Bible verses about "helpmate" | Danish

Genesis 2:1-25

1 Og Himmelen og Jorden bleve fuldkommede, og al deres Hær. 2 Og Gud havde fuldkommet paa den syvende Dag sin Gerning, som han havde gjort, og hvilede paa den syvende Dag fra al sin Gerning, som han havde gjort. 3 Og Gud velsignede den syvende Dag og helligede den; thi paa den hvilede han fra al sin Gerning, som Gud skabte og gjorde. 4 Disse ere Himmelens og Jordens Oprindelser, der de skabtes, paa den Dag Gud HERREN gjorde Jorden og Himmelen. 5 Og alle Haande Buske paa Marken vare endnu ikke paa Jorden, og alle Haande Urter paa Marken vare endnu ikke fremspirede; thi Gud HERREN havde ikke ladet regne paa Jorden, og der var intet Menneske til at dyrke Jorden. 6 Og der opgik en Damp af Jorden og vandede al Jordens Overflade. 7 Og Gud HERREN dannede Mennesket af Støv af Jorden og blæste Livets Aande i hans Næse; og Mennesket blev til en levende Sjæl. 8 Og Gud HERREN plantede en Have udi Eden mod Østen og satte der Mennesket, hvilket han havde gjort. 9 Og Gud HERREN lod opvokse alle Haande Træer af Jorden, som vare lystelige at se til og gode til at æde af, og Livsens Træ midt i Haven og Kundskabens Træ paa godt og ondt. 10 Og der gik en Flod ud fra Eden til at vande Haven, og derfra deltes den og blev til fire Hovedstrømme. 11 Den førstes Navn er Pison, hvilken løber om det ganske Land Havila, Hvor der er Guld. 12 Og Guldet fra det samme Land er godt; der er Bdellion og den Sten Unyks. 13 Og den anden Flods Navn er Gihon, hvilken løber om det ganske Land Kus. 14 Og den tredje Flods Navn er Hiddekel, hvilken gaar Østen for Assyrien; og den fjerde flod, den er Frat. 15 Og Gud HERREN tog Mennesket og satte det i Edens Have at dyrke den og vogte den. 16 Og Gud HERREN bød Mennesket og sagde: Du maa frit æde af alle Træer i Haven; 17 men af Kundskabens Træ paa godt og ondt, af det skal du ikke æde; thi paa hvilken Dag du æder af det, skal du dø Døden. 18 Og Gud HERREN sagde: Det er ikke godt, at Mennesket er ene, jeg vil gøre ham Medhjælp, som skal være hos ha. 19 Og Gud HERREN havde gjort af Jorden alle vilde Dyr paa Marken og alle Himmelens Fugle og ledte dem til Mennesket for at se, hvad han vilde kalde hvert; og alt det, som Adam kaldte hver levende Sjæl, det var dens Navn. 20 Saa gav Adam alt Kvæget og Himmelens Fugle og alle vilde Dyr paa Marken Navne; men for Menneske fandt han ingen Medhjælp, som kun de være hos ham. 21 Da lod Gud HERREN falde en dyb Søvn paa Adam og han sov; og han tog et af han Ribben og lukkede med Kød i Stedet derfor. 22 Og Gud HERREN byggede af det Ribben, som han havde taget af Mennesket, en Mandinde og ledte hende til Adam. 23 Da sagde Adam: Denne Gang er det Ben af mine Ben og Kød af mit Kød; denne skal kaldes Mandinde, thi denne er tagen af Manden. 24 Derfor skal Manden forlade sin Fader og sin Moder og blive fast hos sin Hustru, og de skulle være til eet Kød. 25 Og de vare begge nøgne, Adam og hans Hustru, og de bluedes ikke.

Genesis 2:24

24 Derfor skal Manden forlade sin Fader og sin Moder og blive fast hos sin Hustru, og de skulle være til eet Kød.

Galatians 3:28

28 Her er ikke Jøde eller Græker; her er ikke Træl eller Fri; her er ikke Mand eller Kvinde; thi I ere alle Een i Christus Jesus.

1 Timothy 3:2

2 Derfor bør det en Biskop at være ustraffelig, en Kvindes mand, aarvaagen, sindig, tugtig, gjestfri, bekvem til at lære Andre;

1 Peter 3:7

7 Desligeste, I Mænd! lever med Eders Hustruer som med den svagere Deel, men Forstand, og beviser dem Ære, da de ogsaa ere Medarvinger til Livets Naadegave, paa det Eders Bønner ikke skulle forhindres.

Genesis 1:27

27 Og Gud skabte Mennesket i sit Billede, han skabte det i Guds Billede; Mand og Kvinde skabte han dem.

Proverbs 31:10-31

10 Hvo finder en duelig Hustru? hun er langt mere værd end Perler. 11 Hendes Mands Hjerte forlader sig paa hende, og Indtægt mangler ikke. 12 Hun gør ham godt og intet ondt i alle sit Livs Dage. 13 Hun søger efter Uld og Hør og arbejder gerne med sine Hænder. 14 Hun er ligesom en Købmands Skibe, hun lader sit Brød komme langvejs fra. 15 Og hun staar op, medens det endnu er Nat, og giver sit Hus Mad og sine Piger deres bestemte Arbejde. 16 Hun tænker paa Agerland og faar det; af sine Hænders Frugt planter hun en Vingaard. 17 Hun omgjorder sine Lænder med Kraft og gør sine Arme stærke. 18 Hun skønner, at hendes Handel er god; hendes Lampe slukkes ikke om Natten. 19 Hun udstrækker sine Hænder til Rokken, og hendes Hænder tage fat paa Tenen. 20 Hun udbreder sin Haand til den elendige og udstrækker sine Hænder til den fattige. 21 Hun frygter ikke for sit Hus, naar der er Sne; thi hele hendes Hus er klædt i karmesinrødt Tøj. 22 Hun gør sig Tæpper; fint Linned og Purpur er hendes Klædning. 23 Hendes Mand er navnkundig i Portene, naar han sidder sammen med de ældste i Landet. 24 Hun gør kosteligt Linklæde og sælger det og bringer Købmanden Bælter til Salgs. 25 Kraft og Herlighed er hendes Klædebon, og hun ler ad den kommende Tid. 26 Hun oplader sin Mund med Visdom, og Kærligheds Lov er paa hendes Tunge. 27 Hun ser efter, hvorledes det gaar til i hendes Hns, og æder ikke Ladheds Brød. 28 Hendes Sønner staa op og prise hende; hendes Husbond roser hende ogsaa: 29 Mange Døtre forhverve Formue; men du staar over dem alle sammen. 30 Yndighed er Bedrag, og Skønhed er Forfængelighed; men en Kvinde; som frygter HERREN, hun skal roses. 31 Giver hende af hendes Hænders Frugt, og hendes Gerninger skulle prise hende i Portene.

Genesis 2:18

18 Og Gud HERREN sagde: Det er ikke godt, at Mennesket er ene, jeg vil gøre ham Medhjælp, som skal være hos ha.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.