Exodus 20

HOT(i) 1 וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר׃ 2 אנכי יהוה אלהיך אשׁר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים׃ 3 לא יהיה לך אלהים אחרים על פני׃ 4 לא תעשׂה לך פסל וכל תמונה אשׁר בשׁמים ממעל ואשׁר בארץ מתחת ואשׁר במים מתחת לארץ׃ 5 לא תשׁתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבת על בנים על שׁלשׁים ועל רבעים לשׂנאי׃ 6 ועשׂה חסד לאלפים לאהבי ולשׁמרי מצותי׃ 7 לא תשׂא את שׁם יהוה אלהיך לשׁוא כי לא ינקה יהוה את אשׁר ישׂא את שׁמו לשׁוא׃ 8 זכור את יום השׁבת לקדשׁו׃ 9 שׁשׁת ימים תעבד ועשׂית כל מלאכתך׃ 10 ויום השׁביעי שׁבת ליהוה אלהיך לא תעשׂה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשׁר בשׁעריך׃ 11 כי שׁשׁת ימים עשׂה יהוה את השׁמים ואת הארץ את הים ואת כל אשׁר בם וינח ביום השׁביעי על כן ברך יהוה את יום השׁבת ויקדשׁהו׃ 12 כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשׁר יהוה אלהיך נתן׃ 13 לא תרצח׃ 14 לא תנאף׃ 15 לא תגנב׃ 16 לא תענה ברעך עד שׁקר׃ 17 לא תחמד בית רעך לא תחמד אשׁת רעך ועבדו ואמתו ושׁורו וחמרו וכל אשׁר לרעך׃ 18 וכל העם ראים את הקולת ואת הלפידם ואת קול השׁפר ואת ההר עשׁן וירא העם וינעו ויעמדו מרחק׃ 19 ויאמרו אל משׁה דבר אתה עמנו ונשׁמעה ואל ידבר עמנו אלהים פן נמות׃ 20 ויאמר משׁה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו׃ 21 ויעמד העם מרחק ומשׁה נגשׁ אל הערפל אשׁר שׁם האלהים׃ 22 ויאמר יהוה אל משׁה כה תאמר אל בני ישׂראל אתם ראיתם כי מן השׁמים דברתי עמכם׃ 23 לא תעשׂון אתי אלהי כסף ואלהי זהב לא תעשׂו׃ 24 מזבח אדמה תעשׂה לי וזבחת עליו את עלתיך ואת שׁלמיך את צאנך ואת בקרך בכל המקום אשׁר אזכיר את שׁמי אבוא אליך וברכתיך׃ 25 ואם מזבח אבנים תעשׂה לי לא תבנה אתהן גזית כי חרבך הנפת עליה ותחללה׃ 26 ולא תעלה במעלת על מזבחי אשׁר לא תגלה ערותך עליו׃