Joshua 20:8

ABP_GRK(i)
  8 G2532 και G1722 εν G3588 τω G4008 πέραν G3588 του G* Ιορδάνου G* Ιεριχώ G575 απ΄ G395 ανατολών G1325 έδωκε G* Βοσώρ G1722 εν G3588 τη G2048 ερήμω G1722 εν G3588 τω G3977.1 πεδίω G575 από G3588 της G5443 φυλής G* Ρουβήν G2532 και G3588 την G* Ραμώθ G1722 εν G3588 τη G* Γαλαάδ G1537 εκ G3588 της G5443 φυλής G* Γαδ G2532 και G3588 την G* Γωλάν G1722 εν G3588 τη G* Βασανίτιδι G1537 εκ G3588 της G5443 φυλής G* Μανασσή