1 Chronicles 6:71

LXX_WH(i)
    71 G3588 T-DPM [6:56] τοις G5207 N-DPM υιοις   N-PRI γεδσων G575 PREP απο G3965 N-GPF πατριων   A-GSF ημισους G5443 N-GSF φυλης   N-PRI μανασση G3588 T-ASF την   N-PRI γωλαν G1537 PREP εκ G3588 T-GSF της   N-PRI βασαν G2532 CONJ και G3588 T-APN τα   N-APN περισπορια G846 D-GSF αυτης G2532 CONJ και G3588 T-ASF την   N-PRI ασηρωθ G2532 CONJ και G3588 T-APN τα   N-APN περισπορια G846 D-GSF αυτης
HOT(i) 71 (6:56) לבני גרשׁום ממשׁפחת חצי מטה מנשׁה את גולן בבשׁן ואת מגרשׁיה ואת עשׁתרות ואת מגרשׁיה׃
IHOT(i) (In English order)
  71 H1121 לבני Unto the sons H1647 גרשׁום   H4940 ממשׁפחת out of the family H2677 חצי of the half H4294 מטה tribe H4519 מנשׁה of Manasseh, H853 את   H1474 גולן Golan H1316 בבשׁן in Bashan H853 ואת   H4054 מגרשׁיה with her suburbs, H853 ואת   H6252 עשׁתרות and Ashtaroth H853 ואת   H4054 מגרשׁיה׃ with her suburbs:
Vulgate(i) 71 filiis autem Gersom de cognatione dimidiae tribus Manasse Gaulon in Basan et suburbana eius et Astharoth cum suburbanis suis
Clementine_Vulgate(i) 71 Filiis autem Gersom de cognatione dimidiæ tribus Manasse, Gaulon in Basan, et suburbana ejus, et Astaroth cum suburbanis suis.
Wycliffe(i) 71 Sotheli to the sones of Gerson thei yauen of the kynrede of half the lynage of Manasses, Gaulon in Basan, and the subarbis therof, and Astoroth with hise subarbis.
Coverdale(i) 71 But vnto the children of Gerson they gaue out of the kynred of the halfe trybe of Manasses, Gola in Basan and Astharoth with their suburbes.
MSTC(i) 71 And unto the sons of Gershom were given out of the kindred of the half tribe of Manasseh: Golan in Bashan with her suburbs and Ashtaroth with her suburbs.
Matthew(i) 71 And vnto the sonnes of Gerson were geuen out of the kyndrede of the halfe trybe of Manasseh: Golon in Basan wyth her Suburbes and Astharoth wyth her Suburbes.
Great(i) 71 And vnto the sonnes of Gerson were geuen out of the kyndred of the halfe trybe of Manasse: Golon in Basan and her Suburbes, and Astharoth and her Suburbes.
Geneva(i) 71 Vnto the sonnes of Gershom out of the familie of the halfe tribe of Manasseh, Golan in Bashan, and her suburbes, and Ashtaroth with her suburbes,
Bishops(i) 71 And vnto the sonnes of Gersom were geuen out of the kinred of the halfe tribe of Manasse: Golon in Basan and her suburbes, and Astharoth and her suburbes
DouayRheims(i) 71 And to the sons of Gersom, out the kindred of the half tribe of Manasses, Gaulon, in Basan, and its suburbs, and Astharoth with its suburbs.
KJV(i) 71

Unto the sons of Gershom were given out of the family of the half tribe of Manasseh, Golan in Bashan with her suburbs, and Ashtaroth with her suburbs:

KJV_Cambridge(i) 71 Unto the sons of Gershom were given out of the family of the half tribe of Manasseh, Golan in Bashan with her suburbs, and Ashtaroth with her suburbs:
Thomson(i) 71 And to the Gersonites they gave from the families of the half tribe of Manasses Golan of Basan with its suburbs. and Aseroth with its suburbs;
Webster(i) 71 To the sons of Gershom were given out of the family of the half tribe of Manasseh, Golan in Bashan with its suburbs, and Ashtaroth with its suburbs:
Brenton(i) 71 To the sons of Gedson from the families of the half-tribe of Manasse they gave Golan of Basan and her suburbs, and Aseroth and her suburbs.
Brenton_Greek(i) 71 Τοῖς υἱοῖς Γεδσὼν ἀπὸ πατριῶν ἡμίσους φυλῆς Μανασσῆ τὴν Γωλὰν ἐκ τῆς Βασὰν καὶ τὰ περιπόλια αὐτῆς, καὶ τὴν Ἀσηρὼθ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς·
Leeser(i) 71 (6:56) Unto the sons of Gershom were given from the family of the half tribe of Menasseh, Golan in Bashan with its open spaces, and ‘Ashtaroth with its open spaces.
YLT(i) 71 To the sons of Gershom from the family of the half of the tribe of Manasseh are Golan in Bashan and its suburbs, and Ashtaroth and its suburbs;
JuliaSmith(i) 71 To the sons of Gershom from the families of half the tribe of Manasseh, Golan in Bashan and her areas and Ashtaroth and her areas:
Darby(i) 71 To the children of Gershom [were given] out of the family of the half tribe of Manasseh: Golan in Bashan and its suburbs, and Ashtaroth and its suburbs;
ERV(i) 71 Unto the sons of Gershom [were given], out of the family of the half tribe of Manasseh, Golan in Bashan with her suburbs, and Ashtaroth with her suburbs:
ASV(i) 71 Unto the sons of Gershom [were given], out of the family of the half-tribe of Manasseh, Golan in Bashan with its suburbs, and Ashtaroth with its suburbs;
JPS_ASV_Byz(i) 71 (6:56) Unto the sons of Gershom were given, out of the family of the half-tribe of Manasseh, Golan in Bashan with the open land about it, and Ashtaroth with the open land about it;
Rotherham(i) 71 Unto the sons of Gershom––out of the family of the half tribe of Manasseh, Golan in Bashan, with her pasture lands,––and Ashtaroth, with her pasture lands.
CLV(i) 71 To the sons of Gershom from the family of the half of the tribe of Manasseh [are] Golan in Bashan and its suburbs, and Ashtaroth and its suburbs;"
BBE(i) 71 To the sons of Gershom were given, out of the family of the half-tribe of Manasseh, Golan in Bashan with its outskirts, and Ashtaroth with its outskirts;
MKJV(i) 71 To the sons of Gershom were given out of the family of the half tribe of Manasseh, Golan in Bashan with its open lands, and Ashtaroth with its open lands.
LITV(i) 71 To the sons of Gershom: out of the family of the half tribe of Manasseh, Golan in Bashan and its open lands; and Ashtaroth and its open lands.
ECB(i) 71 To the sons of Gershom - from the family of the half rod of Menash Sheh: Golan in Bashan with her suburbs and Ashtaroth with her suburbs
ACV(i) 71 To the sons of Gershom [were given] out of the family of the half-tribe of Manasseh, Golan in Bashan with its suburbs, and Ashtaroth with its suburbs.
WEB(i) 71 To the sons of Gershom were given, out of the family of the half-tribe of Manasseh, Golan in Bashan with its pasture lands, and Ashtaroth with its pasture lands;
NHEB(i) 71 To the descendants of Gershom were given, out of the family of the half-tribe of Manasseh, Golan in Bashan with its suburbs, and Ashtaroth with its suburbs;
AKJV(i) 71 To the sons of Gershom were given out of the family of the half tribe of Manasseh, Golan in Bashan with her suburbs, and Ashtaroth with her suburbs:
KJ2000(i) 71 Unto the sons of Gershom were given out of the family of the half tribe of Manasseh, Golan in Bashan with its pasture lands, and Ashtaroth with its pasture lands:
UKJV(i) 71 Unto the sons of Gershom were given out of the family of the half tribe of Manasseh, Golan in Bashan with her suburbs, and Ashtaroth with her suburbs:
EJ2000(i) 71 Unto the sons of Gershon were given out of the family of the half tribe of Manasseh, Golan in Bashan with her suburbs and Ashtaroth with her suburbs;
CAB(i) 71 To the sons of Gershon from the families of the half-tribe of Manasseh they gave Golan of Bashan and her suburbs, and Ashtaroth and her suburbs.
LXX2012(i) 71 To the sons of Gedson from the families of the half-tribe of Manasse [they gave] Golan of Basan and her suburbs, and Aseroth and her suburbs.
NSB(i) 71 The Gershonites received the following: From the clan of the half-tribe of Manasseh they received Golan in Bashan and also Ashtaroth, together with their pasturelands,
ISV(i) 71 From the half-tribe of Manasseh the Gershomites were allotted Golan in Bashan with its surrounding suburbs and Ashtaroth with its surrounding suburbs.
LEB(i) 71 To the Gershomites were given out of the clan of the half-tribe of Manasseh: Golan in Bashan with its pasturelands and Ashtaroth with its pasturelands.
MLV(i) 71 To the sons of Gershom were given out of the family of the half-tribe of Manasseh, Golan in Bashan with its suburbs and Ashtaroth with its suburbs.
VIN(i) 71 The Gershonites received the following: From the clan of the half-tribe of Manasseh they received Golan in Bashan and also Ashtaroth, together with their pasturelands,
Luther1545(i) 71 Aber den Kindern Gersoms gaben sie aus dem Geschlecht des halben Stamms Manasse: Golan in Basan und Astharoth mit ihren Vorstädten.
ELB1871(i) 71 Den Söhnen Gersoms: vom Geschlecht des halben Stammes Manasse: Golan in Basan und seine Bezirke, und Astaroth und seine Bezirke;
DSV(i) 71 De kinderen van Gerson hadden van de huisgezinnen van den halven stam van Manasse: Golan in Basan en haar voorsteden, en Astharoth, en haar voorsteden.
Giguet(i) 71 Les fils de Gerson, par familles, eurent dans l’autre demi-tribu de Manassé, Golan en Basan et sa banlieue, Aseroth et sa banlieue.
DarbyFR(i) 71 Aux fils de Guershom, on donna, de la famille de la demi-tribu de Manassé: Golan, en Basan, et sa banlieue, et Ashtaroth et sa banlieue;
Martin(i) 71 Aux enfants de Guerson, on donna, des familles de la demi-Tribu de Manassé, Golan en Basan, avec ses faubourgs, et Hastaroth, avec ses faubourgs.
Segond(i) 71 On donna aux fils de Guerschom: de la famille de la demi-tribu de Manassé, Golan en Basan et sa banlieue, et Aschtaroth et sa banlieue;
SE(i) 71 Y a los hijos de Gersón dieron de la familia de la media tribu de Manasés, a Golán en Basán con sus ejidos y a Astarot con sus ejidos;
ReinaValera(i) 71 Y á los hijos de Gersón dieron de la familia de la media tribu de Manasés, á Golan en Basán con sus ejidos y á Astaroth con sus ejidos;
JBS(i) 71 Y a los hijos de Gersón dieron de la familia de la media tribu de Manasés, a Golán en Basán con sus ejidos y a Astarot con sus ejidos;
Albanian(i) 71 Bijve të Gershonit iu dhanë, duke i marrë nga familja e gjysmës së fisit të Manasit, Golanin në Bashan me tokat e tij për kullotë dhe Ashtarothin me tokat e tij për kullotë.
RST(i) 71 Сыновьям Гирсона от племени полуколена Манассиина дали Голан в Васане и предместья его, и Аштароф и предместья его.
Arabic(i) 71 لبني جرشوم من نصف سبط منسّى جولان في باشان ومسارحها وعشتاروث ومسارحها
Bulgarian(i) 71 На синовете на Гирсон: от родовете на половината манасиево племе дадоха Голан във Васан със землищата му и Астарот със землищата му.
BKR(i) 71 Synům pak Gersonovým v čeledi polovice pokolení Manassesova dali Golan v Bázan s předměstím jeho, a Astarot i předměstí jeho.
Danish(i) 71 Gersoms Børn gave de af den halve Manasses Stammes Slægt: Golan i Basan og dens Marker og Astharoth og, dens Marker
CUV(i) 71 革 順 族 在 瑪 拿 西 半 支 派 的 地 中 得 了 巴 珊 的 哥 蘭 與 其 郊 野 , 亞 斯 他 錄 與 其 郊 野 ;
CUVS(i) 71 革 顺 族 在 玛 拿 西 半 支 派 的 地 中 得 了 巴 珊 的 哥 兰 与 其 郊 野 , 亚 斯 他 录 与 其 郊 野 ;
Esperanto(i) 71 Al la idoj de Gersxon oni donis de la familioj de la duontribo de Manase:Golanon en Basxan kaj gxiajn antauxurbojn, kaj Asxtaroton kaj gxiajn antauxurbojn;
Finnish(i) 71 Mutta Gersonin lapsille antoivat he puolesta Manassen sukukunnasta, Golanin Basanissa esikaupunkeinensa, ja Astarotin esikaupunkeinensa;
FinnishPR(i) 71 Geersomilaiset saivat sukujensa mukaan toiselta puolelta Manassen sukukuntaa Goolanin laidunmaineen Baasanista ja Astarotin laidunmaineen;
Haitian(i) 71 Nan pòsyon tè ki pou mwatye branch fanmi Manase a sou bò solèy leve, yo bay moun fanmi Gèchon yo lavil Golan nan peyi Bazan ak tout savann pou bèt yo, lavil Astawòt ak tout savann pou bèt yo.
Hungarian(i) 71 A Gerson fiainak [pedig] a Manasse félnemzetségébõl Gólánt Básánban és annak legelõit, és Astarótot és annak legelõit:
Indonesian(i) 71 Keluarga-keluarga kaum Gerson mendapat desa-desa berikut ini dengan padang-padang rumput di sekitarnya: Di Wilayah suku Manasye, sebelah timur Sungai Yordan: Golan di Basan dan Asytarot.
Italian(i) 71 A’ figliuoli di Ghersom fu dato delle nazioni della mezza tribù di Manasse: Golan in Basan, col suo contado; ed Astarot, col suo contado.
ItalianRiveduta(i) 71 Ai figliuoli di Ghershom toccarono: della famiglia della mezza tribù di Manasse, Golan in Bashan col suo contado e Ashtaroth col suo contado; della tribù d’Issacar,
Korean(i) 71 게르손 자손에게는 므낫세 반 지파 족속 중에서 바산의 골란과 그 들과 아스다롯과 그 들을 주었고
Lithuanian(i) 71 Gersomitai gavo žemės: iš pusės Manaso giminės­Golaną Bašane ir Aštarotą;
PBG(i) 71 Synom też Giersonowym z rodu połowy pokolenia Manasesowego dali Golan w Bazan i przedmieścia jego, i Astarot i przedmieścia jego;
Portuguese(i) 71 Aos filhos de Gérson deram, da família da meia tribo de Manassés, Golan, em Basan, e seus campos, e Astarot e seus campos;
Norwegian(i) 71 Gersoms barn fikk av den halve Manasse stammes ætt Golan i Basan med tilhørende jorder og Astarot med jorder,
Romanian(i) 71 Fiilor lui Gherşom le-au dat: din familia jumătăţii seminţiei lui Manase, Golan în Basan cu locurile lui de păşunat, şi Aştarot cu locurile lui de păşunat;