Bible verses about "africa" | Estonian

Genesis 2:11

11 esimese nimi on Piison, see voolab ümber kogu Havilamaa, kus kulda on;

Genesis 10:6-20

6 Ja Haami pojad olid Kuus, Mitsraim, Puut ja Kaanan. 7 Ja Kuusi pojad olid Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka; ja Raema pojad olid Seeba ja Dedan. 8 Ja Kuusile sündis Nimrod, kes oli esimene vägev mees maa peal. 9 Tema oli vägev kütt Issand ees, seepärast öeldakse: „Vägev kütt Issanda ees nagu Nimrod!" 10 Ja tema kuningriigi alguseks olid Paabel, Erek, Akkad ja Kalne Sinearimaal. 11 Sellelt maalt ta väljus Assurisse ja ehitas Niinive, Rehobot-Iiri ja Kelahi, 12 ja Reseni Niinive ja Kelahi vahele - see on see suur linn. 13 Ja Mitsraimile sündisid luudlased, anamlased, lehablased, naftuhlased, 14 patruuslased ja kasluhlased, kellest vilistid ja kaftoorlased on lähtunud. 15 Ja Kaananile sündisid Siidon, tema esmasündinu, ja Heet, 16 jebuuslased, emorlased, girgaaslased, 17 hiivlased, arklased, siinlased, 18 arvadlased, semarlased ja hamatlased; hiljem harunesid kaananlaste suguvõsad. 19 Ja kaananlaste maa-ala oli Siidonist Gerari suunas Assani, Soodoma, Gomorra, Adma ja Seboimi suunas Lesani. 20 Need olid Haami järeltulijad nende suguvõsade, keelte, maade ja rahvaste järgi.

Acts 10:34-35

34 Siis Peetrus avas oma suu ning ütles: "Ma mõistan tõesti, et Jumal ei tee vahet isikute vahel, 35 vaid kõige rahva seast on see, kes teda kardab ja teeb õigust, tema meele järgi.

Acts 8:27-31

27 Ja ta tõusis ning läks. Ja vaata, üks Etioopia mees, etiooplaste kuninganna Kandake suur kojaülem, kogu ta varanduse hooldaja, kes oli tulnud Jeruusalemma Jumalat kummardama, 28 oli tagasi minemas ning istus oma tõllas ja luges prohvet Jesaja raamatut. 29 Ja Vaim ütles Filippusele: "Mine ja astu selle tõlla lähedale!" 30 Aga kui Filippus jooksis tõlla juurde, kuulis ta teda lugevat prohvet Jesaja raamatut ja küsis: "Kas sa ka mõistad, mida sa loed?" 31 Tema ütles: "Kuidas ma võin mõista, kui keegi mind ei juhata?" Ja ta palus Filippust astuda tõlda ja istuda tema kõrvale.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.