Bible verses about "presidents" | Danish

John 1:3

3 Alle Ting ere blevne ved det, og uden det er ikke een Ting bleven til af det, som er.

Luke 4:4

4 Og Jesus svarede og sagde til ham: der er skrevet: Mennesket lever ikke aleneste af Brød, men af hvert Guds Ord.

Luke 6:46

46 Men hvi kalde I mig Herre, Herre! og gjøre ikke, hvad jeg siger?

Luke 21:33

33 Himmelen og Jorden skulle forgaae; men mine Ord skulle ingenlunde forgaae.

2 Timothy 3:16

16 Den ganske Skrift er indblæst af Gud og nyttig til Lærdom, til Overbeviisning, til Rettelse, til Optugtelse i Retfærdighed,

2 Timothy 3:16-17

16 Den ganske Skrift er indblæst af Gud og nyttig til Lærdom, til Overbeviisning, til Rettelse, til Optugtelse i Retfærdighed, 17 at det Guds Menneske maa vorde fuldkomment, dygtiggjort til al god Gjerning.

Isaiah 32:1-8

1 Se, med Retfærdighed skal en Konge regere, og efter Ret skille Fyrsterne styre. 2 Og enhver af dem skal være som Skjul imod Vejr og Ly imod Vandskyl, som Vandbække paa et tørt Sted og som en svar Klippes Skygge i et vansmægtende Land. 3 Og de seendes Øjne skulle ikke være blændede, og de hørendes Øren skulle give Agt. 4 Og de ubesindiges Hjerte skal fnrstaa Kundskab; og de stammendes Tunge skal haste til at tale forstaaelige Ord. 5 En Daare skal ikke ydermere kaldes ædel og en karrig ej kaldes rig. 6 Thi en Daare taler Daarlighed, og hans Hjerte gør Uret for at øve Ugudelighed og for at tale Usandhed imod HERREN, for at lade en hungrig Sjæl forblive tom og lade en tørstig fattes Drik. 7 Og den karrige bruger slette Midler; han optænker List for at berede de elendige Fordærvelse med falske Ord, og det, naar den fattige taler sin Sag. 8 Men den ædle tænker paa ædle Ting, han skal bestaa ved sin ædle Daad.

Malachi 3:6

6 Thi jeg, HERREN, har ikke forandret mig; og I, Jakobs Børn! ere ikke tilintetgjorte.

Hebrews 13:8

8 Jesus Christus er i Gaaer og i Dag den Samme, ja til evig Tid.

Proverbs 28:2

2 Formedelst Landets Overtrædelse blive dets Fyrster mange; men iblandt Folk, der have Forstand og ondskab, lever han længe.

Romans 13:1-7

1 Hvert Menneske være de foresatte Øvrigheder underdanig; thi der er ikke Øvrighed uden af Gud, men de Øvrigheder, som ere, har Gud beskikket, 2 saa at hvo som sætter sig imod Øvrigheden, imodstaaer Guds Anordning; men de, som modstaae, skulle faae deres Dom. 3 Thi de Regjerende ere ikke til Skræk for gode Gjerninger, men for onde. Vil du da ikke frygte for Øvrigheden, saa gjør det, som godt er, og du skal have Roes af den. 4 Thi den er Guds Tjener, dig til Gode. Men dersom du gjør det, som er ondt, da frygt dig; thi den bærer ikke Sværdet forgjeves, den er Guds Tjener, en hævner, til Straf over den, som gjør det Onde. 5 Derfor er det fornødent at være underdanig, ikke alene for Straffens Skyld, men ogsaa for Samvittighedens. 6 Derfor betale I dem ogsaa Skat; thi de ere Gods Tjenere, som just skulle tage vare paa dette. 7 Betaler derfor alle, hvad I ere dem skyldige: den, som i ere Skat skyldige, Skat; den, som Told, Told; den, som Frygt, Frygt; den, som Ære, Ære.

1 Timothy 2:1-2

1 Thi formaner jeg først for alle Ting, der gjøres ydmygelige Begjeringer, Bønner, Forbønner, Taksigelser for alle mennesker, 2 for Konger og alle dem, som ere i Høihed, at vi maa leve et roligt og stille Levnet i al Gudfrygtighed og Ærbarhed;

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.