Numbers 5:27

HOT(i) 27 והשׁקה את המים והיתה אם נטמאה ותמעל מעל באישׁה ובאו בה המים המאררים למרים וצבתה בטנה ונפלה ירכה והיתה האשׁה לאלה בקרב עמה׃