Exodus

HOT(i) 1 ואלה שׁמות בני ישׂראל הבאים מצרימה את יעקב אישׁ וביתו באו׃ 2 ראובן שׁמעון לוי ויהודה׃ 3 ישׂשכר זבולן ובנימן׃ 4 דן ונפתלי גד ואשׁר׃ 5 ויהי כל נפשׁ יצאי ירך יעקב שׁבעים נפשׁ ויוסף היה במצרים׃ 6 וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא׃ 7 ובני ישׂראל פרו וישׁרצו וירבו ויעצמו במאד מאד ותמלא הארץ אתם׃ 8 ויקם מלך חדשׁ על מצרים אשׁר לא ידע את יוסף׃ 9 ויאמר אל עמו הנה עם בני ישׂראל רב ועצום ממנו׃ 10 הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שׂנאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ׃ 11 וישׂימו עליו שׂרי מסים למען ענתו בסבלתם ויבן ערי מסכנות לפרעה את פתם ואת רעמסס׃ 12 וכאשׁר יענו אתו כן ירבה וכן יפרץ ויקצו מפני בני ישׂראל׃ 13 ויעבדו מצרים את בני ישׂראל בפרך׃ 14 וימררו את חייהם בעבדה קשׁה בחמר ובלבנים ובכל עבדה בשׂדה את כל עבדתם אשׁר עבדו בהם בפרך׃ 15 ויאמר מלך מצרים למילדת העברית אשׁר שׁם האחת שׁפרה ושׁם השׁנית פועה׃ 16 ויאמר בילדכן את העבריות וראיתן על האבנים אם בן הוא והמתן אתו ואם בת הוא וחיה׃ 17 ותיראן המילדת את האלהים ולא עשׂו כאשׁר דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים׃ 18 ויקרא מלך מצרים למילדת ויאמר להן מדוע עשׂיתן הדבר הזה ותחיין את הילדים׃ 19 ותאמרן המילדת אל פרעה כי לא כנשׁים המצרית העברית כי חיות הנה בטרם תבוא אלהן המילדת וילדו׃ 20 וייטב אלהים למילדת וירב העם ויעצמו מאד׃ 21 ויהי כי יראו המילדת את האלהים ויעשׂ להם בתים׃ 22 ויצו פרעה לכל עמו לאמר כל הבן הילוד היארה תשׁליכהו וכל הבת תחיון׃