Bible verses about "climate change" | HOT

Genesis 1:10

10 ויקרא אלהים ליבשׁה ארץ ולמקוה המים קרא ימים וירא אלהים כי טוב׃

Genesis 9:11-15

11 והקמתי את בריתי אתכם ולא יכרת כל בשׂר עוד ממי המבול ולא יהיה עוד מבול לשׁחת הארץ׃12 ויאמר אלהים זאת אות הברית אשׁר אני נתן ביני וביניכם ובין כל נפשׁ חיה אשׁר אתכם לדרת עולם׃13 את קשׁתי נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ׃14 והיה בענני ענן על הארץ ונראתה הקשׁת בענן׃15 וזכרתי את בריתי אשׁר ביני וביניכם ובין כל נפשׁ חיה בכל בשׂר ולא יהיה עוד המים למבול לשׁחת כל בשׂר׃

Leviticus 25:23-24

23 והארץ לא תמכר לצמתת כי לי הארץ כי גרים ותושׁבים אתם עמדי׃24 ובכל ארץ אחזתכם גאלה תתנו לארץ׃

Leviticus 26:19-20

19 ושׁברתי את גאון עזכם ונתתי את שׁמיכם כברזל ואת ארצכם כנחשׁה׃20 ותם לריק כחכם ולא תתן ארצכם את יבולה ועץ הארץ לא יתן פריו׃

Deuteronomy 11:16-17

16 השׁמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשׁתחויתם׃17 וחרה אף יהוה בכם ועצר את השׁמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה אשׁר יהוה נתן׃

Psalms 102:25-26

25 (102:26) לפנים הארץ יסדת ומעשׂה ידיך שׁמים׃26 (102:27) המה יאבדו ואתה תעמד וכלם כבגד יבלו כלבושׁ תחליפם ויחלפו׃

Ezekiel 34:2-4

2 בן אדם הנבא על רועי ישׂראל הנבא ואמרת אליהם לרעים כה אמר אדני יהוה הוי רעי ישׂראל אשׁר היו רעים אותם הלוא הצאן ירעו הרעים׃3 את החלב תאכלו ואת הצמר תלבשׁו הבריאה תזבחו הצאן לא תרעו׃4 את הנחלות לא חזקתם ואת החולה לא רפאתם ולנשׁברת לא חבשׁתם ואת הנדחת לא השׁבתם ואת האבדת לא בקשׁתם ובחזקה רדיתם אתם ובפרך׃

Genesis 2:15

15 ויקח יהוה אלהים את האדם וינחהו בגן עדן לעבדה ולשׁמרה׃

Psalms 46:2-3

2 (46:3) על כן לא נירא בהמיר ארץ ובמוט הרים בלב ימים׃3 (46:4) יהמו יחמרו מימיו ירעשׁו הרים בגאותו סלה׃

Jeremiah 2:7

7 ואביא אתכם אל ארץ הכרמל לאכל פריה וטובה ותבאו ותטמאו את ארצי ונחלתי שׂמתם לתועבה׃

Isaiah 24:5-6

5 והארץ חנפה תחת ישׁביה כי עברו תורת חלפו חק הפרו ברית עולם׃6 על כן אלה אכלה ארץ ויאשׁמו ישׁבי בה על כן חרו ישׁבי ארץ ונשׁאר אנושׁ מזער׃

Genesis 8:22

22 עד כל ימי הארץ זרע וקציר וקר וחם וקיץ וחרף ויום ולילה לא ישׁבתו׃

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.