Nehemiah

HOT(i) 1 דברי נחמיה בן חכליה ויהי בחדשׁ כסלו שׁנת עשׂרים ואני הייתי בשׁושׁן הבירה׃ 2 ויבא חנני אחד מאחי הוא ואנשׁים מיהודה ואשׁאלם על היהודים הפליטה אשׁר נשׁארו מן השׁבי ועל ירושׁלם׃ 3 ויאמרו לי הנשׁארים אשׁר נשׁארו מן השׁבי שׁם במדינה ברעה גדלה ובחרפה וחומת ירושׁלם מפרצת ושׁעריה נצתו באשׁ׃ 4 ויהי כשׁמעי את הדברים האלה ישׁבתי ואבכה ואתאבלה ימים ואהי צם ומתפלל לפני אלהי השׁמים׃ 5 ואמר אנא יהוה אלהי השׁמים האל הגדול והנורא שׁמר הברית וחסד לאהביו ולשׁמרי מצותיו׃ 6 תהי נא אזנך קשׁבת ועיניך פתוחות לשׁמע אל תפלת עבדך אשׁר אנכי מתפלל לפניך היום יומם ולילה על בני ישׂראל עבדיך ומתודה על חטאות בני ישׂראל אשׁר חטאנו לך ואני ובית אבי חטאנו׃ 7 חבל חבלנו לך ולא שׁמרנו את המצות ואת החקים ואת המשׁפטים אשׁר צוית את משׁה עבדך׃ 8 זכר נא את הדבר אשׁר צוית את משׁה עבדך לאמר אתם תמעלו אני אפיץ אתכם בעמים׃ 9 ושׁבתם אלי ושׁמרתם מצותי ועשׂיתם אתם אם יהיה נדחכם בקצה השׁמים משׁם אקבצם והבואתים אל המקום אשׁר בחרתי לשׁכן את שׁמי שׁם׃ 10 והם עבדיך ועמך אשׁר פדית בכחך הגדול ובידך החזקה׃ 11 אנא אדני תהי נא אזנך קשׁבת אל תפלת עבדך ואל תפלת עבדיך החפצים ליראה את שׁמך והצליחה נא לעבדך היום ותנהו לרחמים לפני האישׁ הזה ואני הייתי משׁקה למלך׃