Exodus 21

HOT(i) 1 ואלה המשׁפטים אשׁר תשׂים לפניהם׃ 2 כי תקנה עבד עברי שׁשׁ שׁנים יעבד ובשׁבעת יצא לחפשׁי חנם׃ 3 אם בגפו יבא בגפו יצא אם בעל אשׁה הוא ויצאה אשׁתו עמו׃ 4 אם אדניו יתן לו אשׁה וילדה לו בנים או בנות האשׁה וילדיה תהיה לאדניה והוא יצא בגפו׃ 5 ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדני את אשׁתי ואת בני לא אצא חפשׁי׃ 6 והגישׁו אדניו אל האלהים והגישׁו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעלם׃ 7 וכי ימכר אישׁ את בתו לאמה לא תצא כצאת העבדים׃ 8 אם רעה בעיני אדניה אשׁר לא יעדה והפדה לעם נכרי לא ימשׁל למכרה בבגדו׃ 9 ואם לבנו ייעדנה כמשׁפט הבנות יעשׂה׃ 10 אם אחרת יקח לו שׁארה כסותה וענתה לא יגרע׃ 11 ואם שׁלשׁ אלה לא יעשׂה לה ויצאה חנם אין כסף׃ 12 מכה אישׁ ומת מות יומת׃ 13 ואשׁר לא צדה והאלהים אנה לידו ושׂמתי לך מקום אשׁר ינוס שׁמה׃ 14 וכי יזד אישׁ על רעהו להרגו בערמה מעם מזבחי תקחנו למות׃ 15 ומכה אביו ואמו מות יומת׃ 16 וגנב אישׁ ומכרו ונמצא בידו מות יומת׃ 17 ומקלל אביו ואמו מות יומת׃ 18 וכי יריבן אנשׁים והכה אישׁ את רעהו באבן או באגרף ולא ימות ונפל למשׁכב׃ 19 אם יקום והתהלך בחוץ על משׁענתו ונקה המכה רק שׁבתו יתן ורפא ירפא׃ 20 וכי יכה אישׁ את עבדו או את אמתו בשׁבט ומת תחת ידו נקם ינקם׃ 21 אך אם יום או יומים יעמד לא יקם כי כספו הוא׃ 22 וכי ינצו אנשׁים ונגפו אשׁה הרה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון ענושׁ יענשׁ כאשׁר ישׁית עליו בעל האשׁה ונתן בפללים׃ 23 ואם אסון יהיה ונתתה נפשׁ תחת נפשׁ׃ 24 עין תחת עין שׁן תחת שׁן יד תחת יד רגל תחת רגל׃ 25 כויה תחת כויה פצע תחת פצע חבורה תחת חבורה׃ 26 וכי יכה אישׁ את עין עבדו או את עין אמתו ושׁחתה לחפשׁי ישׁלחנו תחת עינו׃ 27 ואם שׁן עבדו או שׁן אמתו יפיל לחפשׁי ישׁלחנו תחת שׁנו׃ 28 וכי יגח שׁור את אישׁ או את אשׁה ומת סקול יסקל השׁור ולא יאכל את בשׂרו ובעל השׁור נקי׃ 29 ואם שׁור נגח הוא מתמל שׁלשׁם והועד בבעליו ולא ישׁמרנו והמית אישׁ או אשׁה השׁור יסקל וגם בעליו יומת׃ 30 אם כפר יושׁת עליו ונתן פדין נפשׁו ככל אשׁר יושׁת עליו׃ 31 או בן יגח או בת יגח כמשׁפט הזה יעשׂה׃ 32 אם עבד יגח השׁור או אמה כסף שׁלשׁים שׁקלים יתן לאדניו והשׁור יסקל׃ 33 וכי יפתח אישׁ בור או כי יכרה אישׁ בר ולא יכסנו ונפל שׁמה שׁור או חמור׃ 34 בעל הבור ישׁלם כסף ישׁיב לבעליו והמת יהיה׃ 35 וכי יגף שׁור אישׁ את שׁור רעהו ומת ומכרו את השׁור החי וחצו את כספו וגם את המת יחצון׃ 36 או נודע כי שׁור נגח הוא מתמול שׁלשׁם ולא ישׁמרנו בעליו שׁלם ישׁלם שׁור תחת השׁור והמת יהיה׃