Joshua

Danish(i) 1 Og det skete efter Mose HERRENS Tjeners Død, da sagde HERREN til Josva, Nuns Søn, som havde tjent Mose, saaledes: 2 Mose, min Tjener, er død; saa gør dig nu rede, drag over denne Jordan, du og alt dette Folk, til det Land, som jeg giver Israels Børn. 3 Hvert Sted, som eders Fodsaal skal træde paa, det har jeg givet eder, som jeg sagde til Mose; 4 fra Ørken og dette Libanon og indtil den store Flod, den Flod Frat, alt Hethiternes Land, og indtil det store Hav imod Solens Nedgang, det skal være eders Landemærke. 5 Ingen Mand skal bestaa for dit Ansigt alle dine Livs Dage; ligesom jeg var med Mose, vil jeg være med dig, jeg vil ikke slippe og ikke forlade dig. 6 Vær frimodig og vær stærk; thi du skal dele Landet til Arv iblandt dette Folk, hvilket jeg tilsvor deres Fædre at ville give dem. 7 Vær kun saare frimodig og stærk, saa du tager Vare paa at gøre efter al den Lov, som Mose, min Tjener, bød dig; vig ikke fra den til højre eller venstre Side, at du kan handle klogelig paa al den Vej, som du skal vandre paa. 8 Denne Lovs Bog skal ikke vige fra din Mund, men du skal grunde paa den Dag og Nat, paa det du kan tage Vare paa at gøre efter alt det, som er skrevet i den; thi da skal det gaa dig vel i dine Veje, og da skal du handle klogelig. 9 Har jeg ikke befalet dig: Vær frimodig og stærk, forfærdes ikke og rædde ikke; thi HERREN din Gud er med dig paa al den Vej, som du skal vandre paa. 10 Da bød Josva Folkets Fogede og sagde: 11 Gaar midt igennem Lejren og byder Folket. og siger: Bereder eder Tæring; thi inden Dage skulIe I gaa over denne Jordan for at komme til at eje Landet, som HERREN eders Gud giver eder at eje. 12 Og til Rubeniterne og til Gaditerne og til Halvdelen af Manasse Stamme sagde Josva: 13 Kommer det Ord i Hu, som Mose, HERRENS Tjener, bød eder og sagde: HERREN eders Gud skaffer eder Rolighed og giver eder dette Land. 14 Lader eders Hustruer og eders smaa Børn og eders Kvæg blive i Landet, som Mose har givet eder paa denne Side Jordanen; men I skulle drage over bevæbnede for eders Brødres Ansigt, alle vældige til Strid, og hjælpe dem, 15 indtil HERREN skaffer eders Brødre Rolighed som eder, at ogsaa de kunne eje Landet, som HERREN eders Gud skal give dem; saa skulle I vende tilbage til eders Ejendoms Land og eje det, som Mose, HERRENS Tjener, gav eder paa denne Side Jordanen mod Solens Opgang. 16 Og de svarede Josva og sagde: Vi ville gøre alt det, som du har budet os og vi ville gaa til alt, hvortil du vil sende os. 17 I alle Ting, ligesom vi hørte Mose, saaledes ville vi og høre dig; vilde kun HERREN din Gud være med dig, ligesom han var med Mose! 18 Hver den, som er genstridig mod din Mund og ikke hører dine Ord i alt det, du byder ham, han skal dø; vær ikkun frimodig og stærk.