u G5270 onder G4808 de vijgeboom G4100 G5719 , zo gelooft gij G3187 ; gij zult grotere dingen G3700 G5695 zien G5130 dan deze.
  51 G2532 [1:52] En G3004 G5719 Hij zeide G846 tot hem G281 : Voorwaar G281 , voorwaar G3004 G5719 zeg Ik G5213 ulieden G575 : Van G737 nu G3772 aan zult gij den hemel G3700 G5695 zien G455 G5757 geopend G2532 , en G32 de engelen G2316 Gods G305 G5723 opklimmende G2532 en G2597 G5723 nederdalende G1909 op G5207 den Zoon G444 des mensen.

Matthew 19:1-30

  1 G2532 En G1096 G5633 het geschiedde G3753 , toen G2424 Jezus G5128 deze G3056 woorden G5055 G5656 geeindigd had G3332 G5656 , dat Hij vertrok G575 van G1056 Galilea G2532 , en G2064 G5627 kwam G4008 over G2446 de Jordaan G1519 , in G3725 de landpalen G2449 van Judea.
  2 G2532 En G4183 vele G3793 scharen G190 G5656 volgden G846 Hem G2532 , en G2323 G5656 Hij genas G846 ze G1563 aldaar.
  3 G2532 En G5330 de Farizeen G4334 G5656 kwamen G846 tot Hem G3985 G5723 , verzoekende G846 Hem G2532 , en G3004 G5723 zeggende G846 tot Hem G1487 : G1832 G Is het G444 een mens G1832 G5748 geoorloofd G846 zijn G1135 vrouw G630 G5658 te verlaten G2596 , om G3956 allerlei G156 oorzaak?
  4 G1161 Doch G611 G5679 Hij, antwoordende G2036 G5627 , zeide G846 tot hen G3756 : Hebt gij niet G314 G5627 gelezen G3754 , G3588 Die G575 van G746 den beginne G4160 G5660 [den] [mens] gemaakt heeft G846 , dat Hij ze G4160 G5656 gemaakt heeft G730 man G2532 en G2338 vrouw?
  5 G2532 En G2036 G5627 gezegd heeft G5127 G1752 : Daarom G444 zal een mens G3962 vader G2532 en G3384 moeder G2641 G5692 verlaten G2532 , en G846 zal zijn G1135 vrouw G4347 G5701 aanhangen G2532 , en G1417 die twee G1519 zullen tot G3391 een G4561 vlees G2071 G5704 zijn;
  6 G5620 Alzo dat G3765 zij niet meer G1417 twee G1526 G5748 zijn G235 , maar G3391 een G4561 vlees G3739 . Hetgeen G3767 dan G2316 God G4801 G5656 samengevoegd heeft G5563 G5720 , scheide G444 de mens G3361 niet.
  7 G3004 G5719 Zij zeiden G846 tot hem G5101 : Waarom G3767 heeft dan G3475 Mozes G1781 G5662 geboden G975 G647 een scheidbrief G1325 G5629 te geven G2532 en G846 haar G630 G5658 te verlaten?
  8 G3004 G5719 Hij zeide G846 tot hen G3754 : G3475 Mozes G4314 heeft vanwege G4641 G de hardigheid G5216 uwer G4641 harten G5213 u G2010 G5656 toegelaten G5216 uw G1135 vrouwen G630 G5658 te verlaten G1161 ; maar G575 van G746 den beginne G3779 is het alzo G3756 niet G1096 G5754 geweest.
  9 G1161 Maar G3004 G5719 Ik zeg G5213 u G3754 , dat G3739 G302 zo wie G846 zijn G1135 vrouw G630 G5661 verlaat G1508 , anders dan G1909 om G4202 hoererij G2532 , en G243 een andere G1060 G5661 trouwt G3429 G5736 , [die] doet overspel G2532 , en G3588 die G630 G5772 de verlatene G1060 G5660 trouwt G3429 G5736 , doet [ook] overspel.
  10 G846 Zijn G3101 discipelen G3004 G5719 zeiden G846 tot Hem G1487 : Indien G156 de zaak G444 des mensen G3326 met G1135 de vrouw G3779 alzo G2076 G5748 staat G4951 G , zo is het G3756 niet G4851 G5719 oorbaar G1060 G5658 te trouwen.
  11 G1161 Doch G2036 G5627 Hij zeide G846 tot hen G3956 : Allen G5562 G5719 vatten G5126 dit G3056 woord G3756 niet G235 , maar G3739 dien G1325 G5769 het gegeven is.
  12 G1063 Want G1526 G5748 er zijn G2135 gesnedenen G3748 , die G1537 uit G3384 moeders G2836 lijf G3779 alzo G1080 G5681 geboren zijn G2532 ; en G1526 G5748 er zijn G2135 gesnedenen G3748 , die G5259 van G444 de mensen G2134 G5656 gesneden zijn G2532 ; en G1526 G5748 er zijn G2135 gesnedenen G3748 , die G1438 zichzelven G2134 G5656 gesneden hebben G1223 , om G932 het Koninkrijk G3772 der hemelen G5562 G5721 . Die [dit] vatten G1410 G5740 kan G5562 G5720 , vatte [het].
  13 G5119 Toen G3813 werden kinderkens G846 tot Hem G4374 G5681 gebracht G2443 , opdat G5495 Hij de handen G846 hun G2007 G5632 zou opleggen G2532 en G4336 G5667 bidden G1161 ; en G3101 de discipelen G2008 G5656 bestraften G846 dezelve.
  14 G1161 Maar G2424 Jezus G2036 G5627 zeide G863 G5628 : Laat af G3813 van de kinderkens G2532 , en G2967 G5720 verhindert G846 hen G3361 niet G4314 tot G3165 Mij G2064 G5629 te komen G1063 ; want G5108 derzulken G2076 G5748 is G932 het Koninkrijk G3772 der hemelen.
  15 G2532 En G846 als Hij hun G5495 de handen G2007 G5631 opgelegd had G4198 G5675 , vertrok Hij G1564 van daar.
  16 G2532 En G2400 G5628 ziet G4334 G5631 , er kwam G1520 een G2036 G5627 tot Hem, en zeide G846 tot Hem G18 : Goede G1320 Meester G5101 ! wat G18 zal ik goeds G4160 G5661 doen G2443 , opdat G166 ik het eeuwige G2222 leven G2192 G5725 hebbe?
  17 G1161 En G2036 G5627 Hij zeide G846 tot hem G5101 : Wat G3004 G5719 noemt gij G3165 Mij G18 goed G3762 ? Niemand G18 is goed G1508 dan G1520 Een G2316 , [namelijk] God G1487 . G1161 Doch G2309 G5719 wilt gij G1519 in G2222 het leven G1525 G5629 ingaan G5083 G5657 , onderhoud G1785 de geboden.
  18 G3004 G5719 Hij zeide G846 tot Hem G4169 : Welke G1161 ? En G2424 Jezus G2036 G5627 zeide G3756 : [Deze]: Gij zult niet G5407 G5692 doden G3756 ; gij zult geen G3431 G5692 overspel doen G3756 ; gij zult niet G2813 G5692 stelen G3756 ; gij zult geen G5576 G5692 valse getuigenis geven;
  19 G5091 G5720 Eer G4675 uw G3962 vader G2532 en G3384 moeder G2532 ; en G4675 : Gij zult uw G4139 naaste G25 G5692 liefhebben G5613 als G4572 uzelven.
  20 G3495 De jongeling G3004 G5719 zeide G846 tot Hem G3956 : Al G5023 deze dingen G5442 G5668 heb ik onderhouden G1537 van G3450 mijn G3503 jonkheid G5101 af; wat G5302 G5719 ontbreekt mij G2089 nog?
  21 G2424 Jezus G5346 G5713 zeide G846 tot hem G1487 : Zo G2309 G5719 gij wilt G5046 volmaakt G1511 G5750 zijn G5217 G5720 , ga heen G4453 G5657 , verkoop G4675 wat gij G5224 G5723 hebt G2532 , en G1325 G5628 geef G4434 het den armen G2532 , en G2344 gij zult een schat G2192 G5692 hebben G1722 in G3772 den hemel G2532 ; en G1204 G5773 kom G190 G5720 herwaarts, volg G3427 Mij.
  22 G1161 Als nu G3495 de jongeling G3056 dit woord G191 G5660 hoorde G565 G5627 , ging hij G3076 G5746 bedroefd G1063 weg; want G2192 G5723 G2258 G5713 hij had G4183 vele G2933 goederen.
  23 G1161 En G2424 Jezus G2036 G5627 zeide G846 tot Zijn G3101 discipelen G281 : Voorwaar G3004 G5719 , Ik zeg G5213 u G3754 , dat G4145 een rijke G1423 bezwaarlijk G1519 in G932 het Koninkrijk G3772 der hemelen G1525 G5695 zal ingaan.
  24 G1161 En G3825 wederom G3004 G5719 zeg Ik G5213 u G2076 G5748 : Het is G2123 lichter G2574 , dat een kemel G1330 G5629 ga G1223 door G5169 het oog G4476 van een naald G2228 , dan G4145 dat een rijke G1525 G5629 inga G1519 in G932 het Koninkrijk G2316 Gods.
  25 G846 Zijn G3101 discipelen G1161 nu G191 G5660 , [dit] horende G4970 , werden zeer G1605 G5712 verslagen G3004 G5723 , zeggende G5101 : Wie G1410 G5736 kan G686 dan G4982 G5683 zalig worden?
  26 G1161 En G2424 Jezus G1689 G5660 , [hen] aanziende G2036 G5627 , zeide G846 tot hen G3844 : Bij G444 de mensen G2076 G5748 is G5124 dat G102 onmogelijk G1161 , maar G3844 bij G2316 God G2076 G5748 zijn G3956 alle dingen G1415 mogelijk.
  27 G5119 Toen G611 G5679 antwoordde G4074 Petrus G2036 G5627 , en zeide G846 tot Hem G2400 G5628 : Zie G2249 , wij G3956 hebben alles G863 G5656 verlaten G2532 , en G4671 zijn U G190 G5656 gevolgd G5101 , wat G2254 zal ons G686 dan G2071 G5704 geworden?
  28 G1161 En G2424 Jezus G2036 G5627 zeide G846 tot hen G281 : Voorwaar G3004 G5719 , Ik zeg G5213 u G3754 , dat G5210 gij G3588 , die G3427 Mij G190 G5660 gevolgd zijt G1722 , in G3824 de wedergeboorte G3752 , wanneer G5207 de Zoon G444 des mensen G2523 G5661 zal gezeten zijn G1909 op G2362 den troon G846 Zijner G1391 heerlijkheid G5210 , dat gij G2532 ook G2523 G5695 zult zitten G1909 op G1427 twaalf G2362 tronen G2919 G5723 , oordelende G1427 de twaalf G5443 geslachten G2474 Israels.
  29 G2532 En G3956 zo G3739 wie G863 G5656 zal verlaten hebben G3614 , huizen G2228 , of G80 broeders G2228 , of G79 zusters G2228 , of G3962 vader G2228 , of G3384 moeder G2228 , of G1135 vrouw G2228 , of G5043 kinderen G2228 , of G68 akkers G1752 , om G3450 Mijns G3686 Naams G1542 wil, die zal honderdvoud G2983 G5695 ontvangen G2532 , en G166 het eeuwige G2222 leven G2816 G5692 beerven.
  30 G1161 Maar G4183 vele G4413 eersten G2078 zullen de laatsten G2071 G5704 zijn G2532 , en G2078 vele laatsten G4413 de eersten.

Hebrews 6:1-20

  1 G1352 Daarom G863 G5631 , nalatende G746 het beginsel G3056 der leer G5547 van Christus G1909 , laat ons tot G5047 de volmaaktheid G5342 G5747 voortvaren G3361 ; niet G3825 wederom G2598 G5734 leggende G2310 het fondament G3341 van de bekering G575 van G3498 dode G2041 werken G2532 , en G4102 van het geloof G1909 in G2316 God,
  2 G1322 Van de leer G909 der dopen G5037 , en G1936 van de oplegging G5495 der handen G5037 , en G386 van de opstanding G3498 der doden G2532 , en G166 van het eeuwig G2917 oordeel.
  3 G2532 En G5124 dit G4160 G5692 zullen wij [ook] doen G1437 G4007 , indien G2316 het God G2010 G5725 toelaat.
  4 G1063 Want G102 het is onmogelijk G530 , degenen, die eens G5461 G5685 verlicht geweest zijn G5037 , en G2032 de hemelse G1431 gave G1089 G5666 gesmaakt hebben G2532 , en G40 des Heiligen G4151 Geestes G3353 deelachtig G1096 G5679 geworden zijn,
  5 G2532 En G1089 G5666 gesmaakt hebben G2570 het goede G4487 woord G2316 Gods G5037 , en G1411 de krachten G3195 G5723 der toekomende G165 eeuw,
  6 G2532 En G3895 G5631 afvallig worden G3825 , [die], [zeg] [ik], wederom G340 G5721 te vernieuwen G1519 tot G3341 bekering G1438 , als welke zichzelven G5207 den Zoon G2316 van God G388 G5723 wederom kruisigen G2532 en G3856 G5723 openlijk te schande maken.
  7 G1063 Want G1093 de aarde G3588 , die G5205 den regen G4178 , menigmaal G1909 op G846 haar G2064 G5740 komende G4095 G5631 , indrinkt G2532 , en G2111 bekwaam G1008 kruid G5088 G5723 voortbrengt G1565 voor degenen G1223 , door G3739 welke G1090 G5743 zij ook gebouwd wordt G3335 G5719 , die ontvangt G2129 zegen G575 van G2316 God;
  8 G1161 Maar G173 die doornen G2532 en G5146 distelen G1627 G5723 draagt G96 , die is verwerpelijk G2532 , en G1451 nabij G2671 de vervloeking G3739 , welker G5056 einde G1519 is tot G2740 verbranding.
  9 G1161 Maar G27 , geliefden G3982 G5769 ! wij verzekeren ons G4012 van G5216 u G2909 betere dingen G2532 , en G4991 met de zaligheid G2192 G5746 gevoegd G1499 , hoewel G3779 wij alzo G2980 G5719 spreken.
  10 G1063 Want G2316 God G3756 is niet G94 onrechtvaardig G5216 dat Hij uw G2041 werk G1950 G5635 zou vergeten G2532 , en G2873 den arbeid G26 der liefde G3739 , die G1519 gij aan G846 Zijn G3686 Naam G1731 G5668 G5625 G1731 G5669 bewezen hebt G40 , als die de heiligen G1247 G5660 gediend hebt G2532 en G1247 G5723 [nog] dient.
  11 G1161 Maar G1937 G5719 wij begeren G1538 , dat een iegelijk G5216 van u G846 dezelfde G4710 naarstigheid G1731 G5733 bewijze G4314 , tot G4136 de volle verzekerdheid G1680 der hoop G891 , tot G5056 het einde toe;
  12 G2443 Opdat G3361 gij niet G3576 traag G1096 G5638 wordt G1161 , maar G3402 navolgers G1223 zijt dergenen, die door G4102 geloof G2532 en G3115 lankmoedigheid G1860 de beloftenissen G2816 G5723 beerven.
  13 G1063 Want G2316 als God G11 aan Abraham G1861 G5666 de belofte deed G1893 , dewijl G2596 Hij bij G3762 niemand G3187 , die meerder G2192 G5707 was, had G3660 G5658 te zweren G3660 G5656 , zo zwoer Hij G2596 bij G1438 Zichzelven,
  14 G3004 G5723 Zeggende G2229 G3375 : Waarlijk G2127 G5723 , zegenende G4571 zal Ik u G2127 G5692 zegenen G2532 , en G4129 G5723 vermenigvuldigende G4571 zal Ik u G4129 G5692 vermenigvuldigen.
  15 G2532 En G3779 alzo G3114 G5660 , lankmoediglijk verwacht hebbende G1860 , heeft hij de belofte G2013 G5627 verkregen.
  16 G1063 Want G444 de mensen G3660 G5719 zweren G3303 wel G2596 bij G3187 den meerdere G2532 [dan] [zij] [zijn], en G3727 de eed G1519 tot G951 bevestiging G846 is denzelven G4009 een einde G3956 van alle G485 tegenspreken;
  17 G1722 G3739 Waarin G2316 God G1014 G5740 , willende G2818 den erfgenamen G1860 der beloftenis G4054 overvloediger G1925 G5658 bewijzen G276 de onveranderlijkheid G846 van Zijn G1012 raad G3727 , met een eed G3315 G5656 daartussen is gekomen;
  18 G2443 Opdat G1223 wij, door G1417 twee G276 onveranderlijke G4229 dingen G1722 , in G3739 welke G102 het onmogelijk G2316 is dat God G5574 G5664 liege G2478 , een sterke G3874 vertroosting G2192 G5725 zouden hebben G3588 , [wij] [namelijk], die G2703 G5631 de toevlucht genomen hebben G4295 G5740 , om de voorgestelde G1680 hoop G2902 G5658 vast te houden;
  19 G3739 Welke G2192 G5719 wij hebben G5613 als G45 een anker G5590 der ziel G5037 , G804 hetwelk zeker G2532 en G949 vast G2532 is, en G1525 G5740 ingaat G1519 in G2082 het binnenste G2665 van het voorhangsel;
  20 G3699 Daar G4274 de Voorloper G5228 voor G2257 ons G1525 G5627 is ingegaan G2424 , [namelijk] Jezus G2596 , naar G5010 de ordening G3198 van Melchizedek G749 , een Hogepriester G1096 G5637 geworden zijnde G1519 in G165 der eeuwigheid.

Genesis 2:1-25

  1 H3615 H8792 Alzo zijn volbracht H8064 de hemel H776 en de aarde H3605 , en al H6635 hun heir.
  2 H430 Als nu God H7637 op den zevenden H3117 dag H3615 H8762 volbracht had H4399 Zijn werk H834 , dat H6213 H8804 Hij gemaakt had H7673 H8799 , heeft Hij gerust H7637 op den zevenden H3117 dag H3605 van al H4399 Zijn werk H834 , dat H6213 H8804 Hij gemaakt had.
  3 H430 En God H7637 heeft den zevenden H3117 dag H1288 H8762 gezegend H853 , en dien H6942 H8762 geheiligd H3588 ; omdat H7673 H8804 Hij op denzelven gerust heeft H3605 van al H4399 Zijn werk H834 , hetwelk H430 God H1254 H8804 geschapen had H6213 H8800 , om te volmaken.
  4 H428 Dit H8435 [zijn] de geboorten H8064 des hemels H776 en der aarde H1254 H8736 , als zij geschapen werden H3117 ; ten dage H3068 als de HEERE H430 God H776 de aarde H8064 en den hemel H6213 H8800 maakte.
  5 H3605 En allen H7880 struik H7704 des velds H2962 , eer H776 hij in de aarde H1961 H8799 was H3605 , en al H6212 het kruid H7704 des velds H2962 , eer H6779 H8799 het uitsproot H3588 ; want H3068 de HEERE H430 God H3808 had niet H4305 H8689 doen regenen H5921 op H776 de aarde H369 , en er was geen H120 mens H853 [geweest], om den H127 aardbodem H5647 H8800 te bouwen.
  6 H108 Maar een damp H5927 H8799 was opgegaan H4480 uit H776 de aarde H8248 H8689 , en bevochtigde H3605 den gansen H6440 H127 aardbodem.
  7 H3068 En de HEERE H430 God H120 had den mens H3335 H8799 geformeerd H6083 uit het stof H4480 der H127 aarde H639 , en in zijn neusgaten H5301 H8799 geblazen H5397 den adem H2416 des levens H1961 H8799 ; alzo werd H120 de mens H2416 tot een levende H5315 ziel.
  8 H3068 Ook had de HEERE H430 God H1588 een hof H5193 H8799 geplant H5731 in Eden H6924 , tegen het oosten H7760 H8799 , en Hij stelde H8033 aldaar H120 den mens H834 , dien H3335 H8804 Hij geformeerd had.
  9 H3068 En de HEERE H430 God H3605 had alle H6086 geboomte H4480 uit H127 het aardrijk H6779 H8686 doen spruiten H2530 H8737 , begeerlijk H4758 voor het gezicht H2896 , en goed H3978 tot spijze H6086 ; en den boom H2416 des levens H8432 in het midden H1588 van den hof H6086 , en de boom H1847 der kennis H2896 des goeds H7451 en des kwaads.
  10 H5104 En een rivier H3318 H8802 was voortgaande H4480 uit H5731 Eden H1588 , om dezen hof H8248 H8687 te bewateren H4480 ; en werd van H8033 daar H6504 H8735 verdeeld H1961 H8804 , en werd H702 tot vier H7218 hoofden.
  11 H8034 De naam H259 der eerste H6376 [rivier] [is] Pison H1931 ; deze H3605 [is] [het], die het ganse H776 land H2341 van Havila H5437 H8802 omloopt H834 H8033 , waar H2091 het goud [is].
  12 H2091 En het goud H1931 van dit H776 land H2896 [is] goed H8033 ; daar H916 [is] [ook] bedolah H68 , en de steen H7718 sardonix.
  13 H8034 En de naam H8145 der tweede H5104 rivier H1521 [is] Gihon H1931 ; deze H3605 [is] [het], die het ganse H776 land H3568 Cusch H5437 H8802 omloopt.
  14 H8034 En de naam H7992 der derde H5104 rivier H2313 [is] Hiddekel H1931 ; deze H1980 H8802 is gaande naar H6926 het oosten H804 van Assur H7243 . En de vierde H5104 rivier H1931 [is] H6578 Frath.
  15 H3947 H8799 Zo nam H3068 de HEERE H430 God H120 den mens H3240 H8686 , en zette hem H1588 in den hof H5731 van Eden H5647 H8800 , om dien te bouwen H8104 H8800 , en dien te bewaren.
  16 H3068 En de HEERE H430 God H6680 H8762 gebood H5921 den H120 mens H559 H8800 , zeggende H4480 : Van H3605 allen H6086 boom H1588 dezes hofs H398 H8800 zult gij vrijelijk H398 H8799 eten;
  17 H4480 Maar van H6086 den boom H1847 der kennis H2896 des goeds H7451 en des kwaads H3808 , daarvan zult gij niet H398 H8799 eten H3588 ; want H3117 ten dage H4480 , als gij daarvan H398 H8800 eet H4191 H8800 , zult gij den dood H4191 H8799 sterven.
  18 H3068 Ook had de HEERE H430 God H559 H8799 gesproken H3808 : Het is niet H2896 goed H120 , dat de mens H909 alleen H1961 H8800 zij H5828 ; Ik zal hem een hulpe H6213 H8799 maken H5048 , [die] als tegen hem over [zij].
  19 H3068 Want als de HEERE H430 God H4480 uit H127 de aarde H3605 al H2416 het gedierte H7704 des velds H3605 , en al H5775 het gevogelte H8064 des hemels H3335 H8799 gemaakt had H935 H8686 , zo bracht Hij H413 die tot H120 Adam H7200 H8800 , om te zien H4100 , hoe H7121 H8799 hij ze noemen zou H834 ; en zo als H120 Adam H3605 alle H2416 levende H5315 ziel H7121 H8799 noemen zoude H1931 , dat H8034 [zou] haar naam [zijn].
  20 H120 Zo had Adam H7121 H8799 genoemd H8034 de namen H3605 van al H929 het vee H5775 , en van het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en van al H2416 het gedierte H7704 des velds H120 ; maar voor den mens H4672 H8804 vond hij H3808 geen H5828 hulpe H5048 , [die] als tegen hem over [ware].
  21 H5307 H0 Toen deed H3068 de HEERE H430 God H8639 een diepen slaap H5921 op H121 Adam H5307 H8686 vallen H3462 H8799 , en hij sliep H3947 H8799 ; en Hij nam H259 een H4480 van H6763 zijn ribben H5462 H8799 , en sloot H8478 derzelver plaats H1320 toe [met] vlees.
  22 H3068 En de HEERE H430 God H1129 H8799 bouwde H6763 de ribbe H834 , die H4480 Hij van H120 Adam H3947 H8804 genomen had H802 , tot een vrouw H935 H8686 , en Hij bracht H413 haar tot H120 Adam.
  23 H559 H8799 Toen zeide H120 Adam H2063 : Deze H6471 [is] ditmaal H6106 been H4480 van H6106 mijn benen H1320 , en vlees H4480 van H1320 mijn vlees H2063 ! Men zal haar H802 Manninne H7121 H8735 heten H3588 , omdat H2063 zij H4480 uit H376 den man H3947 H8795 genomen is.
  24 H3651 H5921 Daarom H376 zal de man H1 zijn vader H517 en zijn moeder H5800 H8799 verlaten H802 , en zijn vrouw H1692 H8804 aankleven H259 ; en zij zullen tot een H1320 vlees H1961 H8799 zijn.
  25 H1961 H8799 En zij waren H8147 beiden H6174 naakt H120 , Adam H802 en zijn vrouw H954 H8709 ; en zij schaamden zich H3808 niet.

Hebrews 11:3

  3 G4102 Door het geloof G3539 G5719 verstaan wij G165 , dat de wereld G4487 door het woord G2316 Gods G2675 G5771 is toebereid G1519 , alzo G3588 dat de dingen, die G991 G5746 men ziet G3361 , niet G1096 G5755 geworden zijn G1537 uit G5316 G5730 dingen, die gezien worden.

Genesis 1:3

  3 H430 En God H559 H8799 zeide H1961 H8799 : Daar zij H216 licht H1961 H8799 ! en daar werd H216 licht.

Isaiah 42:5

  5 H559 H8804 Alzo zegt H410 God H3068 , de HEERE H8064 , Die de hemelen H1254 H8802 geschapen H5186 H8802 , en dezelve uitgebreid heeft H776 , Die de aarde H7554 H8802 uitgespannen heeft H6631 , en wat daaruit voortkomt H5971 ; Die den volke H5397 , [dat] daarop is, den adem H5414 H8802 geeft H7307 , en den geest H1980 H8802 dengenen, die daarop wandelen:

2 Peter 3:8

  8 G1161 Doch G1520 deze ene G5124 zaak G5209 zij u G3361 niet G2990 G5720 onbekend G27 , geliefden G3754 , dat G3391 een G2250 dag G3844 bij G2962 den Heere G5613 is als G5507 duizend G2094 jaren G2532 , en G5507 duizend G2094 jaren G5613 als G3391 een G2250 dag.

John 1:1

  1 G1722 In G746 den beginne G2258 G5713 was G3056 het Woord G2532 , en G3056 het Woord G2258 G5713 was G4314 bij G2316 God G2532 , en G3056 het Woord G2258 G5713 was G2316 God.

Isaiah 48:13

  13 H3027 Ook heeft Mijn hand H776 de aarde H3245 H8804 gegrond H3225 , en Mijn rechterhand H8064 heeft de hemelen H2946 H8765 met de palm afgemeten H7121 H8802 ; wanneer Ik ze roep H5975 H8799 , staan zij H3162 daar te zamen.

Genesis 1:1

  1 H7225 In den beginne H1254 H8804 schiep H430 God H853 den H8064 hemel H853 en de H776 aarde.

Genesis 1:1-31

  1 H7225 In den beginne H1254 H8804 schiep H430 God H853 den H8064 hemel H853 en de H776 aarde.
  2 H776 De aarde H1961 H8804 nu was H8414 woest H922 en ledig H2822 , en duisternis H5921 H6440 [was] op H8415 den afgrond H7307 ; en de Geest H430 Gods H7363 H8764 zweefde H5921 H6440 op H4325 de wateren.
  3 H430 En God H559 H8799 zeide H1961 H8799 : Daar zij H216 licht H1961 H8799 ! en daar werd H216 licht.
  4 H430 En God H7200 H8799 zag H853 het H216 licht H3588 , dat H2896 het goed H430 [was]; en God H914 H8686 maakte scheiding H996 tussen H216 het licht H996 en tussen H2822 de duisternis.
  5 H430 En God H7121 H8799 noemde H216 het licht H3117 dag H2822 , en de duisternis H7121 H8804 noemde Hij H3915 nacht H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 H8799 geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 H8799 geweest H259 , de eerste H3117 dag.
  6 H430 En God H559 H8799 zeide H1961 H8799 : Daar zij H7549 een uitspansel H8432 in het midden H4325 der wateren H1961 H8799 ; en dat make H914 H8688 scheiding H996 tussen H4325 wateren H4325 en wateren!
  7 H430 En God H6213 H8799 maakte H7549 dat uitspansel H914 H8686 , en maakte scheiding H996 tussen H4325 de wateren H834 , die H8478 onder H7549 het uitspansel H996 [zijn], en tussen H4325 de wateren H834 , die H5921 boven H7549 het uitspansel H1961 H8799 [zijn]. En het was H3651 alzo.
  8 H430 En God H7121 H8799 noemde H7549 het uitspansel H8064 hemel H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 H8799 geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 H8799 geweest H8145 , de tweede H3117 dag.
  9 H430 En God H559 H8799 zeide H4325 : Dat de wateren H8478 van onder H8064 den hemel H413 in H259 een H4725 plaats H6960 H8735 vergaderd worden H3004 , en dat het droge H7200 H8735 gezien worde H1961 H8799 ! En het was H3651 alzo.
  10 H430 En God H7121 H8799 noemde H3004 het droge H776 aarde H4723 , en de vergadering H4325 der wateren H7121 H8804 noemde Hij H3220 zeeen H430 ; en God H7200 H8799 zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  11 H430 En God H559 H8799 zeide H776 : Dat de aarde H1876 H8686 uitschiete H1877 grasscheutjes H6212 , kruid H2233 H2232 H8688 zaadzaaiende H6529 , vruchtbaar H6086 geboomte H6213 H8802 , dragende H6529 vrucht H4327 naar zijn aard H834 , welks H2233 zaad H5921 daarin zij op H776 de aarde H1961 H8799 ! En het was H3651 alzo.
  12 H776 En de aarde H3318 H8686 bracht voort H1877 grasscheutjes H6212 , kruid H2233 H2232 H8688 zaadzaaiende H4327 naar zijn aard H6529 H6213 H8802 , en vruchtdragend H6086 geboomte H2233 , welks H4327 zaad daarin was, naar zijn aard H430 . En God H7200 H8799 zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  13 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 H8799 geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 H8799 geweest H7992 , de derde H3117 dag.
  14 H430 En God H559 H8799 zeide H3974 : Dat er lichten H1961 H8799 zijn H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H914 H8687 , om scheiding te maken H996 tussen H3117 den dag H996 en tussen H3915 den nacht H1961 H8799 ; en dat zij zijn H226 tot tekenen H4150 en tot gezette tijden H3117 , en tot dagen H8141 en jaren!
  15 H1961 H8799 En dat zij zijn H3974 tot lichten H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 H8687 , om licht te geven H5921 op H776 de aarde H1961 H8799 ! En het was H3651 alzo.
  16 H430 God H6213 H8799 dan maakte H8147 die twee H1419 grote H3974 lichten H1419 ; dat grote H3974 licht H4475 tot heerschappij H3117 des daags H6996 , en dat kleine H3974 licht H4475 tot heerschappij H3915 des nachts H3556 ; ook de sterren.
  17 H430 En God H5414 H8799 stelde H853 ze H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 H8687 , om licht te geven H5921 op H776 de aarde.
  18 H4910 H8800 En om te heersen H3117 op den dag H3915 , en in den nacht H914 H8687 , en om scheiding te maken H996 tussen H216 het licht H996 en tussen H2822 de duisternis H430 . En God H7200 H8799 zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  19 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 H8799 geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 H8799 geweest H7243 , de vierde H3117 dag.
  20 H430 En God H559 H8799 zeide H4325 : Dat de wateren H8317 H8799 overvloediglijk voortbrengen H8318 een gewemel H2416 van levende H5315 zielen H5775 ; en het gevogelte H5774 H8787 vliege H5921 boven H776 de aarde H5921 H6440 , in H7549 het uitspansel H8064 des hemels!
  21 H430 En God H1254 H8799 schiep H1419 de grote H8577 walvissen H3605 , en alle H2416 levende H7430 H8802 wremelende H5315 ziel H834 , welke H4325 de wateren H8317 H8804 overvloediglijk voortbrachten H4327 , naar haar aard H3605 ; en alle H3671 gevleugeld H5775 gevogelte H4327 naar zijn aard H430 . En God H7200 H8799 zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  22 H430 En God H1288 H8762 zegende H853 ze H559 H8800 , zeggende H6509 H8798 : Zijt vruchtbaar H7235 H8798 , en vermenigvuldigt H4390 H8798 , en vervult H4325 de wateren H3220 in de zeeen H5775 ; en het gevogelte H7235 H8799 vermenigvuldige H776 op de aarde!
  23 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 H8799 geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 H8799 geweest H2549 , de vijfde H3117 dag.
  24 H430 En God H559 H8799 zeide H776 : De aarde H3318 H0 brenge H2416 levende H5315 zielen H3318 H8686 voort H4327 , naar haar aard H929 , vee H7431 , en kruipend H2416 , en wild gedierte H776 der aarde H4327 , naar zijn aard H1961 H8799 ! En het was H3651 alzo.
  25 H430 En God H6213 H8799 maakte H2416 het wild gedierte H776 der aarde H4327 naar zijn aard H929 , en het vee H4327 naar zijn aard H3605 , en al H7431 het kruipend gedierte H127 des aardbodems H4327 naar zijn aard H430 . En God H7200 H8799 zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  26 H430 En God H559 H8799 zeide H6213 H0 : Laat Ons H120 mensen H6213 H8799 maken H6754 , naar Ons beeld H1823 , naar Onze gelijkenis H7287 H8799 ; en dat zij heerschappij hebben H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H929 , en over het vee H3605 , en over de gehele H776 aarde H3605 , en over al H7431 het kruipend gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 H8802 kruipt.
  27 H430 En God H1254 H8799 schiep H120 den mens H6754 naar Zijn beeld H6754 ; naar het beeld H430 van God H1254 H8804 schiep Hij H853 hem H2145 ; man H5347 en vrouw H1254 H8804 schiep Hij H853 ze.
  28 H430 En God H1288 H8762 zegende H853 hen H430 , en God H559 H8799 zeide H6509 H8798 tot hen: Weest vruchtbaar H7235 H8798 , en vermenigvuldigt H4390 H8798 , en vervult H776 de aarde H3533 H8798 , en onderwerpt haar H7287 H8798 , en hebt heerschappij H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en over al H2416 het gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 H8802 kruipt!
  29 H430 En God H559 H8799 zeide H2009 : Ziet H3605 , Ik heb ulieden al H2233 H2232 H8802 het zaadzaaiende H6212 kruid H5414 H8804 gegeven H834 , dat H5921 H6440 op H3605 de ganse H776 aarde H853 [is], en H3605 alle H6086 geboomte H834 , in hetwelk H2233 H2232 H8802 zaadzaaiende H6086 H6529 boomvrucht H1961 H8799 is; het zij H402 u tot spijze!
  30 H3605 Maar aan al H2416 het gedierte H776 der aarde H3605 , en aan al H5775 het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en aan al H7430 H8802 het kruipende gedierte H5921 op H776 de aarde H834 , waarin H2416 een levende H5315 ziel H3605 [is], [heb] [Ik] al H3418 het groene H6212 kruid H402 tot spijze H1961 H8799 [gegeven]. En het was H3651 alzo.
  31 H430 En God H7200 H8799 zag H3605 al H834 wat H6213 H8804 Hij gemaakt had H2009 , en ziet H3966 , [het] [was] zeer H2896 goed H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 H8799 geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 H8799 geweest H8345 , de zesde H3117 dag.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.