Exodus 19

HOT(i) 1 בחדשׁ השׁלישׁי לצאת בני ישׂראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני׃ 2 ויסעו מרפידים ויבאו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שׁם ישׂראל נגד ההר׃ 3 ומשׁה עלה אל האלהים ויקרא אליו יהוה מן ההר לאמר כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישׂראל׃ 4 אתם ראיתם אשׁר עשׂיתי למצרים ואשׂא אתכם על כנפי נשׁרים ואבא אתכם אלי׃ 5 ועתה אם שׁמוע תשׁמעו בקלי ושׁמרתם את בריתי והייתם לי סגלה מכל העמים כי לי כל הארץ׃ 6 ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדושׁ אלה הדברים אשׁר תדבר אל בני ישׂראל׃ 7 ויבא משׁה ויקרא לזקני העם וישׂם לפניהם את כל הדברים האלה אשׁר צוהו יהוה׃ 8 ויענו כל העם יחדו ויאמרו כל אשׁר דבר יהוה נעשׂה וישׁב משׁה את דברי העם אל יהוה׃ 9 ויאמר יהוה אל משׁה הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישׁמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם ויגד משׁה את דברי העם אל יהוה׃ 10 ויאמר יהוה אל משׁה לך אל העם וקדשׁתם היום ומחר וכבסו שׂמלתם׃ 11 והיו נכנים ליום השׁלישׁי כי ביום השׁלשׁי ירד יהוה לעיני כל העם על הר סיני׃ 12 והגבלת את העם סביב לאמר השׁמרו לכם עלות בהר ונגע בקצהו כל הנגע בהר מות יומת׃ 13 לא תגע בו יד כי סקול יסקל או ירה יירה אם בהמה אם אישׁ לא יחיה במשׁך היבל המה יעלו בהר׃ 14 וירד משׁה מן ההר אל העם ויקדשׁ את העם ויכבסו שׂמלתם׃ 15 ויאמר אל העם היו נכנים לשׁלשׁת ימים אל תגשׁו אל אשׁה׃ 16 ויהי ביום השׁלישׁי בהית הבקר ויהי קלת וברקים וענן כבד על ההר וקל שׁפר חזק מאד ויחרד כל העם אשׁר במחנה׃ 17 ויוצא משׁה את העם לקראת האלהים מן המחנה ויתיצבו בתחתית ההר׃ 18 והר סיני עשׁן כלו מפני אשׁר ירד עליו יהוה באשׁ ויעל עשׁנו כעשׁן הכבשׁן ויחרד כל ההר מאד׃ 19 ויהי קול השׁפר הולך וחזק מאד משׁה ידבר והאלהים יעננו בקול׃ 20 וירד יהוה על הר סיני אל ראשׁ ההר ויקרא יהוה למשׁה אל ראשׁ ההר ויעל משׁה׃ 21 ויאמר יהוה אל משׁה רד העד בעם פן יהרסו אל יהוה לראות ונפל ממנו רב׃ 22 וגם הכהנים הנגשׁים אל יהוה יתקדשׁו פן יפרץ בהם יהוה׃ 23 ויאמר משׁה אל יהוה לא יוכל העם לעלת אל הר סיני כי אתה העדתה בנו לאמר הגבל את ההר וקדשׁתו׃ 24 ויאמר אליו יהוה לך רד ועלית אתה ואהרן עמך והכהנים והעם אל יהרסו לעלת אל יהוה פן יפרץ׃ 25 וירד משׁה אל העם ויאמר אלהם׃