Isaiah 32:2

  32:2   2532 και And 1510.8.3 έσται [3shall be 3588 ο 1the 444 άνθρωπος 2man] 2928 κρύπτων hiding 3588 τους   3056-1473 λόγους αυτού his words, 2532 και and 2928 κρυβήσεται they shall be hid 5613 ως as 575 αφ΄ of 5204 ύδατος water 5342 φερομένου being brought; 2532 και and 5316 φανήσεται it shall be shone forth 1722 εν in * Σιών Zion 5613 ως as 4215 ποταμός a river 5342 φερόμενος being brought along, 1741 ένδοξος glorious 1722 εν in 1093 γη [2land 1372 διψώση 1a thirsting].