Bible verses about "nature" | HOT

Genesis 1:10

10 ויקרא אלהים ליבשׁה ארץ ולמקוה המים קרא ימים וירא אלהים כי טוב׃

Genesis 1:1

1 בראשׁית ברא אלהים את השׁמים ואת הארץ׃

Psalms 8:3-4

3 (8:4) כי אראה שׁמיך מעשׂי אצבעתיך ירח וכוכבים אשׁר כוננתה׃4 (8:5) מה אנושׁ כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו׃

Isaiah 40:8

8 יבשׁ חציר נבל ציץ ודבר אלהינו יקום לעולם׃

Nehemiah 9:6

6 אתה הוא יהוה לבדך את עשׂית את השׁמים שׁמי השׁמים וכל צבאם הארץ וכל אשׁר עליה הימים וכל אשׁר בהם ואתה מחיה את כלם וצבא השׁמים לך משׁתחוים׃

Psalms 102:25

25 (102:26) לפנים הארץ יסדת ומעשׂה ידיך שׁמים׃

Psalms 69:34

34 (69:35) יהללוהו שׁמים וארץ ימים וכל רמשׂ׃

Isaiah 55:12

12 כי בשׂמחה תצאו ובשׁלום תובלון ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רנה וכל עצי השׂדה ימחאו כף׃

Ecclesiastes 3:11

11 את הכל עשׂה יפה בעתו גם את העלם נתן בלבם מבלי אשׁר לא ימצא האדם את המעשׂה אשׁר עשׂה האלהים מראשׁ ועד סוף׃

Psalms 96:11-12

11 ישׂמחו השׁמים ותגל הארץ ירעם הים ומלאו׃12 יעלז שׂדי וכל אשׁר בו אז ירננו כל עצי יער׃

Psalms 145:5

5 הדר כבוד הודך ודברי נפלאותיך אשׂיחה׃

Job 12:7-10

7 ואולם שׁאל נא בהמות ותרך ועוף השׁמים ויגד׃8 או שׂיח לארץ ותרך ויספרו לך דגי הים׃9 מי לא ידע בכל אלה כי יד יהוה עשׂתה זאת׃10 אשׁר בידו נפשׁ כל חי ורוח כל בשׂר אישׁ׃

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.