Joshua

DSV_Strongs(i)
  1 H1961 H8804 Het geschiedde H310 nu, na H4194 den dood H4872 van Mozes H5650 , den knecht H3068 des HEEREN H3068 , dat de HEERE H413 tot H3091 Jozua H1121 , den zoon H5126 van Nun H8334 H8764 , den dienaar H4872 van Mozes H559 H8799 , sprak H559 H8800 , zeggende:
  2 H5650 Mijn knecht H4872 Mozes H4191 H8804 is gestorven H6965 H0 ; zo maak H859 u H6965 H8798 nu op H5674 H8798 , trek over H2088 deze H3383 Jordaan H859 , gij H3605 en al H2088 dit H5971 volk H413 , tot H776 het land H834 , dat H595 Ik H1121 hun, den kinderen H3478 Israels H5414 H8802 , geve.
  3 H3605 Alle H4725 plaats H834 , waarop H3709 H7272 ulieder voetzool H1869 H8799 treden zal H5414 H8804 , heb Ik u gegeven H834 , gelijk als H413 Ik tot H4872 Mozes H1696 H8765 gesproken heb.
  4 H4480 Van H4057 de woestijn H2088 en dezen H3844 Libanon H5704 af tot aan H1419 de grote H5104 rivier H5104 , de rivier H6578 Frath H3605 , het ganse H776 land H2850 der Hethieten H5704 , en tot aan de H1419 grote H3220 zee H3996 , [tegen] den ondergang H8121 der zon H1366 , zal ulieder landpale H1961 H8799 zijn.
  5 H376 H3808 Niemand H6440 zal voor uw aangezicht H3320 H8691 bestaan H3605 al H3117 de dagen H2416 uws levens H834 ; gelijk als H5973 Ik met H4872 Mozes H1961 H8804 geweest ben H5973 , zal Ik met H1961 u zijn H3808 ; Ik zal u niet H7503 H8686 begeven H3808 , en zal u niet H5800 H8799 verlaten.
  6 H2388 H8798 Wees sterk H553 H8798 en heb goeden moed H3588 ! want H859 gij H2208 zult dit H5971 volk H776 dat land H5157 H8686 erfelijk doen bezitten H834 , dat H1 Ik hun vaderen H7650 H8738 heb gezworen H5414 H8800 hun te geven.
  7 H2388 H8798 Alleenlijk wees sterk H553 H0 en heb H3966 zeer H553 H8798 goeden moed H8104 H8800 , dat gij waarneemt H6213 H8800 te doen H3605 naar de ganse H8451 wet H834 , welke H4872 Mozes H5650 , Mijn knecht H6680 H8765 , u geboden heeft H5493 H8799 , en wijk H4480 daarvan H408 niet H3225 , ter rechter H8040 [hand] noch ter linkerhand H4616 , opdat H7919 H8686 gij verstandelijk handelt H3605 alom H834 , waar H3212 H8799 gij zult gaan;
  8 H5612 Dat het boek H2088 dezer H8451 wet H3808 niet H4185 H8799 wijke H4480 van H6310 uw mond H1897 H8804 , maar overleg H3119 het dag H3915 en nacht H4616 , opdat H8104 H8799 gij waarneemt H6213 H8800 te doen H3605 naar alles H3789 H8803 , wat daarin geschreven is H3588 ; want H227 alsdan H1870 zult gij uw wegen H6743 H8686 voorspoedig maken H227 , en alsdan H7919 H8686 zult gij verstandelijk handelen.
  9 H3808 Heb Ik het u niet H6680 H8765 bevolen H2388 H8798 ? wees sterk H553 H8798 en heb goeden moed H6206 H8799 , en verschrik H408 niet H2865 H8735 , en ontzet u H408 niet H3588 ; want H3068 de HEERE H430 , uw God H3605 , is met u alom H834 , waar H3212 H8799 gij heengaat.
  10 H6680 H8762 Toen gebood H3091 Jozua H7860 H8802 den ambtlieden H5971 des volks H559 H8800 , zeggende:
  11 H5674 H8798 Gaat H7130 door het midden H4264 des legers H6680 H8761 , en beveelt H5971 het volk H559 H8800 , zeggende H3559 H8685 : Bereidt H6720 teerkost H3588 voor ulieden; want H7969 binnen nog drie H3117 dagen H859 zult gijlieden H2088 over deze H3383 Jordaan H5674 H8802 gaan H935 H8800 , dat gij ingaat H3423 H8800 , om te erven H776 het land H834 , hetwelk H3068 de HEERE H430 , uw God H5414 H8802 , ulieden geeft H3423 H8800 om te beerven.
  12 H3091 En Jozua H559 H8804 sprak H7206 tot de Rubenieten H1425 en Gadieten H2677 , en den halven H7626 stam H4519 van Manasse H559 H8800 , zeggende:
  13 H2142 H8800 Gedenkt H1697 aan het woord H834 , hetwelk H4872 Mozes H5650 , de knecht H3068 des HEEREN H854 , ulieden H6680 H8765 geboden heeft H559 H8800 , zeggende H3068 : De HEERE H430 , uw God H5117 H8688 , geeft ulieden rust H5414 H8804 , en Hij geeft H2063 u dit H776 land;
  14 H802 Laat uw vrouwen H2945 , uw kleine kinderen H4735 , en uw vee H3427 H8799 blijven H776 in het land H834 , dat H4872 Mozes H5676 ulieden aan deze zijde H3383 van de Jordaan H5414 H8804 gegeven heeft H859 ; maar gijlieden H2571 zult gewapend H5674 H8799 trekken H6440 , voor het aangezicht H251 uwer broederen H3605 , alle H2428 strijdbare H1368 helden H853 , en zult hen H5826 H8804 helpen;
  15 H5704 H834 Totdat H3068 de HEERE H251 uw broederen H5117 H8686 rust geve H1992 , als ulieden, en dat zij H1571 ook H3423 H8804 erfelijk bezitten H776 het land H834 , dat H3068 de HEERE H430 , uw God H5414 H8802 , hun geeft H7725 H8804 ; alsdan zult gijlieden wederkeren H776 tot het land H3425 uwer erfenis H853 , en zult het H3423 H8804 erfelijk bezitten H834 , dat H4872 Mozes H3068 , de knecht H5650 des HEEREN H5414 H8804 , ulieden gegeven heeft H5676 , aan deze zijde H3383 van de Jordaan H4480 , tegen H4217 den opgang H8121 der zon.
  16 H6030 H8799 Toen antwoordden zij H3091 Jozua H559 H8800 , zeggende H3605 : Al H834 wat H6680 H8765 gij ons geboden hebt H6213 H8799 , zullen wij doen H413 , en H834 alom H834 , waar H7971 H8799 gij ons zenden zult H3212 H8799 , zullen wij gaan.
  17 H3605 H834 Gelijk wij in alles H413 naar H4872 Mozes H8085 H8804 hebben gehoord H3651 , alzo H413 zullen wij naar H8085 H8799 u horen H7535 ; alleenlijk H3068 dat de HEERE H430 , uw God H5973 , met H1961 H8799 u zij H834 , gelijk als H5973 Hij met H4872 Mozes H1961 H8804 geweest is!
  18 H3605 Alle H376 man H834 , die H6310 uw mond H4784 H8686 wederspannig wezen zal H1697 , en uw woorden H3808 niet H8085 H8799 horen zal H3605 in alles H834 , wat H6680 H8762 gij hem gebieden zult H4191 H8714 , die zal gedood worden H7535 , alleenlijk H2388 H8798 wees sterk H553 H8798 en heb goeden moed!