Joshua

  1:1   2532 και And 1096 εγένετο it came to pass 3326 μετά after 3588 την the 5054 τελευτήν decease * Μωυσή of Moses 1401 δούλου the servant 2962 κυρίου of the lord, 2532 και that 2036-2962 είπε κύριος the lord spoke 3588 τω to * Ιησού Joshua 5207 υιώ son * Ναυή of Nun, 3588 τω the 5296.1 υπουργώ aid * Μωυσή of Moses, 3004 λέγων saying,   1:2   * Μωυσής Moses, 3588 ο   2324-1473 θεράπων μου my attendant 5053 τετελεύτηκε has come to an end; 3568 νυν now 3767 ουν then 450 αναστάς rising up, 1224 διάβηθι pass over 3588 τον the * Ιορδάνην Jordan! 1473 συ you, 2532 και and 3956 πας all 3588 ο   2992-3778 λαός ούτος this people, 1519 εις into 3588 την the 1093 γην land 3739 ην which 1473 εγώ I 1325 δίδωμι give 1473 αυτοίς to them.   1:3   3956 πας Every 3588 ο   5117 τόπος place 1909 εφ΄ upon 3739 ον which 302 αν ever 1910 επιβή you should mount 3588 τω the 2487 ίχνη track 3588 των   4228-1473 ποδών υμών of your feet, 1473 υμίν [3to you 1325 δώσω 1I will give 1473 αυτόν 2it], 3739 ον in which 5158 τρόπον manner 2046 είρηκα I spoke 3588 τω   * Μωυσή to Moses.   1:4   3588 την The 2048 έρημον wilderness 2532 και and 3588 τον the * Αντιλίβανον Antilebanon 2193 έως unto 3588 του the 4215 ποταμού [2river 3588 του   3173 μεγάλου 1great], 4215 ποταμού the river * Ευφράτου Euphrates, 3956 πάσαν all 1093 γην the land * Εταίων of the Hittites, 2532 και and 2193 έως unto 3588 της the 2281 θαλάσσης [2sea 3588 της   3173 μεγάλης 1great] 575 αφ΄ from 2246 ηλίου [2of the sun 1424 δυσμών 1the descent] 1510.8.3 έσται will be 3588 τα   3725-1473 όρια υμών your boundaries.   1:5   3756 ουκ [2shall not 436 αντιστήσεται 3withstand 444 άνθρωπος 1A man] 2714 κατενώπιον before 1473 υμών you 3956 πάσας all 3588 τας the 2250 ημέρας days 3588 της   2222-1473 ζωής σου of your life. 2532 και And 5618 ώσπερ as 1510.7.1 ήμην I was 3326 μετά with * Μωυσή Moses, 3779 ούτως so 1510.8.1 έσομαι I will be 2532 και also 3326 μετά with 1473 σου you, 2532 και and 3756-1459 ουκ εγκαταλείψω I will not abandon 1473 σε you, 3761 ουδ΄ nor 5246.2 υπερόψομαί will I neglect 1473 σε you.   1:6   2480 ίσχυε Be strong 2532 και and 407 ανδρίζου manly! 1473-1063 συ γαρ for you 590.1 αποδιελείς shall divide up 3588 τω   2992-3778 λαώ τούτω to this people 3588 την the 1093 γην land 3739 ην which 3660 ώμοσα I swore by an oath 3588 τοις to 3962-1473 πατράσιν υμών your fathers 1325 δούναι to give 1473 αυτοίς to them.   1:7   2480 ίσχυε Be strong 3767 ουν then 2532 και and 407 ανδρίζου manly! 5442 φυλάσσεσθαι to guard 2532 και and 4160 ποιείν to do 2530 καθότι in so far as 1781 ενετείλατό I gave charge 1473 σοι   * Μωυσής Moses 3588 ο   3816-1473 παις μου my servant. 2532 και And 3756 ουκ do not 1578 εκκλινείς turn aside 575 απ΄ from 1473 αυτών them 1519 εις to 1188 δεξιά the right 2228 η or 1519 εις to 710 αριστερά the left! 2443 ίνα that 4920 συνής you should perceive 1722 εν in 3956 πάσιν all 3739 οις what 1437 εάν ever 4238 πράξης you should act on.   1:8   2532 και And 3756 ουκ [5shall not 868 αποστήσεται 6leave 3588 η   976 βίβλος 2book 3588 του 3of the 3551 νόμου 4law 3778 τούτου 1this] 1537 εκ from 3588 του   4750-1473 στόματός σου your mouth, 2532 και and 3191 μελετήσεις you shall meditate 1722 εν in 1473 αυτώ it 2250 ημέρας day 2532 και and 3571 νυκτός night, 2443 ίνα that 4920 συνής you should perceive 4160 ποιείν to do 3956 πάντα all 3588 τα the things 1125 γεγραμμένα written 1722 εν in 1473 αυτώ it. 5119 τότε Then 2137 ευοδώσεις you shall prosper 3588 τας   3598-1473 οδούς σου your ways, 2532 και and 5119 τότε then 4920 συνήσεις you shall perceive.   1:9   2400 ιδού Behold, 1781 εντέλλομαί I give charge 1473 σοι to you; 2480 ίσχυε be strong 2532 και and 407 ανδρίζου be manly! 3361 μη You should not 1168 δειλιάσης be timid, 3366 μηδέ nor 4422 πτοηθής should you be terrified, 3754 ότι for 3326 μετά [3is with 1473 σου 4you 2962 κύριος 1the lord 3588 ο   2316-1473 θεός σου 2your God] 1519 εις in 3956 πάντα every 5117 τόπον place 3739 ου where 1437 εάν ever 4198 πορεύση you should go.   1:10   2532 και And 1781-* ενετείλατο Ιησούς Joshua gave charge 3588 τοις to the 1122 γραμματεύσι scribes 3588 του of the 2992 λαού people, 3004 λέγων saying,   1:11   1525 εισέλθετε Enter 2596 κατά in 3319 μέσον the midst 3588 της of the 3925 παρεμβολής camp 3588 του of the 2992 λαού people, 2532 και and 1781 εντείλασθε give charge 3588 τω to the 2992 λαώ people! 3004 λέγοντες saying, 2090 ετοιμάζεσθε Prepare 1979 επισιτισμόν provisions! 3754 ότι for 2089 έτι yet 5140 τρεις in three 2250 ημέραι days 2532 και even 1473 υμείς you 1224 διαβαίνετε pass over 3588 τον   *-3778 Ιορδάνην τούτον this Jordan, 1525 εισελθόντες entering 2722 κατασχείν to take control 3588 την of the 1093 γην land 3739 ην which 2962 κύριος the lord 3588 ο   2316 θεός God 3588 των   3962-1473 πατέρων υμών of your fathers 1325 δίδωσιν gives 1473 υμίν to you.   1:12   2532 και And 3588 τω   * Ρουβήν to Reuben, 2532 και and 3588 τω to * Γαδ Gad, 2532 και and 3588 τω to the 2255 ημίσει half 5443 φυλής tribe * Μανασσή of Manasseh, 2036-* είπεν Ιησούς Joshua said,   1:13   3403 μνήσθητε Remember 3588 το the 4487 ρήμα word 2962 κυρίου of the lord! 3739 ο which 1781 ενετείλατο [5gave charge 1473 υμίν 6to you * Μωυσής 1Moses 3588 ο 2the 3816 παις 3servant 2962 κυρίου 4of the lord], 3004 λέγων saying, 2962 κύριος The lord 3588 ο   2316-1473 θεός υμών your God 2664 κατέπαυσεν rested 1473 υμάς you, 2532 και and 1325 έδωκεν gave 1473 υμίν to you 3588 την   1093-3778 γην ταύτην this land.   1:14   3588 αι   1135-1473 γυναίκες υμών Your wives, 2532 και and 3588 τα   3813-1473 παιδία υμών your children, 2532 και and 3588 τα   2934-1473 κτήνη υμών your cattle -- 2730 κατοικείτωσαν let them dwell 1722 εν in 3588 τη the 1093 γη land 3739 η which 1325 έδωκεν [2gave 1473 υμίν 3to you * Μωυσής 1Moses] 4008 πέραν on the other side 3588 του of the * Ιορδάνου Jordan! 1473-1161 υμείς δε And you 1224 διαβήσεσθε shall pass over 2110.1 εύζωνοι well-equipped 4387 πρότεροι prior to 3588 των   80-1473 αδελφών υμών your brethren, 3956 πας every one 3588 ο   2480 ισχύων being strong, 2532 και and 4828.1 συμμαχήσετε you shall fight along with 1473 αυτοίς them,   1:15   2193 έως until 302 αν whenever 2664 καταπαύση [3should rest 2962 κύριος 1the lord 3588 ο   2316-1473 θεός υμών 2your God] 3588 τους   80-1473 αδελφούς υμών your brethren, 5618 ώσπερ as 2532 και also 1473 υμάς you; 2532 και and so 2816 κληρονομήσωσι they shall be heir 2532 και also 3778 ούτοι to this 3588 την   1093 γην land 3739 ην which 2962 κύριος the lord 3588 ο   2316-1473 θεός υμών your God 1325 δίδωσιν gives 1473 αυτοίς to them. 2532 και Then 565 απελεύσεσθε you shall go forth 1538 έκαστος each 1519 εις unto 3588 την   2817-1438 κληρονομίαν εαυτού his own inheritance, 3739 ην which 1325 έδωκεν [2gave 1473 υμίν 3to you * Μωυσής 1Moses] 1722 εν on 3588 τω the 4008 πέραν other side 3588 του of the * Ιορδάνου Jordan 575 απ΄ from 395 ανατολών the east 2246 ηλίου sun.   1:16   2532 και And 611 αποκριθέντες answering 3588 τω to * Ιησού Joshua, 2036 είπαν they said, 3956 πάντα All 3745 όσα as much 1437 εάν as 1781 εντείλη you should give charge 1473 ημίν to us 4160 ποιήσομεν we will do, 2532 και and 1519 εις into 3956 πάντα every 5117 τόπον place 3739 ου where 1437 εάν ever 649 αποστείλης you should send 1473 ημάς us, 4198 πορευσόμεθα we will go.   1:17   2596 κατά According to 3956 πάντα all 3745 όσα as much as 191 ηκούσαμεν we hearkened * Μωυσή to Moses, 191 ακουσόμεθά we will hearken to 1473 σου you. 4133 πλην Furthermore 1510.5 έστω let [3be 2962 κύριος 1the lord 3588 ο   2316-1473 θεός ημών 2our God] 3326 μετά with 1473 σου you, 3739 ον in which 5158 τρόπον manner 1510.7.3 ην he was 3326 μετά with * Μωυσή Moses!   1:18   3588-1161 ο δε And the 444 άνθρωπος man 3739 ος who 302 αν ever 544 απειθήση should resist 1473 σοι you, 2532 και and 3739 ος who 302 αν ever 3361 μη should not 191 ακούση hearken to 3588 των   4487-1473 ρημάτων σου your words, 2530 καθότι in so far 302 αν as 1781 εντείλη you should give charge 1473 αυτώ to him, 599 αποθανέτω let him die! 235 αλλά But 2480 ίσχυε be strong 2532 και and 407 ανδρίζου be manly!