Psalms 102:25 Cross References - HOT

25 (102:26) לפנים הארץ יסדת ומעשׂה ידיך שׁמים׃

Genesis 1:1

1 בראשׁית ברא אלהים את השׁמים ואת הארץ׃

Genesis 2:1

1 ויכלו השׁמים והארץ וכל צבאם׃

Exodus 20:11

11 כי שׁשׁת ימים עשׂה יהוה את השׁמים ואת הארץ את הים ואת כל אשׁר בם וינח ביום השׁביעי על כן ברך יהוה את יום השׁבת ויקדשׁהו׃

Job 38:4-7

4 איפה היית ביסדי ארץ הגד אם ידעת בינה׃5 מי שׂם ממדיה כי תדע או מי נטה עליה קו׃6 על מה אדניה הטבעו או מי ירה אבן פנתה׃7 ברן יחד כוכבי בקר ויריעו כל בני אלהים׃

Psalms 96:5

5 כי כל אלהי העמים אלילים ויהוה שׁמים עשׂה׃

Proverbs 8:23-36

23 מעולם נסכתי מראשׁ מקדמי ארץ׃24 באין תהמות חוללתי באין מעינות נכבדי מים׃25 בטרם הרים הטבעו לפני גבעות חוללתי׃26 עד לא עשׂה ארץ וחוצות וראשׁ עפרות תבל׃27 בהכינו שׁמים שׁם אני בחוקו חוג על פני תהום׃28 באמצו שׁחקים ממעל בעזוז עינות תהום׃29 בשׂומו לים חקו ומים לא יעברו פיו בחוקו מוסדי ארץ׃30 ואהיה אצלו אמון ואהיה שׁעשׁעים יום יום משׂחקת לפניו בכל עת׃31 משׂחקת בתבל ארצו ושׁעשׁעי את בני אדם׃32 ועתה בנים שׁמעו לי ואשׁרי דרכי ישׁמרו׃33 שׁמעו מוסר וחכמו ואל תפרעו׃34 אשׁרי אדם שׁמע לי לשׁקד על דלתתי יום יום לשׁמר מזוזת פתחי׃35 כי מצאי מצאי חיים ויפק רצון מיהוה׃36 וחטאי חמס נפשׁו כל משׂנאי אהבו מות׃

Jeremiah 32:17

17 אהה אדני יהוה הנה אתה עשׂית את השׁמים ואת הארץ בכחך הגדול ובזרעך הנטויה לא יפלא ממך כל דבר׃

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.