Leviticus

HOT(i) 1 ויקרא אל משׁה וידבר יהוה אליו מאהל מועד לאמר׃ 2 דבר אל בני ישׂראל ואמרת אלהם אדם כי יקריב מכם קרבן ליהוה מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם׃ 3 אם עלה קרבנו מן הבקר זכר תמים יקריבנו אל פתח אהל מועד יקריב אתו לרצנו לפני יהוה׃ 4 וסמך ידו על ראשׁ העלה ונרצה לו לכפר עליו׃ 5 ושׁחט את בן הבקר לפני יהוה והקריבו בני אהרן הכהנים את הדם וזרקו את הדם על המזבח סביב אשׁר פתח אהל מועד׃ 6 והפשׁיט את העלה ונתח אתה לנתחיה׃ 7 ונתנו בני אהרן הכהן אשׁ על המזבח וערכו עצים על האשׁ׃ 8 וערכו בני אהרן הכהנים את הנתחים את הראשׁ ואת הפדר על העצים אשׁר על האשׁ אשׁר על המזבח׃ 9 וקרבו וכרעיו ירחץ במים והקטיר הכהן את הכל המזבחה עלה אשׁה ריח ניחוח ליהוה׃ 10 ואם מן הצאן קרבנו מן הכשׂבים או מן העזים לעלה זכר תמים יקריבנו׃ 11 ושׁחט אתו על ירך המזבח צפנה לפני יהוה וזרקו בני אהרן הכהנים את דמו על המזבח סביב׃ 12 ונתח אתו לנתחיו ואת ראשׁו ואת פדרו וערך הכהן אתם על העצים אשׁר על האשׁ אשׁר על המזבח׃ 13 והקרב והכרעים ירחץ במים והקריב הכהן את הכל והקטיר המזבחה עלה הוא אשׁה ריח ניחח ליהוה׃ 14 ואם מן העוף עלה קרבנו ליהוה והקריב מן התרים או מן בני היונה את קרבנו׃ 15 והקריבו הכהן אל המזבח ומלק את ראשׁו והקטיר המזבחה ונמצה דמו על קיר המזבח׃ 16 והסיר את מראתו בנצתה והשׁליך אתה אצל המזבח קדמה אל מקום הדשׁן׃ 17 ושׁסע אתו בכנפיו לא יבדיל והקטיר אתו הכהן המזבחה על העצים אשׁר על האשׁ עלה הוא אשׁה ריח ניחח ליהוה׃