Bible verses about "conformity" | HOT

Psalms 1:1-119:176

1 אשׁרי האישׁ אשׁר לא הלך בעצת רשׁעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושׁב לצים לא ישׁב׃2 כי אם בתורת יהוה חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה׃3 והיה כעץ שׁתול על פלגי מים אשׁר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשׁר יעשׂה יצליח׃4 לא כן הרשׁעים כי אם כמץ אשׁר תדפנו רוח׃5 על כן לא יקמו רשׁעים במשׁפט וחטאים בעדת צדיקים׃6 כי יודע יהוה דרך צדיקים ודרך רשׁעים תאבד׃

Psalms 2:1-119:176

1 למה רגשׁו גוים ולאמים יהגו ריק׃2 יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על יהוה ועל משׁיחו׃3 ננתקה את מוסרותימו ונשׁליכה ממנו עבתימו׃4 יושׁב בשׁמים ישׂחק אדני ילעג׃5 אז ידבר אלימו באפו ובחרונו יבהלמו׃6 ואני נסכתי מלכי על ציון הר קדשׁי׃7 אספרה אל חק יהוה אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך׃8 שׁאל ממני ואתנה גוים נחלתך ואחזתך אפסי ארץ׃9 תרעם בשׁבט ברזל ככלי יוצר תנפצם׃10 ועתה מלכים השׂכילו הוסרו שׁפטי ארץ׃11 עבדו את יהוה ביראה וגילו ברעדה׃12 נשׁקו בר פן יאנף ותאבדו דרך כי יבער כמעט אפו אשׁרי כל חוסי׃

Psalms 3:1-119:176

1 מזמור לדוד בברחו מפני אבשׁלום בנו׃ (3:2) יהוה מה רבו צרי רבים קמים עלי׃2 (3:3) רבים אמרים לנפשׁי אין ישׁועתה לו באלהים סלה׃3 (3:4) ואתה יהוה מגן בעדי כבודי ומרים ראשׁי׃4 (3:5) קולי אל יהוה אקרא ויענני מהר קדשׁו סלה׃5 (3:6) אני שׁכבתי ואישׁנה הקיצותי כי יהוה יסמכני׃6 (3:7) לא אירא מרבבות עם אשׁר סביב שׁתו עלי׃7 (3:8) קומה יהוה הושׁיעני אלהי כי הכית את כל איבי לחי שׁני רשׁעים שׁברת׃8 (3:9) ליהוה הישׁועה על עמך ברכתך סלה׃

Psalms 4:1-119:176

1 למנצח בנגינות מזמור לדוד׃ (4:2) בקראי ענני אלהי צדקי בצר הרחבת לי חנני ושׁמע תפלתי׃2 (4:3) בני אישׁ עד מה כבודי לכלמה תאהבון ריק תבקשׁו כזב סלה׃3 (4:4) ודעו כי הפלה יהוה חסיד לו יהוה ישׁמע בקראי אליו׃4 (4:5) רגזו ואל תחטאו אמרו בלבבכם על משׁכבכם ודמו סלה׃5 (4:6) זבחו זבחי צדק ובטחו אל יהוה׃6 (4:7) רבים אמרים מי יראנו טוב נסה עלינו אור פניך יהוה׃7 (4:8) נתתה שׂמחה בלבי מעת דגנם ותירושׁם רבו׃8 (4:9) בשׁלום יחדו אשׁכבה ואישׁן כי אתה יהוה לבדד לבטח תושׁיבני׃

Psalms 5:1-119:176

1 למנצח אל הנחילות מזמור לדוד׃ (5:2) אמרי האזינה יהוה בינה הגיגי׃2 (5:3) הקשׁיבה לקול שׁועי מלכי ואלהי כי אליך אתפלל׃3 (5:4) יהוה בקר תשׁמע קולי בקר אערך לך ואצפה׃4 (5:5) כי לא אל חפץ רשׁע אתה לא יגרך רע׃5 (5:6) לא יתיצבו הוללים לנגד עיניך שׂנאת כל פעלי און׃6 (5:7) תאבד דברי כזב אישׁ דמים ומרמה יתעב יהוה׃7 (5:8) ואני ברב חסדך אבוא ביתך אשׁתחוה אל היכל קדשׁך ביראתך׃8 (5:9) יהוה נחני בצדקתך למען שׁוררי הושׁר לפני דרכך׃9 (5:10) כי אין בפיהו נכונה קרבם הוות קבר פתוח גרונם לשׁונם יחליקון׃10 (5:11) האשׁימם אלהים יפלו ממעצותיהם ברב פשׁעיהם הדיחמו כי מרו׃11 (5:12) וישׂמחו כל חוסי בך לעולם ירננו ותסך עלימו ויעלצו בך אהבי שׁמך׃12 (5:13) כי אתה תברך צדיק יהוה כצנה רצון תעטרנו׃

Psalms 6:1-119:176

1 למנצח בנגינות על השׁמינית מזמור לדוד׃ (6:2) יהוה אל באפך תוכיחני ואל בחמתך תיסרני׃2 (6:3) חנני יהוה כי אמלל אני רפאני יהוה כי נבהלו עצמי׃3 (6:4) ונפשׁי נבהלה מאד ואת יהוה עד מתי׃4 (6:5) שׁובה יהוה חלצה נפשׁי הושׁיעני למען חסדך׃5 (6:6) כי אין במות זכרך בשׁאול מי יודה׃6 (6:7) יגעתי באנחתי אשׂחה בכל לילה מטתי בדמעתי ערשׂי אמסה׃7 (6:8) עשׁשׁה מכעס עיני עתקה בכל צוררי׃8 (6:9) סורו ממני כל פעלי און כי שׁמע יהוה קול בכיי׃9 (6:10) שׁמע יהוה תחנתי יהוה תפלתי יקח׃10 (6:11) יבשׁו ויבהלו מאד כל איבי ישׁבו יבשׁו רגע׃

Psalms 7:1-119:176

1 שׁגיון לדוד אשׁר שׁר ליהוה על דברי כושׁ בן\'ceימיני׃ (7:2) יהוה אלהי בך חסיתי הושׁיעני מכל רדפי והצילני׃2 (7:3) פן יטרף כאריה נפשׁי פרק ואין מציל׃3 (7:4) יהוה אלהי אם עשׂיתי זאת אם ישׁ עול בכפי׃4 (7:5) אם גמלתי שׁולמי רע ואחלצה צוררי ריקם׃5 (7:6) ירדף אויב נפשׁי וישׂג וירמס לארץ חיי וכבודי לעפר ישׁכן סלה׃6 (7:7) קומה יהוה באפך הנשׂא בעברות צוררי ועורה אלי משׁפט צוית׃7 (7:8) ועדת לאמים תסובבך ועליה למרום שׁובה׃8 (7:9) יהוה ידין עמים שׁפטני יהוה כצדקי וכתמי עלי׃9 (7:10) יגמר נא רע רשׁעים ותכונן צדיק ובחן לבות וכליות אלהים צדיק׃10 (7:11) מגני על אלהים מושׁיע ישׁרי לב׃11 (7:12) אלהים שׁופט צדיק ואל זעם בכל יום׃12 (7:13) אם לא ישׁוב חרבו ילטושׁ קשׁתו דרך ויכוננה׃13 (7:14) ולו הכין כלי מות חציו לדלקים יפעל׃14 (7:15) הנה יחבל און והרה עמל וילד שׁקר׃15 (7:16) בור כרה ויחפרהו ויפל בשׁחת יפעל׃16 (7:17) ישׁוב עמלו בראשׁו ועל קדקדו חמסו ירד׃17 (7:18) אודה יהוה כצדקו ואזמרה שׁם יהוה עליון׃

Psalms 8:1-119:176

1 למנצח על הגתית מזמור לדוד׃ (8:2) יהוה אדנינו מה אדיר שׁמך בכל הארץ אשׁר תנה הודך על השׁמים׃2 (8:3) מפי עוללים וינקים יסדת עז למען צורריך להשׁבית אויב ומתנקם׃3 (8:4) כי אראה שׁמיך מעשׂי אצבעתיך ירח וכוכבים אשׁר כוננתה׃4 (8:5) מה אנושׁ כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו׃5 (8:6) ותחסרהו מעט מאלהים וכבוד והדר תעטרהו׃6 (8:7) תמשׁילהו במעשׂי ידיך כל שׁתה תחת רגליו׃7 (8:8) צנה ואלפים כלם וגם בהמות שׂדי׃8 (8:9) צפור שׁמים ודגי הים עבר ארחות ימים׃9 (8:10) יהוה אדנינו מה אדיר שׁמך בכל הארץ׃

Psalms 9:1-119:176

1 למנצח עלמות לבן מזמור לדוד׃ (9:2) אודה יהוה בכל לבי אספרה כל נפלאותיך׃2 (9:3) אשׂמחה ואעלצה בך אזמרה שׁמך עליון׃3 (9:4) בשׁוב אויבי אחור יכשׁלו ויאבדו מפניך׃4 (9:5) כי עשׂית משׁפטי ודיני ישׁבת לכסא שׁופט צדק׃5 (9:6) גערת גוים אבדת רשׁע שׁמם מחית לעולם ועד׃6 (9:7) האויב תמו חרבות לנצח וערים נתשׁת אבד זכרם המה׃7 (9:8) ויהוה לעולם ישׁב כונן למשׁפט כסאו׃8 (9:9) והוא ישׁפט תבל בצדק ידין לאמים במישׁרים׃9 (9:10) ויהי יהוה משׂגב לדך משׂגב לעתות בצרה׃10 (9:11) ויבטחו בך יודעי שׁמך כי לא עזבת דרשׁיך יהוה׃11 (9:12) זמרו ליהוה ישׁב ציון הגידו בעמים עלילותיו׃12 (9:13) כי דרשׁ דמים אותם זכר לא שׁכח צעקת עניים׃13 (9:14) חננני יהוה ראה עניי משׂנאי מרוממי משׁערי מות׃14 (9:15) למען אספרה כל תהלתיך בשׁערי בת ציון אגילה בישׁועתך׃15 (9:16) טבעו גוים בשׁחת עשׂו ברשׁת זו טמנו נלכדה רגלם׃16 (9:17) נודע יהוה משׁפט עשׂה בפעל כפיו נוקשׁ רשׁע הגיון סלה׃17 (9:18) ישׁובו רשׁעים לשׁאולה כל גוים שׁכחי אלהים׃18 (9:19) כי לא לנצח ישׁכח אביון תקות ענוים תאבד לעד׃19 (9:20) קומה יהוה אל יעז אנושׁ ישׁפטו גוים על פניך׃20 (9:21) שׁיתה יהוה מורה להם ידעו גוים אנושׁ המה סלה׃

Psalms 10:1-119:176

1 למה יהוה תעמד ברחוק תעלים לעתות בצרה׃2 בגאות רשׁע ידלק עני יתפשׂו במזמות זו חשׁבו׃3 כי הלל רשׁע על תאות נפשׁו ובצע ברך נאץ יהוה׃4 רשׁע כגבה אפו בל ידרשׁ אין אלהים כל מזמותיו׃5 יחילו דרכו בכל עת מרום משׁפטיך מנגדו כל צורריו יפיח׃6 אמר בלבו בל אמוט לדר ודר אשׁר לא ברע׃7 אלה פיהו מלא ומרמות ותך תחת לשׁונו עמל ואון׃8 ישׁב במארב חצרים במסתרים יהרג נקי עיניו לחלכה יצפנו׃9 יארב במסתר כאריה בסכה יארב לחטוף עני יחטף עני במשׁכו ברשׁתו׃10 ודכה ישׁח ונפל בעצומיו חלכאים׃11 אמר בלבו שׁכח אל הסתיר פניו בל ראה לנצח׃12 קומה יהוה אל נשׂא ידך אל תשׁכח עניים׃13 על מה נאץ רשׁע אלהים אמר בלבו לא תדרשׁ׃14 ראתה כי אתה עמל וכעס תביט לתת בידך עליך יעזב חלכה יתום אתה היית עוזר׃15 שׁבר זרוע רשׁע ורע תדרושׁ רשׁעו בל תמצא׃16 יהוה מלך עולם ועד אבדו גוים מארצו׃17 תאות ענוים שׁמעת יהוה תכין לבם תקשׁיב אזנך׃18 לשׁפט יתום ודך בל יוסיף עוד לערץ אנושׁ מן הארץ׃

Psalms 11:1-119:176

1 למנצח לדוד ביהוה חסיתי איך תאמרו לנפשׁי נודו הרכם צפור׃2 כי הנה הרשׁעים ידרכון קשׁת כוננו חצם על יתר לירות במו אפל לישׁרי לב׃3 כי השׁתות יהרסון צדיק מה פעל׃4 יהוה בהיכל קדשׁו יהוה בשׁמים כסאו עיניו יחזו עפעפיו יבחנו בני אדם׃5 יהוה צדיק יבחן ורשׁע ואהב חמס שׂנאה נפשׁו׃6 ימטר על רשׁעים פחים אשׁ וגפרית ורוח זלעפות מנת כוסם׃7 כי צדיק יהוה צדקות אהב ישׁר יחזו פנימו׃

Psalms 12:1-119:176

1 למנצח על השׁמינית מזמור לדוד׃ (12:2) הושׁיעה יהוה כי גמר חסיד כי פסו אמונים מבני אדם׃2 (12:3) שׁוא ידברו אישׁ את רעהו שׂפת חלקות בלב ולב ידברו׃3 (12:4) יכרת יהוה כל שׂפתי חלקות לשׁון מדברת גדלות׃4 (12:5) אשׁר אמרו ללשׁננו נגביר שׂפתינו אתנו מי אדון׃5 (12:6) משׁד עניים מאנקת אביונים עתה אקום יאמר יהוה אשׁית בישׁע יפיח׃6 (12:7) אמרות יהוה אמרות טהרות כסף צרוף בעליל לארץ מזקק שׁבעתים׃7 (12:8) אתה יהוה תשׁמרם תצרנו מן הדור זו לעולם׃8 (12:9) סביב רשׁעים יתהלכון כרם זלות לבני אדם׃

Psalms 13:1-119:176

1 למנצח מזמור לדוד׃ (13:2) עד אנה יהוה תשׁכחני נצח עד אנה תסתיר את פניך ממני׃2 (13:3) עד אנה אשׁית עצות בנפשׁי יגון בלבבי יומם עד אנה ירום איבי עלי׃3 (13:4) הביטה ענני יהוה אלהי האירה עיני פן אישׁן המות׃4 (13:5) פן יאמר איבי יכלתיו צרי יגילו כי אמוט׃5 (13:6) ואני בחסדך בטחתי יגל לבי בישׁועת׃6 (13:6) אשׁירה ליהוה כי גמל עלי׃

Psalms 14:1-119:176

1 למנצח לדוד אמר נבל בלבו אין אלהים השׁחיתו התעיבו עלילה אין עשׂה טוב׃2 יהוה משׁמים השׁקיף על בני אדם לראות הישׁ משׂכיל דרשׁ את אלהים׃3 הכל סר יחדו נאלחו אין עשׂה טוב אין גם אחד׃4 הלא ידעו כל פעלי און אכלי עמי אכלו לחם יהוה לא קראו׃5 שׁם פחדו פחד כי אלהים בדור צדיק׃6 עצת עני תבישׁו כי יהוה מחסהו׃7 מי יתן מציון ישׁועת ישׂראל בשׁוב יהוה שׁבות עמו יגל יעקב ישׂמח ישׂראל׃

Psalms 15:1-119:176

1 מזמור לדוד יהוה מי יגור באהלך מי ישׁכן בהר קדשׁך׃2 הולך תמים ופעל צדק ודבר אמת בלבבו׃3 לא רגל על לשׁנו לא עשׂה לרעהו רעה וחרפה לא נשׂא על קרבו׃4 נבזה בעיניו נמאס ואת יראי יהוה יכבד נשׁבע להרע ולא ימר׃5 כספו לא נתן בנשׁך ושׁחד על נקי לא לקח עשׂה אלה לא ימוט לעולם׃

Psalms 16:1-119:176

1 מכתם לדוד שׁמרני אל כי חסיתי׃2 אמרת ליהוה אדני אתה טובתי בל עליך׃3 לקדושׁים אשׁר בארץ המה ואדירי כל חפצי׃4 ירבו עצבותם אחר מהרו בל אסיך נסכיהם מדם ובל אשׂא את שׁמותם על שׂפתי׃5 יהוה מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי׃6 חבלים נפלו לי בנעמים אף נחלת שׁפרה עלי׃7 אברך את יהוה אשׁר יעצני אף לילות יסרוני כליותי׃8 שׁויתי יהוה לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט׃9 לכן שׂמח לבי ויגל כבודי אף בשׂרי ישׁכן לבטח׃10 כי לא תעזב נפשׁי לשׁאול לא תתן חסידך לראות שׁחת׃11 תודיעני ארח חיים שׂבע שׂמחות את פניך נעמות בימינך נצח׃

Psalms 17:1-119:176

1 תפלה לדוד שׁמעה יהוה צדק הקשׁיבה רנתי האזינה תפלתי בלא שׂפתי מרמה׃2 מלפניך משׁפטי יצא עיניך תחזינה מישׁרים׃3 בחנת לבי פקדת לילה צרפתני בל תמצא זמתי בל יעבר פי׃4 לפעלות אדם בדבר שׂפתיך אני שׁמרתי ארחות פריץ׃5 תמך אשׁרי במעגלותיך בל נמוטו פעמי׃6 אני קראתיך כי תענני אל הט אזנך לי שׁמע אמרתי׃7 הפלה חסדיך מושׁיע חוסים ממתקוממים בימינך׃8 שׁמרני כאישׁון בת עין בצל כנפיך תסתירני׃9 מפני רשׁעים זו שׁדוני איבי בנפשׁ יקיפו עלי׃10 חלבמו סגרו פימו דברו בגאות׃11 אשׁרינו עתה סבבוני עיניהם ישׁיתו לנטות בארץ׃12 דמינו כאריה יכסוף לטרוף וככפיר ישׁב במסתרים׃13 קומה יהוה קדמה פניו הכריעהו פלטה נפשׁי מרשׁע חרבך׃14 ממתים ידך יהוה ממתים מחלד חלקם בחיים וצפינך תמלא בטנם ישׂבעו בנים והניחו יתרם לעולליהם׃15 אני בצדק אחזה פניך אשׂבעה בהקיץ תמונתך׃

Psalms 18:2-119:176

2 (18:3) יהוה סלעי ומצודתי ומפלטי אלי צורי אחסה בו מגני וקרן ישׁעי משׂגבי׃

Psalms 18:1-119:176

1 למנצח לעבד יהוה לדוד אשׁר דבר ליהוה את דברי השׁירה הזאת ביום הציל יהוה אותו מכף כל איביו ומיד שׁאול׃ (18:2) ויאמר ארחמך יהוה חזקי׃

Psalms 18:3-119:176

3 (18:4) מהלל אקרא יהוה ומן איבי אושׁע׃4 (18:5) אפפוני חבלי מות ונחלי בליעל יבעתוני׃5 (18:6) חבלי שׁאול סבבוני קדמוני מוקשׁי מות׃6 (18:7) בצר לי אקרא יהוה ואל אלהי אשׁוע ישׁמע מהיכלו קולי ושׁועתי לפניו תבוא באזניו׃7 (18:8) ותגעשׁ ותרעשׁ הארץ ומוסדי הרים ירגזו ויתגעשׁו כי חרה׃8 (18:9) עלה עשׁן באפו ואשׁ מפיו תאכל גחלים בערו ממנו׃9 (18:10) ויט שׁמים וירד וערפל תחת רגליו׃10 (18:11) וירכב על כרוב ויעף וידא על כנפי רוח׃11 (18:12) ישׁת חשׁך סתרו סביבותיו סכתו חשׁכת מים עבי שׁחקים׃12 (18:13) מנגה נגדו עביו עברו ברד וגחלי אשׁ׃13 (18:14) וירעם בשׁמים יהוה ועליון יתן קלו ברד וגחלי אשׁ׃14 (18:15) וישׁלח חציו ויפיצם וברקים רב ויהמם׃15 (18:16) ויראו אפיקי מים ויגלו מוסדות תבל מגערתך יהוה מנשׁמת רוח אפך׃16 (18:17) ישׁלח ממרום יקחני ימשׁני ממים רבים׃17 (18:18) יצילני מאיבי עז ומשׂנאי כי אמצו ממני׃18 (18:19) יקדמוני ביום אידי ויהי יהוה למשׁען׃19 (18:20) ויוציאני למרחב יחלצני כי חפץ׃20 (18:21) יגמלני יהוה כצדקי כבר ידי ישׁיב׃21 (18:22) כי שׁמרתי דרכי יהוה ולא רשׁעתי מאלהי׃22 (18:23) כי כל משׁפטיו לנגדי וחקתיו לא אסיר מני׃23 (18:24) ואהי תמים עמו ואשׁתמר מעוני׃24 (18:25) וישׁב יהוה לי כצדקי כבר ידי לנגד עיניו׃25 (18:26) עם חסיד תתחסד עם גבר תמים תתמם׃26 (18:27) עם נבר תתברר ועם עקשׁ תתפתל׃27 (18:28) כי אתה עם עני תושׁיע ועינים רמות תשׁפיל׃28 (18:29) כי אתה תאיר נרי יהוה אלהי יגיה חשׁכי׃29 (18:30) כי בך ארץ גדוד ובאלהי אדלג שׁור׃30 (18:31) האל תמים דרכו אמרת יהוה צרופה מגן הוא לכל החסים׃31 (18:32) כי מי אלוה מבלעדי יהוה ומי צור זולתי אלהינו׃32 (18:33) האל המאזרני חיל ויתן תמים דרכי׃33 (18:34) משׁוה רגלי כאילות ועל במתי יעמידני׃34 (18:35) מלמד ידי למלחמה ונחתה קשׁת נחושׁה זרועתי׃35 (18:36) ותתן לי מגן ישׁעך וימינך תסעדני וענותך תרבני׃36 (18:37) תרחיב צעדי תחתי ולא מעדו קרסלי׃37 (18:38) ארדוף אויבי ואשׂיגם ולא אשׁוב עד כלותם׃38 (18:39) אמחצם ולא יכלו קום יפלו תחת רגלי׃39 (18:40) ותאזרני חיל למלחמה תכריע קמי תחתי׃40 (18:41) ואיבי נתתה לי ערף ומשׂנאי אצמיתם׃41 (18:42) ישׁועו ואין מושׁיע על יהוה ולא ענם׃42 (18:43) ואשׁחקם כעפר על פני רוח כטיט חוצות אריקם׃43 (18:44) תפלטני מריבי עם תשׂימני לראשׁ גוים עם לא ידעתי יעבדוני׃44 (18:45) לשׁמע אזן ישׁמעו לי בני נכר יכחשׁו׃45 (18:46) בני נכר יבלו ויחרגו ממסגרותיהם׃46 (18:47) חי יהוה וברוך צורי וירום אלוהי ישׁעי׃47 (18:48) האל הנותן נקמות לי וידבר עמים תחתי׃48 (18:49) מפלטי מאיבי אף מן קמי תרוממני מאישׁ חמס תצילני׃49 (18:50) על כן אודך בגוים יהוה ולשׁמך אזמרה׃50 (18:51) מגדל ישׁועות מלכו ועשׂה חסד למשׁיחו לדוד ולזרעו עד עולם׃

Psalms 19:1-119:176

1 למנצח מזמור לדוד׃ (19:2) השׁמים מספרים כבוד אל ומעשׂה ידיו מגיד הרקיע׃2 (19:3) יום ליום יביע אמר ולילה ללילה יחוה דעת׃3 (19:4) אין אמר ואין דברים בלי נשׁמע קולם׃4 (19:5) בכל הארץ יצא קום ובקצה תבל מליהם לשׁמשׁ שׂם אהל׃5 (19:6) והוא כחתן יצא מחפתו ישׂישׂ כגבור לרוץ ארח׃6 (19:7) מקצה השׁמים מוצאו ותקופתו על קצותם ואין נסתר מחמתו׃7 (19:8) תורת יהוה תמימה משׁיבת נפשׁ עדות יהוה נאמנה מחכימת פתי׃8 (19:9) פקודי יהוה ישׁרים משׂמחי לב מצות יהוה ברה מאירת עינים׃9 (19:10) יראת יהוה טהורה עומדת לעד משׁפטי יהוה אמת צדקו יחדו׃10 (19:11) הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבשׁ ונפת צופים׃11 (19:12) גם עבדך נזהר בהם בשׁמרם עקב רב׃12 (19:13) שׁגיאות מי יבין מנסתרות נקני׃13 (19:14) גם מזדים חשׂך עבדך אל ימשׁלו בי אז איתם ונקיתי מפשׁע רב׃14 (19:15) יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגאלי׃

Psalms 20:1-119:176

1 למנצח מזמור לדוד׃ (20:2) יענך יהוה ביום צרה ישׂגבך שׁם אלהי יעקב׃2 (20:3) ישׁלח עזרך מקדשׁ ומציון יסעדך׃3 (20:4) יזכר כל מנחתך ועולתך ידשׁנה סלה׃4 (20:5) יתן לך כלבבך וכל עצתך ימלא׃5 (20:6) נרננה בישׁועתך ובשׁם אלהינו נדגל ימלא יהוה כל משׁאלותיך׃6 (20:7) עתה ידעתי כי הושׁיע יהוה משׁיחו יענהו משׁמי קדשׁו בגברות ישׁע ימינו׃7 (20:8) אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשׁם יהוה אלהינו נזכיר׃8 (20:9) המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד׃9 (20:10) יהוה הושׁיעה המלך יעננו ביום קראנו׃

Psalms 21:1-119:176

1 למנצח מזמור לדוד׃ (21:2) יהוה בעזך ישׂמח מלך ובישׁועתך מה יגיל מאד׃2 (21:3) תאות לבו נתתה לו וארשׁת שׂפתיו בל מנעת סלה׃3 (21:4) כי תקדמנו ברכות טוב תשׁית לראשׁו עטרת פז׃4 (21:5) חיים שׁאל ממך נתתה לו ארך ימים עולם ועד׃5 (21:6) גדול כבודו בישׁועתך הוד והדר תשׁוה עליו׃6 (21:7) כי תשׁיתהו ברכות לעד תחדהו בשׂמחה את פניך׃7 (21:8) כי המלך בטח ביהוה ובחסד עליון בל ימוט׃8 (21:9) תמצא ידך לכל איביך ימינך תמצא שׂנאיך׃9 (21:10) תשׁיתמו כתנור אשׁ לעת פניך יהוה באפו יבלעם ותאכלם אשׁ׃10 (21:11) פרימו מארץ תאבד וזרעם מבני אדם׃11 (21:12) כי נטו עליך רעה חשׁבו מזמה בל יוכלו׃12 (21:13) כי תשׁיתמו שׁכם במיתריך תכונן על פניהם׃13 (21:14) רומה יהוה בעזך נשׁירה ונזמרה גבורתך׃

Psalms 22:1-119:176

1 למנצח על אילת השׁחר מזמור לדוד׃ (22:2) אלי אלי למה עזבתני רחוק מישׁועתי דברי שׁאגתי׃2 (22:3) אלהי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה׃3 (22:4) ואתה קדושׁ יושׁב תהלות ישׂראל׃4 (22:5) בך בטחו אבתינו בטחו ותפלטמו׃5 (22:6) אליך זעקו ונמלטו בך בטחו ולא בושׁו׃6 (22:7) ואנכי תולעת ולא אישׁ חרפת אדם ובזוי עם׃7 (22:8) כל ראי ילעגו לי יפטירו בשׂפה יניעו ראשׁ׃8 (22:9) גל אל יהוה יפלטהו יצילהו כי חפץ׃9 (22:10) כי אתה גחי מבטן מבטיחי על שׁדי אמי׃10 (22:11) עליך השׁלכתי מרחם מבטן אמי אלי אתה׃11 (22:12) אל תרחק ממני כי צרה קרובה כי אין עוזר׃12 (22:13) סבבוני פרים רבים אבירי בשׁן כתרוני׃13 (22:14) פצו עלי פיהם אריה טרף ושׁאג׃14 (22:15) כמים נשׁפכתי והתפרדו כל עצמותי היה לבי כדונג נמס בתוך מעי׃15 (22:16) יבשׁ כחרשׂ כחי ולשׁוני מדבק מלקוחי ולעפר מות תשׁפתני׃16 (22:17) כי סבבוני כלבים עדת מרעים הקיפוני כארי ידי ורגלי׃17 (22:18) אספר כל עצמותי המה יביטו יראו׃18 (22:19) יחלקו בגדי להם ועל לבושׁי יפילו גורל׃19 (22:20) ואתה יהוה אל תרחק אילותי לעזרתי חושׁה׃20 (22:21) הצילה מחרב נפשׁי מיד כלב יחידתי׃21 (22:22) הושׁיעני מפי אריה ומקרני רמים עניתני׃22 (22:23) אספרה שׁמך לאחי בתוך קהל אהללך׃23 (22:24) יראי יהוה הללוהו כל זרע יעקב כבדוהו וגורו ממנו כל זרע ישׂראל׃24 (22:25) כי לא בזה ולא שׁקץ ענות עני ולא הסתיר פניו ממנו ובשׁועו אליו שׁמע׃25 (22:26) מאתך תהלתי בקהל רב נדרי אשׁלם נגד יראיו׃26 (22:27) יאכלו ענוים וישׂבעו יהללו יהוה דרשׁיו יחי לבבכם לעד׃27 (22:28) יזכרו וישׁבו אל יהוה כל אפסי ארץ וישׁתחוו לפניך כל משׁפחות גוים׃28 (22:29) כי ליהוה המלוכה ומשׁל בגוים׃29 (22:30) אכלו וישׁתחוו כל דשׁני ארץ לפניו יכרעו כל יורדי עפר ונפשׁו לא חיה׃30 (22:31) זרע יעבדנו יספר לאדני לדור׃31 (22:32) יבאו ויגידו צדקתו לעם נולד כי עשׂה׃

Psalms 23:1-119:176

1 מזמור לדוד יהוה רעי לא אחסר׃2 בנאות דשׁא ירביצני על מי מנחות ינהלני׃3 נפשׁי ישׁובב ינחני במעגלי צדק למען שׁמו׃4 גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי שׁבטך ומשׁענתך המה ינחמני׃5 תערך לפני שׁלחן נגד צררי דשׁנת בשׁמן ראשׁי כוסי רויה׃6 אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי ושׁבתי בבית יהוה לארך ימים׃

Psalms 24:1-119:176

1 לדוד מזמור ליהוה הארץ ומלואה תבל וישׁבי׃2 כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה׃3 מי יעלה בהר יהוה ומי יקום במקום קדשׁו׃4 נקי כפים ובר לבב אשׁר לא נשׂא לשׁוא נפשׁי ולא נשׁבע למרמה׃5 ישׂא ברכה מאת יהוה וצדקה מאלהי ישׁעו׃6 זה דור דרשׁו מבקשׁי פניך יעקב סלה׃7 שׂאו שׁערים ראשׁיכם והנשׂאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד׃8 מי זה מלך הכבוד יהוה עזוז וגבור יהוה גבור מלחמה׃9 שׂאו שׁערים ראשׁיכם ושׂאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד׃10 מי הוא זה מלך הכבוד יהוה צבאות הוא מלך הכבוד סלה׃

Psalms 25:1-119:176

1 לדוד אליך יהוה נפשׁי אשׂא׃2 אלהי בך בטחתי אל אבושׁה אל יעלצו איבי׃3 גם כל קויך לא יבשׁו יבשׁו הבוגדים ריקם׃4 דרכיך יהוה הודיעני ארחותיך למדני׃5 הדריכני באמתך ולמדני כי אתה אלהי ישׁעי אותך קויתי כל היום׃6 זכר רחמיך יהוה וחסדיך כי מעולם המה׃7 חטאות נעורי ופשׁעי אל תזכר כחסדך זכר לי אתה למען טובך יהוה׃8 טוב וישׁר יהוה על כן יורה חטאים בדרך׃9 ידרך ענוים במשׁפט וילמד ענוים דרכו׃10 כל ארחות יהוה חסד ואמת לנצרי בריתו ועדתיו׃11 למען שׁמך יהוה וסלחת לעוני כי רב הוא׃12 מי זה האישׁ ירא יהוה יורנו בדרך יבחר׃13 נפשׁו בטוב תלין וזרעו יירשׁ ארץ׃14 סוד יהוה ליראיו ובריתו להודיעם׃15 עיני תמיד אל יהוה כי הוא יוציא מרשׁת רגלי׃16 פנה אלי וחנני כי יחיד ועני אני׃17 צרות לבבי הרחיבו ממצוקותי הוציאני׃18 ראה עניי ועמלי ושׂא לכל חטאותי׃19 ראה אויבי כי רבו ושׂנאת חמס שׂנאוני׃20 שׁמרה נפשׁי והצילני אל אבושׁ כי חסיתי׃21 תם וישׁר יצרוני כי קויתיך׃22 פדה אלהים את ישׂראל מכל צרותיו׃

Psalms 26:1-119:176

1 לדוד שׁפטני יהוה כי אני בתמי הלכתי וביהוה בטחתי לא אמעד׃2 בחנני יהוה ונסני צרופה כליותי ולבי׃3 כי חסדך לנגד עיני והתהלכתי באמתך׃4 לא ישׁבתי עם מתי שׁוא ועם נעלמים לא אבוא׃5 שׂנאתי קהל מרעים ועם רשׁעים לא אשׁב׃6 ארחץ בנקיון כפי ואסבבה את מזבחך יהוה׃7 לשׁמע בקול תודה ולספר כל נפלאותיך׃8 יהוה אהבתי מעון ביתך ומקום משׁכן כבודך׃9 אל תאסף עם חטאים נפשׁי ועם אנשׁי דמים חיי׃10 אשׁר בידיהם זמה וימינם מלאה שׁחד׃11 ואני בתמי אלך פדני וחנני׃12 רגלי עמדה במישׁור במקהלים אברך יהוה׃

Psalms 27:1-119:176

1 לדוד יהוה אורי וישׁעי ממי אירא יהוה מעוז חיי ממי אפחד׃2 בקרב עלי מרעים לאכל את בשׂרי צרי ואיבי לי המה כשׁלו ונפלו׃3 אם תחנה עלי מחנה לא יירא לבי אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח׃4 אחת שׁאלתי מאת יהוה אותה אבקשׁ שׁבתי בבית יהוה כל ימי חיי לחזות בנעם יהוה ולבקר בהיכלו׃5 כי יצפנני בסכה ביום רעה יסתרני בסתר אהלו בצור ירוממני׃6 ועתה ירום ראשׁי על איבי סביבותי ואזבחה באהלו זבחי תרועה אשׁירה ואזמרה ליהוה׃7 שׁמע יהוה קולי אקרא וחנני וענני׃8 לך אמר לבי בקשׁו פני את פניך יהוה אבקשׁ׃9 אל תסתר פניך ממני אל תט באף עבדך עזרתי היית אל תטשׁני ואל תעזבני אלהי ישׁעי׃10 כי אבי ואמי עזבוני ויהוה יאספני׃11 הורני יהוה דרכך ונחני בארח מישׁור למען שׁוררי׃12 אל תתנני בנפשׁ צרי כי קמו בי עדי שׁקר ויפח חמס׃13 לולא האמנתי לראות בטוב יהוה בארץ חיים׃14 קוה אל יהוה חזק ויאמץ לבך וקוה אל יהוה׃

Psalms 28:1-119:176

1 לדוד אליך יהוה אקרא צורי אל תחרשׁ ממני פן תחשׁה ממני ונמשׁלתי עם יורדי בור׃2 שׁמע קול תחנוני בשׁועי אליך בנשׂאי ידי אל דביר קדשׁך׃3 אל תמשׁכני עם רשׁעים ועם פעלי און דברי שׁלום עם רעיהם ורעה בלבבם׃4 תן להם כפעלם וכרע מעלליהם כמעשׂה ידיהם תן להם השׁב גמולם להם׃5 כי לא יבינו אל פעלת יהוה ואל מעשׂה ידיו יהרסם ולא יבנם׃6 ברוך יהוה כי שׁמע קול תחנוני׃7 יהוה עזי ומגני בו בטח לבי ונעזרתי ויעלז לבי ומשׁירי אהודנו׃8 יהוה עז למו ומעוז ישׁועות משׁיחו הוא׃9 הושׁיעה את עמך וברך את נחלתך ורעם ונשׂאם עד העולם׃

Psalms 29:1-119:176

1 מזמור לדוד הבו ליהוה בני אלים הבו ליהוה כבוד ועז׃2 הבו ליהוה כבוד שׁמו השׁתחוו ליהוה בהדרת קדשׁ׃3 קול יהוה על המים אל הכבוד הרעים יהוה על מים רבים׃4 קול יהוה בכח קול יהוה בהדר׃5 קול יהוה שׁבר ארזים וישׁבר יהוה את ארזי הלבנון׃6 וירקידם כמו עגל לבנון ושׂרין כמו בן ראמים׃7 קול יהוה חצב להבות אשׁ׃8 קול יהוה יחיל מדבר יחיל יהוה מדבר קדשׁ׃9 קול יהוה יחולל אילות ויחשׂף יערות ובהיכלו כלו אמר כבוד׃10 יהוה למבול ישׁב וישׁב יהוה מלך לעולם׃11 יהוה עז לעמו יתן יהוה יברך את עמו בשׁלום׃

Psalms 30:1-119:176

1 מזמור שׁיר חנכת הבית לדוד׃ (30:2) ארוממך יהוה כי דליתני ולא שׂמחת איבי2 (30:3) יהוה אלהי שׁועתי אליך ותרפאני׃3 (30:4) יהוה העלית מן שׁאול נפשׁי חייתני מיורדי בור׃4 (30:5) זמרו ליהוה חסידיו והודו לזכר קדשׁו׃5 (30:6) כי רגע באפו חיים ברצונו בערב ילין בכי ולבקר רנה׃6 (30:7) ואני אמרתי בשׁלוי בל אמוט לעולם׃7 (30:8) יהוה ברצונך העמדתה להררי עז הסתרת פניך הייתי נבהל׃8 (30:9) אליך יהוה אקרא ואל אדני אתחנן׃9 (30:10) מה בצע בדמי ברדתי אל שׁחת היודך עפר היגיד אמתך׃10 (30:11) שׁמע יהוה וחנני יהוה היה עזר׃11 (30:12) הפכת מספדי למחול לי פתחת שׂקי ותאזרני שׂמחה׃12 (30:13) למען יזמרך כבוד ולא ידם יהוה אלהי לעולם אודך׃

Psalms 31:1-119:176

1 למנצח מזמור לדוד׃ (31:2) בך יהוה חסיתי אל אבושׁה לעולם בצדקתך פלטני׃2 (31:3) הטה אלי אזנך מהרה הצילני היה לי לצור מעוז לבית מצודות להושׁיעני׃3 (31:4) כי סלעי ומצודתי אתה ולמען שׁמך תנחני ותנהלני׃4 (31:5) תוציאני מרשׁת זו טמנו לי כי אתה מעוזי׃5 (31:6) בידך אפקיד רוחי פדיתה אותי יהוה אל אמת׃6 (31:7) שׂנאתי השׁמרים הבלי שׁוא ואני אל יהוה בטחתי׃7 (31:8) אגילה ואשׂמחה בחסדך אשׁר ראית את עניי ידעת בצרות נפשׁי׃8 (31:9) ולא הסגרתני ביד אויב העמדת במרחב רגלי׃9 (31:10) חנני יהוה כי צר לי עשׁשׁה בכעס עיני נפשׁי ובטני׃10 (31:11) כי כלו ביגון חיי ושׁנותי באנחה כשׁל בעוני כחי ועצמי עשׁשׁו׃11 (31:12) מכל צררי הייתי חרפה ולשׁכני מאד ופחד למידעי ראי בחוץ נדדו ממני׃12 (31:13) נשׁכחתי כמת מלב הייתי ככלי אבד׃13 (31:14) כי שׁמעתי דבת רבים מגור מסביב בהוסדם יחד עלי לקחת נפשׁי זממו׃14 (31:15) ואני עליך בטחתי יהוה אמרתי אלהי אתה׃15 (31:16) בידך עתתי הצילני מיד אויבי ומרדפי׃16 (31:17) האירה פניך על עבדך הושׁיעני בחסדך׃17 (31:18) יהוה אל אבושׁה כי קראתיך יבשׁו רשׁעים ידמו לשׁאול׃18 (31:19) תאלמנה שׂפתי שׁקר הדברות על צדיק עתק בגאוה ובוז׃19 (31:20) מה רב טובך אשׁר צפנת ליראיך פעלת לחסים בך נגד בני אדם׃20 (31:21) תסתירם בסתר פניך מרכסי אישׁ תצפנם בסכה מריב לשׁנות׃21 (31:22) ברוך יהוה כי הפליא חסדו לי בעיר מצור׃22 (31:23) ואני אמרתי בחפזי נגרזתי מנגד עיניך אכן שׁמעת קול תחנוני בשׁועי אליך׃23 (31:24) אהבו את יהוה כל חסידיו אמונים נצר יהוה ומשׁלם על יתר עשׂה גאוה׃24 (31:25) חזקו ויאמץ לבבכם כל המיחלים ליהוה׃

Psalms 32:1-119:176

1 לדוד משׂכיל אשׁרי נשׂוי פשׁע כסוי חטאה׃2 אשׁרי אדם לא יחשׁב יהוה לו עון ואין ברוחו רמיה׃3 כי החרשׁתי בלו עצמי בשׁאגתי כל היום׃4 כי יומם ולילה תכבד עלי ידך נהפך לשׁדי בחרבני קיץ סלה׃5 חטאתי אודיעך ועוני לא כסיתי אמרתי אודה עלי פשׁעי ליהוה ואתה נשׂאת עון חטאתי סלה׃6 על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצא רק לשׁטף מים רבים אליו לא יגיעו׃7 אתה סתר לי מצר תצרני רני פלט תסובבני סלה׃8 אשׂכילך ואורך בדרך זו תלך איעצה עליך עיני׃9 אל תהיו כסוס כפרד אין הבין במתג ורסן עדיו לבלום בל קרב אליך׃10 רבים מכאובים לרשׁע והבוטח ביהוה חסד יסובבנו׃11 שׂמחו ביהוה וגילו צדיקים והרנינו כל ישׁרי לב׃

Psalms 33:1-119:176

1 רננו צדיקים ביהוה לישׁרים נאוה תהלה׃2 הודו ליהוה בכנור בנבל עשׂור זמרו׃3 שׁירו לו שׁיר חדשׁ היטיבו נגן בתרועה׃4 כי ישׁר דבר יהוה וכל מעשׂהו באמונה׃5 אהב צדקה ומשׁפט חסד יהוה מלאה הארץ׃6 בדבר יהוה שׁמים נעשׂו וברוח פיו כל צבאם׃7 כנס כנד מי הים נתן באצרות תהומות׃8 ייראו מיהוה כל הארץ ממנו יגורו כל ישׁבי תבל׃9 כי הוא אמר ויהי הוא צוה ויעמד׃10 יהוה הפיר עצת גוים הניא מחשׁבות עמים׃11 עצת יהוה לעולם תעמד מחשׁבות לבו לדר ודר׃12 אשׁרי הגוי אשׁר יהוה אלהיו העם בחר לנחלה׃13 משׁמים הביט יהוה ראה את כל בני האדם׃14 ממכון שׁבתו השׁגיח אל כל ישׁבי הארץ׃15 היצר יחד לבם המבין אל כל מעשׂיהם׃16 אין המלך נושׁע ברב חיל גבור לא ינצל ברב כח׃17 שׁקר הסוס לתשׁועה וברב חילו לא ימלט׃18 הנה עין יהוה אל יראיו למיחלים לחסדו׃19 להציל ממות נפשׁם ולחיותם ברעב׃20 נפשׁנו חכתה ליהוה עזרנו ומגננו הוא׃21 כי בו ישׂמח לבנו כי בשׁם קדשׁו בטחנו׃22 יהי חסדך יהוה עלינו כאשׁר יחלנו׃

Psalms 34:1-119:176

1 לדוד בשׁנותו את טעמו לפני אבימלך ויגרשׁהו וילך׃ (34:2) אברכה את יהוה בכל עת תמיד תהלתו בפי׃2 (34:3) ביהוה תתהלל נפשׁי ישׁמעו ענוים וישׂמחו׃3 (34:4) גדלו ליהוה אתי ונרוממה שׁמו יחדו׃4 (34:5) דרשׁתי את יהוה וענני ומכל מגורותי הצילני׃5 (34:6) הביטו אליו ונהרו ופניהם אל יחפרו׃6 (34:7) זה עני קרא ויהוה שׁמע ומכל צרותיו הושׁיעו׃7 (34:8) חנה מלאך יהוה סביב ליראיו ויחלצם׃8 (34:9) טעמו וראו כי טוב יהוה אשׁרי הגבר יחסה׃9 (34:10) יראו את יהוה קדשׁיו כי אין מחסור ליראיו׃10 (34:11) כפירים רשׁו ורעבו ודרשׁי יהוה לא יחסרו כל טוב׃11 (34:12) לכו בנים שׁמעו לי יראת יהוה אלמדכם׃12 (34:13) מי האישׁ החפץ חיים אהב ימים לראות טוב׃13 (34:14) נצר לשׁונך מרע ושׂפתיך מדבר מרמה׃14 (34:15) סור מרע ועשׂה טוב בקשׁ שׁלום ורדפהו׃15 (34:16) עיני יהוה אל צדיקים ואזניו אל שׁועתם׃16 (34:17) פני יהוה בעשׂי רע להכרית מארץ זכרם׃17 (34:18) צעקו ויהוה שׁמע ומכל צרותם הצילם׃18 (34:19) קרוב יהוה לנשׁברי לב ואת דכאי רוח יושׁיע׃19 (34:20) רבות רעות צדיק ומכלם יצילנו יהוה׃20 (34:21) שׁמר כל עצמותיו אחת מהנה לא נשׁברה׃21 (34:22) תמותת רשׁע רעה ושׂנאי צדיק יאשׁמו׃22 (34:23) פודה יהוה נפשׁ עבדיו ולא יאשׁמו כל החסים׃

Psalms 35:1-119:176

1 לדוד ריבה יהוה את יריבי לחם את לחמי׃2 החזק מגן וצנה וקומה בעזרתי׃3 והרק חנית וסגר לקראת רדפי אמר לנפשׁי ישׁעתך אני׃4 יבשׁו ויכלמו מבקשׁי נפשׁי יסגו אחור ויחפרו חשׁבי רעתי׃5 יהיו כמץ לפני רוח ומלאך יהוה דוחה׃6 יהי דרכם חשׁך וחלקלקות ומלאך יהוה רדפם׃7 כי חנם טמנו לי שׁחת רשׁתם חנם חפרו לנפשׁי׃8 תבואהו שׁואה לא ידע ורשׁתו אשׁר טמן תלכדו בשׁואה יפל׃9 ונפשׁי תגיל ביהוה תשׂישׂ בישׁועתו׃10 כל עצמותי תאמרנה יהוה מי כמוך מציל עני מחזק ממנו ועני ואביון מגזלו׃11 יקומון עדי חמס אשׁר לא ידעתי ישׁאלוני׃12 ישׁלמוני רעה תחת טובה שׁכול לנפשׁי׃13 ואני בחלותם לבושׁי שׂק עניתי בצום נפשׁי ותפלתי על חיקי תשׁוב׃14 כרע כאח לי התהלכתי כאבל אם קדר שׁחותי׃15 ובצלעי שׂמחו ונאספו נאספו עלי נכים ולא ידעתי קרעו ולא דמו׃16 בחנפי לעגי מעוג חרק עלי שׁנימו׃17 אדני כמה תראה השׁיבה נפשׁי משׁאיהם מכפירים יחידתי׃18 אודך בקהל רב בעם עצום אהללך׃19 אל ישׂמחו לי איבי שׁקר שׂנאי חנם יקרצו עין׃20 כי לא שׁלום ידברו ועל רגעי ארץ דברי מרמות יחשׁבון׃21 וירחיבו עלי פיהם אמרו האח האח ראתה עינינו׃22 ראיתה יהוה אל תחרשׁ אדני אל תרחק ממני׃23 העירה והקיצה למשׁפטי אלהי ואדני לריבי׃24 שׁפטני כצדקך יהוה אלהי ואל ישׂמחו׃25 אל יאמרו בלבם האח נפשׁנו אל יאמרו בלענוהו׃26 יבשׁו ויחפרו יחדו שׂמחי רעתי ילבשׁו בשׁת וכלמה המגדילים עלי׃27 ירנו וישׂמחו חפצי צדקי ויאמרו תמיד יגדל יהוה החפץ שׁלום עבדו׃28 ולשׁוני תהגה צדקך כל היום תהלתך׃

Psalms 36:1-119:176

1 למנצח לעבד יהוה לדוד׃ (36:2) נאם פשׁע לרשׁע בקרב לבי אין פחד אלהים לנגד עיניו׃2 (36:3) כי החליק אליו בעיניו למצא עונו לשׂנא׃3 (36:4) דברי פיו און ומרמה חדל להשׂכיל להיטיב׃4 (36:5) און יחשׁב על משׁכבו יתיצב על דרך לא טוב רע לא ימאס׃5 (36:6) יהוה בהשׁמים חסדך אמונתך עד שׁחקים׃6 (36:7) צדקתך כהררי אל משׁפטך תהום רבה אדם ובהמה תושׁיע יהוה׃7 (36:8) מה יקר חסדך אלהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון׃8 (36:9) ירוין מדשׁן ביתך ונחל עדניך תשׁקם׃9 (36:10) כי עמך מקור חיים באורך נראה אור׃10 (36:11) משׁך חסדך לידעיך וצדקתך לישׁרי לב׃11 (36:12) אל תבואני רגל גאוה ויד רשׁעים אל תנדני׃12 (36:13) שׁם נפלו פעלי און דחו ולא יכלו קום׃

Psalms 37:1-119:176

1 לדוד אל תתחר במרעים אל תקנא בעשׂי עולה׃2 כי כחציר מהרה ימלו וכירק דשׁא יבולון׃3 בטח ביהוה ועשׂה טוב שׁכן ארץ ורעה אמונה׃4 והתענג על יהוה ויתן לך משׁאלת לבך׃5 גול על יהוה דרכך ובטח עליו והוא יעשׂה׃6 והוציא כאור צדקך ומשׁפטך כצהרים׃7 דום ליהוה והתחולל לו אל תתחר במצליח דרכו באישׁ עשׂה מזמות׃8 הרף מאף ועזב חמה אל תתחר אך להרע׃9 כי מרעים יכרתון וקוי יהוה המה יירשׁו ארץ׃10 ועוד מעט ואין רשׁע והתבוננת על מקומו ואיננו׃11 וענוים יירשׁו ארץ והתענגו על רב שׁלום׃12 זמם רשׁע לצדיק וחרק עליו שׁניו׃13 אדני ישׂחק לו כי ראה כי יבא יומו׃14 חרב פתחו רשׁעים ודרכו קשׁתם להפיל עני ואביון לטבוח ישׁרי דרך׃15 חרבם תבוא בלבם וקשׁתותם תשׁברנה׃16 טוב מעט לצדיק מהמון רשׁעים רבים׃17 כי זרועות רשׁעים תשׁברנה וסומך צדיקים יהוה׃18 יודע יהוה ימי תמימם ונחלתם לעולם תהיה׃19 לא יבשׁו בעת רעה ובימי רעבון ישׂבעו׃20 כי רשׁעים יאבדו ואיבי יהוה כיקר כרים כלו בעשׁן כלו׃21 לוה רשׁע ולא ישׁלם וצדיק חונן ונותן׃22 כי מברכיו יירשׁו ארץ ומקלליו יכרתו׃23 מיהוה מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ׃24 כי יפל לא יוטל כי יהוה סומך ידו׃25 נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקשׁ לחם׃26 כל היום חונן ומלוה וזרעו לברכה׃27 סור מרע ועשׂה טוב ושׁכן לעולם׃28 כי יהוה אהב משׁפט ולא יעזב את חסידיו לעולם נשׁמרו וזרע רשׁעים נכרת׃29 צדיקים יירשׁו ארץ וישׁכנו לעד עליה׃30 פי צדיק יהגה חכמה ולשׁונו תדבר משׁפט׃31 תורת אלהיו בלבו לא תמעד אשׁריו׃32 צופה רשׁע לצדיק ומבקשׁ להמיתו׃33 יהוה לא יעזבנו בידו ולא ירשׁיענו בהשׁפטו׃34 קוה אל יהוה ושׁמר דרכו וירוממך לרשׁת ארץ בהכרת רשׁעים תראה׃35 ראיתי רשׁע עריץ ומתערה כאזרח רענן׃36 ויעבר והנה איננו ואבקשׁהו ולא נמצא׃37 שׁמר תם וראה ישׁר כי אחרית לאישׁ שׁלום׃38 ופשׁעים נשׁמדו יחדו אחרית רשׁעים נכרתה׃39 ותשׁועת צדיקים מיהוה מעוזם בעת צרה׃40 ויעזרם יהוה ויפלטם יפלטם מרשׁעים ויושׁיעם כי חסו׃

Psalms 38:1-119:176

1 מזמור לדוד להזכיר׃ (38:2) יהוה אל בקצפך תוכיחני ובחמתך תיסרני׃2 (38:3) כי חציך נחתו בי ותנחת עלי ידך׃3 (38:4) אין מתם בבשׂרי מפני זעמך אין שׁלום בעצמי מפני חטאתי׃4 (38:5) כי עונתי עברו ראשׁי כמשׂא כבד יכבדו ממני׃5 (38:6) הבאישׁו נמקו חבורתי מפני אולתי׃6 (38:7) נעויתי שׁחתי עד מאד כל היום קדר הלכתי׃7 (38:8) כי כסלי מלאו נקלה ואין מתם בבשׂרי׃8 (38:9) נפוגותי ונדכיתי עד מאד שׁאגתי מנהמת לבי׃9 (38:10) אדני נגדך כל תאותי ואנחתי ממך לא נסתרה׃10 (38:11) לבי סחרחר עזבני כחי ואור עיני גם הם אין אתי׃11 (38:12) אהבי ורעי מנגד נגעי יעמדו וקרובי מרחק עמדו׃12 (38:13) וינקשׁו מבקשׁי נפשׁי ודרשׁי רעתי דברו הוות ומרמות כל היום יהגו׃13 (38:14) ואני כחרשׁ לא אשׁמע וכאלם לא יפתח פיו׃14 (38:15) ואהי כאישׁ אשׁר לא שׁמע ואין בפיו תוכחות׃15 (38:16) כי לך יהוה הוחלתי אתה תענה אדני אלהי׃16 (38:17) כי אמרתי פן ישׂמחו לי במוט רגלי עלי הגדילו׃17 (38:18) כי אני לצלע נכון ומכאובי נגדי תמיד׃18 (38:19) כי עוני אגיד אדאג מחטאתי׃19 (38:20) ואיבי חיים עצמו ורבו שׂנאי שׁקר׃20 (38:21) ומשׁלמי רעה תחת טובה ישׂטנוני תחת רדופי טוב׃21 (38:22) אל תעזבני יהוה אלהי אל תרחק ממני׃22 (38:23) חושׁה לעזרתי אדני תשׁועתי׃

Psalms 39:1-119:176

1 למנצח לידיתון מזמור לדוד׃ (39:2) אמרתי אשׁמרה דרכי מחטוא בלשׁוני אשׁמרה לפי מחסום בעד רשׁע לנגדי׃2 (39:3) נאלמתי דומיה החשׁיתי מטוב וכאבי נעכר׃3 (39:4) חם לבי בקרבי בהגיגי תבער אשׁ דברתי בלשׁוני׃4 (39:5) הודיעני יהוה קצי ומדת ימי מה היא אדעה מה חדל אני׃5 (39:6) הנה טפחות נתתה ימי וחלדי כאין נגדך אך כל הבל כל אדם נצב סלה׃6 (39:7) אך בצלם יתהלך אישׁ אך הבל יהמיון יצבר ולא ידע מי אספם׃7 (39:8) ועתה מה קויתי אדני תוחלתי לך היא׃8 (39:9) מכל פשׁעי הצילני חרפת נבל אל תשׂימני׃9 (39:10) נאלמתי לא אפתח פי כי אתה עשׂית׃10 (39:11) הסר מעלי נגעך מתגרת ידך אני כליתי׃11 (39:12) בתוכחות על עון יסרת אישׁ ותמס כעשׁ חמודו אך הבל כל אדם סלה׃12 (39:13) שׁמעה תפלתי יהוה ושׁועתי האזינה אל דמעתי אל תחרשׁ כי גר אנכי עמך תושׁב ככל אבותי׃13 (39:14) השׁע ממני ואבליגה בטרם אלך ואינני׃

Psalms 40:1-119:176

1 למנצח לדוד מזמור׃ (40:2) קוה קויתי יהוה ויט אלי וישׁמע שׁועתי׃2 (40:3) ויעלני מבור שׁאון מטיט היון ויקם על סלע רגלי כונן אשׁרי׃3 (40:4) ויתן בפי שׁיר חדשׁ תהלה לאלהינו יראו רבים וייראו ויבטחו ביהוה׃4 (40:5) אשׁרי הגבר אשׁר שׂם יהוה מבטחו ולא פנה אל רהבים ושׂטי כזב׃5 (40:6) רבות עשׂית אתה יהוה אלהי נפלאתיך ומחשׁבתיך אלינו אין ערך אליך אגידה ואדברה עצמו מספר׃6 (40:7) זבח ומנחה לא חפצת אזנים כרית לי עולה וחטאה לא שׁאלת׃7 (40:8) אז אמרתי הנה באתי במגלת ספר כתוב עלי׃8 (40:9) לעשׂות רצונך אלהי חפצתי ותורתך בתוך מעי׃9 (40:10) בשׂרתי צדק בקהל רב הנה שׂפתי לא אכלא יהוה אתה ידעת׃10 (40:11) צדקתך לא כסיתי בתוך לבי אמונתך ותשׁועתך אמרתי לא כחדתי חסדך ואמתך לקהל רב׃11 (40:12) אתה יהוה לא תכלא רחמיך ממני חסדך ואמתך תמיד יצרוני׃12 (40:13) כי אפפו עלי רעות עד אין מספר השׂיגוני עונתי ולא יכלתי לראות עצמו משׂערות ראשׁי ולבי עזבני׃13 (40:14) רצה יהוה להצילני יהוה לעזרתי חושׁה׃14 (40:15) יבשׁו ויחפרו יחד מבקשׁי נפשׁי לספותה יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי׃15 (40:16) ישׁמו על עקב בשׁתם האמרים לי האח האח׃16 (40:17) ישׂישׂו וישׂמחו בך כל מבקשׁיך יאמרו תמיד יגדל יהוה אהבי תשׁועתך׃17 (40:18) ואני עני ואביון אדני יחשׁב לי עזרתי ומפלטי אתה אלהי אל תאחר׃

Psalms 41:1-119:176

1 למנצח מזמור לדוד׃ (41:2) אשׁרי משׂכיל אל דל ביום רעה ימלטהו יהוה׃2 (41:3) יהוה ישׁמרהו ויחיהו יאשׁר בארץ ואל תתנהו בנפשׁ איביו׃3 (41:4) יהוה יסעדנו על ערשׂ דוי כל משׁכבו הפכת בחליו׃4 (41:5) אני אמרתי יהוה חנני רפאה נפשׁי כי חטאתי׃5 (41:6) אויבי יאמרו רע לי מתי ימות ואבד שׁמו׃6 (41:7) ואם בא לראות שׁוא ידבר לבו יקבץ און לו יצא לחוץ ידבר׃7 (41:8) יחד עלי יתלחשׁו כל שׂנאי עלי יחשׁבו רעה׃8 (41:9) דבר בליעל יצוק בו ואשׁר שׁכב לא יוסיף לקום׃9 (41:10) גם אישׁ שׁלומי אשׁר בטחתי בו אוכל לחמי הגדיל עלי עקב׃10 (41:11) ואתה יהוה חנני והקימני ואשׁלמה להם׃11 (41:12) בזאת ידעתי כי חפצת בי כי לא יריע איבי עלי׃12 (41:13) ואני בתמי תמכת בי ותציבני לפניך לעולם׃13 (41:14) ברוך יהוה אלהי ישׂראל מהעולם ועד העולם אמן ואמן׃

Psalms 42:1-119:176

1 למנצח משׂכיל לבני קרח׃ (42:2) כאיל תערג על אפיקי מים כן נפשׁי תערג אליך אלהים׃2 (42:3) צמאה נפשׁי לאלהים לאל חי מתי אבוא ואראה פני אלהים׃3 (42:4) היתה לי דמעתי לחם יומם ולילה באמר אלי כל היום איה אלהיך׃4 (42:5) אלה אזכרה ואשׁפכה עלי נפשׁי כי אעבר בסך אדדם עד בית אלהים בקול רנה ותודה המון חוגג׃5 (42:6) מה תשׁתוחחי נפשׁי ותהמי עלי הוחילי לאלהים כי עוד אודנו ישׁועות פניו׃6 (42:7) אלהי עלי נפשׁי תשׁתוחח על כן אזכרך מארץ ירדן וחרמונים מהר מצער׃7 (42:8) תהום אל תהום קורא לקול צנוריך כל משׁבריך וגליך עלי עברו׃8 (42:9) יומם יצוה יהוה חסדו ובלילה שׁירה עמי תפלה לאל חיי׃9 (42:10) אומרה לאל סלעי למה שׁכחתני למה קדר אלך בלחץ אויב׃10 (42:11) ברצח בעצמותי חרפוני צוררי באמרם אלי כל היום איה אלהיך׃11 (42:12) מה תשׁתוחחי נפשׁי ומה תהמי עלי הוחילי לאלהים כי עוד אודנו ישׁועת פני ואלהי׃

Psalms 43:1-119:176

1 שׁפטני אלהים וריבה ריבי מגוי לא חסיד מאישׁ מרמה ועולה תפלטני׃2 כי אתה אלהי מעוזי למה זנחתני למה קדר אתהלך בלחץ אויב׃3 שׁלח אורך ואמתך המה ינחוני יביאוני אל הר קדשׁך ואל משׁכנותיך׃4 ואבואה אל מזבח אלהים אל אל שׂמחת גילי ואודך בכנור אלהים אלהי׃5 מה תשׁתוחחי נפשׁי ומה תהמי עלי הוחילי לאלהים כי עוד אודנו ישׁועת פני ואלהי׃

Psalms 44:1-119:176

1 למנצח לבני קרח משׂכיל׃ (44:2) אלהים באזנינו שׁמענו אבותינו ספרו לנו פעל פעלת בימיהם בימי קדם׃2 (44:3) אתה ידך גוים הורשׁת ותטעם תרע לאמים ותשׁלחם׃3 (44:4) כי לא בחרבם ירשׁו ארץ וזרועם לא הושׁיעה למו כי ימינך וזרועך ואור פניך כי רציתם׃4 (44:5) אתה הוא מלכי אלהים צוה ישׁועות יעקב׃5 (44:6) בך צרינו ננגח בשׁמך נבוס קמינו׃6 (44:7) כי לא בקשׁתי אבטח וחרבי לא תושׁיעני׃7 (44:8) כי הושׁעתנו מצרינו ומשׂנאינו הבישׁות׃8 (44:9) באלהים הללנו כל היום ושׁמך לעולם נודה סלה׃9 (44:10) אף זנחת ותכלימנו ולא תצא בצבאותינו׃10 (44:11) תשׁיבנו אחור מני צר ומשׂנאינו שׁסו׃11 (44:12) תתננו כצאן מאכל ובגוים זריתנו׃12 (44:13) תמכר עמך בלא הון ולא רבית במחיריהם׃13 (44:14) תשׂימנו חרפה לשׁכנינו לעג וקלס לסביבותינו׃14 (44:15) תשׂימנו משׁל בגוים מנוד ראשׁ בל אמים׃15 (44:16) כל היום כלמתי נגדי ובשׁת פני כסתני׃16 (44:17) מקול מחרף ומגדף מפני אויב ומתנקם׃17 (44:18) כל זאת באתנו ולא שׁכחנוך ולא שׁקרנו בבריתך׃18 (44:19) לא נסוג אחור לבנו ותט אשׁרינו מני ארחך׃19 (44:20) כי דכיתנו במקום תנים ותכס עלינו בצלמות׃20 (44:21) אם שׁכחנו שׁם אלהינו ונפרשׂ כפינו לאל זר׃21 (44:22) הלא אלהים יחקר זאת כי הוא ידע תעלמות לב׃22 (44:23) כי עליך הרגנו כל היום נחשׁבנו כצאן טבחה׃23 (44:24) עורה למה תישׁן אדני הקיצה אל תזנח לנצח׃24 (44:25) למה פניך תסתיר תשׁכח ענינו ולחצנו׃25 (44:26) כי שׁחה לעפר נפשׁנו דבקה לארץ בטננו׃26 (44:27) קומה עזרתה לנו ופדנו למען חסדך׃

Psalms 45:1-119:176

1 למנצח על שׁשׁנים לבני קרח משׂכיל שׁיר ידידת׃ (45:2) רחשׁ לבי דבר טוב אני מעשׂי אמר למלך לשׁוני עט סופר מהיר׃2 (45:3) יפיפית מבני אדם הוצק חן בשׂפתותיך על כן ברכך אלהים לעולם׃3 (45:4) חגור חרבך על ירך גבור הודך והדרך׃4 (45:5) והדרך צלח רכב על דבר אמת וענוה צדק ותורך נוראות ימינך׃5 (45:6) חציך שׁנונים עמים תחתיך יפלו בלב אויבי המלך׃6 (45:7) כסאך אלהים עולם ועד שׁבט מישׁר שׁבט מלכותך׃7 (45:8) אהבת צדק ותשׂנא רשׁע על כן משׁחך אלהים אלהיך שׁמן שׂשׂון מחבריך׃8 (45:9) מר ואהלות קציעות כל בגדתיך מן היכלי שׁן מני שׂמחוך׃9 (45:10) בנות מלכים ביקרותיך נצבה שׁגל לימינך בכתם אופיר׃10 (45:11) שׁמעי בת וראי והטי אזנך ושׁכחי עמך ובית אביך׃11 (45:12) ויתאו המלך יפיך כי הוא אדניך והשׁתחוי׃12 (45:13) ובת צר במנחה פניך יחלו עשׁירי עם׃13 (45:14) כל כבודה בת מלך פנימה ממשׁבצות זהב לבושׁה׃14 (45:15) לרקמות תובל למלך בתולות אחריה רעותיה מובאות׃15 (45:16) תובלנה בשׂמחת וגיל תבאינה בהיכל מלך׃16 (45:17) תחת אבתיך יהיו בניך תשׁיתמו לשׂרים בכל הארץ׃17 (45:18) אזכירה שׁמך בכל דר ודר על כן עמים יהודך לעלם ועד׃

Psalms 46:1-119:176

1 למנצח לבני קרח על עלמות שׁיר׃ (46:2) אלהים לנו מחסה ועז עזרה בצרות נמצא מאד׃2 (46:3) על כן לא נירא בהמיר ארץ ובמוט הרים בלב ימים׃3 (46:4) יהמו יחמרו מימיו ירעשׁו הרים בגאותו סלה׃4 (46:5) נהר פלגיו ישׂמחו עיר אלהים קדשׁ משׁכני עליון׃5 (46:6) אלהים בקרבה בל תמוט יעזרה אלהים לפנות בקר׃6 (46:7) המו גוים מטו ממלכות נתן בקולו תמוג ארץ׃7 (46:8) יהוה צבאות עמנו משׂגב לנו אלהי יעקב סלה׃8 (46:9) לכו חזו מפעלות יהוה אשׁר שׂם שׁמות בארץ׃9 (46:10) משׁבית מלחמות עד קצה הארץ קשׁת ישׁבר וקצץ חנית עגלות ישׂרף באשׁ׃10 (46:11) הרפו ודעו כי אנכי אלהים ארום בגוים ארום בארץ׃11 (46:12) יהוה צבאות עמנו משׂגב לנו אלהי יעקב סלה׃

Psalms 47:1-119:176

1 למנצח לבני קרח מזמור׃ (47:2) כל העמים תקעו כף הריעו לאלהים בקול רנה׃2 (47:3) כי יהוה עליון נורא מלך גדול על כל הארץ׃3 (47:4) ידבר עמים תחתינו ולאמים תחת רגלינו׃4 (47:5) יבחר לנו את נחלתנו את גאון יעקב אשׁר אהב סלה׃5 (47:6) עלה אלהים בתרועה יהוה בקול שׁופר׃6 (47:7) זמרו אלהים זמרו זמרו למלכנו זמרו׃7 (47:8) כי מלך כל הארץ אלהים זמרו משׂכיל׃8 (47:9) מלך אלהים על גוים אלהים ישׁב על כסא קדשׁו׃9 (47:10) נדיבי עמים נאספו עם אלהי אברהם כי לאלהים מגני ארץ מאד נעלה׃

Psalms 48:1-119:176

1 שׁיר מזמור לבני קרח׃ (48:2) גדול יהוה ומהלל מאד בעיר אלהינו הר קדשׁו׃2 (48:3) יפה נוף משׂושׂ כל הארץ הר ציון ירכתי צפון קרית מלך רב׃3 (48:4) אלהים בארמנותיה נודע למשׂגב׃4 (48:5) כי הנה המלכים נועדו עברו יחדו׃5 (48:6) המה ראו כן תמהו נבהלו נחפזו׃6 (48:7) רעדה אחזתם שׁם חיל כיולדה׃7 (48:8) ברוח קדים תשׁבר אניות תרשׁישׁ׃8 (48:9) כאשׁר שׁמענו כן ראינו בעיר יהוה צבאות בעיר אלהינו אלהים יכוננה עד עולם סלה׃9 (48:10) דמינו אלהים חסדך בקרב היכלך׃10 (48:11) כשׁמך אלהים כן תהלתך על קצוי ארץ צדק מלאה ימינך׃11 (48:12) ישׂמח הר ציון תגלנה בנות יהודה למען משׁפטיך׃12 (48:13) סבו ציון והקיפוה ספרו מגדליה׃13 (48:14) שׁיתו לבכם לחילה פסגו ארמנותיה למען תספרו לדור אחרון׃14 (48:15) כי זה אלהים אלהינו עולם ועד הוא ינהגנו על מות׃

Psalms 49:1-119:176

1 למנצח לבני קרח מזמור׃ (49:2) שׁמעו זאת כל העמים האזינו כל ישׁבי חלד׃2 (49:3) גם בני אדם גם בני אישׁ יחד עשׁיר ואביון׃3 (49:4) פי ידבר חכמות והגות לבי תבונות׃4 (49:5) אטה למשׁל אזני אפתח בכנור חידתי׃5 (49:6) למה אירא בימי רע עון עקבי יסובני׃6 (49:7) הבטחים על חילם וברב עשׁרם יתהללו׃7 (49:8) אח לא פדה יפדה אישׁ לא יתן לאלהים כפרו׃8 (49:9) ויקר פדיון נפשׁם וחדל לעולם׃9 (49:10) ויחי עוד לנצח לא יראה השׁחת׃10 (49:11) כי יראה חכמים ימותו יחד כסיל ובער יאבדו ועזבו לאחרים חילם׃11 (49:12) קרבם בתימו לעולם משׁכנתם לדר ודר קראו בשׁמותם עלי אדמות׃12 (49:13) ואדם ביקר בל ילין נמשׁל כבהמות נדמו׃13 (49:14) זה דרכם כסל למו ואחריהם בפיהם ירצו סלה׃14 (49:15) כצאן לשׁאול שׁתו מות ירעם וירדו בם ישׁרים לבקר וצירם לבלות שׁאול מזבל׃15 (49:16) אך אלהים יפדה נפשׁי מיד שׁאול כי יקחני סלה׃16 (49:17) אל תירא כי יעשׁר אישׁ כי ירבה כבוד ביתו׃17 (49:18) כי לא במותו יקח הכל לא ירד אחריו כבודו׃18 (49:19) כי נפשׁו בחייו יברך ויודך כי תיטיב׃19 (49:20) תבוא עד דור אבותיו עד נצח לא יראו אור׃20 (49:21) אדם ביקר ולא יבין נמשׁל כבהמות נדמו׃

Psalms 50:1-119:176

1 מזמור לאסף אל אלהים יהוה דבר ויקרא ארץ ממזרח שׁמשׁ עד מבאו׃2 מציון מכלל יפי אלהים הופיע׃3 יבא אלהינו ואל יחרשׁ אשׁ לפניו תאכל וסביביו נשׂערה מאד׃4 יקרא אל השׁמים מעל ואל הארץ לדין עמו׃5 אספו לי חסידי כרתי בריתי עלי זבח׃6 ויגידו שׁמים צדקו כי אלהים שׁפט הוא סלה׃7 שׁמעה עמי ואדברה ישׂראל ואעידה בך אלהים אלהיך אנכי׃8 לא על זבחיך אוכיחך ועולתיך לנגדי תמיד׃9 לא אקח מביתך פר ממכלאתיך עתודים׃10 כי לי כל חיתו יער בהמות בהררי אלף׃11 ידעתי כל עוף הרים וזיז שׂדי עמדי׃12 אם ארעב לא אמר לך כי לי תבל ומלאה׃13 האוכל בשׂר אבירים ודם עתודים אשׁתה׃14 זבח לאלהים תודה ושׁלם לעליון נדריך׃15 וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני׃16 ולרשׁע אמר אלהים מה לך לספר חקי ותשׂא בריתי עלי פיך׃17 ואתה שׂנאת מוסר ותשׁלך דברי אחריך׃18 אם ראית גנב ותרץ עמו ועם מנאפים חלקך׃19 פיך שׁלחת ברעה ולשׁונך תצמיד מרמה׃20 תשׁב באחיך תדבר בבן אמך תתן דפי׃21 אלה עשׂית והחרשׁתי דמית היות אהיה כמוך אוכיחך ואערכה לעיניך׃22 בינו נא זאת שׁכחי אלוה פן אטרף ואין מציל׃23 זבח תודה יכבדנני ושׂם דרך אראנו בישׁע אלהים׃

Psalms 51:1-119:176

1 למנצח מזמור לדוד׃ (51:2) בבוא אליו נתן הנביא כאשׁר בא אל בת\'ceשׁבע׃ (51:3) חנני אלהים כחסדך כרב רחמיך מחה פשׁעי׃2 (51:4) הרבה כבסני מעוני ומחטאתי טהרני׃3 (51:5) כי פשׁעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד׃4 (51:6) לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשׂיתי למען תצדק בדברך תזכה בשׁפטך׃5 (51:7) הן בעוון חוללתי ובחטא יחמתני אמי׃6 (51:8) הן אמת חפצת בטחות ובסתם חכמה תודיעני׃7 (51:9) תחטאני באזוב ואטהר תכבסני ומשׁלג אלבין׃8 (51:10) תשׁמיעני שׂשׂון ושׂמחה תגלנה עצמות דכית׃9 (51:11) הסתר פניך מחטאי וכל עונתי מחה׃10 (51:12) לב טהור ברא לי אלהים ורוח נכון חדשׁ בקרבי׃11 (51:13) אל תשׁליכני מלפניך ורוח קדשׁך אל תקח ממני׃12 (51:14) השׁיבה לי שׂשׂון ישׁעך ורוח נדיבה תסמכני׃13 (51:15) אלמדה פשׁעים דרכיך וחטאים אליך ישׁובו׃14 (51:16) הצילני מדמים אלהים אלהי תשׁועתי תרנן לשׁוני צדקתך׃15 (51:17) אדני שׂפתי תפתח ופי יגיד תהלתך׃16 (51:18) כי לא תחפץ זבח ואתנה עולה לא תרצה׃17 (51:19) זבחי אלהים רוח נשׁברה לב נשׁבר ונדכה אלהים לא תבזה׃18 (51:20) היטיבה ברצונך את ציון תבנה חומות ירושׁלם׃19 (51:21) אז תחפץ זבחי צדק עולה וכליל אז יעלו על מזבחך פרים׃

Psalms 52:1-119:176

1 למנצח משׂכיל לדוד׃ (52:2) בבוא דואג האדמי ויגד לשׁאול ויאמר לו בא דוד אל בית אחימלך׃ (52:3) מה תתהלל ברעה הגבור חסד אל כל היום׃2 (52:4) הוות תחשׁב לשׁונך כתער מלטשׁ עשׂה רמיה׃3 (52:5) אהבת רע מטוב שׁקר מדבר צדק סלה׃4 (52:6) אהבת כל דברי בלע לשׁון מרמה׃5 (52:7) גם אל יתצך לנצח יחתך ויסחך מאהל ושׁרשׁך מארץ חיים סלה׃6 (52:8) ויראו צדיקים וייראו ועליו ישׂחקו׃7 (52:9) הנה הגבר לא ישׂים אלהים מעוזו ויבטח ברב עשׁרו יעז בהותו׃8 (52:10) ואני כזית רענן בבית אלהים בטחתי בחסד אלהים עולם ועד׃9 (52:11) אודך לעולם כי עשׂית ואקוה שׁמך כי טוב נגד חסידיך׃

Psalms 53:1-119:176

1 למנצח על מחלת משׂכיל לדוד׃ (53:2) אמר נבל בלבו אין אלהים השׁחיתו והתעיבו עול אין עשׂה טוב׃2 (53:3) אלהים משׁמים השׁקיף על בני אדם לראות הישׁ משׂכיל דרשׁ את אלהים׃3 (53:4) כלו סג יחדו נאלחו אין עשׂה טוב אין גם אחד׃4 (53:5) הלא ידעו פעלי און אכלי עמי אכלו לחם אלהים לא קראו׃5 (53:6) שׁם פחדו פחד לא היה פחד כי אלהים פזר עצמות חנך הבשׁתה כי אלהים מאסם׃6 (53:7) מי יתן מציון ישׁעות ישׂראל בשׁוב אלהים שׁבות עמו יגל יעקב ישׂמח ישׂראל׃

Psalms 54:1-119:176

1 למנצח בנגינת משׂכיל לדוד׃ (54:2) בבוא הזיפים ויאמרו לשׁאול הלא דוד מסתתר עמנו׃ (54:3) אלהים בשׁמך הושׁיעני ובגבורתך תדינני׃2 (54:4) אלהים שׁמע תפלתי האזינה לאמרי פי׃3 (54:5) כי זרים קמו עלי ועריצים בקשׁו נפשׁי לא שׂמו אלהים לנגדם סלה׃4 (54:6) הנה אלהים עזר לי אדני בסמכי נפשׁי׃5 (54:7) ישׁוב הרע לשׁררי באמתך הצמיתם׃6 (54:8) בנדבה אזבחה לך אודה שׁמך יהוה כי טוב׃7 (54:9) כי מכל צרה הצילני ובאיבי ראתה עיני׃

Psalms 55:1-119:176

1 למנצח בנגינת משׂכיל לדוד׃ (55:2) האזינה אלהים תפלתי ואל תתעלם מתחנתי׃2 (55:3) הקשׁיבה לי וענני אריד בשׂיחי ואהימה׃3 (55:4) מקול אויב מפני עקת רשׁע כי ימיטו עלי און ובאף ישׂטמוני׃4 (55:5) לבי יחיל בקרבי ואימות מות נפלו עלי׃5 (55:6) יראה ורעד יבא בי ותכסני פלצות׃6 (55:7) ואמר מי יתן לי אבר כיונה אעופה ואשׁכנה׃7 (55:8) הנה ארחיק נדד אלין במדבר סלה׃8 (55:9) אחישׁה מפלט לי מרוח סעה מסער׃9 (55:10) בלע אדני פלג לשׁונם כי ראיתי חמס וריב בעיר׃10 (55:11) יומם ולילה יסובבה על חומתיה ואון ועמל בקרבה׃11 (55:12) הוות בקרבה ולא ימישׁ מרחבה תך ומרמה׃12 (55:13) כי לא אויב יחרפני ואשׂא לא משׂנאי עלי הגדיל ואסתר ממנו׃13 (55:14) ואתה אנושׁ כערכי אלופי ומידעי׃14 (55:15) אשׁר יחדו נמתיק סוד בבית אלהים נהלך ברגשׁ׃15 (55:16) ישׁימות עלימו ירדו שׁאול חיים כי רעות במגורם בקרבם׃16 (55:17) אני אל אלהים אקרא ויהוה יושׁיעני׃17 (55:18) ערב ובקר וצהרים אשׂיחה ואהמה וישׁמע קולי׃18 (55:19) פדה בשׁלום נפשׁי מקרב לי כי ברבים היו עמדי׃19 (55:20) ישׁמע אל ויענם וישׁב קדם סלה אשׁר אין חליפות למו ולא יראו אלהים׃20 (55:21) שׁלח ידיו בשׁלמיו חלל בריתו׃21 (55:22) חלקו מחמאת פיו וקרב לבו רכו דבריו משׁמן והמה פתחות׃22 (55:23) השׁלך על יהוה יהבך והוא יכלכלך לא יתן לעולם מוט לצדיק׃23 (55:24) ואתה אלהים תורדם לבאר שׁחת אנשׁי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח׃

Psalms 56:1-119:176

1 למנצח על יונת אלם רחקים לדוד מכתם באחז אתו פלשׁתים בגת׃ (56:2) חנני אלהים כי שׁאפני אנושׁ כל היום לחם ילחצני׃2 (56:3) שׁאפו שׁוררי כל היום כי רבים לחמים לי מרום׃3 (56:4) יום אירא אני אליך אבטח׃4 (56:5) באלהים אהלל דברו באלהים בטחתי לא אירא מה יעשׂה בשׂר׃5 (56:6) כל היום דברי יעצבו עלי כל מחשׁבתם לרע׃6 (56:7) יגורו יצפינו המה עקבי ישׁמרו כאשׁר קוו נפשׁי׃7 (56:8) על און פלט למו באף עמים הורד אלהים׃8 (56:9) נדי ספרתה אתה שׂימה דמעתי בנאדך הלא בספרתך׃9 (56:10) אז ישׁובו אויבי אחור ביום אקרא זה ידעתי כי אלהים׃10 (56:11) באלהים אהלל דבר ביהוה אהלל דבר׃11 (56:12) באלהים בטחתי לא אירא מה יעשׂה אדם׃12 (56:13) עלי אלהים נדריך אשׁלם תודת׃13 (56:14) כי הצלת נפשׁי ממות הלא רגלי מדחי להתהלך לפני אלהים באור החיים׃

Psalms 57:1-119:176

1 למנצח אל תשׁחת לדוד מכתם בברחו מפני שׁאול במערה׃ (57:2) חנני אלהים חנני כי בך חסיה נפשׁי ובצל כנפיך אחסה עד יעבר הוות׃2 (57:3) אקרא לאלהים עליון לאל גמר עלי׃3 (57:4) ישׁלח משׁמים ויושׁיעני חרף שׁאפי סלה ישׁלח אלהים חסדו ואמתו׃4 (57:5) נפשׁי בתוך לבאם אשׁכבה להטים בני אדם שׁניהם חנית וחצים ולשׁונם חרב חדה׃5 (57:6) רומה על השׁמים אלהים על כל הארץ כבודך׃6 (57:7) רשׁת הכינו לפעמי כפף נפשׁי כרו לפני שׁיחה נפלו בתוכה סלה׃7 (57:8) נכון לבי אלהים נכון לבי אשׁירה ואזמרה׃8 (57:9) עורה כבודי עורה הנבל וכנור אעירה שׁחר׃9 (57:10) אודך בעמים אדני אזמרך בל אמים׃10 (57:11) כי גדל עד שׁמים חסדך ועד שׁחקים אמתך׃11 (57:12) רומה על שׁמים אלהים על כל הארץ כבודך׃

Psalms 58:1-119:176

1 למנצח אל תשׁחת לדוד מכתם׃ (58:2) האמנם אלם צדק תדברון מישׁרים תשׁפטו בני אדם׃2 (58:3) אף בלב עולת תפעלון בארץ חמס ידיכם תפלסון׃3 (58:4) זרו רשׁעים מרחם תעו מבטן דברי כזב׃4 (58:5) חמת למו כדמות חמת נחשׁ כמו פתן חרשׁ יאטם אזנו׃5 (58:6) אשׁר לא ישׁמע לקול מלחשׁים חובר חברים מחכם׃6 (58:7) אלהים הרס שׁנימו בפימו מלתעות כפירים נתץ יהוה׃7 (58:8) ימאסו כמו מים יתהלכו למו ידרך חצו כמו יתמללו׃8 (58:9) כמו שׁבלול תמס יהלך נפל אשׁת בל חזו שׁמשׁ׃9 (58:10) בטרם יבינו סירתיכם אטד כמו חי כמו חרון ישׂערנו׃10 (58:11) ישׂמח צדיק כי חזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרשׁע׃11 (58:12) ויאמר אדם אך פרי לצדיק אך ישׁ אלהים שׁפטים בארץ׃

Psalms 59:1-119:176

1 למנצח אל תשׁחת לדוד מכתם בשׁלח שׁאול וישׁמרו את הבית להמיתו׃ (59:2) הצילני מאיבי אלהי ממתקוממי תשׂגבני׃2 (59:3) הצילני מפעלי און ומאנשׁי דמים הושׁיעני׃3 (59:4) כי הנה ארבו לנפשׁי יגורו עלי עזים לא פשׁעי ולא חטאתי יהוה׃4 (59:5) בלי עון ירוצון ויכוננו עורה לקראתי וראה׃5 (59:6) ואתה יהוה אלהים צבאות אלהי ישׂראל הקיצה לפקד כל הגוים אל תחן כל בגדי און סלה׃6 (59:7) ישׁובו לערב יהמו ככלב ויסובבו עיר׃7 (59:8) הנה יביעון בפיהם חרבות בשׂפתותיהם כי מי שׁמע׃8 (59:9) ואתה יהוה תשׂחק למו תלעג לכל גוים׃9 (59:10) עזו אליך אשׁמרה כי אלהים משׂגבי׃10 (59:11) אלהי חסדו יקדמני אלהים יראני בשׁררי׃11 (59:12) אל תהרגם פן ישׁכחו עמי הניעמו בחילך והורידמו מגננו אדני׃12 (59:13) חטאת פימו דבר שׂפתימו וילכדו בגאונם ומאלה ומכחשׁ יספרו׃13 (59:14) כלה בחמה כלה ואינמו וידעו כי אלהים משׁל ביעקב לאפסי הארץ סלה׃14 (59:15) וישׁובו לערב יהמו ככלב ויסובבו עיר׃15 (59:16) המה ינועון לאכל אם לא ישׂבעו וילינו׃16 (59:17) ואני אשׁיר עזך וארנן 2'ecבקר חסדך כי היית משׂגב לי ומנוס ביום צר׃17 (59:18) עזי אליך אזמרה כי אלהים משׂגבי אלהי חסדי׃

Psalms 60:1-119:176

1 למנצח על שׁושׁן עדות מכתם לדוד ללמד׃ (60:2) בהצותו את ארם נהרים ואת ארם צובה וישׁב יואב ויך את אדום בגיא מלח שׁנים עשׂר אלף׃ (60:3) אלהים זנחתנו פרצתנו אנפת תשׁובב2 (60:4) הרעשׁתה ארץ פצמתה רפה שׁבריה כי מטה׃3 (60:5) הראיתה עמך קשׁה השׁקיתנו יין תרעלה׃4 (60:6) נתתה ליראיך נס להתנוסס מפני קשׁט סלה׃5 (60:7) למען יחלצון ידידיך הושׁיעה ימינך ועננו׃6 (60:8) אלהים דבר בקדשׁו אעלזה אחלקה שׁכם ועמק סכות אמדד׃7 (60:9) לי גלעד ולי מנשׁה ואפרים מעוז ראשׁי יהודה מחקקי׃8 (60:10) מואב סיר רחצי על אדום אשׁליך נעלי עלי פלשׁת התרעעי׃9 (60:11) מי יבלני עיר מצור מי נחני עד אדום׃10 (60:12) הלא אתה אלהים זנחתנו ולא תצא אלהים בצבאותינו׃11 (60:13) הבה לנו עזרת מצר ושׁוא תשׁועת אדם׃12 (60:14) באלהים נעשׂה חיל והוא יבוס צרינו׃

Psalms 61:1-119:176

1 למנצח על נגינת לדוד׃ (61:2) שׁמעה אלהים רנתי הקשׁיבה תפלתי׃2 (61:3) מקצה הארץ אליך אקרא בעטף לבי בצור ירום ממני תנחני׃3 (61:4) כי היית מחסה לי מגדל עז מפני אויב׃4 (61:5) אגורה באהלך עולמים אחסה בסתר כנפיך סלה׃5 (61:6) כי אתה אלהים שׁמעת לנדרי נתת ירשׁת יראי שׁמך׃6 (61:7) ימים על ימי מלך תוסיף שׁנותיו כמו דר ודר׃7 (61:8) ישׁב עולם לפני אלהים חסד ואמת מן ינצרהו׃8 (61:9) כן אזמרה שׁמך לעד לשׁלמי נדרי יום יום׃

Psalms 62:1-119:176

1 למנצח על ידותון מזמור לדוד׃ (62:2) אך אל אלהים דומיה נפשׁי ממנו ישׁועתי׃2 (62:3) אך הוא צורי וישׁועתי משׂגבי לא אמוט רבה׃3 (62:4) עד אנה תהותתו על אישׁ תרצחו כלכם כקיר נטוי גדר הדחויה׃4 (62:5) אך משׂאתו יעצו להדיח ירצו כזב בפיו יברכו ובקרבם יקללו סלה׃5 (62:6) אך לאלהים דומי נפשׁי כי ממנו תקותי׃6 (62:7) אך הוא צורי וישׁועתי משׂגבי לא אמוט׃7 (62:8) על אלהים ישׁעי וכבודי צור עזי מחסי באלהים׃8 (62:9) בטחו בו בכל עת עם שׁפכו לפניו לבבכם אלהים מחסה לנו סלה׃9 (62:10) אך הבל בני אדם כזב בני אישׁ במאזנים לעלות המה מהבל יחד׃10 (62:11) אל תבטחו בעשׁק ובגזל אל תהבלו חיל כי ינוב אל תשׁיתו לב׃11 (62:12) אחת דבר אלהים שׁתים זו שׁמעתי כי עז לאלהים׃12 (62:13) ולך אדני חסד כי אתה תשׁלם לאישׁ כמעשׂהו׃

Psalms 63:1-119:176

1 מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה׃ (63:2) אלהים אלי אתה אשׁחרך צמאה לך נפשׁי כמה לך בשׂרי בארץ ציה ועיף בלי מים׃2 (63:3) כן בקדשׁ חזיתיך לראות עזך וכבודך׃3 (63:4) כי טוב חסדך מחיים שׂפתי ישׁבחונך׃4 (63:5) כן אברכך בחיי בשׁמך אשׂא כפי׃5 (63:6) כמו חלב ודשׁן תשׂבע נפשׁי ושׂפתי רננות יהלל פי׃6 (63:7) אם זכרתיך על יצועי באשׁמרות אהגה׃7 (63:8) כי היית עזרתה לי ובצל כנפיך ארנן׃8 (63:9) דבקה נפשׁי אחריך בי תמכה ימינך׃9 (63:10) והמה לשׁואה יבקשׁו נפשׁי יבאו בתחתיות הארץ׃10 (63:11) יגירהו על ידי חרב מנת שׁעלים יהיו׃11 (63:12) והמלך ישׂמח באלהים יתהלל כל הנשׁבע בו כי יסכר פי דוברי שׁקר׃

Psalms 64:1-119:176

1 למנצח מזמור לדוד׃ (64:2) שׁמע אלהים קולי בשׂיחי מפחד אויב תצר חיי׃2 (64:3) תסתירני מסוד מרעים מרגשׁת פעלי און׃3 (64:4) אשׁר שׁננו כחרב לשׁונם דרכו חצם דבר מר׃4 (64:5) לירות במסתרים תם פתאם ירהו ולא ייראו׃5 (64:6) יחזקו למו דבר רע יספרו לטמון מוקשׁים אמרו מי יראה׃6 (64:7) יחפשׂו עולת תמנו חפשׂ מחפשׂ וקרב אישׁ ולב עמק׃7 (64:8) וירם אלהים חץ פתאום היו מכותם׃8 (64:9) ויכשׁילוהו עלימו לשׁונם יתנדדו כל ראה׃9 (64:10) וייראו כל אדם ויגידו פעל אלהים ומעשׂהו השׂכילו׃10 (64:11) ישׂמח צדיק ביהוה וחסה בו ויתהללו כל ישׁרי לב׃

Psalms 65:1-119:176

1 למנצח מזמור לדוד שׁיר׃ (65:2) לך דמיה תהלה אלהים בציון ולך ישׁלם נדר׃2 (65:3) שׁמע תפלה עדיך כל בשׂר יבאו׃3 (65:4) דברי עונת גברו מני פשׁעינו אתה תכפרם׃4 (65:5) אשׁרי תבחר ותקרב ישׁכן חצריך נשׂבעה בטוב ביתך קדשׁ היכלך׃5 (65:6) נוראות בצדק תעננו אלהי ישׁענו מבטח כל קצוי ארץ וים רחקים׃6 (65:7) מכין הרים בכחו נאזר בגבורה׃7 (65:8) משׁביח שׁאון ימים שׁאון גליהם והמון לאמים׃8 (65:9) וייראו ישׁבי קצות מאותתיך מוצאי בקר וערב תרנין׃9 (65:10) פקדת הארץ ותשׁקקה רבת תעשׁרנה פלג אלהים מלא מים תכין דגנם כי כן תכינה׃10 (65:11) תלמיה רוה נחת גדודיה ברביבים תמגגנה צמחה תברך׃11 (65:12) עטרת שׁנת טובתך ומעגליך ירעפון דשׁן׃12 (65:13) ירעפו נאות מדבר וגיל גבעות תחגרנה׃13 (65:14) לבשׁו כרים הצאן ועמקים יעטפו בר יתרועעו אף ישׁירו׃

Psalms 66:1-119:176

1 למנצח שׁיר מזמור הריעו לאלהים כל הארץ׃2 זמרו כבוד שׁמו שׂימו כבוד תהלתו׃3 אמרו לאלהים מה נורא מעשׂיך ברב עזך יכחשׁו לך איביך׃4 כל הארץ ישׁתחוו לך ויזמרו לך יזמרו שׁמך סלה׃5 לכו וראו מפעלות אלהים נורא עלילה על בני אדם׃6 הפך ים ליבשׁה בנהר יעברו ברגל שׁם נשׂמחה׃7 משׁל בגבורתו עולם עיניו בגוים תצפינה הסוררים אל ירימו למו סלה׃8 ברכו עמים אלהינו והשׁמיעו קול תהלתו׃9 השׂם נפשׁנו בחיים ולא נתן למוט רגלנו׃10 כי בחנתנו אלהים צרפתנו כצרף כסף׃11 הבאתנו במצודה שׂמת מועקה במתנינו׃12 הרכבת אנושׁ לראשׁנו באנו באשׁ ובמים ותוציאנו לרויה׃13 אבוא ביתך בעולות אשׁלם לך נדרי׃14 אשׁר פצו שׂפתי ודבר פי בצר׃15 עלות מחים אעלה לך עם קטרת אילים אעשׂה בקר עם עתודים סלה׃16 לכו שׁמעו ואספרה כל יראי אלהים אשׁר עשׂה לנפשׁי׃17 אליו פי קראתי ורומם תחת לשׁוני׃18 און אם ראיתי בלבי לא ישׁמע אדני׃19 אכן שׁמע אלהים הקשׁיב בקול תפלתי׃20 ברוך אלהים אשׁר לא הסיר תפלתי וחסדו מאתי׃

Psalms 67:1-119:176

1 למנצח בנגינת מזמור שׁיר׃ (67:2) אלהים יחננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה׃2 (67:3) לדעת בארץ דרכך בכל גוים ישׁועתך׃3 (67:4) יודוך עמים אלהים יודוך עמים כלם׃4 (67:5) ישׂמחו וירננו לאמים כי תשׁפט עמים מישׁור ולאמים בארץ תנחם סלה׃5 (67:6) יודוך עמים אלהים יודוך עמים כלם׃6 (67:7) ארץ נתנה יבולה יברכנו אלהים אלהינו׃7 (67:8) יברכנו אלהים וייראו אתו כל אפסי ארץ׃

Psalms 68:1-119:176

1 למנצח לדוד מזמור שׁיר׃ (68:2) יקום אלהים יפוצו אויביו וינוסו משׂנאיו מפניו׃2 (68:3) כהנדף עשׁן תנדף כהמס דונג מפני אשׁ יאבדו רשׁעים מפני אלהים׃3 (68:4) וצדיקים ישׂמחו יעלצו לפני אלהים וישׂישׂו בשׂמחה׃4 (68:5) שׁירו לאלהים זמרו שׁמו סלו לרכב בערבות ביה שׁמו ועלזו לפניו׃5 (68:6) אבי יתומים ודין אלמנות אלהים במעון קדשׁו׃6 (68:7) אלהים מושׁיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושׁרות אך סוררים שׁכנו צחיחה׃7 (68:8) אלהים בצאתך לפני עמך בצעדך בישׁימון סלה׃8 (68:9) ארץ רעשׁה אף שׁמים נטפו מפני אלהים זה סיני מפני אלהים אלהי ישׂראל׃9 (68:10) גשׁם נדבות תניף אלהים נחלתך ונלאה אתה כוננתה׃10 (68:11) חיתך ישׁבו בה תכין בטובתך לעני אלהים׃11 (68:12) אדני יתן אמר המבשׂרות צבא רב׃12 (68:13) מלכי צבאות ידדון ידדון ונות בית תחלק שׁלל׃13 (68:14) אם תשׁכבון בין שׁפתים כנפי יונה נחפה בכסף ואברותיה בירקרק חרוץ׃14 (68:15) בפרשׂ שׁדי מלכים בה תשׁלג בצלמון׃15 (68:16) הר אלהים הר בשׁן הר גבננים הר בשׁן׃16 (68:17) למה תרצדון הרים גבננים ההר חמד אלהים לשׁבתו אף יהוה ישׁכן לנצח׃17 (68:18) רכב אלהים רבתים אלפי שׁנאן אדני בם סיני בקדשׁ׃18 (68:19) עלית למרום שׁבית שׁבי לקחת מתנות באדם ואף סוררים לשׁכן יה אלהים׃19 (68:20) ברוך אדני יום יום יעמס לנו האל ישׁועתנו סלה׃20 (68:21) האל לנו אל למושׁעות וליהוה אדני למות תוצאות׃21 (68:22) אך אלהים ימחץ ראשׁ איביו קדקד שׂער מתהלך באשׁמיו׃22 (68:23) אמר אדני מבשׁן אשׁיב אשׁיב ממצלות ים׃23 (68:24) למען תמחץ רגלך בדם לשׁון כלביך מאיבים מנהו׃24 (68:25) ראו הליכותיך אלהים הליכות אלי מלכי בקדשׁ׃25 (68:26) קדמו שׁרים אחר נגנים בתוך עלמות תופפות׃26 (68:27) במקהלות ברכו אלהים יהוה ממקור ישׂראל׃27 (68:28) שׁם בנימן צעיר רדם שׂרי יהודה רגמתם שׂרי זבלון שׂרי נפתלי׃28 (68:29) צוה אלהיך עזך עוזה אלהים זו פעלת׃29 (68:30) מהיכלך על ירושׁלם לך יובילו מלכים שׁי׃30 (68:31) גער חית קנה עדת אבירים בעגלי עמים מתרפס ברצי כסף בזר עמים קרבות יחפצו׃31 (68:32) יאתיו חשׁמנים מני מצרים כושׁ תריץ ידיו לאלהים׃32 (68:33) ממלכות הארץ שׁירו לאלהים זמרו אדני סלה׃33 (68:34) לרכב בשׁמי שׁמי קדם הן יתן בקולו קול עז׃34 (68:35) תנו עז לאלהים על ישׂראל גאותו ועזו בשׁחקים׃35 (68:36) נורא אלהים ממקדשׁיך אל ישׂראל הוא נתן עז ותעצמות לעם ברוך אלהים׃

Psalms 69:1-119:176

1 למנצח על שׁושׁנים לדוד׃ (69:2) הושׁיעני אלהים כי באו מים עד נפשׁ׃2 (69:3) טבעתי ביון מצולה ואין מעמד באתי במעמקי מים ושׁבלת שׁטפתני׃3 (69:4) יגעתי בקראי נחר גרוני כלו עיני מיחל לאלהי׃4 (69:5) רבו משׂערות ראשׁי שׂנאי חנם עצמו מצמיתי איבי שׁקר אשׁר לא גזלתי אז אשׁיב׃5 (69:6) אלהים אתה ידעת לאולתי ואשׁמותי ממך לא נכחדו׃6 (69:7) אל יבשׁו בי קויך אדני יהוה צבאות אל יכלמו בי מבקשׁיך אלהי ישׂראל׃7 (69:8) כי עליך נשׂאתי חרפה כסתה כלמה פני׃8 (69:9) מוזר הייתי לאחי ונכרי לבני אמי׃9 (69:10) כי קנאת ביתך אכלתני וחרפות חורפיך נפלו עלי׃10 (69:11) ואבכה בצום נפשׁי ותהי לחרפות׃11 (69:12) ואתנה לבושׁי שׂק ואהי להם למשׁל׃12 (69:13) ישׂיחו בי ישׁבי שׁער ונגינות שׁותי שׁכר׃13 (69:14) ואני תפלתי לך יהוה עת רצון אלהים ברב חסדך ענני באמת ישׁעך׃14 (69:15) הצילני מטיט ואל אטבעה אנצלה משׂנאי וממעמקי מים׃15 (69:16) אל תשׁטפני שׁבלת מים ואל תבלעני מצולה ואל תאטר עלי באר פיה׃16 (69:17) ענני יהוה כי טוב חסדך כרב רחמיך פנה אלי׃17 (69:18) ואל תסתר פניך מעבדך כי צר לי מהר ענני׃18 (69:19) קרבה אל נפשׁי גאלה למען איבי פדני׃19 (69:20) אתה ידעת חרפתי ובשׁתי וכלמתי נגדך כל צוררי׃20 (69:21) חרפה שׁברה לבי ואנושׁה ואקוה לנוד ואין ולמנחמים ולא מצאתי׃21 (69:22) ויתנו בברותי ראשׁ ולצמאי ישׁקוני חמץ׃22 (69:23) יהי שׁלחנם לפניהם לפח ולשׁלומים למוקשׁ׃23 (69:24) תחשׁכנה עיניהם מראות ומתניהם תמיד המעד׃24 (69:25) שׁפך עליהם זעמך וחרון אפך ישׂיגם׃25 (69:26) תהי טירתם נשׁמה באהליהם אל יהי ישׁב׃26 (69:27) כי אתה אשׁר הכית רדפו ואל מכאוב חלליך יספרו׃27 (69:28) תנה עון על עונם ואל יבאו בצדקתך׃28 (69:29) ימחו מספר חיים ועם צדיקים אל יכתבו׃29 (69:30) ואני עני וכואב ישׁועתך אלהים תשׂגבני׃30 (69:31) אהללה שׁם אלהים בשׁיר ואגדלנו בתודה׃31 (69:32) ותיטב ליהוה משׁור פר מקרן מפריס׃32 (69:33) ראו ענוים ישׂמחו דרשׁי אלהים ויחי לבבכם׃33 (69:34) כי שׁמע אל אביונים יהוה ואת אסיריו לא בזה׃34 (69:35) יהללוהו שׁמים וארץ ימים וכל רמשׂ׃35 (69:36) כי אלהים יושׁיע ציון ויבנה ערי יהודה וישׁבו שׁם וירשׁוה׃36 (69:37) וזרע עבדיו ינחלוה ואהבי שׁמו ישׁכנו׃

Psalms 70:1-119:176

1 למנצח לדוד להזכיר׃ (70:2) אלהים להצילני יהוה לעזרתי חושׁה׃2 (70:3) יבשׁו ויחפרו מבקשׁי נפשׁי יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי׃3 (70:4) ישׁובו על עקב בשׁתם האמרים האח האח׃4 (70:5) ישׂישׂו וישׂמחו בך כל מבקשׁיך ויאמרו תמיד יגדל אלהים אהבי ישׁועתך׃5 (70:6) ואני עני ואביון אלהים חושׁה לי עזרי ומפלטי אתה יהוה אל תאחר׃

Psalms 71:1-119:176

1 בך יהוה חסיתי אל אבושׁה לעולם׃2 בצדקתך תצילני ותפלטני הטה אלי אזנך והושׁיעני׃3 היה לי לצור מעון לבוא תמיד צוית להושׁיעני כי סלעי ומצודתי אתה׃4 אלהי פלטני מיד רשׁע מכף מעול וחומץ׃5 כי אתה תקותי אדני יהוה מבטחי מנעורי׃6 עליך נסמכתי מבטן ממעי אמי אתה גוזי בך תהלתי תמיד׃7 כמופת הייתי לרבים ואתה מחסי עז׃8 ימלא פי תהלתך כל היום תפארתך׃9 אל תשׁליכני לעת זקנה ככלות כחי אל תעזבני׃10 כי אמרו אויבי לי ושׁמרי נפשׁי נועצו יחדו׃11 לאמר אלהים עזבו רדפו ותפשׂוהו כי אין מציל׃12 אלהים אל תרחק ממני אלהי לעזרתי חישׁה׃13 יבשׁו יכלו שׂטני נפשׁי יעטו חרפה וכלמה מבקשׁי רעתי׃14 ואני תמיד איחל והוספתי על כל תהלתך׃15 פי יספר צדקתך כל היום תשׁועתך כי לא ידעתי ספרות׃16 אבוא בגברות אדני יהוה אזכיר צדקתך לבדך׃17 אלהים למדתני מנעורי ועד הנה אגיד נפלאותיך׃18 וגם עד זקנה ושׂיבה אלהים אל תעזבני עד אגיד זרועך לדור לכל יבוא גבורתך׃19 וצדקתך אלהים עד מרום אשׁר עשׂית גדלות אלהים מי כמוך׃20 אשׁר הראיתנו צרות רבות ורעות תשׁוב תחיינו ומתהמות הארץ תשׁוב תעלני׃21 תרב גדלתי ותסב תנחמני׃22 גם אני אודך בכלי נבל אמתך אלהי אזמרה לך בכנור קדושׁ ישׂראל׃23 תרננה שׂפתי כי אזמרה לך ונפשׁי אשׁר פדית׃24 גם לשׁוני כל היום תהגה צדקתך כי בשׁו כי חפרו מבקשׁי רעתי׃

Psalms 72:1-119:176

1 לשׁלמה אלהים משׁפטיך למלך תן וצדקתך לבן מלך׃2 ידין עמך בצדק וענייך במשׁפט׃3 ישׂאו הרים שׁלום לעם וגבעות בצדקה׃4 ישׁפט עניי עם יושׁיע לבני אביון וידכא עושׁק׃5 ייראוך עם שׁמשׁ ולפני ירח דור דורים׃6 ירד כמטר על גז כרביבים זרזיף ארץ׃7 יפרח בימיו צדיק ורב שׁלום עד בלי ירח׃8 וירד מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ׃9 לפניו יכרעו ציים ואיביו עפר ילחכו׃10 מלכי תרשׁישׁ ואיים מנחה ישׁיבו מלכי שׁבא וסבא אשׁכר יקריבו׃11 וישׁתחוו לו כל מלכים כל גוים יעבדוהו׃12 כי יציל אביון משׁוע ועני ואין עזר׃13 יחס על דל ואביון ונפשׁות אביונים יושׁיע׃14 מתוך ומחמס יגאל נפשׁם וייקר דמם בעיניו׃15 ויחי ויתן לו מזהב שׁבא ויתפלל בעדו תמיד כל היום יברכנהו׃16 יהי פסת בר בארץ בראשׁ הרים ירעשׁ כלבנון פריו ויציצו מעיר כעשׂב הארץ׃17 יהי שׁמו לעולם לפני שׁמשׁ ינין שׁמו ויתברכו בו כל גוים יאשׁרוהו׃18 ברוך יהוה אלהים אלהי ישׂראל עשׂה נפלאות לבדו׃19 וברוך שׁם כבודו לעולם וימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן׃20 כלו תפלות דוד בן ישׁי׃

Psalms 73:1-119:176

1 מזמור לאסף אך טוב לישׂראל אלהים לברי לבב׃2 ואני כמעט נטוי רגלי כאין שׁפכה אשׁרי׃3 כי קנאתי בהוללים שׁלום רשׁעים אראה׃4 כי אין חרצבות למותם ובריא אולם׃5 בעמל אנושׁ אינמו ועם אדם לא ינגעו׃6 לכן ענקתמו גאוה יעטף שׁית חמס׃7 יצא מחלב עינמו עברו משׂכיות לבב׃8 ימיקו וידברו ברע עשׁק ממרום ידברו׃9 שׁתו בשׁמים פיהם ולשׁונם תהלך בארץ׃10 לכן ישׁיב עמו הלם ומי מלא ימצו׃11 ואמרו איכה ידע אל וישׁ דעה בעליון׃12 הנה אלה רשׁעים ושׁלוי עולם השׂגו חיל׃13 אך ריק זכיתי לבבי וארחץ בנקיון כפי׃14 ואהי נגוע כל היום ותוכחתי לבקרים׃15 אם אמרתי אספרה כמו הנה דור בניך בגדתי׃16 ואחשׁבה לדעת זאת עמל היא בעיני׃17 עד אבוא אל מקדשׁי אל אבינה לאחריתם׃18 אך בחלקות תשׁית למו הפלתם למשׁואות׃19 איך היו לשׁמה כרגע ספו תמו מן בלהות׃20 כחלום מהקיץ אדני בעיר צלמם תבזה׃21 כי יתחמץ לבבי וכליותי אשׁתונן׃22 ואני בער ולא אדע בהמות הייתי עמך׃23 ואני תמיד עמך אחזת ביד ימיני׃24 בעצתך תנחני ואחר כבוד תקחני׃25 מי לי בשׁמים ועמך לא חפצתי בארץ׃26 כלה שׁארי ולבבי צור לבבי וחלקי אלהים לעולם׃27 כי הנה רחקיך יאבדו הצמתה כל זונה ממך׃28 ואני קרבת אלהים לי טוב שׁתי באדני יהוה מחסי לספר כל מלאכותיך׃

Psalms 74:1-119:176

1 משׂכיל לאסף למה אלהים זנחת לנצח יעשׁן אפך בצאן מרעיתך׃2 זכר עדתך קנית קדם גאלת שׁבט נחלתך הר ציון זה שׁכנת׃3 הרימה פעמיך למשׁאות נצח כל הרע אויב בקדשׁ׃4 שׁאגו צרריך בקרב מועדך שׂמו אותתם אתות׃5 יודע כמביא למעלה בסבך עץ קרדמות׃6 ועת פתוחיה יחד בכשׁיל וכילפת יהלמון׃7 שׁלחו באשׁ מקדשׁך לארץ חללו משׁכן שׁמך׃8 אמרו בלבם נינם יחד שׂרפו כל מועדי אל בארץ׃9 אותתינו לא ראינו אין עוד נביא ולא אתנו ידע עד מה׃10 עד מתי אלהים יחרף צר ינאץ אויב שׁמך לנצח׃11 למה תשׁיב ידך וימינך מקרב חוקך כלה׃12 ואלהים מלכי מקדם פעל ישׁועות בקרב הארץ׃13 אתה פוררת בעזך ים שׁברת ראשׁי תנינים על המים׃14 אתה רצצת ראשׁי לויתן תתננו מאכל לעם לציים׃15 אתה בקעת מעין ונחל אתה הובשׁת נהרות איתן׃16 לך יום אף לך לילה אתה הכינות מאור ושׁמשׁ׃17 אתה הצבת כל גבולות ארץ קיץ וחרף אתה יצרתם׃18 זכר זאת אויב חרף יהוה ועם נבל נאצו שׁמך׃19 אל תתן לחית נפשׁ תורך חית ענייך אל תשׁכח לנצח׃20 הבט לברית כי מלאו מחשׁכי ארץ נאות חמס׃21 אל ישׁב דך נכלם עני ואביון יהללו שׁמך׃22 קומה אלהים ריבה ריבך זכר חרפתך מני נבל כל היום׃23 אל תשׁכח קול צרריך שׁאון קמיך עלה תמיד׃

Psalms 75:1-119:176

1 למנצח אל תשׁחת מזמור לאסף שׁיר׃ (75:2) הודינו לך אלהים הודינו וקרוב שׁמך ספרו נפלאותיך׃2 (75:3) כי אקח מועד אני מישׁרים אשׁפט׃3 (75:4) נמגים ארץ וכל ישׁביה אנכי תכנתי עמודיה סלה׃4 (75:5) אמרתי להוללים אל תהלו ולרשׁעים אל תרימו קרן׃5 (75:6) אל תרימו למרום קרנכם תדברו בצואר עתק׃6 (75:7) כי לא ממוצא וממערב ולא ממדבר הרים׃7 (75:8) כי אלהים שׁפט זה ישׁפיל וזה ירים׃8 (75:9) כי כוס ביד יהוה ויין חמר מלא מסך ויגר מזה אך שׁמריה ימצו ישׁתו כל רשׁעי ארץ׃9 (75:10) ואני אגיד לעלם אזמרה לאלהי יעקב׃10 (75:11) וכל קרני רשׁעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק׃

Psalms 76:1-119:176

1 למנצח בנגינת מזמור לאסף שׁיר׃ (76:2) נודע ביהודה אלהים בישׂראל גדול שׁמו׃2 (76:3) ויהי בשׁלם סכו ומעונתו בציון׃3 (76:4) שׁמה שׁבר רשׁפי קשׁת מגן וחרב ומלחמה סלה׃4 (76:5) נאור אתה אדיר מהררי טרף׃5 (76:6) אשׁתוללו אבירי לב נמו שׁנתם ולא מצאו כל אנשׁי חיל ידיהם׃6 (76:7) מגערתך אלהי יעקב נרדם ורכב וסוס׃7 (76:8) אתה נורא אתה ומי יעמד לפניך מאז אפך׃8 (76:9) משׁמים השׁמעת דין ארץ יראה ושׁקטה׃9 (76:10) בקום למשׁפט אלהים להושׁיע כל ענוי ארץ סלה׃10 (76:11) כי חמת אדם תודך שׁארית חמת תחגר׃11 (76:12) נדרו ושׁלמו ליהוה אלהיכם כל סביביו יובילו שׁי למורא׃12 (76:13) יבצר רוח נגידים נורא למלכי ארץ׃

Psalms 77:1-119:176

1 למנצח על ידיתון לאסף מזמור׃ (77:2) קולי אל אלהים ואצעקה קולי אל אלהים והאזין אלי׃2 (77:3) ביום צרתי אדני דרשׁתי ידי לילה נגרה ולא תפוג מאנה הנחם נפשׁי׃3 (77:4) אזכרה אלהים ואהמיה אשׂיחה ותתעטף רוחי סלה׃4 (77:5) אחזת שׁמרות עיני נפעמתי ולא אדבר׃5 (77:6) חשׁבתי ימים מקדם שׁנות עולמים׃6 (77:7) אזכרה נגינתי בלילה עם לבבי אשׂיחה ויחפשׂ רוחי׃7 (77:8) הלעולמים יזנח אדני ולא יסיף לרצות עוד׃8 (77:9) האפס לנצח חסדו גמר אמר לדר ודר׃9 (77:10) השׁכח חנות אל אם קפץ באף רחמיו סלה׃10 (77:11) ואמר חלותי היא שׁנות ימין עליון׃11 (77:12) אזכיר מעללי יה כי אזכרה מקדם פלאך׃12 (77:13) והגיתי בכל פעלך ובעלילותיך אשׂיחה׃13 (77:14) אלהים בקדשׁ דרכך מי אל גדול כאלהים׃14 (77:15) אתה האל עשׂה פלא הודעת בעמים עזך׃15 (77:16) גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף סלה׃16 (77:17) ראוך מים אלהים ראוך מים יחילו אף ירגזו תהמות׃17 (77:18) זרמו מים עבות קול נתנו שׁחקים אף חצציך יתהלכו׃18 (77:19) קול רעמך בגלגל האירו ברקים תבל רגזה ותרעשׁ הארץ׃19 (77:20) בים דרכך ושׁביליך במים רבים ועקבותיך לא נדעו׃20 (77:21) נחית כצאן עמך ביד משׁה ואהרן׃

Psalms 78:1-119:176

1 משׂכיל לאסף האזינה עמי תורתי הטו אזנכם לאמרי פי׃2 אפתחה במשׁל פי אביעה חידות מני קדם׃3 אשׁר שׁמענו ונדעם ואבותינו ספרו׃4 לא נכחד מבניהם לדור אחרון מספרים תהלות יהוה ועזוזו ונפלאותיו אשׁר עשׂה׃5 ויקם עדות ביעקב ותורה שׂם בישׂראל אשׁר צוה את אבותינו להודיעם לבניהם׃6 למען ידעו דור אחרון בנים יולדו יקמו ויספרו לבניהם׃7 וישׂימו באלהים כסלם ולא ישׁכחו מעללי אל ומצותיו ינצרו׃8 ולא יהיו כאבותם דור סורר ומרה דור לא הכין לבו ולא נאמנה את אל רוחו׃9 בני אפרים נושׁקי רומי קשׁת הפכו ביום קרב׃10 לא שׁמרו ברית אלהים ובתורתו מאנו ללכת׃11 וישׁכחו עלילותיו ונפלאותיו אשׁר הראם׃12 נגד אבותם עשׂה פלא בארץ מצרים שׂדה צען׃13 בקע ים ויעבירם ויצב מים כמו נד׃14 וינחם בענן יומם וכל הלילה באור אשׁ׃15 יבקע צרים במדבר וישׁק כתהמות רבה׃16 ויוצא נוזלים מסלע ויורד כנהרות מים׃17 ויוסיפו עוד לחטא לו למרות עליון בציה׃18 וינסו אל בלבבם לשׁאל אכל לנפשׁם׃19 וידברו באלהים אמרו היוכל אל לערך שׁלחן במדבר׃20 הן הכה צור ויזובו מים ונחלים ישׁטפו הגם לחם יוכל תת אם יכין שׁאר לעמו׃21 לכן שׁמע יהוה ויתעבר ואשׁ נשׂקה ביעקב וגם אף עלה בישׂראל׃22 כי לא האמינו באלהים ולא בטחו בישׁועתו׃23 ויצו שׁחקים ממעל ודלתי שׁמים פתח׃24 וימטר עליהם מן לאכל ודגן שׁמים נתן׃25 לחם אבירים אכל אישׁ צידה שׁלח להם לשׂבע׃26 יסע קדים בשׁמים וינהג בעזו תימן׃27 וימטר עליהם כעפר שׁאר וכחול ימים עוף כנף׃28 ויפל בקרב מחנהו סביב למשׁכנתיו׃29 ויאכלו וישׂבעו מאד ותאותם יבא להם׃30 לא זרו מתאותם עוד אכלם בפיהם׃31 ואף אלהים עלה בהם ויהרג במשׁמניהם ובחורי ישׂראל הכריע׃32 בכל זאת חטאו עוד ולא האמינו בנפלאותיו׃33 ויכל בהבל ימיהם ושׁנותם בבהלה׃34 אם הרגם ודרשׁוהו ושׁבו ושׁחרו אל׃35 ויזכרו כי אלהים צורם ואל עליון גאלם׃36 ויפתוהו בפיהם ובלשׁונם יכזבו׃37 ולבם לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו׃38 והוא רחום יכפר עון ולא ישׁחית והרבה להשׁיב אפו ולא יעיר כל חמתו׃39 ויזכר כי בשׂר המה רוח הולך ולא ישׁוב׃40 כמה ימרוהו במדבר יעציבוהו בישׁימון׃41 וישׁובו וינסו אל וקדושׁ ישׂראל התוו׃42 לא זכרו את ידו יום אשׁר פדם מני צר׃43 אשׁר שׂם במצרים אתותיו ומופתיו בשׂדה צען׃44 ויהפך לדם יאריהם ונזליהם בל ישׁתיון׃45 ישׁלח בהם ערב ויאכלם וצפרדע ותשׁחיתם׃46 ויתן לחסיל יבולם ויגיעם לארבה׃47 יהרג בברד גפנם ושׁקמותם בחנמל׃48 ויסגר לברד בעירם ומקניהם לרשׁפים׃49 ישׁלח בם חרון אפו עברה וזעם וצרה משׁלחת מלאכי רעים׃50 יפלס נתיב לאפו לא חשׂך ממות נפשׁם וחיתם לדבר הסגיר׃51 ויך כל בכור במצרים ראשׁית אונים באהלי חם׃52 ויסע כצאן עמו וינהגם כעדר במדבר׃53 וינחם לבטח ולא פחדו ואת אויביהם כסה הים׃54 ויביאם אל גבול קדשׁו הר זה קנתה ימינו׃55 ויגרשׁ מפניהם גוים ויפילם בחבל נחלה וישׁכן באהליהם שׁבטי ישׂראל׃56 וינסו וימרו את אלהים עליון ועדותיו לא שׁמרו׃57 ויסגו ויבגדו כאבותם נהפכו כקשׁת רמיה׃58 ויכעיסוהו בבמותם ובפסיליהם יקניאוהו׃59 שׁמע אלהים ויתעבר וימאס מאד בישׂראל׃60 ויטשׁ משׁכן שׁלו אהל שׁכן באדם׃61 ויתן לשׁבי עזו ותפארתו ביד צר׃62 ויסגר לחרב עמו ובנחלתו התעבר׃63 בחוריו אכלה אשׁ ובתולתיו לא הוללו׃64 כהניו בחרב נפלו ואלמנתיו לא תבכינה׃65 ויקץ כישׁן אדני כגבור מתרונן מיין׃66 ויך צריו אחור חרפת עולם נתן׃67 וימאס באהל יוסף ובשׁבט אפרים לא בחר׃68 ויבחר את שׁבט יהודה את הר ציון אשׁר אהב׃69 ויבן כמו רמים מקדשׁו כארץ יסדה לעולם׃70 ויבחר בדוד עבדו ויקחהו ממכלאת צאן׃71 מאחר עלות הביאו לרעות ביעקב עמו ובישׂראל נחלתו׃72 וירעם כתם לבבו ובתבונות כפיו ינחם׃

Psalms 79:1-119:176

1 מזמור לאסף אלהים באו גוים בנחלתך טמאו את היכל קדשׁך שׂמו את ירושׁלם לעיים׃2 נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השׁמים בשׂר חסידיך לחיתו ארץ׃3 שׁפכו דמם כמים סביבות ירושׁלם ואין קובר׃4 היינו חרפה לשׁכנינו לעג וקלס לסביבותינו׃5 עד מה יהוה תאנף לנצח תבער כמו אשׁ קנאתך׃6 שׁפך חמתך אל הגוים אשׁר לא ידעוך ועל ממלכות אשׁר בשׁמך לא קראו׃7 כי אכל את יעקב ואת נוהו השׁמו׃8 אל תזכר לנו עונת ראשׁנים מהר יקדמונו רחמיך כי דלונו מאד׃9 עזרנו אלהי ישׁענו על דבר כבוד שׁמך והצילנו וכפר על חטאתינו למען שׁמך׃10 למה יאמרו הגוים איה אלהיהם יודע בגיים לעינינו נקמת דם עבדיך השׁפוך׃11 תבוא לפניך אנקת אסיר כגדל זרועך הותר בני תמותה׃12 והשׁב לשׁכנינו שׁבעתים אל חיקם חרפתם אשׁר חרפוך אדני׃13 ואנחנו עמך וצאן מרעיתך נודה לך לעולם לדר ודר נספר תהלתך׃

Psalms 80:1-119:176

1 למנצח אל שׁשׁנים עדות לאסף מזמור׃ (80:2) רעה ישׂראל האזינה נהג כצאן יוסף ישׁב הכרובים הופיעה׃2 (80:3) לפני אפרים ובנימן ומנשׁה עוררה את גבורתך ולכה לישׁעתה׃3 (80:4) אלהים השׁיבנו והאר פניך ונושׁעה׃4 (80:5) יהוה אלהים צבאות עד מתי עשׁנת בתפלת עמך׃5 (80:6) האכלתם לחם דמעה ותשׁקמו בדמעות שׁלישׁ׃6 (80:7) תשׂימנו מדון לשׁכנינו ואיבינו ילעגו׃7 (80:8) אלהים צבאות השׁיבנו והאר פניך ונושׁעה׃8 (80:9) גפן ממצרים תסיע תגרשׁ גוים ותטעה׃9 (80:10) פנית לפניה ותשׁרשׁ שׁרשׁיה ותמלא ארץ׃10 (80:11) כסו הרים צלה וענפיה ארזי אל׃11 (80:12) תשׁלח קצירה עד ים ואל נהר יונקותיה׃12 (80:13) למה פרצת גדריה וארוה כל עברי דרך׃13 (80:14) יכרסמנה חזיר מיער וזיז שׂדי ירענה׃14 (80:15) אלהים צבאות שׁוב נא הבט משׁמים וראה ופקד גפן זאת׃15 (80:16) וכנה אשׁר נטעה ימינך ועל בן אמצתה׃16 (80:17) שׂרפה באשׁ כסוחה מגערת פניך יאבדו׃17 (80:18) תהי ידך על אישׁ ימינך על בן אדם אמצת׃18 (80:19) ולא נסוג ממך תחינו ובשׁמך נקרא׃19 (80:20) יהוה אלהים צבאות השׁיבנו האר פניך ונושׁעה׃

Psalms 81:1-119:176

1 למנצח על הגתית לאסף׃ (81:2) הרנינו לאלהים עוזנו הריעו לאלהי יעקב׃2 (81:3) שׂאו זמרה ותנו תף כנור נעים עם נבל׃3 (81:4) תקעו בחדשׁ שׁופר בכסה ליום חגנו׃4 (81:5) כי חק לישׂראל הוא משׁפט לאלהי יעקב׃5 (81:6) עדות ביהוסף שׂמו בצאתו על ארץ מצרים שׂפת לא ידעתי אשׁמע׃6 (81:7) הסירותי מסבל שׁכמו כפיו מדוד תעברנה׃7 (81:8) בצרה קראת ואחלצך אענך בסתר רעם אבחנך על מי מריבה סלה׃8 (81:9) שׁמע עמי ואעידה בך ישׂראל אם תשׁמע׃9 (81:10) לא יהיה בך אל זר ולא תשׁתחוה לאל נכר׃10 (81:11) אנכי יהוה אלהיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך ואמלאהו׃11 (81:12) ולא שׁמע עמי לקולי וישׂראל לא אבה׃12 (81:13) ואשׁלחהו בשׁרירות לבם ילכו במועצותיהם׃13 (81:14) לו עמי שׁמע לי ישׂראל בדרכי יהלכו׃14 (81:15) כמעט אויביהם אכניע ועל צריהם אשׁיב ידי׃15 (81:16) משׂנאי יהוה יכחשׁו לו ויהי עתם לעולם׃16 (81:17) ויאכילהו מחלב חטה ומצור דבשׁ אשׂביעך׃

Psalms 82:1-119:176

1 מזמור לאסף אלהים נצב בעדת אל בקרב אלהים ישׁפט׃2 עד מתי תשׁפטו עול ופני רשׁעים תשׂאו סלה׃3 שׁפטו דל ויתום עני ורשׁ הצדיקו׃4 פלטו דל ואביון מיד רשׁעים הצילו׃5 לא ידעו ולא יבינו בחשׁכה יתהלכו ימוטו כל מוסדי ארץ׃6 אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כלכם׃7 אכן כאדם תמותון וכאחד השׂרים תפלו׃8 קומה אלהים שׁפטה הארץ כי אתה תנחל בכל הגוים׃

Psalms 83:1-119:176

1 שׁיר מזמור לאסף׃ (83:2) אלהים אל דמי לך אל תחרשׁ ואל תשׁקט אל׃2 (83:3) כי הנה אויביך יהמיון ומשׂנאיך נשׂאו ראשׁ׃3 (83:4) על עמך יערימו סוד ויתיעצו על צפוניך׃4 (83:5) אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שׁם ישׂראל עוד׃5 (83:6) כי נועצו לב יחדו עליך ברית יכרתו׃6 (83:7) אהלי אדום וישׁמעאלים מואב והגרים׃7 (83:8) גבל ועמון ועמלק פלשׁת עם ישׁבי צור׃8 (83:9) גם אשׁור נלוה עמם היו זרוע לבני לוט סלה׃9 (83:10) עשׂה להם כמדין כסיסרא כיבין בנחל קישׁון׃10 (83:11) נשׁמדו בעין דאר היו דמן לאדמה׃11 (83:12) שׁיתמו נדיבמו כערב וכזאב וכזבח וכצלמנע כל נסיכמו׃12 (83:13) אשׁר אמרו נירשׁה לנו את נאות אלהים׃13 (83:14) אלהי שׁיתמו כגלגל כקשׁ לפני רוח׃14 (83:15) כאשׁ תבער יער וכלהבה תלהט הרים׃15 (83:16) כן תרדפם בסערך ובסופתך תבהלם׃16 (83:17) מלא פניהם קלון ויבקשׁו שׁמך יהוה׃17 (83:18) יבשׁו ויבהלו עדי עד ויחפרו ויאבדו׃18 (83:19) וידעו כי אתה שׁמך יהוה לבדך עליון על כל הארץ׃

Psalms 84:1-119:176

1 למנצח על הגתית לבני קרח מזמור׃ (84:2) מה ידידות משׁכנותיך יהוה צבאות׃2 (84:3) נכספה וגם כלתה נפשׁי לחצרות יהוה לבי ובשׂרי ירננו אל אל חי׃3 (84:4) גם צפור מצאה בית ודרור קן לה אשׁר שׁתה אפרחיה את מזבחותיך יהוה צבאות מלכי ואלהי׃4 (84:5) אשׁרי יושׁבי ביתך עוד יהללוך סלה׃5 (84:6) אשׁרי אדם עוז לו בך מסלות בלבבם׃6 (84:7) עברי בעמק הבכא מעין ישׁיתוהו גם ברכות יעטה מורה׃7 (84:8) ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלהים בציון׃8 (84:9) יהוה אלהים צבאות שׁמעה תפלתי האזינה אלהי יעקב סלה׃9 (84:10) מגננו ראה אלהים והבט פני משׁיחך׃10 (84:11) כי טוב יום בחצריך מאלף בחרתי הסתופף בבית אלהי מדור באהלי רשׁע׃11 (84:12) כי שׁמשׁ ומגן יהוה אלהים חן וכבוד יתן יהוה לא ימנע טוב להלכים בתמים׃12 (84:13) יהוה צבאות אשׁרי אדם בטח׃

Psalms 85:1-119:176

1 למנצח לבני קרח מזמור׃ (85:2) רצית יהוה ארצך שׁבת שׁבות יעקב׃2 (85:3) נשׂאת עון עמך כסית כל חטאתם סלה׃3 (85:4) אספת כל עברתך השׁיבות מחרון אפך׃4 (85:5) שׁובנו אלהי ישׁענו והפר כעסך עמנו׃5 (85:6) הלעולם תאנף בנו תמשׁך אפך לדר ודר׃6 (85:7) הלא אתה תשׁוב תחינו ועמך ישׂמחו׃7 (85:8) הראנו יהוה חסדך וישׁעך תתן׃8 (85:9) אשׁמעה מה ידבר האל יהוה כי ידבר שׁלום אל עמו ואל חסידיו ואל ישׁובו לכסלה׃9 (85:10) אך קרוב ליראיו ישׁעו לשׁכן כבוד בארצנו׃10 (85:11) חסד ואמת נפגשׁו צדק ושׁלום נשׁקו׃11 (85:12) אמת מארץ תצמח וצדק משׁמים נשׁקף׃12 (85:13) גם יהוה יתן הטוב וארצנו תתן יבולה׃13 (85:14) צדק לפניו יהלך וישׂם לדרך פעמיו׃

Psalms 86:1-119:176

1 תפלה לדוד הטה יהוה אזנך ענני כי עני ואביון אני׃2 שׁמרה נפשׁי כי חסיד אני הושׁע עבדך אתה אלהי הבוטח אליך׃3 חנני אדני כי אליך אקרא כל היום׃4 שׂמח נפשׁ עבדך כי אליך אדני נפשׁי אשׂא׃5 כי אתה אדני טוב וסלח ורב חסד לכל קראיך׃6 האזינה יהוה תפלתי והקשׁיבה בקול תחנונותי׃7 ביום צרתי אקראך כי תענני׃8 אין כמוך באלהים אדני ואין כמעשׂיך׃9 כל גוים אשׁר עשׂית יבואו וישׁתחוו לפניך אדני ויכבדו לשׁמך׃10 כי גדול אתה ועשׂה נפלאות אתה אלהים לבדך׃11 הורני יהוה דרכך אהלך באמתך יחד לבבי ליראה שׁמך׃12 אודך אדני אלהי בכל לבבי ואכבדה שׁמך לעולם׃13 כי חסדך גדול עלי והצלת נפשׁי משׁאול תחתיה׃14 אלהים זדים קמו עלי ועדת עריצים בקשׁו נפשׁי ולא שׂמוך לנגדם׃15 ואתה אדני אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת׃16 פנה אלי וחנני תנה עזך לעבדך והושׁיעה לבן אמתך׃17 עשׂה עמי אות לטובה ויראו שׂנאי ויבשׁו כי אתה יהוה עזרתני ונחמתני׃

Psalms 87:1-119:176

1 לבני קרח מזמור שׁיר יסודתו בהררי קדשׁ׃2 אהב יהוה שׁערי ציון מכל משׁכנות יעקב׃3 נכבדות מדבר בך עיר האלהים סלה׃4 אזכיר רהב ובבל לידעי הנה פלשׁת וצור עם כושׁ זה ילד שׁם׃5 ולציון יאמר אישׁ ואישׁ ילד בה והוא יכוננה עליון׃6 יהוה יספר בכתוב עמים זה ילד שׁם סלה׃7 ושׁרים כחללים כל מעיני׃

Psalms 88:1-119:176

1 שׁיר מזמור לבני קרח למנצח על מחלת לענות משׂכיל להימן האזרחי׃ (88:2) יהוה אלהי ישׁועתי יום צעקתי בלילה נגדך׃2 (88:3) תבוא לפניך תפלתי הטה אזנך לרנתי׃3 (88:4) כי שׂבעה ברעות נפשׁי וחיי לשׁאול הגיעו׃4 (88:5) נחשׁבתי עם יורדי בור הייתי כגבר אין איל׃5 (88:6) במתים חפשׁי כמו חללים שׁכבי קבר אשׁר לא זכרתם עוד והמה מידך נגזרו׃6 (88:7) שׁתני בבור תחתיות במחשׁכים במצלות׃7 (88:8) עלי סמכה חמתך וכל משׁבריך ענית סלה׃8 (88:9) הרחקת מידעי ממני שׁתני תועבות למו כלא ולא אצא׃9 (88:10) עיני דאבה מני עני קראתיך יהוה בכל יום שׁטחתי אליך כפי׃10 (88:11) הלמתים תעשׂה פלא אם רפאים יקומו יודוך סלה׃11 (88:12) היספר בקבר חסדך אמונתך באבדון׃12 (88:13) היודע בחשׁך פלאך וצדקתך בארץ נשׁיה׃13 (88:14) ואני אליך יהוה שׁועתי ובבקר תפלתי תקדמך׃14 (88:15) למה יהוה תזנח נפשׁי תסתיר פניך ממני׃15 (88:16) עני אני וגוע מנער נשׂאתי אמיך אפונה׃16 (88:17) עלי עברו חרוניך בעותיך צמתותני׃17 (88:18) סבוני כמים כל היום הקיפו עלי יחד׃18 (88:19) הרחקת ממני אהב ורע מידעי מחשׁך׃

Psalms 89:1-119:176

1 משׂכיל לאיתן האזרחי׃ (89:2) חסדי יהוה עולם אשׁירה לדר ודר אודיע אמונתך בפי׃2 (89:3) כי אמרתי עולם חסד יבנה שׁמים תכן אמונתך׃3 (89:4) כרתי ברית לבחירי נשׁבעתי לדוד עבדי׃4 (89:5) עד עולם אכין זרעך ובניתי לדר ודור כסאך סלה׃5 (89:6) ויודו שׁמים פלאך יהוה אף אמונתך בקהל קדשׁים׃6 (89:7) כי מי בשׁחק יערך ליהוה ידמה ליהוה בבני אלים׃7 (89:8) אל נערץ בסוד קדשׁים רבה ונורא על כל סביביו׃8 (89:9) יהוה אלהי צבאות מי כמוך חסין יה ואמונתך סביבותיך׃9 (89:10) אתה מושׁל בגאות הים בשׂוא גליו אתה תשׁבחם׃10 (89:11) אתה דכאת כחלל רהב בזרוע עזך פזרת אויביך׃11 (89:12) לך שׁמים אף לך ארץ תבל ומלאה אתה יסדתם׃12 (89:13) צפון וימין אתה בראתם תבור וחרמון בשׁמך ירננו׃13 (89:14) לך זרוע עם גבורה תעז ידך תרום ימינך׃14 (89:15) צדק ומשׁפט מכון כסאך חסד ואמת יקדמו פניך׃15 (89:16) אשׁרי העם יודעי תרועה יהוה באור פניך יהלכון׃16 (89:17) בשׁמך יגילון כל היום ובצדקתך ירומו׃17 (89:18) כי תפארת עזמו אתה וברצנך תרים קרננו׃18 (89:19) כי ליהוה מגננו ולקדושׁ ישׂראל מלכנו׃19 (89:20) אז דברת בחזון לחסידיך ותאמר שׁויתי עזר על גבור הרימותי בחור מעם׃20 (89:21) מצאתי דוד עבדי בשׁמן קדשׁי משׁחתיו׃21 (89:22) אשׁר ידי תכון עמו אף זרועי תאמצנו׃22 (89:23) לא ישׁא אויב בו ובן עולה לא יעננו׃23 (89:24) וכתותי מפניו צריו ומשׂנאיו אגוף׃24 (89:25) ואמונתי וחסדי עמו ובשׁמי תרום קרנו׃25 (89:26) ושׂמתי בים ידו ובנהרות ימינו׃26 (89:27) הוא יקראני אבי אתה אלי וצור ישׁועתי׃27 (89:28) אף אני בכור אתנהו עליון למלכי ארץ׃28 (89:29) לעולם אשׁמור לו חסדי ובריתי נאמנת׃29 (89:30) ושׂמתי לעד זרעו וכסאו כימי שׁמים׃30 (89:31) אם יעזבו בניו תורתי ובמשׁפטי לא ילכון׃31 (89:32) אם חקתי יחללו ומצותי לא ישׁמרו׃32 (89:33) ופקדתי בשׁבט פשׁעם ובנגעים עונם׃33 (89:34) וחסדי לא אפיר מעמו ולא אשׁקר באמונתי׃34 (89:35) לא אחלל בריתי ומוצא שׂפתי לא אשׁנה׃35 (89:36) אחת נשׁבעתי בקדשׁי אם לדוד אכזב׃36 (89:37) זרעו לעולם יהיה וכסאו כשׁמשׁ נגדי׃37 (89:38) כירח יכון עולם ועד בשׁחק נאמן סלה׃38 (89:39) ואתה זנחת ותמאס התעברת עם משׁיחך׃39 (89:40) נארתה ברית עבדך חללת לארץ נזרו׃40 (89:41) פרצת כל גדרתיו שׂמת מבצריו מחתה׃41 (89:42) שׁסהו כל עברי דרך היה חרפה לשׁכניו׃42 (89:43) הרימות ימין צריו השׂמחת כל אויביו׃43 (89:44) אף תשׁיב צור חרבו ולא הקימתו במלחמה׃44 (89:45) השׁבת מטהרו וכסאו לארץ מגרתה׃45 (89:46) הקצרת ימי עלומיו העטית עליו בושׁה סלה׃46 (89:47) עד מה יהוה תסתר לנצח תבער כמו אשׁ חמתך׃47 (89:48) זכר אני מה חלד על מה שׁוא בראת כל בני אדם׃48 (89:49) מי גבר יחיה ולא יראה מות ימלט נפשׁו מיד שׁאול סלה׃49 (89:50) איה חסדיך הראשׁנים אדני נשׁבעת לדוד באמונתך׃50 (89:51) זכר אדני חרפת עבדיך שׂאתי בחיקי כל רבים עמים׃51 (89:52) אשׁר חרפו אויביך יהוה אשׁר חרפו עקבות משׁיחך׃52 (89:53) ברוך יהוה לעולם אמן ואמן׃

Psalms 90:1-119:176

1 תפלה למשׁה אישׁ האלהים אדני מעון אתה היית לנו בדר ודר׃2 בטרם הרים ילדו ותחולל ארץ ותבל ומעולם עד עולם אתה אל׃3 תשׁב אנושׁ עד דכא ותאמר שׁובו בני אדם׃4 כי אלף שׁנים בעיניך כיום אתמול כי יעבר ואשׁמורה בלילה׃5 זרמתם שׁנה יהיו בבקר כחציר יחלף׃6 בבקר יציץ וחלף לערב ימולל ויבשׁ׃7 כי כלינו באפך ובחמתך נבהלנו׃8 שׁת עונתינו לנגדך עלמנו למאור פניך׃9 כי כל ימינו פנו בעברתך כלינו שׁנינו כמו הגה׃10 ימי שׁנותינו בהם שׁבעים שׁנה ואם בגבורת שׁמונים שׁנה ורהבם עמל ואון כי גז חישׁ ונעפה׃11 מי יודע עז אפך וכיראתך עברתך׃12 למנות ימינו כן הודע ונבא לבב חכמה׃13 שׁובה יהוה עד מתי והנחם על עבדיך׃14 שׂבענו בבקר חסדך ונרננה ונשׂמחה בכל ימינו׃15 שׂמחנו כימות עניתנו שׁנות ראינו רעה׃16 יראה אל עבדיך פעלך והדרך על בניהם׃17 ויהי נעם אדני אלהינו עלינו ומעשׂה ידינו כוננה עלינו ומעשׂה ידינו כוננהו׃

Psalms 91:1-119:176

1 ישׁב בסתר עליון בצל שׁדי יתלונן׃2 אמר ליהוה מחסי ומצודתי אלהי אבטח׃3 כי הוא יצילך מפח יקושׁ מדבר הוות׃4 באברתו יסך לך ותחת כנפיו תחסה צנה וסחרה אמתו׃5 לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם׃6 מדבר באפל יהלך מקטב ישׁוד צהרים׃7 יפל מצדך אלף ורבבה מימינך אליך לא יגשׁ׃8 רק בעיניך תביט ושׁלמת רשׁעים תראה׃9 כי אתה יהוה מחסי עליון שׂמת מעונך׃10 לא תאנה אליך רעה ונגע לא יקרב באהלך׃11 כי מלאכיו יצוה לך לשׁמרך בכל דרכיך׃12 על כפים ישׂאונך פן תגף באבן רגלך׃13 על שׁחל ופתן תדרך תרמס כפיר ותנין׃14 כי בי חשׁק ואפלטהו אשׂגבהו כי ידע שׁמי׃15 יקראני ואענהו עמו אנכי בצרה אחלצהו ואכבדהו׃16 ארך ימים אשׂביעהו ואראהו בישׁועתי׃

Psalms 92:1-119:176

1 מזמור שׁיר ליום השׁבת׃ (92:2) טוב להדות ליהוה ולזמר לשׁמך עליון׃2 (92:3) להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות׃3 (92:4) עלי עשׂור ועלי נבל עלי הגיון בכנור׃4 (92:5) כי שׂמחתני יהוה בפעלך במעשׂי ידיך ארנן׃5 (92:6) מה גדלו מעשׂיך יהוה מאד עמקו מחשׁבתיך׃6 (92:7) אישׁ בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת׃7 (92:8) בפרח רשׁעים כמו עשׂב ויציצו כל פעלי און להשׁמדם עדי עד׃8 (92:9) ואתה מרום לעלם יהוה׃9 (92:10) כי הנה איביך יהוה כי הנה איביך יאבדו יתפרדו כל פעלי און׃10 (92:11) ותרם כראים קרני בלתי בשׁמן רענן׃11 (92:12) ותבט עיני בשׁורי בקמים עלי מרעים תשׁמענה אזני׃12 (92:13) צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישׂגה׃13 (92:14) שׁתולים בבית יהוה בחצרות אלהינו יפריחו׃14 (92:15) עוד ינובון בשׂיבה דשׁנים ורעננים יהיו׃15 (92:16) להגיד כי ישׁר יהוה צורי ולא עלתה׃

Psalms 93:1-119:176

1 יהוה מלך גאות לבשׁ לבשׁ יהוה עז התאזר אף תכון תבל בל תמוט׃2 נכון כסאך מאז מעולם אתה׃3 נשׂאו נהרות יהוה נשׂאו נהרות קולם ישׂאו נהרות דכים׃4 מקלות מים רבים אדירים משׁברי ים אדיר במרום יהוה׃5 עדתיך נאמנו מאד לביתך נאוה קדשׁ יהוה לארך ימים׃

Psalms 94:1-119:176

1 אל נקמות יהוה אל נקמות הופיע׃2 הנשׂא שׁפט הארץ השׁב גמול על גאים׃3 עד מתי רשׁעים יהוה עד מתי רשׁעים יעלזו׃4 יביעו ידברו עתק יתאמרו כל פעלי און׃5 עמך יהוה ידכאו ונחלתך יענו׃6 אלמנה וגר יהרגו ויתומים ירצחו׃7 ויאמרו לא יראה יה ולא יבין אלהי יעקב׃8 בינו בערים בעם וכסילים מתי תשׂכילו׃9 הנטע אזן הלא ישׁמע אם יצר עין הלא יביט׃10 היסר גוים הלא יוכיח המלמד אדם דעת׃11 יהוה ידע מחשׁבות אדם כי המה הבל׃12 אשׁרי הגבר אשׁר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו׃13 להשׁקיט לו מימי רע עד יכרה לרשׁע שׁחת׃14 כי לא יטשׁ יהוה עמו ונחלתו לא יעזב׃15 כי עד צדק ישׁוב משׁפט ואחריו כל ישׁרי לב׃16 מי יקום לי עם מרעים מי יתיצב לי עם פעלי און׃17 לולי יהוה עזרתה לי כמעט שׁכנה דומה נפשׁי׃18 אם אמרתי מטה רגלי חסדך יהוה יסעדני׃19 ברב שׂרעפי בקרבי תנחומיך ישׁעשׁעו נפשׁי׃20 היחברך כסא הוות יצר עמל עלי חק׃21 יגודו על נפשׁ צדיק ודם נקי ירשׁיעו׃22 ויהי יהוה לי למשׂגב ואלהי לצור מחסי׃23 וישׁב עליהם את אונם וברעתם יצמיתם יצמיתם יהוה אלהינו׃

Psalms 95:1-119:176

1 לכו נרננה ליהוה נריעה לצור ישׁענו׃2 נקדמה פניו בתודה בזמרות נריע׃3 כי אל גדול יהוה ומלך גדול על כל אלהים׃4 אשׁר בידו מחקרי ארץ ותועפות הרים׃5 אשׁר לו הים והוא עשׂהו ויבשׁת ידיו יצרו׃6 באו נשׁתחוה ונכרעה נברכה לפני יהוה עשׂנו׃7 כי הוא אלהינו ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו היום אם בקלו תשׁמעו׃8 אל תקשׁו לבבכם כמריבה כיום מסה במדבר׃9 אשׁר נסוני אבותיכם בחנוני גם ראו פעלי׃10 ארבעים שׁנה אקוט בדור ואמר עם תעי לבב הם והם לא ידעו דרכי׃11 אשׁר נשׁבעתי באפי אם יבאון אל מנוחתי׃

Psalms 96:1-119:176

1 שׁירו ליהוה שׁיר חדשׁ שׁירו ליהוה כל הארץ׃2 שׁירו ליהוה ברכו שׁמו בשׂרו מיום ליום ישׁועתו׃3 ספרו בגוים כבודו בכל העמים נפלאותיו׃4 כי גדול יהוה ומהלל מאד נורא הוא על כל אלהים׃5 כי כל אלהי העמים אלילים ויהוה שׁמים עשׂה׃6 הוד והדר לפניו עז ותפארת במקדשׁו׃7 הבו ליהוה משׁפחות עמים הבו ליהוה כבוד ועז׃8 הבו ליהוה כבוד שׁמו שׂאו מנחה ובאו לחצרותיו׃9 השׁתחוו ליהוה בהדרת קדשׁ חילו מפניו כל הארץ׃10 אמרו בגוים יהוה מלך אף תכון תבל בל תמוט ידין עמים במישׁרים׃11 ישׂמחו השׁמים ותגל הארץ ירעם הים ומלאו׃12 יעלז שׂדי וכל אשׁר בו אז ירננו כל עצי יער׃13 לפני יהוה כי בא כי בא לשׁפט הארץ ישׁפט תבל בצדק ועמים באמונתו׃

Psalms 97:1-119:176

1 יהוה מלך תגל הארץ ישׂמחו איים רבים׃2 ענן וערפל סביביו צדק ומשׁפט מכון כסאו׃3 אשׁ לפניו תלך ותלהט סביב צריו׃4 האירו ברקיו תבל ראתה ותחל הארץ׃5 הרים כדונג נמסו מלפני יהוה מלפני אדון כל הארץ׃6 הגידו השׁמים צדקו וראו כל העמים כבודו׃7 יבשׁו כל עבדי פסל המתהללים באלילים השׁתחוו לו כל אלהים׃8 שׁמעה ותשׂמח ציון ותגלנה בנות יהודה למען משׁפטיך יהוה׃9 כי אתה יהוה עליון על כל הארץ מאד נעלית על כל אלהים׃10 אהבי יהוה שׂנאו רע שׁמר נפשׁות חסידיו מיד רשׁעים יצילם׃11 אור זרע לצדיק ולישׁרי לב שׂמחה׃12 שׂמחו צדיקים ביהוה והודו לזכר קדשׁו׃

Psalms 98:1-119:176

1 מזמור שׁירו ליהוה שׁיר חדשׁ כי נפלאות עשׂה הושׁיעה לו ימינו וזרוע קדשׁו׃2 הודיע יהוה ישׁועתו לעיני הגוים גלה צדקתו׃3 זכר חסדו ואמונתו לבית ישׂראל ראו כל אפסי ארץ את ישׁועת אלהינו׃4 הריעו ליהוה כל הארץ פצחו ורננו וזמרו׃5 זמרו ליהוה בכנור בכנור וקול זמרה׃6 בחצצרות וקול שׁופר הריעו לפני המלך יהוה׃7 ירעם הים ומלאו תבל וישׁבי׃8 נהרות ימחאו כף יחד הרים ירננו׃9 לפני יהוה כי בא לשׁפט הארץ ישׁפט תבל בצדק ועמים במישׁרים׃

Psalms 99:1-119:176

1 יהוה מלך ירגזו עמים ישׁב כרובים תנוט הארץ׃2 יהוה בציון גדול ורם הוא על כל העמים׃3 יודו שׁמך גדול ונורא קדושׁ הוא׃4 ועז מלך משׁפט אהב אתה כוננת מישׁרים משׁפט וצדקה ביעקב אתה עשׂית׃5 רוממו יהוה אלהינו והשׁתחוו להדם רגליו קדושׁ הוא׃6 משׁה ואהרן בכהניו ושׁמואל בקראי שׁמו קראים אל יהוה והוא יענם׃7 בעמוד ענן ידבר אליהם שׁמרו עדתיו וחק נתן׃8 יהוה אלהינו אתה עניתם אל נשׂא היית להם ונקם על עלילותם׃9 רוממו יהוה אלהינו והשׁתחוו להר קדשׁו כי קדושׁ יהוה אלהינו׃

Psalms 100:1-119:176

1 מזמור לתודה הריעו ליהוה כל הארץ׃2 עבדו את יהוה בשׂמחה באו לפניו ברננה׃3 דעו כי יהוה הוא אלהים הוא עשׂנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו׃4 באו שׁעריו בתודה חצרתיו בתהלה הודו לו ברכו שׁמו׃5 כי טוב יהוה לעולם חסדו ועד דר ודר אמונתו׃

Psalms 101:1-119:176

1 לדוד מזמור חסד ומשׁפט אשׁירה לך יהוה אזמרה׃2 אשׂכילה בדרך תמים מתי תבוא אלי אתהלך בתם לבבי בקרב ביתי׃3 לא אשׁית לנגד עיני דבר בליעל עשׂה סטים שׂנאתי לא ידבק׃4 לבב עקשׁ יסור ממני רע לא אדע׃5 מלושׁני בסתר רעהו אותו אצמית גבה עינים ורחב לבב אתו לא אוכל׃6 עיני בנאמני ארץ לשׁבת עמדי הלך בדרך תמים הוא ישׁרתני׃7 לא ישׁב בקרב ביתי עשׂה רמיה דבר שׁקרים לא יכון לנגד עיני׃8 לבקרים אצמית כל רשׁעי ארץ להכרית מעיר יהוה כל פעלי און׃

Psalms 102:1-119:176

1 תפלה לעני כי יעטף ולפני יהוה ישׁפך שׂיחו׃ (102:2) יהוה שׁמעה תפלתי ושׁועתי אליך תבוא׃2 (102:3) אל תסתר פניך ממני ביום צר לי הטה אלי אזנך ביום אקרא מהר ענני׃3 (102:4) כי כלו בעשׁן ימי ועצמותי כמו קד נחרו׃4 (102:5) הוכה כעשׂב ויבשׁ לבי כי שׁכחתי מאכל לחמי׃5 (102:6) מקול אנחתי דבקה עצמי לבשׂרי׃6 (102:7) דמיתי לקאת מדבר הייתי ככוס חרבות׃7 (102:8) שׁקדתי ואהיה כצפור בודד על גג׃8 (102:9) כל היום חרפוני אויבי מהוללי בי נשׁבעו׃9 (102:10) כי אפר כלחם אכלתי ושׁקוי בבכי מסכתי׃10 (102:11) מפני זעמך וקצפך כי נשׂאתני ותשׁליכני׃11 (102:12) ימי כצל נטוי ואני כעשׂב איבשׁ׃12 (102:13) ואתה יהוה לעולם תשׁב וזכרך לדר ודר׃13 (102:14) אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד׃14 (102:15) כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחננו׃15 (102:16) וייראו גוים את שׁם יהוה וכל מלכי הארץ את כבודך׃16 (102:17) כי בנה יהוה ציון נראה בכבודו׃17 (102:18) פנה אל תפלת הערער ולא בזה את תפלתם׃18 (102:19) תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יהלל יה׃19 (102:20) כי השׁקיף ממרום קדשׁו יהוה משׁמים אל ארץ הביט׃20 (102:21) לשׁמע אנקת אסיר לפתח בני תמותה׃21 (102:22) לספר בציון שׁם יהוה ותהלתו בירושׁלם׃22 (102:23) בהקבץ עמים יחדו וממלכות לעבד את יהוה׃23 (102:24) ענה בדרך כחו קצר ימי׃24 (102:25) אמר אלי אל תעלני בחצי ימי בדור דורים שׁנותיך׃25 (102:26) לפנים הארץ יסדת ומעשׂה ידיך שׁמים׃26 (102:27) המה יאבדו ואתה תעמד וכלם כבגד יבלו כלבושׁ תחליפם ויחלפו׃27 (102:28) ואתה הוא ושׁנותיך לא יתמו׃28 (102:29) בני עבדיך ישׁכונו וזרעם לפניך יכון׃

Psalms 103:1-119:176

1 לדוד ברכי נפשׁי את יהוה וכל קרבי את שׁם קדשׁו׃2 ברכי נפשׁי את יהוה ואל תשׁכחי כל גמוליו׃3 הסלח לכל עונכי הרפא לכל תחלאיכי׃4 הגואל משׁחת חייכי המעטרכי חסד ורחמים׃5 המשׂביע בטוב עדיך תתחדשׁ כנשׁר נעוריכי׃6 עשׂה צדקות יהוה ומשׁפטים לכל עשׁוקים׃7 יודיע דרכיו למשׁה לבני ישׂראל עלילותיו׃8 רחום וחנון יהוה ארך אפים ורב חסד׃9 לא לנצח יריב ולא לעולם יטור׃10 לא כחטאינו עשׂה לנו ולא כעונתינו גמל עלינו׃11 כי כגבה שׁמים על הארץ גבר חסדו על יראיו׃12 כרחק מזרח ממערב הרחיק ממנו את פשׁעינו׃13 כרחם אב על בנים רחם יהוה על יראיו׃14 כי הוא ידע יצרנו זכור כי עפר אנחנו׃15 אנושׁ כחציר ימיו כציץ השׂדה כן יציץ׃16 כי רוח עברה בו ואיננו ולא יכירנו עוד מקומו׃17 וחסד יהוה מעולם ועד עולם על יראיו וצדקתו לבני בנים׃18 לשׁמרי בריתו ולזכרי פקדיו לעשׂותם׃19 יהוה בשׁמים הכין כסאו ומלכותו בכל משׁלה׃20 ברכו יהוה מלאכיו גברי כח עשׂי דברו לשׁמע בקול דברו׃21 ברכו יהוה כל צבאיו משׁרתיו עשׂי רצונו׃22 ברכו יהוה כל מעשׂיו בכל מקמות ממשׁלתו ברכי נפשׁי את יהוה׃

Psalms 104:1-119:176

1 ברכי נפשׁי את יהוה יהוה אלהי גדלת מאד הוד והדר לבשׁת׃2 עטה אור כשׂלמה נוטה שׁמים כיריעה׃3 המקרה במים עליותיו השׂם עבים רכובו המהלך על כנפי רוח׃4 עשׂה מלאכיו רוחות משׁרתיו אשׁ להט׃5 יסד ארץ על מכוניה בל תמוט עולם ועד׃6 תהום כלבושׁ כסיתו על הרים יעמדו מים׃7 מן גערתך ינוסון מן קול רעמך יחפזון׃8 יעלו הרים ירדו בקעות אל מקום זה יסדת להם׃9 גבול שׂמת בל יעברון בל ישׁובון לכסות הארץ׃10 המשׁלח מעינים בנחלים בין הרים יהלכון׃11 ישׁקו כל חיתו שׂדי ישׁברו פראים צמאם׃12 עליהם עוף השׁמים ישׁכון מבין עפאים יתנו קול׃13 משׁקה הרים מעליותיו מפרי מעשׂיך תשׂבע הארץ׃14 מצמיח חציר לבהמה ועשׂב לעבדת האדם להוציא לחם מן הארץ׃15 ויין ישׂמח לבב אנושׁ להצהיל פנים משׁמן ולחם לבב אנושׁ יסעד׃16 ישׂבעו עצי יהוה ארזי לבנון אשׁר נטע׃17 אשׁר שׁם צפרים יקננו חסידה ברושׁים ביתה׃18 הרים הגבהים ליעלים סלעים מחסה לשׁפנים׃19 עשׂה ירח למועדים שׁמשׁ ידע מבואו׃20 תשׁת חשׁך ויהי לילה בו תרמשׂ כל חיתו יער׃21 הכפירים שׁאגים לטרף ולבקשׁ מאל אכלם׃22 תזרח השׁמשׁ יאספון ואל מעונתם ירבצון׃23 יצא אדם לפעלו ולעבדתו עדי ערב׃24 מה רבו מעשׂיך יהוה כלם בחכמה עשׂית מלאה הארץ קנינך׃25 זה הים גדול ורחב ידים שׁם רמשׂ ואין מספר חיות קטנות עם גדלות׃26 שׁם אניות יהלכון לויתן זה יצרת לשׂחק׃27 כלם אליך ישׂברון לתת אכלם בעתו׃28 תתן להם ילקטון תפתח ידך ישׂבעון טוב׃29 תסתיר פניך יבהלון תסף רוחם יגועון ואל עפרם ישׁובון׃30 תשׁלח רוחך יבראון ותחדשׁ פני אדמה׃31 יהי כבוד יהוה לעולם ישׂמח יהוה במעשׂיו׃32 המביט לארץ ותרעד יגע בהרים ויעשׁנו׃33 אשׁירה ליהוה בחיי אזמרה לאלהי בעודי׃34 יערב עליו שׂיחי אנכי אשׂמח ביהוה׃35 יתמו חטאים מן הארץ ורשׁעים עוד אינם ברכי נפשׁי את יהוה הללו יה׃

Psalms 105:1-119:176

1 הודו ליהוה קראו בשׁמו הודיעו בעמים עלילותיו׃2 שׁירו לו זמרו לו שׂיחו בכל נפלאותיו׃3 התהללו בשׁם קדשׁו ישׂמח לב מבקשׁי יהוה׃4 דרשׁו יהוה ועזו בקשׁו פניו תמיד׃5 זכרו נפלאותיו אשׁר עשׂה מפתיו ומשׁפטי פיו׃6 זרע אברהם עבדו בני יעקב בחיריו׃7 הוא יהוה אלהינו בכל הארץ משׁפטיו׃8 זכר לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור׃9 אשׁר כרת את אברהם ושׁבועתו לישׂחק׃10 ויעמידה ליעקב לחק לישׂראל ברית עולם׃11 לאמר לך אתן את ארץ כנען חבל נחלתכם׃12 בהיותם מתי מספר כמעט וגרים׃13 ויתהלכו מגוי אל גוי מממלכה אל עם אחר׃14 לא הניח אדם לעשׁקם ויוכח עליהם מלכים׃15 אל תגעו במשׁיחי ולנביאי אל תרעו׃16 ויקרא רעב על הארץ כל מטה לחם שׁבר׃17 שׁלח לפניהם אישׁ לעבד נמכר יוסף׃18 ענו בכבל רגליו ברזל באה נפשׁו׃19 עד עת בא דברו אמרת יהוה צרפתהו׃20 שׁלח מלך ויתירהו משׁל עמים ויפתחהו׃21 שׂמו אדון לביתו ומשׁל בכל קנינו׃22 לאסר שׂריו בנפשׁו וזקניו יחכם׃23 ויבא ישׂראל מצרים ויעקב גר בארץ חם׃24 ויפר את עמו מאד ויעצמהו מצריו׃25 הפך לבם לשׂנא עמו להתנכל בעבדיו׃26 שׁלח משׁה עבדו אהרן אשׁר בחר׃27 שׂמו בם דברי אתותיו ומפתים בארץ חם׃28 שׁלח חשׁך ויחשׁך ולא מרו את דברוו׃29 הפך את מימיהם לדם וימת את דגתם׃30 שׁרץ ארצם צפרדעים בחדרי מלכיהם׃31 אמר ויבא ערב כנים בכל גבולם׃32 נתן גשׁמיהם ברד אשׁ להבות בארצם׃33 ויך גפנם ותאנתם וישׁבר עץ גבולם׃34 אמר ויבא ארבה וילק ואין מספר׃35 ויאכל כל עשׂב בארצם ויאכל פרי אדמתם׃36 ויך כל בכור בארצם ראשׁית לכל אונם׃37 ויוציאם בכסף וזהב ואין בשׁבטיו כושׁל׃38 שׂמח מצרים בצאתם כי נפל פחדם עליהם׃39 פרשׂ ענן למסך ואשׁ להאיר לילה׃40 שׁאל ויבא שׂלו ולחם שׁמים ישׂביעם׃41 פתח צור ויזובו מים הלכו בציות נהר׃42 כי זכר את דבר קדשׁו את אברהם עבדו׃43 ויוצא עמו בשׂשׂון ברנה את בחיריו׃44 ויתן להם ארצות גוים ועמל לאמים יירשׁו׃45 בעבור ישׁמרו חקיו ותורתיו ינצרו הללו יה׃

Psalms 106:1-119:176

1 הללויה הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃2 מי ימלל גבורות יהוה ישׁמיע כל תהלתו׃3 אשׁרי שׁמרי משׁפט עשׂה צדקה בכל עת׃4 זכרני יהוה ברצון עמך פקדני בישׁועתך׃5 לראות בטובת בחיריך לשׂמח בשׂמחת גויך להתהלל עם נחלתך׃6 חטאנו עם אבותינו העוינו הרשׁענו׃7 אבותינו במצרים לא השׂכילו נפלאותיך לא זכרו את רב חסדיך וימרו על ים בים סוף׃8 ויושׁיעם למען שׁמו להודיע את גבורתו׃9 ויגער בים סוף ויחרב ויוליכם בתהמות כמדבר׃10 ויושׁיעם מיד שׂונא ויגאלם מיד אויב׃11 ויכסו מים צריהם אחד מהם לא נותר׃12 ויאמינו בדבריו ישׁירו תהלתו׃13 מהרו שׁכחו מעשׂיו לא חכו לעצתו׃14 ויתאוו תאוה במדבר וינסו אל בישׁימון׃15 ויתן להם שׁאלתם וישׁלח רזון בנפשׁם׃16 ויקנאו למשׁה במחנה לאהרן קדושׁ יהוה׃17 תפתח ארץ ותבלע דתן ותכס על עדת אבירם׃18 ותבער אשׁ בעדתם להבה תלהט רשׁעים׃19 יעשׂו עגל בחרב וישׁתחוו למסכה׃20 וימירו את כבודם בתבנית שׁור אכל עשׂב׃21 שׁכחו אל מושׁיעם עשׂה גדלות במצרים׃22 נפלאות בארץ חם נוראות על ים סוף׃23 ויאמר להשׁמידם לולי משׁה בחירו עמד בפרץ לפניו להשׁיב חמתו מהשׁחית׃24 וימאסו בארץ חמדה לא האמינו לדברו׃25 וירגנו באהליהם לא שׁמעו בקול יהוה׃26 וישׂא ידו להם להפיל אותם במדבר׃27 ולהפיל זרעם בגוים ולזרותם בארצות׃28 ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים׃29 ויכעיסו במעלליהם ותפרץ בם מגפה׃30 ויעמד פינחס ויפלל ותעצר המגפה׃31 ותחשׁב לו לצדקה לדר ודר עד עולם׃32 ויקציפו על מי מריבה וירע למשׁה בעבורם׃33 כי המרו את רוחו ויבטא בשׂפתיו׃34 לא השׁמידו את העמים אשׁר אמר יהוה להם׃35 ויתערבו בגוים וילמדו מעשׂיהם׃36 ויעבדו את עצביהם ויהיו להם למוקשׁ׃37 ויזבחו את בניהם ואת בנותיהם לשׁדים׃38 וישׁפכו דם נקי דם בניהם ובנותיהם אשׁר זבחו לעצבי כנען ותחנף הארץ בדמים׃39 ויטמאו במעשׂיהם ויזנו במעלליהם׃40 ויחר אף יהוה בעמו ויתעב את נחלתו׃41 ויתנם ביד גוים וימשׁלו בהם שׂנאיהם׃42 וילחצום אויביהם ויכנעו תחת ידם׃43 פעמים רבות יצילם והמה ימרו בעצתם וימכו בעונם׃44 וירא בצר להם בשׁמעו את רנתם׃45 ויזכר להם בריתו וינחם כרב חסדו׃46 ויתן אותם לרחמים לפני כל שׁוביהם׃47 הושׁיענו יהוה אלהינו וקבצנו מן הגוים להדות לשׁם קדשׁך להשׁתבח בתהלתך׃48 ברוך יהוה אלהי ישׂראל מן העולם ועד העולם ואמר כל העם אמן הללו יה׃

Psalms 107:1-119:176

1 הדו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃2 יאמרו גאולי יהוה אשׁר גאלם מיד צר׃3 ומארצות קבצם ממזרח וממערב מצפון ומים׃4 תעו במדבר בישׁימון דרך עיר מושׁב לא מצאו׃5 רעבים גם צמאים נפשׁם בהם תתעטף׃6 ויצעקו אל יהוה בצר להם ממצוקותיהם יצילם׃7 וידריכם בדרך ישׁרה ללכת אל עיר מושׁב׃8 יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם׃9 כי השׂביע נפשׁ שׁקקה ונפשׁ רעבה מלא טוב׃10 ישׁבי חשׁך וצלמות אסירי עני וברזל׃11 כי המרו אמרי אל ועצת עליון נאצו׃12 ויכנע בעמל לבם כשׁלו ואין עזר׃13 ויזעקו אל יהוה בצר להם ממצקותיהם יושׁיעם׃14 יוציאם מחשׁך וצלמות ומוסרותיהם ינתק׃15 יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם׃16 כי שׁבר דלתות נחשׁת ובריחי ברזל גדע׃17 אולים מדרך פשׁעם ומעונתיהם יתענו׃18 כל אכל תתעב נפשׁם ויגיעו עד שׁערי מות׃19 ויזעקו אל יהוה בצר להם ממצקותיהם יושׁיעם׃20 ישׁלח דברו וירפאם וימלט משׁחיתותם׃21 יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם׃22 ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשׂיו ברנה׃23 יורדי הים באניות עשׂי מלאכה במים רבים׃24 המה ראו מעשׂי יהוה ונפלאותיו במצולה׃25 ויאמר ויעמד רוח סערה ותרומם גליו׃26 יעלו שׁמים ירדו תהומות נפשׁם ברעה תתמוגג׃27 יחוגו וינועו כשׁכור וכל חכמתם תתבלע׃28 ויצעקו אל יהוה בצר להם וממצוקתיהם יוציאם׃29 יקם סערה לדממה ויחשׁו גליהם׃30 וישׂמחו כי ישׁתקו וינחם אל מחוז חפצם׃31 יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם׃32 וירממוהו בקהל עם ובמושׁב זקנים יהללוהו׃33 ישׂם נהרות למדבר ומצאי מים לצמאון׃34 ארץ פרי למלחה מרעת ישׁבי׃35 ישׂם מדבר לאגם מים וארץ ציה למצאי מים׃36 ויושׁב שׁם רעבים ויכוננו עיר מושׁב׃37 ויזרעו שׂדות ויטעו כרמים ויעשׂו פרי תבואה׃38 ויברכם וירבו מאד ובהמתם לא ימעיט׃39 וימעטו וישׁחו מעצר רעה ויגון׃40 שׁפך בוז על נדיבים ויתעם בתהו לא דרך׃41 וישׂגב אביון מעוני וישׂם כצאן משׁפחות׃42 יראו ישׁרים וישׂמחו וכל עולה קפצה פיה׃43 מי חכם וישׁמר אלה ויתבוננו חסדי יהוה׃

Psalms 108:1-119:176

1 שׁיר מזמור לדוד׃ (108:2) נכון לבי אלהים אשׁירה ואזמרה אף כבודי׃2 (108:3) עורה הנבל וכנור אעירה שׁחר׃3 (108:4) אודך בעמים יהוה ואזמרך בל אמים׃4 (108:5) כי גדול מעל שׁמים חסדך ועד שׁחקים אמתך׃5 (108:6) רומה על שׁמים אלהים ועל כל הארץ כבודך׃6 (108:7) למען יחלצון ידידיך הושׁיעה ימינך וענני׃7 (108:8) אלהים דבר בקדשׁו אעלזה אחלקה שׁכם ועמק סכות אמדד׃8 (108:9) לי גלעד לי מנשׁה ואפרים מעוז ראשׁי יהודה מחקקי׃9 (108:10) מואב סיר רחצי על אדום אשׁליך נעלי עלי פלשׁת אתרועע׃10 (108:11) מי יבלני עיר מבצר מי נחני עד אדום׃11 (108:12) הלא אלהים זנחתנו ולא תצא אלהים בצבאתינו׃12 (108:13) הבה לנו עזרת מצר ושׁוא תשׁועת אדם׃13 (108:14) באלהים נעשׂה חיל והוא יבוס צרינו׃

Psalms 109:1-119:176

1 למנצח לדוד מזמור אלהי תהלתי אל תחרשׁ׃2 כי פי רשׁע ופי מרמה עלי פתחו דברו אתי לשׁון שׁקר׃3 ודברי שׂנאה סבבוני וילחמוני חנם׃4 תחת אהבתי ישׂטנוני ואני תפלה׃5 וישׂימו עלי רעה תחת טובה ושׂנאה תחת אהבתי׃6 הפקד עליו רשׁע ושׂטן יעמד על ימינו׃7 בהשׁפטו יצא רשׁע ותפלתו תהיה לחטאה׃8 יהיו ימיו מעטים פקדתו יקח אחר׃9 יהיו בניו יתומים ואשׁתו אלמנה׃10 ונוע ינועו בניו ושׁאלו ודרשׁו מחרבותיהם׃11 ינקשׁ נושׁה לכל אשׁר לו ויבזו זרים יגיעו׃12 אל יהי לו משׁך חסד ואל יהי חונן ליתומיו׃13 יהי אחריתו להכרית בדור אחר ימח שׁמם׃14 יזכר עון אבתיו אל יהוה וחטאת אמו אל תמח׃15 יהיו נגד יהוה תמיד ויכרת מארץ זכרם׃16 יען אשׁר לא זכר עשׂות חסד וירדף אישׁ עני ואביון ונכאה לבב למותת׃17 ויאהב קללה ותבואהו ולא חפץ בברכה ותרחק ממנו׃18 וילבשׁ קללה כמדו ותבא כמים בקרבו וכשׁמן בעצמותיו׃19 תהי לו כבגד יעטה ולמזח תמיד יחגרה׃20 זאת פעלת שׂטני מאת יהוה והדברים רע על נפשׁי׃21 ואתה יהוה אדני עשׂה אתי למען שׁמך כי טוב חסדך הצילני׃22 כי עני ואביון אנכי ולבי חלל בקרבי׃23 כצל כנטותו נהלכתי ננערתי כארבה׃24 ברכי כשׁלו מצום ובשׂרי כחשׁ משׁמן׃25 ואני הייתי חרפה להם יראוני יניעון ראשׁם׃26 עזרני יהוה אלהי הושׁיעני כחסדך׃27 וידעו כי ידך זאת אתה יהוה עשׂיתה׃28 יקללו המה ואתה תברך קמו ויבשׁו ועבדך ישׂמח׃29 ילבשׁו שׂוטני כלמה ויעטו כמעיל בשׁתם׃30 אודה יהוה מאד בפי ובתוך רבים אהללנו׃31 כי יעמד לימין אביון להושׁיע משׁפטי נפשׁו׃

Psalms 110:1-119:176

1 לדוד מזמור נאם יהוה לאדני שׁב לימיני עד אשׁית איביך הדם לרגליך׃2 מטה עזך ישׁלח יהוה מציון רדה בקרב איביך׃3 עמך נדבת ביום חילך בהדרי קדשׁ מרחם משׁחר לך טל ילדתיך׃4 נשׁבע יהוה ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק׃5 אדני על ימינך מחץ ביום אפו מלכים׃6 ידין בגוים מלא גויות מחץ ראשׁ על ארץ רבה׃7 מנחל בדרך ישׁתה על כן ירים ראשׁ׃

Psalms 111:1-119:176

1 הללו יה אודה יהוה בכל לבב בסוד ישׁרים ועדה׃2 גדלים מעשׂי יהוה דרושׁים לכל חפציהם׃3 הוד והדר פעלו וצדקתו עמדת לעד׃4 זכר עשׂה לנפלאתיו חנון ורחום יהוה׃5 טרף נתן ליראיו יזכר לעולם בריתו׃6 כח מעשׂיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים׃7 מעשׂי ידיו אמת ומשׁפט נאמנים כל פקודיו׃8 סמוכים לעד לעולם עשׂוים באמת וישׁר׃9 פדות שׁלח לעמו צוה לעולם בריתו קדושׁ ונורא שׁמו׃10 ראשׁית חכמה יראת יהוה שׂכל טוב לכל עשׂיהם תהלתו עמדת לעד׃

Psalms 112:1-119:176

1 הללו יה אשׁרי אישׁ ירא את יהוה במצותיו חפץ מאד׃2 גבור בארץ יהיה זרעו דור ישׁרים יברך׃3 הון ועשׁר בביתו וצדקתו עמדת לעד׃4 זרח בחשׁך אור לישׁרים חנון ורחום וצדיק׃5 טוב אישׁ חונן ומלוה יכלכל דבריו במשׁפט׃6 כי לעולם לא ימוט לזכר עולם יהיה צדיק׃7 משׁמועה רעה לא יירא נכון לבו בטח ביהוה׃8 סמוך לבו לא יירא עד אשׁר יראה בצריו׃9 פזר נתן לאביונים צדקתו עמדת לעד קרנו תרום בכבוד׃10 רשׁע יראה וכעס שׁניו יחרק ונמס תאות רשׁעים תאבד׃

Psalms 113:1-119:176

1 הללו יה הללו עבדי יהוה הללו את שׁם יהוה׃2 יהי שׁם יהוה מברך מעתה ועד עולם׃3 ממזרח שׁמשׁ עד מבואו מהלל שׁם יהוה׃4 רם על כל גוים יהוה על השׁמים כבודו׃5 מי כיהוה אלהינו המגביהי לשׁבת׃6 המשׁפילי לראות בשׁמים ובארץ׃7 מקימי מעפר דל מאשׁפת ירים אביון׃8 להושׁיבי עם נדיבים עם נדיבי עמו׃9 מושׁיבי עקרת הבית אם הבנים שׂמחה הללו יה׃

Psalms 114:1-119:176

1 בצאת ישׂראל ממצרים בית יעקב מעם לעז׃2 היתה יהודה לקדשׁו ישׂראל ממשׁלותיו׃3 הים ראה וינס הירדן יסב לאחור׃4 ההרים רקדו כאילים גבעות כבני צאן׃5 מה לך הים כי תנוס הירדן תסב לאחור׃6 ההרים תרקדו כאילים גבעות כבני צאן׃7 מלפני אדון חולי ארץ מלפני אלוה יעקב׃8 ההפכי הצור אגם מים חלמישׁ למעינו מים׃

Psalms 115:1-119:176

1 לא לנו יהוה לא לנו כי לשׁמך תן כבוד על חסדך על אמתך׃2 למה יאמרו הגוים איה נא אלהיהם׃3 ואלהינו בשׁמים כל אשׁר חפץ עשׂה׃4 עצביהם כסף וזהב מעשׂה ידי אדם׃5 פה להם ולא ידברו עינים להם ולא יראו׃6 אזנים להם ולא ישׁמעו אף להם ולא יריחון׃7 ידיהם ולא ימישׁון רגליהם ולא יהלכו לא יהגו בגרונם׃8 כמוהם יהיו עשׂיהם כל אשׁר בטח׃9 ישׂראל בטח ביהוה עזרם ומגנם הוא׃10 בית אהרן בטחו ביהוה עזרם ומגנם הוא׃11 יראי יהוה בטחו ביהוה עזרם ומגנם הוא׃12 יהוה זכרנו יברך יברך את בית ישׂראל יברך את בית אהרן׃13 יברך יראי יהוה הקטנים עם הגדלים׃14 יסף יהוה עליכם עליכם ועל בניכם׃15 ברוכים אתם ליהוה עשׂה שׁמים וארץ׃16 השׁמים שׁמים ליהוה והארץ נתן לבני אדם׃17 לא המתים יהללו יה ולא כל ירדי דומה׃18 ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם הללו יה׃

Psalms 116:1-119:176

1 אהבתי כי ישׁמע יהוה את קולי תחנוני׃2 כי הטה אזנו לי ובימי אקרא׃3 אפפוני חבלי מות ומצרי שׁאול מצאוני צרה ויגון אמצא׃4 ובשׁם יהוה אקרא אנה יהוה מלטה נפשׁי׃5 חנון יהוה וצדיק ואלהינו מרחם׃6 שׁמר פתאים יהוה דלותי ולי יהושׁיע׃7 שׁובי נפשׁי למנוחיכי כי יהוה גמל עליכי׃8 כי חלצת נפשׁי ממות את עיני מן דמעה את רגלי מדחי׃9 אתהלך לפני יהוה בארצות החיים׃10 האמנתי כי אדבר אני עניתי מאד׃11 אני אמרתי בחפזי כל האדם כזב׃12 מה אשׁיב ליהוה כל תגמולוהי עלי׃13 כוס ישׁועות אשׂא ובשׁם יהוה אקרא׃14 נדרי ליהוה אשׁלם נגדה נא לכל עמו׃15 יקר בעיני יהוה המותה לחסידיו׃16 אנה יהוה כי אני עבדך אני עבדך בן אמתך פתחת למוסרי׃17 לך אזבח זבח תודה ובשׁם יהוה אקרא׃18 נדרי ליהוה אשׁלם נגדה נא לכל עמו׃19 בחצרות בית יהוה בתוככי ירושׁלם הללו יה׃

Psalms 117:1-119:176

1 הללו את יהוה כל גוים שׁבחוהו כל האמים׃2 כי גבר עלינו חסדו ואמת יהוה לעולם הללו יה׃

Psalms 118:1-119:176

1 הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃2 יאמר נא ישׂראל כי לעולם חסדו׃3 יאמרו נא בית אהרן כי לעולם חסדו׃4 יאמרו נא יראי יהוה כי לעולם חסדו׃5 מן המצר קראתי יה ענני במרחב יה׃6 יהוה לי לא אירא מה יעשׂה לי אדם׃7 יהוה לי בעזרי ואני אראה בשׂנאי׃8 טוב לחסות ביהוה מבטח באדם׃9 טוב לחסות ביהוה מבטח בנדיבים׃10 כל גוים סבבוני בשׁם יהוה כי אמילם׃11 סבוני גם סבבוני בשׁם יהוה כי אמילם׃12 סבוני כדבורים דעכו כאשׁ קוצים בשׁם יהוה כי אמילם׃13 דחה דחיתני לנפל ויהוה עזרני׃14 עזי וזמרת יה ויהי לי לישׁועה׃15 קול רנה וישׁועה באהלי צדיקים ימין יהוה עשׂה חיל׃16 ימין יהוה רוממה ימין יהוה עשׂה חיל׃17 לא אמות כי אחיה ואספר מעשׂי יה׃18 יסר יסרני יה ולמות לא נתנני׃19 פתחו לי שׁערי צדק אבא בם אודה יה׃20 זה השׁער ליהוה צדיקים יבאו׃21 אודך כי עניתני ותהי לי לישׁועה׃22 אבן מאסו הבונים היתה לראשׁ פנה׃23 מאת יהוה היתה זאת היא נפלאת בעינינו׃24 זה היום עשׂה יהוה נגילה ונשׂמחה׃25 אנא יהוה הושׁיעה נא אנא יהוה הצליחה נא׃26 ברוך הבא בשׁם יהוה ברכנוכם מבית יהוה׃27 אל יהוה ויאר לנו אסרו חג בעבתים עד קרנות המזבח׃28 אלי אתה ואודך אלהי ארוממך׃29 הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃

Psalms 119:1-176

1 אשׁרי תמימי דרך ההלכים בתורת יהוה׃2 אשׁרי נצרי עדתיו בכל לב ידרשׁוהו׃3 אף לא פעלו עולה בדרכיו הלכו׃4 אתה צויתה פקדיך לשׁמר מאד׃5 אחלי יכנו דרכי לשׁמר חקיך׃6 אז לא אבושׁ בהביטי אל כל מצותיך׃7 אודך בישׁר לבב בלמדי משׁפטי צדקך׃8 את חקיך אשׁמר אל תעזבני עד מאד׃9 במה יזכה נער את ארחו לשׁמר כדברך׃10 בכל לבי דרשׁתיך אל תשׁגני ממצותיך׃11 בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא׃12 ברוך אתה יהוה למדני חקיך׃13 בשׂפתי ספרתי כל משׁפטי פיך׃14 בדרך עדותיך שׂשׂתי כעל כל הון׃15 בפקדיך אשׂיחה ואביטה ארחתיך׃16 בחקתיך אשׁתעשׁע לא אשׁכח דברך׃17 גמל על עבדך אחיה ואשׁמרה דברך׃18 גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך׃19 גר אנכי בארץ אל תסתר ממני מצותיך׃20 גרסה נפשׁי לתאבה אל משׁפטיך בכל עת׃21 גערת זדים ארורים השׁגים ממצותיך׃22 גל מעלי חרפה ובוז כי עדתיך נצרתי׃23 גם ישׁבו שׂרים בי נדברו עבדך ישׂיח בחקיך׃24 גם עדתיך שׁעשׁעי אנשׁי עצתי׃25 דבקה לעפר נפשׁי חיני כדברך׃26 דרכי ספרתי ותענני למדני חקיך׃27 דרך פקודיך הבינני ואשׂיחה בנפלאותיך׃28 דלפה נפשׁי מתוגה קימני כדברך׃29 דרך שׁקר הסר ממני ותורתך חנני׃30 דרך אמונה בחרתי משׁפטיך שׁויתי׃31 דבקתי בעדותיך יהוה אל תבישׁני׃32 דרך מצותיך ארוץ כי תרחיב לבי׃33 הורני יהוה דרך חקיך ואצרנה עקב׃34 הבינני ואצרה תורתך ואשׁמרנה בכל לב׃35 הדריכני בנתיב מצותיך כי בו חפצתי׃36 הט לבי אל עדותיך ואל אל בצע׃37 העבר עיני מראות שׁוא בדרכך חיני׃38 הקם לעבדך אמרתך אשׁר ליראתך׃39 העבר חרפתי אשׁר יגרתי כי משׁפטיך טובים׃40 הנה תאבתי לפקדיך בצדקתך חיני׃41 ויבאני חסדך יהוה תשׁועתך כאמרתך׃42 ואענה חרפי דבר כי בטחתי בדברך׃43 ואל תצל מפי דבר אמת עד מאד כי למשׁפטך יחלתי׃44 ואשׁמרה תורתך תמיד לעולם ועד׃45 ואתהלכה ברחבה כי פקדיך דרשׁתי׃46 ואדברה בעדתיך נגד מלכים ולא אבושׁ׃47 ואשׁתעשׁע במצותיך אשׁר אהבתי׃48 ואשׂא כפי אל מצותיך אשׁר אהבתי ואשׂיחה בחקיך׃49 זכר דבר לעבדך על אשׁר יחלתני׃50 זאת נחמתי בעניי כי אמרתך חיתני׃51 זדים הליצני עד מאד מתורתך לא נטיתי׃52 זכרתי משׁפטיך מעולם יהוה ואתנחם׃53 זלעפה אחזתני מרשׁעים עזבי תורתך׃54 זמרות היו לי חקיך בבית מגורי׃55 זכרתי בלילה שׁמך יהוה ואשׁמרה תורתך׃56 זאת היתה לי כי פקדיך נצרתי׃57 חלקי יהוה אמרתי לשׁמר דבריך׃58 חליתי פניך בכל לב חנני כאמרתך׃59 חשׁבתי דרכי ואשׁיבה רגלי אל עדתיך׃60 חשׁתי ולא התמהמהתי לשׁמר מצותיך׃61 חבלי רשׁעים עודני תורתך לא שׁכחתי׃62 חצות לילה אקום להודות לך על משׁפטי צדקך׃63 חבר אני לכל אשׁר יראוך ולשׁמרי פקודיך׃64 חסדך יהוה מלאה הארץ חקיך למדני׃65 טוב עשׂית עם עבדך יהוה כדברך׃66 טוב טעם ודעת למדני כי במצותיך האמנתי׃67 טרם אענה אני שׁגג ועתה אמרתך שׁמרתי׃68 טוב אתה ומטיב למדני חקיך׃69 טפלו עלי שׁקר זדים אני בכל לב אצר פקודיך׃70 טפשׁ כחלב לבם אני תורתך שׁעשׁעתי׃71 טוב לי כי עניתי למען אלמד חקיך׃72 טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף׃73 ידיך עשׂוני ויכוננוני הבינני ואלמדה מצותיך׃74 יראיך יראוני וישׂמחו כי לדברך יחלתי׃75 ידעתי יהוה כי צדק משׁפטיך ואמונה עניתני׃76 יהי נא חסדך לנחמני כאמרתך לעבדך׃77 יבאוני רחמיך ואחיה כי תורתך שׁעשׁעי׃78 יבשׁו זדים כי שׁקר עותוני אני אשׂיח בפקודיך׃79 ישׁובו לי יראיך וידעו עדתיך׃80 יהי לבי תמים בחקיך למען לא אבושׁ׃81 כלתה לתשׁועתך נפשׁי לדברך יחלתי׃82 כלו עיני לאמרתך לאמר מתי תנחמני׃83 כי הייתי כנאד בקיטור חקיך לא שׁכחתי׃84 כמה ימי עבדך מתי תעשׂה ברדפי משׁפט׃85 כרו לי זדים שׁיחות אשׁר לא כתורתך׃86 כל מצותיך אמונה שׁקר רדפוני עזרני׃87 כמעט כלוני בארץ ואני לא עזבתי פקודיך׃88 כחסדך חיני ואשׁמרה עדות פיך׃89 לעולם יהוה דברך נצב בשׁמים׃90 לדר ודר אמונתך כוננת ארץ ותעמד׃91 למשׁפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך׃92 לולי תורתך שׁעשׁעי אז אבדתי בעניי׃93 לעולם לא אשׁכח פקודיך כי בם חייתני׃94 לך אני הושׁיעני כי פקודיך דרשׁתי׃95 לי קוו רשׁעים לאבדני עדתיך אתבונן׃96 לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאד׃97 מה אהבתי תורתך כל היום היא שׂיחתי׃98 מאיבי תחכמני מצותך כי לעולם היא׃99 מכל מלמדי השׂכלתי כי עדותיך שׂיחה׃100 מזקנים אתבונן כי פקודיך נצרתי׃101 מכל ארח רע כלאתי רגלי למען אשׁמר דברך׃102 ממשׁפטיך לא סרתי כי אתה הורתני׃103 מה נמלצו לחכי אמרתך מדבשׁ לפי׃104 מפקודיך אתבונן על כן שׂנאתי כל ארח שׁקר׃105 נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי׃106 נשׁבעתי ואקימה לשׁמר משׁפטי צדקך׃107 נעניתי עד מאד יהוה חיני כדברך׃108 נדבות פי רצה נא יהוה ומשׁפטיך למדני׃109 נפשׁי בכפי תמיד ותורתך לא שׁכחתי׃110 נתנו רשׁעים פח לי ומפקודיך לא תעיתי׃111 נחלתי עדותיך לעולם כי שׂשׂון לבי המה׃112 נטיתי לבי לעשׂות חקיך לעולם עקב׃113 סעפים שׂנאתי ותורתך אהבתי׃114 סתרי ומגני אתה לדברך יחלתי׃115 סורו ממני מרעים ואצרה מצות אלהי׃116 סמכני כאמרתך ואחיה ואל תבישׁני משׂברי׃117 סעדני ואושׁעה ואשׁעה בחקיך תמיד׃118 סלית כל שׁוגים מחקיך כי שׁקר תרמיתם׃119 סגים השׁבת כל רשׁעי ארץ לכן אהבתי עדתיך׃120 סמר מפחדך בשׂרי וממשׁפטיך יראתי׃121 עשׂיתי משׁפט וצדק בל תניחני לעשׁקי׃122 ערב עבדך לטוב אל יעשׁקני זדים׃123 עיני כלו לישׁועתך ולאמרת צדקך׃124 עשׂה עם עבדך כחסדך וחקיך למדני׃125 עבדך אני הבינני ואדעה עדתיך׃126 עת לעשׂות ליהוה הפרו תורתך׃127 על כן אהבתי מצותיך מזהב ומפז׃128 על כן כל פקודי כל ישׁרתי כל ארח שׁקר שׂנאתי׃129 פלאות עדותיך על כן נצרתם נפשׁי׃130 פתח דבריך יאיר מבין פתיים׃131 פי פערתי ואשׁאפה כי למצותיך יאבתי׃132 פנה אלי וחנני כמשׁפט לאהבי שׁמך׃133 פעמי הכן באמרתך ואל תשׁלט בי כל און׃134 פדני מעשׁק אדם ואשׁמרה פקודיך׃135 פניך האר בעבדך ולמדני את חקיך׃136 פלגי מים ירדו עיני על לא שׁמרו תורתך׃137 צדיק אתה יהוה וישׁר משׁפטיך׃138 צוית צדק עדתיך ואמונה מאד׃139 צמתתני קנאתי כי שׁכחו דבריך צרי׃140 צרופה אמרתך מאד ועבדך אהבה׃141 צעיר אנכי ונבזה פקדיך לא שׁכחתי׃142 צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת׃143 צר ומצוק מצאוני מצותיך שׁעשׁעי׃144 צדק עדותיך לעולם הבינני ואחיה׃145 קראתי בכל לב ענני יהוה חקיך אצרה׃146 קראתיך הושׁיעני ואשׁמרה עדתיך׃147 קדמתי בנשׁף ואשׁועה לדבריך יחלתי׃148 קדמו עיני אשׁמרות לשׂיח באמרתך׃149 קולי שׁמעה כחסדך יהוה כמשׁפטך חיני׃150 קרבו רדפי זמה מתורתך רחקו׃151 קרוב אתה יהוה וכל מצותיך אמת׃152 קדם ידעתי מעדתיך כי לעולם יסדתם׃153 ראה עניי וחלצני כי תורתך לא שׁכחתי׃154 ריבה ריבי וגאלני לאמרתך חיני׃155 רחוק מרשׁעים ישׁועה כי חקיך לא דרשׁו׃156 רחמיך רבים יהוה כמשׁפטיך חיני׃157 רבים רדפי וצרי מעדותיך לא נטיתי׃158 ראיתי בגדים ואתקוטטה אשׁר אמרתך לא שׁמרו׃159 ראה כי פקודיך אהבתי יהוה כחסדך חיני׃160 ראשׁ דברך אמת ולעולם כל משׁפט צדקך׃161 שׂרים רדפוני חנם ומדבריך פחד לבי׃162 שׂשׂ אנכי על אמרתך כמוצא שׁלל רב׃163 שׁקר שׂנאתי ואתעבה תורתך אהבתי׃164 שׁבע ביום הללתיך על משׁפטי צדקך׃165 שׁלום רב לאהבי תורתך ואין למו מכשׁול׃166 שׂברתי לישׁועתך יהוה ומצותיך עשׂיתי׃167 שׁמרה נפשׁי עדתיך ואהבם מאד׃168 שׁמרתי פקודיך ועדתיך כי כל דרכי נגדך׃169 תקרב רנתי לפניך יהוה כדברך הבינני׃170 תבוא תחנתי לפניך כאמרתך הצילני׃171 תבענה שׂפתי תהלה כי תלמדני חקיך׃172 תען לשׁוני אמרתך כי כל מצותיך צדק׃173 תהי ידך לעזרני כי פקודיך בחרתי׃174 תאבתי לישׁועתך יהוה ותורתך שׁעשׁעי׃175 תחי נפשׁי ותהללך ומשׁפטך יעזרני׃176 תעיתי כשׂה אבד בקשׁ עבדך כי מצותיך לא שׁכחתי׃

Psalms 119:1-176

1 אשׁרי תמימי דרך ההלכים בתורת יהוה׃2 אשׁרי נצרי עדתיו בכל לב ידרשׁוהו׃3 אף לא פעלו עולה בדרכיו הלכו׃4 אתה צויתה פקדיך לשׁמר מאד׃5 אחלי יכנו דרכי לשׁמר חקיך׃6 אז לא אבושׁ בהביטי אל כל מצותיך׃7 אודך בישׁר לבב בלמדי משׁפטי צדקך׃8 את חקיך אשׁמר אל תעזבני עד מאד׃9 במה יזכה נער את ארחו לשׁמר כדברך׃10 בכל לבי דרשׁתיך אל תשׁגני ממצותיך׃11 בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא׃12 ברוך אתה יהוה למדני חקיך׃13 בשׂפתי ספרתי כל משׁפטי פיך׃14 בדרך עדותיך שׂשׂתי כעל כל הון׃15 בפקדיך אשׂיחה ואביטה ארחתיך׃16 בחקתיך אשׁתעשׁע לא אשׁכח דברך׃17 גמל על עבדך אחיה ואשׁמרה דברך׃18 גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך׃19 גר אנכי בארץ אל תסתר ממני מצותיך׃20 גרסה נפשׁי לתאבה אל משׁפטיך בכל עת׃21 גערת זדים ארורים השׁגים ממצותיך׃22 גל מעלי חרפה ובוז כי עדתיך נצרתי׃23 גם ישׁבו שׂרים בי נדברו עבדך ישׂיח בחקיך׃24 גם עדתיך שׁעשׁעי אנשׁי עצתי׃25 דבקה לעפר נפשׁי חיני כדברך׃26 דרכי ספרתי ותענני למדני חקיך׃27 דרך פקודיך הבינני ואשׂיחה בנפלאותיך׃28 דלפה נפשׁי מתוגה קימני כדברך׃29 דרך שׁקר הסר ממני ותורתך חנני׃30 דרך אמונה בחרתי משׁפטיך שׁויתי׃31 דבקתי בעדותיך יהוה אל תבישׁני׃32 דרך מצותיך ארוץ כי תרחיב לבי׃33 הורני יהוה דרך חקיך ואצרנה עקב׃34 הבינני ואצרה תורתך ואשׁמרנה בכל לב׃35 הדריכני בנתיב מצותיך כי בו חפצתי׃36 הט לבי אל עדותיך ואל אל בצע׃37 העבר עיני מראות שׁוא בדרכך חיני׃38 הקם לעבדך אמרתך אשׁר ליראתך׃39 העבר חרפתי אשׁר יגרתי כי משׁפטיך טובים׃40 הנה תאבתי לפקדיך בצדקתך חיני׃41 ויבאני חסדך יהוה תשׁועתך כאמרתך׃42 ואענה חרפי דבר כי בטחתי בדברך׃43 ואל תצל מפי דבר אמת עד מאד כי למשׁפטך יחלתי׃44 ואשׁמרה תורתך תמיד לעולם ועד׃45 ואתהלכה ברחבה כי פקדיך דרשׁתי׃46 ואדברה בעדתיך נגד מלכים ולא אבושׁ׃47 ואשׁתעשׁע במצותיך אשׁר אהבתי׃48 ואשׂא כפי אל מצותיך אשׁר אהבתי ואשׂיחה בחקיך׃49 זכר דבר לעבדך על אשׁר יחלתני׃50 זאת נחמתי בעניי כי אמרתך חיתני׃51 זדים הליצני עד מאד מתורתך לא נטיתי׃52 זכרתי משׁפטיך מעולם יהוה ואתנחם׃53 זלעפה אחזתני מרשׁעים עזבי תורתך׃54 זמרות היו לי חקיך בבית מגורי׃55 זכרתי בלילה שׁמך יהוה ואשׁמרה תורתך׃56 זאת היתה לי כי פקדיך נצרתי׃57 חלקי יהוה אמרתי לשׁמר דבריך׃58 חליתי פניך בכל לב חנני כאמרתך׃59 חשׁבתי דרכי ואשׁיבה רגלי אל עדתיך׃60 חשׁתי ולא התמהמהתי לשׁמר מצותיך׃61 חבלי רשׁעים עודני תורתך לא שׁכחתי׃62 חצות לילה אקום להודות לך על משׁפטי צדקך׃63 חבר אני לכל אשׁר יראוך ולשׁמרי פקודיך׃64 חסדך יהוה מלאה הארץ חקיך למדני׃65 טוב עשׂית עם עבדך יהוה כדברך׃66 טוב טעם ודעת למדני כי במצותיך האמנתי׃67 טרם אענה אני שׁגג ועתה אמרתך שׁמרתי׃68 טוב אתה ומטיב למדני חקיך׃69 טפלו עלי שׁקר זדים אני בכל לב אצר פקודיך׃70 טפשׁ כחלב לבם אני תורתך שׁעשׁעתי׃71 טוב לי כי עניתי למען אלמד חקיך׃72 טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף׃73 ידיך עשׂוני ויכוננוני הבינני ואלמדה מצותיך׃74 יראיך יראוני וישׂמחו כי לדברך יחלתי׃75 ידעתי יהוה כי צדק משׁפטיך ואמונה עניתני׃76 יהי נא חסדך לנחמני כאמרתך לעבדך׃77 יבאוני רחמיך ואחיה כי תורתך שׁעשׁעי׃78 יבשׁו זדים כי שׁקר עותוני אני אשׂיח בפקודיך׃79 ישׁובו לי יראיך וידעו עדתיך׃80 יהי לבי תמים בחקיך למען לא אבושׁ׃81 כלתה לתשׁועתך נפשׁי לדברך יחלתי׃82 כלו עיני לאמרתך לאמר מתי תנחמני׃83 כי הייתי כנאד בקיטור חקיך לא שׁכחתי׃84 כמה ימי עבדך מתי תעשׂה ברדפי משׁפט׃85 כרו לי זדים שׁיחות אשׁר לא כתורתך׃86 כל מצותיך אמונה שׁקר רדפוני עזרני׃87 כמעט כלוני בארץ ואני לא עזבתי פקודיך׃88 כחסדך חיני ואשׁמרה עדות פיך׃89 לעולם יהוה דברך נצב בשׁמים׃90 לדר ודר אמונתך כוננת ארץ ותעמד׃91 למשׁפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך׃92 לולי תורתך שׁעשׁעי אז אבדתי בעניי׃93 לעולם לא אשׁכח פקודיך כי בם חייתני׃94 לך אני הושׁיעני כי פקודיך דרשׁתי׃95 לי קוו רשׁעים לאבדני עדתיך אתבונן׃96 לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאד׃97 מה אהבתי תורתך כל היום היא שׂיחתי׃98 מאיבי תחכמני מצותך כי לעולם היא׃99 מכל מלמדי השׂכלתי כי עדותיך שׂיחה׃100 מזקנים אתבונן כי פקודיך נצרתי׃101 מכל ארח רע כלאתי רגלי למען אשׁמר דברך׃102 ממשׁפטיך לא סרתי כי אתה הורתני׃103 מה נמלצו לחכי אמרתך מדבשׁ לפי׃104 מפקודיך אתבונן על כן שׂנאתי כל ארח שׁקר׃105 נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי׃106 נשׁבעתי ואקימה לשׁמר משׁפטי צדקך׃107 נעניתי עד מאד יהוה חיני כדברך׃108 נדבות פי רצה נא יהוה ומשׁפטיך למדני׃109 נפשׁי בכפי תמיד ותורתך לא שׁכחתי׃110 נתנו רשׁעים פח לי ומפקודיך לא תעיתי׃111 נחלתי עדותיך לעולם כי שׂשׂון לבי המה׃112 נטיתי לבי לעשׂות חקיך לעולם עקב׃113 סעפים שׂנאתי ותורתך אהבתי׃114 סתרי ומגני אתה לדברך יחלתי׃115 סורו ממני מרעים ואצרה מצות אלהי׃116 סמכני כאמרתך ואחיה ואל תבישׁני משׂברי׃117 סעדני ואושׁעה ואשׁעה בחקיך תמיד׃118 סלית כל שׁוגים מחקיך כי שׁקר תרמיתם׃119 סגים השׁבת כל רשׁעי ארץ לכן אהבתי עדתיך׃120 סמר מפחדך בשׂרי וממשׁפטיך יראתי׃121 עשׂיתי משׁפט וצדק בל תניחני לעשׁקי׃122 ערב עבדך לטוב אל יעשׁקני זדים׃123 עיני כלו לישׁועתך ולאמרת צדקך׃124 עשׂה עם עבדך כחסדך וחקיך למדני׃125 עבדך אני הבינני ואדעה עדתיך׃126 עת לעשׂות ליהוה הפרו תורתך׃127 על כן אהבתי מצותיך מזהב ומפז׃128 על כן כל פקודי כל ישׁרתי כל ארח שׁקר שׂנאתי׃129 פלאות עדותיך על כן נצרתם נפשׁי׃130 פתח דבריך יאיר מבין פתיים׃131 פי פערתי ואשׁאפה כי למצותיך יאבתי׃132 פנה אלי וחנני כמשׁפט לאהבי שׁמך׃133 פעמי הכן באמרתך ואל תשׁלט בי כל און׃134 פדני מעשׁק אדם ואשׁמרה פקודיך׃135 פניך האר בעבדך ולמדני את חקיך׃136 פלגי מים ירדו עיני על לא שׁמרו תורתך׃137 צדיק אתה יהוה וישׁר משׁפטיך׃138 צוית צדק עדתיך ואמונה מאד׃139 צמתתני קנאתי כי שׁכחו דבריך צרי׃140 צרופה אמרתך מאד ועבדך אהבה׃141 צעיר אנכי ונבזה פקדיך לא שׁכחתי׃142 צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת׃143 צר ומצוק מצאוני מצותיך שׁעשׁעי׃144 צדק עדותיך לעולם הבינני ואחיה׃145 קראתי בכל לב ענני יהוה חקיך אצרה׃146 קראתיך הושׁיעני ואשׁמרה עדתיך׃147 קדמתי בנשׁף ואשׁועה לדבריך יחלתי׃148 קדמו עיני אשׁמרות לשׂיח באמרתך׃149 קולי שׁמעה כחסדך יהוה כמשׁפטך חיני׃150 קרבו רדפי זמה מתורתך רחקו׃151 קרוב אתה יהוה וכל מצותיך אמת׃152 קדם ידעתי מעדתיך כי לעולם יסדתם׃153 ראה עניי וחלצני כי תורתך לא שׁכחתי׃154 ריבה ריבי וגאלני לאמרתך חיני׃155 רחוק מרשׁעים ישׁועה כי חקיך לא דרשׁו׃156 רחמיך רבים יהוה כמשׁפטיך חיני׃157 רבים רדפי וצרי מעדותיך לא נטיתי׃158 ראיתי בגדים ואתקוטטה אשׁר אמרתך לא שׁמרו׃159 ראה כי פקודיך אהבתי יהוה כחסדך חיני׃160 ראשׁ דברך אמת ולעולם כל משׁפט צדקך׃161 שׂרים רדפוני חנם ומדבריך פחד לבי׃162 שׂשׂ אנכי על אמרתך כמוצא שׁלל רב׃163 שׁקר שׂנאתי ואתעבה תורתך אהבתי׃164 שׁבע ביום הללתיך על משׁפטי צדקך׃165 שׁלום רב לאהבי תורתך ואין למו מכשׁול׃166 שׂברתי לישׁועתך יהוה ומצותיך עשׂיתי׃167 שׁמרה נפשׁי עדתיך ואהבם מאד׃168 שׁמרתי פקודיך ועדתיך כי כל דרכי נגדך׃169 תקרב רנתי לפניך יהוה כדברך הבינני׃170 תבוא תחנתי לפניך כאמרתך הצילני׃171 תבענה שׂפתי תהלה כי תלמדני חקיך׃172 תען לשׁוני אמרתך כי כל מצותיך צדק׃173 תהי ידך לעזרני כי פקודיך בחרתי׃174 תאבתי לישׁועתך יהוה ותורתך שׁעשׁעי׃175 תחי נפשׁי ותהללך ומשׁפטך יעזרני׃176 תעיתי כשׂה אבד בקשׁ עבדך כי מצותיך לא שׁכחתי׃

Proverbs 14:15

15 פתי יאמין לכל דבר וערום יבין לאשׁרו׃

Exodus 23:2

2 לא תהיה אחרי רבים לרעת ולא תענה על רב לנטת אחרי רבים להטת׃

Leviticus 18:3

3 כמעשׂה ארץ מצרים אשׁר ישׁבתם בה לא תעשׂו וכמעשׂה ארץ כנען אשׁר אני מביא אתכם שׁמה לא תעשׂו ובחקתיהם לא תלכו׃

Psalms 1:1-6

1 אשׁרי האישׁ אשׁר לא הלך בעצת רשׁעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושׁב לצים לא ישׁב׃2 כי אם בתורת יהוה חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה׃3 והיה כעץ שׁתול על פלגי מים אשׁר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשׁר יעשׂה יצליח׃4 לא כן הרשׁעים כי אם כמץ אשׁר תדפנו רוח׃5 על כן לא יקמו רשׁעים במשׁפט וחטאים בעדת צדיקים׃6 כי יודע יהוה דרך צדיקים ודרך רשׁעים תאבד׃

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.