Exodus

DSV_Strongs(i)
  1 H8034 Dit nu zijn de namen H1121 der zonen H3478 van Israel H4714 , die in Egypte H935 H8802 gekomen zijn H3290 , met Jakob H935 H8804 ; zij kwamen H376 er in, elk H1004 met zijn huis.
  2 H7205 Ruben H8095 , Simeon H3878 , Levi H3063 , en Juda;
  3 H3485 Issaschar H2074 , Zebulon H1144 , en Benjamin;
  4 H1835 Dan H5321 en Nafthali H1410 , Gad H836 en Aser.
  5 H5315 Al de zielen H3290 nu, die uit Jakobs H3409 heup H3318 H8802 voortgekomen zijn H7657 , waren zeventig H5315 zielen H3130 ; doch Jozef H4714 was in Egypte.
  6 H3130 Toen nu Jozef H4191 H8799 gestorven was H251 , en al zijn broeders H1755 , en al dat geslacht,
  7 H1121 Zo werden de kinderen H3478 Israels H6509 H8804 vruchtbaar H8317 H8799 en wiesen overvloedig H7235 H8799 , en zij vermeerderden H3966 , en werden gans H3966 zeer H6105 H8799 machtig H776 , zodat het land H4390 H8735 met hen vervuld werd.
  8 H6965 H0 Daarna stond H2319 een nieuwe H4428 koning H6965 H8799 op H4714 over Egypte H3130 , die Jozef H3045 H8804 niet gekend had;
  9 H559 H8799 Die zeide H5971 tot zijn volk H5971 : Ziet, het volk H1121 der kinderen H3478 Israels H7227 is veel H6099 , ja, machtiger dan wij.
  10 H3051 H8798 Komt aan H2449 H8691 , laat ons wijselijk tegen hetzelve handelen H7235 H8799 , opdat het niet vermenigvuldige H4421 , en het geschiede, als er enige krijg H7122 H8799 voorvalt H1931 , dat het H3254 H8738 zich ook niet vervoege H8130 H8802 tot onze vijanden H3898 H8738 , en tegen ons strijde H776 , en uit het land H5927 H8804 optrekke.
  11 H7760 H8799 En zij zetten H8269 oversten H4522 der schattingen H6031 H8763 over hetzelve, om het te verdrukken H5450 met hun lasten H1129 H8799 ; want men bouwde H6547 voor Farao H4543 H5892 schatsteden H6619 , Pitom H7486 en Raamses.
  12 H6031 H8762 Maar hoe meer zij het verdrukten H3651 , hoe meer H7235 H8799 het vermeerderde H3651 , en hoe meer H6555 H8799 het wies H6973 H8799 ; zodat zij verdrietig waren H6440 vanwege H1121 de kinderen H3478 Israels.
  13 H4714 En de Egyptenaars H1121 deden de kinderen H3478 Israels H5647 H8686 dienen H6531 met hardigheid;
  14 H2416 Zodat zij hun het leven H4843 H8762 bitter maakten H7186 met harden H5656 dienst H2563 , in leem H3843 en in tichelstenen H5656 , en met allen dienst H7704 op het veld H5656 , met al hun dienst H5647 H8804 , dien zij hen deden dienen H6531 met hardigheid.
  15 H559 H8799 Daarenboven sprak H4428 de koning H4714 van Egypte H3205 H8764 tot de vroedvrouwen H5680 der Hebreinnen H259 , welker ener H8034 naam H8236 Sifra H8034 , en de naam H8145 der andere H6326 Pua was;
  16 H559 H8799 En zeide H5680 : Wanneer gij de Hebreinnen H3205 H8763 in het baren helpt H7200 H8804 , en ziet H70 haar op de stoelen H1121 ; is het een zoon H4191 H8689 , zo doodt H1323 hem; maar is het een dochter H2425 H8804 , zo laat haar leven!
  17 H3205 H8764 Doch de vroedvrouwen H3372 H8799 vreesden H430 God H6213 H8804 , en deden H4428 niet, gelijk als de koning H4714 van Egypte H1696 H8765 tot haar gesproken had H2421 H0 , maar zij behielden H3206 de knechtjes H2421 H8762 in het leven.
  18 H7121 H8799 Toen riep H4428 de koning H4714 van Egypte H3205 H8764 de vroedvrouwen H559 H8799 , en zeide H4069 tot haar: Waarom H1697 hebt gijlieden deze zaak H6213 H8804 gedaan H3206 , dat gij de knechtjes H2421 H8762 in het leven behouden hebt?
  19 H3205 H8764 En de vroedvrouwen H559 H8799 zeiden H6547 tot Farao H5680 H802 : Omdat de Hebreinnen H4713 niet zijn gelijk de Egyptische H2422 vrouwen; want zij zijn sterk H2962 ; eer H3205 H8764 de vroedvrouw H935 H8799 tot haar komt H3205 H8804 , zo hebben zij gebaard.
  20 H3190 H0 Daarom deed H430 God H3205 H8764 aan de vroedvrouwen H3190 H8686 goed H5971 ; en dat volk H7235 H8799 vermeerderde H3966 , en het werd zeer H6105 H8799 machtig.
  21 H3205 H8764 En het geschiedde, dewijl de vroedvrouwen H430 God H3372 H8804 vreesden H6213 H8799 , zo bouwde Hij H1004 haar huizen.
  22 H6680 H8762 Toen gebood H6547 Farao H5971 aan al zijn volk H559 H8800 , zeggende H1121 : Alle zonen H3209 , die geboren worden H2975 , zult gij in de rivier H7993 H8686 werpen H1323 , maar al de dochteren H2421 H8762 in het leven behouden.