Judges

HOT(i) 1 ויהי אחרי מות יהושׁע וישׁאלו בני ישׂראל ביהוה לאמר מי יעלה לנו אל הכנעני בתחלה להלחם׃ 2 ויאמר יהוה יהודה יעלה הנה נתתי את הארץ בידו׃ 3 ויאמר יהודה לשׁמעון אחיו עלה אתי בגורלי ונלחמה בכנעני והלכתי גם אני אתך בגורלך וילך אתו שׁמעון׃ 4 ויעל יהודה ויתן יהוה את הכנעני והפרזי בידם ויכום בבזק עשׂרת אלפים אישׁ׃ 5 וימצאו את אדני בזק בבזק וילחמו בו ויכו את הכנעני ואת הפרזי׃ 6 וינס אדני בזק וירדפו אחריו ויאחזו אתו ויקצצו את בהנות ידיו ורגליו׃ 7 ויאמר אדני בזק שׁבעים מלכים בהנות ידיהם ורגליהם מקצצים היו מלקטים תחת שׁלחני כאשׁר עשׂיתי כן שׁלם לי אלהים ויביאהו ירושׁלם וימת שׁם׃ 8 וילחמו בני יהודה בירושׁלם וילכדו אותה ויכוה לפי חרב ואת העיר שׁלחו באשׁ׃ 9 ואחר ירדו בני יהודה להלחם בכנעני יושׁב ההר והנגב והשׁפלה׃ 10 וילך יהודה אל הכנעני היושׁב בחברון ושׁם חברון לפנים קרית ארבע ויכו את שׁשׁי ואת אחימן ואת תלמי׃ 11 וילך משׁם אל יושׁבי דביר ושׁם דביר לפנים קרית ספר׃ 12 ויאמר כלב אשׁר יכה את קרית ספר ולכדה ונתתי לו את עכסה בתי לאשׁה׃ 13 וילכדה עתניאל בן קנז אחי כלב הקטן ממנו ויתן לו את עכסה בתו לאשׁה׃ 14 ויהי בבואה ותסיתהו לשׁאול מאת אביה השׂדה ותצנח מעל החמור ויאמר לה כלב מה׃ 15 ותאמר לו הבה לי ברכה כי ארץ הנגב נתתני ונתתה לי גלת מים ויתן לה כלב את גלת עלית ואת גלת תחתית׃ 16 ובני קיני חתן משׁה עלו מעיר התמרים את בני יהודה מדבר יהודה אשׁר בנגב ערד וילך וישׁב את העם׃ 17 וילך יהודה את שׁמעון אחיו ויכו את הכנעני יושׁב צפת ויחרימו אותה ויקרא את שׁם העיר חרמה׃ 18 וילכד יהודה את עזה ואת גבולה ואת אשׁקלון ואת גבולה ואת עקרון ואת גבולה׃ 19 ויהי יהוה את יהודה וירשׁ את ההר כי לא להורישׁ את ישׁבי העמק כי רכב ברזל׃ 20 ויתנו לכלב את חברון כאשׁר דבר משׁה ויורשׁ משׁם את שׁלשׁה בני הענק׃ 21 ואת היבוסי ישׁב ירושׁלם לא הורישׁו בני בנימן וישׁב היבוסי את בני בנימן בירושׁלם עד היום הזה׃ 22 ויעלו בית יוסף גם הם בית אל ויהוה עמם׃ 23 ויתירו בית יוסף בבית אל ושׁם העיר לפנים לוז׃ 24 ויראו השׁמרים אישׁ יוצא מן העיר ויאמרו לו הראנו נא את מבוא העיר ועשׂינו עמך חסד׃ 25 ויראם את מבוא העיר ויכו את העיר לפי חרב ואת האישׁ ואת כל משׁפחתו שׁלחו׃ 26 וילך האישׁ ארץ החתים ויבן עיר ויקרא שׁמה לוז הוא שׁמה עד היום הזה׃ 27 ולא הורישׁ מנשׁה את בית שׁאן ואת בנותיה ואת תענך ואת בנתיה ואת ישׁב דור ואת בנותיה ואת יושׁבי יבלעם ואת בנתיה ואת יושׁבי מגדו ואת בנותיה ויואל הכנעני לשׁבת בארץ הזאת׃ 28 ויהי כי חזק ישׂראל וישׂם את הכנעני למס והורישׁ לא הורישׁו׃ 29 ואפרים לא הורישׁ את הכנעני היושׁב בגזר וישׁב הכנעני בקרבו בגזר׃ 30 זבולן לא הורישׁ את יושׁבי קטרון ואת יושׁבי נהלל וישׁב הכנעני בקרבו ויהיו למס׃ 31 אשׁר לא הורישׁ את ישׁבי עכו ואת יושׁבי צידון ואת אחלב ואת אכזיב ואת חלבה ואת אפיק ואת רחב׃ 32 וישׁב האשׁרי בקרב הכנעני ישׁבי הארץ כי לא הורישׁו׃ 33 נפתלי לא הורישׁ את ישׁבי בית שׁמשׁ ואת ישׁבי בית ענת וישׁב בקרב הכנעני ישׁבי הארץ וישׁבי בית שׁמשׁ ובית ענת היו להם למס׃ 34 וילחצו האמרי את בני דן ההרה כי לא נתנו לרדת לעמק׃ 35 ויואל האמרי לשׁבת בהר חרס באילון ובשׁעלבים ותכבד יד בית יוסף ויהיו למס׃ 36 וגבול האמרי ממעלה עקרבים מהסלע ומעלה׃