Daniel 7:1

  7:1   1722 εν In 3588 τω the 4413 πρώτα first 2094 έτει year * Βαλτάσαρ of Belshazzar 935 βασιλέως king * Χαλδαίων of the Chaldeans, * Δανιήλ Daniel 1798 ενύπνιον [2a dream 1492 είδε 1beheld], 2532 και and 3588 αι the 3706 οράσεις visions 3588 της   2776-1473 κεφαλής αυτού of his head 1909 επί upon 3588 της   2845-1473 κοίτης αυτού his bed. 2532 και And 3588 το   1798-1473 ενύπνιον αυτού [2his dream 1125 έγραψεν 1he wrote], 2532 και and 3588 το the 2774 κεφάλαιον total sum 3588 των of the 3056 λόγων words 2036 είπεν he said,