Jeremiah 18:18

ABP_GRK(i)
  18 G2532 και G2036 είπαν G1205 δεύτε G3049 λογισώμεθα G1909 επί G* Ιερεμίαν G3053 λογισμόν G3754 ότι G3756 ουκ G622 απολείται G3551 νόμος G575 από G2409 ιερέως G2532 και G1012 βουλή G575 από G4908 συνετού G2532 και G3056 λόγος G575 από G4396 προφήτου G1205 δεύτε G2532 και G3960 πατάξωμεν G1473 αυτόν G1722 εν G1100 γλώσση G2532 και G3756 ουκ ακουσόμεθα G191   G3956 πάντας G3588 τους G3056 λόγους αυτού G1473  
LXX_WH(i)
    18 G2532 CONJ και   V-AAI-3P ειπαν G1205 ADV δευτε G3049 V-AMS-1P λογισωμεθα G1909 PREP επι G2408 N-ASM ιερεμιαν G3053 N-ASM λογισμον G3754 CONJ οτι G3364 ADV ουκ   V-FMI-3S απολειται G3551 N-NSM νομος G575 PREP απο G2409 N-GSM ιερεως G2532 CONJ και G1012 N-NSF βουλη G575 PREP απο G4908 A-GSM συνετου G2532 CONJ και G3056 N-NSM λογος G575 PREP απο G4396 N-GSM προφητου G1205 ADV δευτε G2532 CONJ και G3960 V-AAS-1P παταξωμεν G846 D-ASM αυτον G1722 PREP εν G1100 N-DSF γλωσση G2532 CONJ και G191 V-FMI-1P ακουσομεθα G3956 A-APM παντας G3588 T-APM τους G3056 N-APM λογους G846 D-GSM αυτου
HOT(i) 18 ויאמרו לכו ונחשׁבה על ירמיהו מחשׁבות כי לא תאבד תורה מכהן ועצה מחכם ודבר מנביא לכו ונכהו בלשׁון ואל נקשׁיבה אל כל דבריו׃
IHOT(i) (In English order)
  18 H559 ויאמרו Then said H1980 לכו they, Come, H2803 ונחשׁבה and let us devise H5921 על against H3414 ירמיהו Jeremiah; H4284 מחשׁבות devices H3588 כי for H3808 לא shall not H6 תאבד perish H8451 תורה the law H3548 מכהן from the priest, H6098 ועצה nor counsel H2450 מחכם from the wise, H1697 ודבר nor the word H5030 מנביא from the prophet. H1980 לכו Come, H5221 ונכהו and let us smite H3956 בלשׁון him with the tongue, H408 ואל and let us not H7181 נקשׁיבה give heed H413 אל to H3605 כל any H1697 דבריו׃ of his words.
Vulgate(i) 18 et dixerunt venite et cogitemus contra Hieremiam cogitationes non enim peribit lex a sacerdote neque consilium a sapiente nec sermo a propheta venite et percutiamus eum lingua et non adtendamus ad universos sermones eius
Clementine_Vulgate(i) 18 Et dixerunt: [Venite, et cogitemus contra Jeremiam cogitationes: non enim peribit lex a sacerdote, neque consilium a sapiente, nec sermo a propheta: venite, et percutiamus eum lingua, et non attendamus ad universos sermones ejus.]
Wycliffe(i) 18 And thei seiden, Come ye, and thenke we thouytis ayens Jeremye; for whi the lawe schal not perische fro a preest, nether councel schal perische fro a wijs man, nether word schal perische fro a profete; come ye, and smyte we hym with tunge, and take we noon heede to alle the wordis of hym.
Coverdale(i) 18 Then sayde they: come, let vs ymagin somthinge agaynst this Ieremy. Yee this dyd euen the prestes, to whom ye lawe was commytted: the Senatours, yt were the wysest: and the prophetes, which wanted not ye worde off God. Come (sayde they) let vs cut out his tuge, and let vs not regarde his wordes.
MSTC(i) 18 Then said they, "Come, let us imagine something against this Jeremiah." Yea, this did even the priests, to whom the law was committed: the Senators, that were the wisest: and the prophets, which wanted not the word of God. "Come," said they, "let us cut out his tongue, and let us not regard his words."
Matthew(i) 18 Then sayde they: come, let vs ymagyn smothynge agaynst this Ieremy. Yee thys dyd euen the prestes, to whom the lawe was commytted: the Senatours, that were the wysest, and the prophetes, whiche wanted not the worde of God. Come (sayde they) lett vs cut out hys tunge, & let vs not regarde his wordes.
Great(i) 18 Then sayde they come, let vs ymagen somthynge agaynst this Ieremye. For the prestes shall not be destitute of the lawe, nether shall the wysemen de destitute of councel, ner the prophetes destitute of the worde of God. Come, and let vs smyte him with the tong, and let vs marke all his wordes.
Geneva(i) 18 Then sayde they, Come, and let vs imagine some deuice against Ieremiah: for the Lawe shall not perish from the Priest, nor counsell from the wise, nor the worde from the Prophet: come, and let vs smite him with the tongue, and let vs not giue heede to any of his words.
Bishops(i) 18 Then sayd they, Come, let vs imagine somethyng agaynst this Ieremie: for the priestes shall not be destitute of the lawe, neither shall the wise men be destitute of counsayle, nor the prophetes destitute of the worde of God: Come, and let vs smite hym with the tongue, and let vs not marke all his wordes
DouayRheims(i) 18 And they said: Come, and let us invent devices against Jeremias: for the law shall not perish from the priest, nor counsel from the wise, nor the word from the prophet: come, and let us strike him with the tongue, and let us give no heed to all his words.
KJV(i) 18 Then said they, Come and let us devise devices against Jeremiah; for the law shall not perish from the priest, nor counsel from the wise, nor the word from the prophet. Come, and let us smite him with the tongue, and let us not give heed to any of his words.
KJV_Cambridge(i) 18 Then said they, Come, and let us devise devices against Jeremiah; for the law shall not perish from the priest, nor counsel from the wise, nor the word from the prophet. Come, and let us smite him with the tongue, and let us not give heed to any of his words.
Thomson(i) 18 Upon this they said, "Come let us settle on account with Jeremias. Because law shall not perish from the priest, nor counsel from the wise, nor a word from the prophet, Come and that we may smite him with the tongue, let us hear all his words."
Webster(i) 18 Then said they, Come, and let us devise devices against Jeremiah; for the law shall not perish from the priest, nor counsel from the wise, nor the word from the prophet. Come, and let us smite him with the tongue, and let us not give heed to any of his words.
Brenton(i) 18 Then they said, Come, and let us devise a device against Jeremias; for the law shall not perish from the priest, nor counsel from the wise, nor the word from the prophet. Come, and let us smite him with the tongue, and wee will hear all his words.
Brenton_Greek(i) 18 Καὶ εἶπαν, δεῦτε καὶ λογισώμεθα ἐπὶ Ἱερεμίαν λογισμὸν, ὅτι οὐκ ἀπολεῖται νόμος ἀπὸ ἱερέως, καὶ βουλὴ ἀπὸ συνετοῦ, καὶ λόγος ἀπὸ προφήτου· δεῦτε καὶ πατάξωμεν αὐτὸν ἐν γλώσσῃ, καὶ ἀκουσόμεθα πάντας τοὺς λόγους αὐτοῦ.
Leeser(i) 18 And they said, Come, and let us contrive devices against Jeremiah; for the law will not be lost from the priest, nor counsel from the wise, nor the word from the prophet. Come, and let us smite him with the tongue, and let us not listen to any of his words.
YLT(i) 18 And they say, Come, And we devise against Jeremiah devices, For law doth not perish from the priest, Nor counsel from the wise, Nor the word from the prophet, Come, and we smite him with the tongue, And we do not attend to any of his words.
JuliaSmith(i) 18 And they will say, Come, and we will purpose purposes against Jeremiah; for law shall not perish from the priest, and counsel from the wise, and the word from the prophet Come, and we will strike him with the tongue, and we will not attend to any of his words.
Darby(i) 18 And they said, Come, and let us devise devices against Jeremiah; for law shall not perish from the priest, nor counsel from the wise, nor word from the prophet. Come and let us smite him with the tongue, and let us not give heed to any of his words.
ERV(i) 18 Then said they, Come, and let us devise devices against Jeremiah; for the law shall not perish from the priest, nor counsel from the wise, nor the word from the prophet. Come, and let us smite him with the tongue, and let us not give heed to any of his words.
ASV(i) 18 Then said they, Come, and let us devise devices against Jeremiah; for the law shall not perish from the priest, nor counsel from the wise, nor the word from the prophet. Come, and let us smite him with the tongue, and let us not give heed to any of his words.
JPS_ASV_Byz(i) 18 Then said they: 'Come, and let us devise devices against Jeremiah; for instruction shall not perish from the priest, nor counsel from the wise, nor the word from the prophet. Come, and let us smite him with the tongue, and let us not give heed to any of his words.'
Rotherham(i) 18 Then said they,––Come ye, and let us devise against Jeremiah devices, For, the law, shall not perish, from the priest, Nor, counsel, from, the wise, Nor, the word, from, the prophet: Come and let as smite him with the tongue, And let us not give ear to any of his words!
CLV(i) 18 And they say, Come, And we devise against Jeremiah devices, For law does not perish from the priest, Nor counsel from the wise, Nor the word from the prophet, Come, and we smite him with the tongue, And we do not attend to any of his words."
BBE(i) 18 Then they said, Come, let us make a design against Jeremiah; for teaching will never be cut off from the priest, or wisdom from the wise, or the word from the prophet. Come, let us make use of his words for an attack on him, and let us give attention with care to what he says.
MKJV(i) 18 Then they said, Come and let us plot schemes against Jeremiah. For the Law shall not perish from the priest, nor wisdom from the wise, nor the Word from the prophet. Come and let us strike him with the tongue, and let us not pay attention to any of his words.
LITV(i) 18 Then they said, Come and let us plot schemes against Jeremiah. For the law shall not perish from the priest, nor counsel from the wise, nor word from the prophet. Come and let us strike him with the tongue, and let us not listen to any of his words.
ECB(i) 18 And they say, Come! We fabricate fabrications against Yirme Yah; for neither the torah destructs from the priest nor counsel from the wise nor the word from the prophet: Come, and smite him with the tongue, and hearken not to any of his words.
ACV(i) 18 Then they said, Come, and let us devise devices against Jeremiah. For the law shall not perish from the priest, nor counsel from the wise, nor the word from the prophet. Come, and let us smite him with the tongue, and let us not give heed to any of his words.
WEB(i) 18 Then they said, “Come! Let’s devise plans against Jeremiah; for the law won’t perish from the priest, nor counsel from the wise, nor the word from the prophet. Come, and let’s strike him with the tongue, and let’s not give heed to any of his words.”
NHEB(i) 18 Then they said, "Come, and let us make plans against Jeremiah; for the law shall not perish from the priest, nor counsel from the wise, nor the word from the prophet. Come, and let us strike him with the tongue, and let us not give heed to any of his words."
AKJV(i) 18 Then said they, Come and let us devise devices against Jeremiah; for the law shall not perish from the priest, nor counsel from the wise, nor the word from the prophet. Come, and let us smite him with the tongue, and let us not give heed to any of his words.
KJ2000(i) 18 Then said they, Come, and let us devise plots against Jeremiah; for the law shall not perish from the priest, nor counsel from the wise, nor the word from the prophet. Come, and let us attack him with the tongue, and let us not give heed to any of his words.
UKJV(i) 18 Then said they, Come and let us devise devices against Jeremiah; for the law shall not perish from the priest, nor counsel from the wise, nor the word from the prophet. Come, and let us strike him with the tongue, and let us not give heed to any of his words.
EJ2000(i) 18 ¶ Then they said, Come, and let us devise devices against Jeremiah; for the law shall not perish from the priest, nor counsel from the wise, nor the word from the prophet. Come, and let us smite him with the tongue, and let us not consider any of his words.
CAB(i) 18 Then they said, Come, and let us devise a plan against Jeremiah; for the law shall not perish from the priest, nor counsel from the wise, nor the word from the prophet. Come, and let us attack him with the tongue, and we will hear all his words.
LXX2012(i) 18 Then they said, Come, and let us devise a device against Jeremias; for the law shall not perish from the priest, nor counsel from the wise, nor the word from the prophet. Come, and let us strike him with the tongue, and we will hear all his words.
NSB(i) 18 Then they said: »Come and let us devise plans against Jeremiah. Surely the law is not going to be lost to the priest, nor counsel to the wise man, nor the divine word to the prophet! Come on and let us strike him with our tongue, and let us pay no attention to any of his words.«
ISV(i) 18 Jeremiah Reacts to the Plot against HimThen they said, “Come, let’s make up a plot against Jeremiah. After all, the priest’s instruction, the wise man’s counsel, and the prophet’s message won’t be destroyed. So let’s verbally attack him. Pay no attention to anything he says!”
LEB(i) 18 Then they said, "Come and let us plan plans against Jeremiah, for instruction will not be lost from the priest, nor advice from the wise man, nor the word from the prophet. Come and let us bring charges against him,* and let us not listen attentively to any of his words."
BSB(i) 18 Then some said, “Come, let us make plans against Jeremiah, for the law will never be lost to the priest, nor counsel to the wise, nor an oracle to the prophet. Come, let us denounce him and pay no heed to any of his words.”
MSB(i) 18 Then some said, “Come, let us make plans against Jeremiah, for the law will never be lost to the priest, nor counsel to the wise, nor an oracle to the prophet. Come, let us denounce him and pay no heed to any of his words.”
MLV(i) 18 Then they said, Come and let us devise devices against Jeremiah. For the law will not perish from the priest, nor counsel from the wise, nor the word from the prophet. Come and let us kill* him with the tongue and let us not give heed to any of his words.
VIN(i) 18 Then they said, “Come! Let's devise plans against Jeremiah; for the law won't perish from the priest, nor counsel from the wise, nor the word from the prophet. Come, and let's strike him with the tongue, and let's not give heed to any of his words.”
Luther1545(i) 18 Aber sie sprechen: Kommt und laßt uns wider Jeremia ratschlagen; denn die Priester können nicht irren im Gesetz, und die Weisen können nicht fehlen mit Raten, und die Propheten können nicht unrecht lehren. Kommt her, laßt uns ihn mit der Zunge totschlagen und nichts geben auf alle seine Rede!
Luther1912(i) 18 Aber sie sprechen: Kommt und laßt uns wider Jeremia ratschlagen; denn die Priester können nicht irre gehen im Gesetz, und die Weisen können nicht fehlen mit Raten, und die Propheten können nicht unrecht lehren! Kommt her, laßt uns ihn mit der Zunge totschlagen und nichts geben auf alle seine Rede!
ELB1871(i) 18 Da sprachen sie: Kommt und laßt uns Anschläge wider Jeremia ersinnen; denn nicht geht dem Priester das Gesetz verloren, noch der Rat dem Weisen und das Wort dem Propheten. Kommt und laßt uns ihn mit der Zunge schlagen und nicht aufmerken auf alle seine Worte! -
ELB1905(i) 18 Da sprachen sie: Kommt und laßt uns Anschläge wider Jeremia ersinnen; denn nicht geht dem Priester das Gesetz verloren, noch der Rat dem Weisen und das Wort dem Propheten. Kommt und laßt uns ihn mit der Zunge schlagen und nicht aufmerken auf alle seine Worte!
DSV(i) 18 Toen zeiden zij: Komt aan, laat ons gedachten tegen Jeremia denken; want de wet zal niet vergaan van den priester, noch de raad van den wijze, noch het woord van den profeet; komt aan, en laat ons hem slaan met de tong, en laat ons niet luisteren naar enige zijner woorden!
Giguet(i) 18 ¶ Et ils ont dit: Allons et formons des desseins contre Jérémie. Car la loi ne périra pas chez le prêtre, ni les conseils chez l’homme intelligent, ni la parole chez le prophète; allons, frappons-le de la langue, puis nous entendrons tous ses discours.
DarbyFR(i) 18
Et ils ont dit: Venez, et faisons des complots contre Jérémie, car la loi ne périra pas de chez le sacrificateur, ni le conseil de chez le sage, ni la parole de chez le prophète. Venez, et frappons-le de la langue, et ne soyons attentifs à aucune de ses paroles.
Martin(i) 18 Et ils ont dit : venez, et faisons quelques machinations contre Jérémie; car la Loi ne se perdra pas chez le Sacrificateur, ni le conseil chez le Sage, ni la parole chez le Prophète; venez, et frappons-le de la langue, et ne soyons point attentifs à aucun de ses discours.
Segond(i) 18 Et ils ont dit: Venez, complotons contre Jérémie! Car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, Ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Venez, tuons-le avec la langue; Ne prenons pas garde à tous ses discours!
SE(i) 18 Y dijeron: Venid, y tracemos maquinaciones contra Jeremías; porque la ley no faltará del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni la palabra del profeta. Venid e hirámoslo de lengua, y no miremos a todas sus palabras.
ReinaValera(i) 18 Y dijeron: Venid, y tracemos maquinaciones contra Jeremías; porque la ley no faltará del sacerdote, ni consejo del sabio, ni palabra del profeta. Venid é hirámoslo de lengua, y no miremos á todas sus palabras.
JBS(i) 18 Y dijeron: Venid, y tracemos maquinaciones contra Jeremías; porque la ley no faltará del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni la palabra del profeta. Venid e hirámoslo de lengua, y no miremos a todas sus palabras.
Albanian(i) 18 Pastaj ata thanë: "Ejani dhe të kurdisim komplote kundër Jeremias, sepse ligji nuk do t'i mungojë priftit as këshilla të urtit dhe as fjala profetit. Ejani, ta godasim me gjuhën dhe të mos i kushtojmë kujdes asnjërës prej fjalëve të tij".
RST(i) 18 А они сказали: „придите, составим замысел против Иеремии; ибо неисчез же закон у священника и совет у мудрого, и слово у пророка; придите, сразим его языком и не будем внимать словам его".
Arabic(i) 18 فقالوا هلم فنفكر على ارميا افكارا لان الشريعة لا تبيد عن الكاهن ولا المشورة عن الحكيم ولا الكلمة عن النبي. هلم فنضربه باللسان ولكل كلامه لا نصغ.
Bulgarian(i) 18 Тогава казаха: Елате, нека скроим замисли против Еремия, защото няма да се изгуби закон от свещеник и съвет от мъдър, и слово от пророк. Елате, нека го поразим с език и нека не внимаваме на нито на една от думите му!
Croatian(i) 18 I rekoše: "Hajdemo da se urotimo protiv Jeremije, jer svećeniku ne može nestati Zakona, ni mudrome savjeta, ni proroku besjede. Hajde, udarimo ga njegovim jezikom i pazimo budno na svaku riječ njegovu."
BKR(i) 18 I řekli: Poďte a vymyslme proti Jeremiášovi nějakou chytrost; neboť nezhyne zákon od kněze, ani rada od moudrého, ani slovo od proroka. Poďte a zarazme jej jazykem, a nemějme pozoru na žádná slova jeho.
Danish(i) 18 Men de sagde: Kommer og lader os optænke Anslag imod Jeremias; thi Loven gaar ikke tabt for Præsten, eller Raadet for den vise, eller Ordet for Profeten; kommer og lader os slaa ham med Tungen, og lader os ikke give Agt paa noget af hans Ord!
CUV(i) 18 他 們 就 說 : 來 罷 ! 我 們 可 以 設 計 謀 害 耶 利 米 ; 因 為 我 們 有 祭 司 講 律 法 , 智 慧 人 設 謀 略 , 先 知 說 預 言 , 都 不 能 斷 絕 。 來 罷 ! 我 們 可 以 用 舌 頭 擊 打 他 , 不 要 理 會 他 的 一 切 話 。
CUVS(i) 18 他 们 就 说 : 来 罢 ! 我 们 可 以 设 计 谋 害 耶 利 米 ; 因 为 我 们 冇 祭 司 讲 律 法 , 智 慧 人 设 谋 略 , 先 知 说 预 言 , 都 不 能 断 绝 。 来 罢 ! 我 们 可 以 用 舌 头 击 打 他 , 不 要 理 会 他 的 一 切 话 。
Esperanto(i) 18 Ili diris:Ni iru kaj interkonsiligxu kontraux Jeremia; cxar ne malaperis la legxinstruo cxe la pastro, nek konsilo cxe la sagxulo, nek parolo cxe la profeto; venu, ni batu lin per la lango, kaj ni ne atentu liajn vortojn.
Finnish(i) 18 Mutta he sanoivat: tulkaat, ja käykäämme neuvoa pitämään Jeremiaa vastaan; sillä ei papit taida väärin mennä laissa, viisasten neuvo ei puutu, ja ei propheta taida väärin opettaa; tulkaat, lyökäämme häntä kielellä ja älkäämme totelko, mitä hän sanoo.
FinnishPR(i) 18 Mutta he sanoivat: "Tulkaa, pitäkäämme neuvoa Jeremiaa vastaan. Sillä ei laki lopu papilta, ei neuvo viisaalta eikä sana profeetalta. Tulkaa, lyökäämme hänet kielellä, älkäämme kuunnelko lainkaan hänen puheitansa."
Haitian(i) 18 Lè sa a, pèp la va di: -Annou moute yon konplo sou do Jeremi. N'a toujou jwenn prèt pou di nou sa Bondye vle. Va toujou gen moun ki gen bon konprann pou ban nou konsèy. Va toujou gen pwofèt pou fè nou konnen mesaj Bondye yo. Annou wè! Ann touye l' anba kout lang. Nou pa bezwen tande sa l'ap di nou la a.
Hungarian(i) 18 Õk pedig mondák: Jertek és tervezzünk terveket Jeremiás ellen, mert nem vész el a törvény a paptól, sem a tanács a bölcstõl, sem az ige a prófétától! Jertek el és verjük meg õt nyelvvel, és ne hallgassunk egy szavára sem!
Indonesian(i) 18 Orang berkata, "Mari kita berkomplot melawan Yeremia. Bukan hanya dia yang bisa berbicara untuk Allah. Selalu akan ada imam yang dapat memberi pelajaran, ada orang bijaksana yang dapat memberi nasihat; dan ada nabi yang dapat menyampaikan kepada kita pesan-pesan dari Allah. Mari kita mengadukan dia ke pengadilan dan tidak lagi mendengarkan kata-katanya."
Italian(i) 18 Ed essi hanno detto: Venite, e facciamo delle macchinazioni contro a Geremia; perciocchè la Legge non verrà giammai meno dal sacerdote, nè il consiglio dal savio, nè la parola dal profeta; venite, e percotiamolo con la lingua e non attendiamo a tutte le sue parole.
ItalianRiveduta(i) 18 Ed essi hanno detto: "Venite, ordiamo macchinazioni contro Geremia; poiché l’insegnamento della legge non verrà meno per mancanza di sacerdoti, né il consiglio per mancanza di savi, né la parola per mancanza di profeti. Venite, colpiamolo con la lingua, e non diamo retta ad alcuna delle sue parole".
Korean(i) 18 그들이 말하기를 오라 ! 우리가 꾀를 내어 예레미야를 치자 제사장에게서 율법이,지혜로운 자에게서 모략이,선지자 에게서 말씀이 끊어지지 아니할 것이니 오라 ! 우리가 혀로 그를 치고 그의 아무 말에도 주의치 말자 하나이다
Lithuanian(i) 18 Jie tarėsi: “Susirinkime ir surenkime prieš Jeremiją sąmokslą! Įstatymas tebėra pas kunigą, patarimas­pas išminčių, žodis­pas pranašą. Eikime ir pulkime jį liežuviu, nekreipkime dėmesio į jo kalbas”.
PBG(i) 18 I rzekli: Pójdźcie a wymyślmy co przeciwko Jeremijaszowi; bo nie zginie zakon od kapłana, ani rada od mądrego, ani słowo od proroka; pójdźcież, a ubijmy go językiem, a nie dbajmy na żadne słowa jego.
Portuguese(i) 18 Então disseram: Vinde, e maquinemos projectos contra Jeremias; pois não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde, e ataquê-mo-lo com a língua, e não atendamos a nenhuma das suas palavras.
Norwegian(i) 18 Da sa de: Kom og la oss uttenke onde råd mot Jeremias! For presten har jo loven, den vise har råd, og profeten har ord fra Gud. Kom, la oss slå ham med tungen og ikke akte på noget av hans ord!
Romanian(i) 18 ,,Atunci ei au zis:,Veniţi, să urzim rele împotriva lui Ieremia! Căci doar nu va pieri Legea din lipsă de preoţi, nici sfatul din lipsă de înţelepţi, nici cuvîntul din lipsă de prooroci. Haidem să -l ucidem cu vorba, şi să nu luăm seama la toate vorbirile lui!``
Ukrainian(i) 18 І сказали вони: Ходіть, і обміркуємо заміри на Єремію, бо не згинув Закон у священика, і рада в премудрого, а слово в пророка. Ходіть, і удармо його язиком його власним, і не зважаймо на жодні слова його!