Deuteronomy

Danish(i) 1 Disse ere de Ord, som Mose har talet til al Israel paa hin Side Jordan, i Ørken paa den slette Mark over for Suf, imellem, Paran og imellem Tofel og Laban og Hazeroth og Di-Sahab, 2 elleve Dages Rejse fra Horeb til Seirs Bjerge, indtil Kades-Barnea. 3 Og det skete i det fyrretyvende Aar, i den ellevte Maaned, pa den første Dag i Maaneden, da talede Mose til Israels Børn, efter alt det som HERREN havde budet ham til dem, 4 efter at han havde slaaet Sihon, Amoriternes Konge, som boede i Hesbon, og; Og, Kongen af Basan, som boede i Astharoth ved Edrei. 5 Paa hin Side Jordanen i Moabiternes Land begyndte Mose at udlægge denne Lov og sagde: 6 HERREN vor Gud talede til os ved Horeb og sagde: I have længe nok været ved dette Bjerg. 7 Vender om og rejser, og drager til Amoriternes Bjerg, og til alle deres Naboer paa den slette Mark, paa Bjergene og i Lavlandet, og i Sønden og ved Havets Strand; til Kananiternes Land og til Libanon, indtil den store Flod, den Flod Frat. 8 Se, jeg har givet det Land for eders Ansigt; kommer og indtager det Land, som HERREN har tilsvoret eders Fædre, Abraham, Isak og Jakob at give dem og deres Sæd efter dem. 9 Da talede jeg til eder paa den samme Tid og sagde: Jeg kan ikke ene bære eder. 10 HERREN eders Gud har gjort eder mangfoldige, og se, I ere i Dag som Stjernerne paa Himmelen i Mangfoldighed. 11 HERREN eders Fædres Gud lægge tusinde Gange flere til eder, end I ere, og han velsigne eder, som han har sagt eder! 12 Hvorledes kan jeg ene bære eders Besvær og eders Byrde og eders Trætte? 13 Forskaffer mig vise og forstandige og forsøgte Mænd af eders Stammer, og jeg vil sætte dem til Høvedsmænd over eder. 14 Da svarede I mig og sagde: Det er en god Ting, som du siger, at du vil gøre. 15 Saa tog jeg eders Stammers Høvedsmænd, vise og forsøgte Mænd, og satte dem til Høvedsmænd over eder: Til Øverster over Tusinder og Øverster over Hundreder og Øverster over halvtredssindstyve og Øverster over ti og til Fogeder for eders Stammer. 16 Og jeg bød eders Dommere paa samme Tid og sagde: Hører Sagerne imellem eders Brødre og dømmer med Retfærdighed imellem en Mand og hans Broder og imellem den fremmede hos ham. 17 I skulle i Dommen ikke anse Personen, I skulle høre den mindste med den største, I skulle ikke frygte for nogen, thi Dommen hører Gud til; men den Sag, som bliver eder for svar, lader den komme frem til mig, saa vil jeg høre den. 18 Da bød jeg eder paa samme Tid alt, hvad I skulle gøre. 19 Saa rejste vi fra Horeb og gik igennem hele den store og forfærdelige Ørk, hvilken I saa, ad Vejen til Amoritens Bjerg, som HERREN vor Gud befalede os; og vi kom til Kades-Barnea. 20 Da sagde jeg til eder: I ere komne til Amoritens Bjerg, hvilket HERREN vor Gud vil give os. 21 Se, HERREN din Gud har givet det Land fór dit Ansigt; drag op, indtag det, som HERREN dine, Fædres Gud har sagt dig, frygt ikke og ræddes ikke. 22 Da kom I alle frem til mig og sagde: Lader os sende Mænd for vort Ansigt, som kunne udforske os Landet, og de skulle bringe os Svar om, ad hvilken Vej vi skulle drage op, og om de Stæder, som vi skulle komme til. 23 Og de Ord behagede mig; saa jeg tog tolv Mænd af eder, een Mand for hver Stamme. 24 Og de vendte sig og droge op paa Bjerget og kom til Eskols Bæk, og de bespejdede det. 25 Og de toge i deres Haand af Landets Frugt og førte ned til os, og de bragte os Svar og sagde: Det er et godt Land, som HERREN vor Gud har givet os. 26 Men I vilde ikke drage op, og I vare genstridige mod HERREN eders Guds Mund. 27 Og I knurrede i eders Telte og sagde: Fordi HERREN hader os, har han udført os af Ægyptens Land, for at give os i Amoriternes Haand til at ødelægge os. 28 Hvorhen skulle vi drage op? Vore Brødre have mistrøstet vort Hjerte og sagt: Det Folk er større og højere end vi, Stæderne ere store og befæstede op imod Himmelen, dertil med have vi ogsaa set Anakiternes Børn der. 29 Da sagde jeg til eder: Lader eder ikke forfærde og frygter ej for dem! 30 HERREN eders Gud, som gaar foran eders Ansigt, han skal stride for eder, ganske som han gjorde med eder i Ægypten for eders Øjne, 31 og i Ørken, som du har set, hvor HERREN din Gud har baaret dig, ligesom en: Mand bærer sin Søn; paa hele den Vej, som I have vandret, indtil I ere komne til dette Sted. 32 Men uagtet dette Ord troede I ikke paa HERREN eders Gud, 33 han, som gik for eders Ansigt paa Vejen at opsøge for eder Stedet, hvor I skulde lejre eder, i en Ild om Natten, for at vise eder Vejen, som I skulde gaa paa, og i en Sky om Dagen. 34 Der HERREN hørte eders Ords Røst, da blev han vred og svor og sagde: 35 Der skal ingen af disse Mænd, af denne onde Slægt, se det gode Land, som jeg svor at ville give eders Fædre, 36 uden Kaleb Jefunne Søn; han skal se det, og ham og hans Børn vil jeg give det Land, som han har traadt paa, fordi han har fuldkommeligen efterfulgt HERREN. 37 HERREN blev endog vred pa, mig for eders Skyld, og sagde: Du skal ikke heller komme derind. 38 Josva, Nuns Søn, som staar for dit Ansigt, han skal komme derhen; styrk ham, thi han skal dele det til Arv iblandt Israel. 39 Og eders smaa Børn, om hvilke I sagde: De skulle blive til Rov, og eders Sønner, som ikke paa denne Dag forstaa godt eller ondt, de skulle komme derind, og jeg vil give dem det, og de skulle arve det. 40 Men I, vender eder og rejser til Ørken ad Vejen til det røde Hav. 41 Da svarede I og sagde til mig: Vi have syndet imod HERREN, vi ville drage op og stride, ganske som HERREN vor Gud befalede os; og I bandt om eder, hver sine Krigsvaaben, og vare letsindige til at drage op paa Bjerget. 42 Da sagde HERREN til mig: Sig dem, I skulle ikke drage op, og I skulle ikke stride, thi jeg er ikke midt iblandt eder; at I ikke skulle blive slagne for eders Fjenders Ansigt. 43 Der jeg sagde eder det, da vilde I ikke høre mig; og I vare genstridige imod HERRENS Mund, og formastede eder hovmodeligen og droge op paa Bjerget. 44 Da droge Amoriterne, som boede paa det samme Bjerg, ud imod eder, og de forfulgte eder, saaledes som Bier gøre, og de knusede eder i Seir, lige til Horma. 45 Der I kom tilbage og græd for HERRENS Ansigt, da hørte HERREN ikke paa eders Røst og bøjede ikke Øret til eder. 46 Saa bleve I i Kades mange Dage, al den Tid, I bleve der.