Daniel

HOT(i) 1 בשׁנת שׁלושׁ למלכות יהויקים מלך יהודה בא נבוכדנאצר מלך בבל ירושׁלם ויצר עליה׃ 2 ויתן אדני בידו את יהויקים מלך יהודה ומקצת כלי בית האלהים ויביאם ארץ שׁנער בית אלהיו ואת הכלים הביא בית אוצר אלהיו׃ 3 ויאמר המלך לאשׁפנז רב סריסיו להביא מבני ישׂראל ומזרע המלוכה ומן הפרתמים׃ 4 ילדים אשׁר אין בהם כל מאום וטובי מראה ומשׂכילים בכל חכמה וידעי דעת ומביני מדע ואשׁר כח בהם לעמד בהיכל המלך וללמדם ספר ולשׁון כשׂדים׃ 5 וימן להם המלך דבר יום ביומו מפת בג המלך ומיין משׁתיו ולגדלם שׁנים שׁלושׁ ומקצתם יעמדו לפני המלך׃ 6 ויהי בהם מבני יהודה דניאל חנניה מישׁאל ועזריה׃ 7 וישׂם להם שׂר הסריסים שׁמות וישׂם לדניאל בלטשׁאצר ולחנניה שׁדרך ולמישׁאל מישׁך ולעזריה עבד נגו׃ 8 וישׂם דניאל על לבו אשׁר לא יתגאל בפתבג המלך וביין משׁתיו ויבקשׁ משׂר הסריסים אשׁר לא יתגאל׃ 9 ויתן האלהים את דניאל לחסד ולרחמים לפני שׂר הסריסים׃ 10 ויאמר שׂר הסריסים לדניאל ירא אני את אדני המלך אשׁר מנה את מאכלכם ואת משׁתיכם אשׁר למה יראה את פניכם זעפים מן הילדים אשׁר כגילכם וחיבתם את ראשׁי למלך׃ 11 ויאמר דניאל אל המלצר אשׁר מנה שׂר הסריסים על דניאל חנניה מישׁאל ועזריה׃ 12 נס נא את עבדיך ימים עשׂרה ויתנו לנו מן הזרעים ונאכלה ומים ונשׁתה׃ 13 ויראו לפניך מראינו ומראה הילדים האכלים את פתבג המלך וכאשׁר תראה עשׂה עם עבדיך׃ 14 וישׁמע להם לדבר הזה וינסם ימים עשׂרה׃ 15 ומקצת ימים עשׂרה נראה מראיהם טוב ובריאי בשׂר מן כל הילדים האכלים את פתבג המלך׃ 16 ויהי המלצר נשׂא את פתבגם ויין משׁתיהם ונתן להם זרענים׃ 17 והילדים האלה ארבעתם נתן להם האלהים מדע והשׂכל בכל ספר וחכמה ודניאל הבין בכל חזון וחלמות׃ 18 ולמקצת הימים אשׁר אמר המלך להביאם ויביאם שׂר הסריסים לפני נבכדנצר׃ 19 וידבר אתם המלך ולא נמצא מכלם כדניאל חנניה מישׁאל ועזריה ויעמדו לפני המלך׃ 20 וכל דבר חכמת בינה אשׁר בקשׁ מהם המלך וימצאם עשׂר ידות על כל החרטמים האשׁפים אשׁר בכל מלכותו׃ 21 ויהי דניאל עד שׁנת אחת לכורשׁ המלך׃