Joshua

HOT(i) 1 ויהי אחרי מות משׁה עבד יהוה ויאמר יהוה אל יהושׁע בן נון משׁרת משׁה לאמר׃ 2 משׁה עבדי מת ועתה קום עבר את הירדן הזה אתה וכל העם הזה אל הארץ אשׁר אנכי נתן להם לבני ישׂראל׃ 3 כל מקום אשׁר תדרך כף רגלכם בו לכם נתתיו כאשׁר דברתי אל משׁה׃ 4 מהמדבר והלבנון הזה ועד הנהר הגדול נהר פרת כל ארץ החתים ועד הים הגדול מבוא השׁמשׁ יהיה גבולכם׃ 5 לא יתיצב אישׁ לפניך כל ימי חייך כאשׁר הייתי עם משׁה אהיה עמך לא ארפך ולא אעזבך׃ 6 חזק ואמץ כי אתה תנחיל את העם הזה את הארץ אשׁר נשׁבעתי לאבותם לתת׃ 7 רק חזק ואמץ מאד לשׁמר לעשׂות ככל התורה אשׁר צוך משׁה עבדי אל תסור ממנו ימין ושׂמאול למען תשׂכיל בכל אשׁר תלך׃ 8 לא ימושׁ ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשׁמר לעשׂות ככל הכתוב בו כי אז תצליח את דרכך ואז תשׂכיל׃ 9 הלוא צויתיך חזק ואמץ אל תערץ ואל תחת כי עמך יהוה אלהיך בכל אשׁר תלך׃ 10 ויצו יהושׁע את שׁטרי העם לאמר׃ 11 עברו בקרב המחנה וצוו את העם לאמר הכינו לכם צידה כי בעוד שׁלשׁת ימים אתם עברים את הירדן הזה לבוא לרשׁת את הארץ אשׁר יהוה אלהיכם נתן לכם לרשׁתה׃ 12 ולראובני ולגדי ולחצי שׁבט המנשׁה אמר יהושׁע לאמר׃ 13 זכור את הדבר אשׁר צוה אתכם משׁה עבד יהוה לאמר יהוה אלהיכם מניח לכם ונתן לכם את הארץ הזאת׃ 14 נשׁיכם טפכם ומקניכם ישׁבו בארץ אשׁר נתן לכם משׁה בעבר הירדן ואתם תעברו חמשׁים לפני אחיכם כל גבורי החיל ועזרתם אותם׃ 15 עד אשׁר יניח יהוה לאחיכם ככם וירשׁו גם המה את הארץ אשׁר יהוה אלהיכם נתן להם ושׁבתם לארץ ירשׁתכם וירשׁתם אותה אשׁר נתן לכם משׁה עבד יהוה בעבר הירדן מזרח השׁמשׁ׃ 16 ויענו את יהושׁע לאמר כל אשׁר צויתנו נעשׂה ואל כל אשׁר תשׁלחנו נלך׃ 17 ככל אשׁר שׁמענו אל משׁה כן נשׁמע אליך רק יהיה יהוה אלהיך עמך כאשׁר היה עם משׁה׃ 18 כל אישׁ אשׁר ימרה את פיך ולא ישׁמע את דבריך לכל אשׁר תצונו יומת רק חזק ואמץ׃