2 Kings 19:23

HOT(i) 23 ביד מלאכיך חרפת אדני ותאמר ברכב רכבי אני עליתי מרום הרים ירכתי לבנון ואכרת קומת ארזיו מבחור ברשׁיו ואבואה מלון קצה יער כרמלו׃