Revelation 22

ABP_GRK(i)
  1 G2532 και G1166 έδειξέ G1473 μοι G4215 ποταμόν G2513 καθαρόν G5204 ύδατος G2222 ζωής G2986 λαμπρόν G5613 ως G2930 κρύσταλλον G1607 εκπορευόμενον G1537 εκ G3588 του G2362 θρόνου G3588 του G2316 θεού G2532 και G3588 του G721 αρνίου
  2 G1722 εν G3319 μέσω G3588 της G4113 πλατείας αυτής G1473   G2532 και G3588 του G4215 ποταμού G1782 εντεύθεν G2532 και G1782 εντεύθεν G3586 ξύλον G2222 ζωής G4160 ποιούν G2590 καρπούς G1427 δώδεκα G2596 κατά G3376 μήνα G1538 έκαστον G591 αποδιδούς G3588 τον G2590 καρπόν αυτού G1473   G2532 και G3588 τα G5444 φύλλα G3588 του G3586 ξύλου G1519 εις G2322 θεραπείαν G3588 των G1484 εθνών
  3 G2532 και G3956 παν G2652 κατάθεμα G3756 ουκ έσται G1510.8.3   G2089 έτι G2532 και G3588 ο G2362 θρόνος G3588 του G2316 θεού G2532 και G3588 του G721 αρνίου G1722 εν G1473 αυτή G1510.8.3 έσται G2532 και G3588 οι G1401 δούλοι αυτού G1473   G3000 λατρεύσουσιν G1473 αυτώ
  4 G2532 και G3708 όψονται G3588 το G4383 πρόσωπον αυτού G1473   G2532 και G3588 το G3686 όνομα αυτού G1473   G1909 επί G3588 των G3359 μετώπων αυτών G1473  
  5 G2532 και G3571 νυξ G3756 ουκ έσται G1510.8.3   G1563 εκεί G2532 και G5532 χρείαν ουκ G3756   G2192 έχουσι G3088 λύχνου G2532 και G5457 φωτός G2246 ηλίου G3754 ότι G2962 κύριος G3588 ο G2316 θεός G5461 φωτιζεί G1473 αυτούς G2532 και G936 βασιλεύσουσιν G1519 εις G3588 τους G165 αιώνας G3588 των G165 αιώνων
  6 G2532 και G3004 λέγει G1473 μοι G3778 ούτοι G3588 οι G3056 λόγοι G4103 πιστοί G2532 και G228 αληθινοί G2532 και G2962 κύριος G3588 ο G2316 θεός G3588 των G4151 πνευμάτων G3588 των G4396 προφητών G649 απέστειλε G3588 τον G32 άγγελον αυτού G1473   G1166 δείξαι G3588 τοις G1401 δούλοις αυτού G1473   G3739 α G1163 δει G1096 γενέσθαι G1722 εν τάχει G5034  
  7 G2400 ιδού G2064 έρχομαι G5036 ταχύ G3107 μακάριος G3588 ο G5083 τηρών G3588 τους G3056 λόγους G3588 της G4394 προφητείας G3588 του G975 βιβλίου τούτου G3778  
  8 G2504 καγώ G* Ιωάννης G3588 ο G191 ακουων G2532 και G991 βλεπων G3778 ταύτα G2532 και G3753 ότε G191 ήκουσα G2532 και G991 έβλεψα G4098 έπεσα G4352 προσκυνήσαι G1715 έμπροσθεν G3588 των G4228 ποδών G3588 του G32 αγγέλου G3588 του G1166 δεικνύοντός G1473 μοι G3778 ταύτα
  9 G2532 και G3004 λέγει G1473 μοι G3708 όρα G3361 μη G4889 σύνδουλός σου G1473   G1063 γαρ G1510.2.1 ειμι G2532 και G3588 των G80 αδελφών σου G1473   G3588 των G4396 προφητών G2532 και G3588 των G5083 τηρούντων G3588 τους G3056 λόγους G3588 του G975 βιβλίου τούτου G3778   G3588 τω G2316 θεώ G4352 προσκύνησον
  10 G2532 και G3004 λέγει G1473 μοι G3361 μη G4972 σφραγίσης G3588 τους G3056 λόγους G3588 της G4394 προφητείας G3588 του G975 βιβλίου τούτου G3778   G3754 ότι G3588 ο G2540 καιρός G1451 εγγύς εστιν G1510.2.3  
  11 G3588 ο G91 αδικών G91 αδικησάτω G2089 έτι G2532 και G3588 ο G4510 ρυπαρός G4510 ρυπαρευθήτω G2089 έτι G2532 και G3588 ο G1342 δίκαιος G1343 δικαιοσύνην G4160 ποιησάτω G2089 έτι G2532 και G3588 ο G39 άγιος G37 αγιασθήτω G2089 έτι
  12 G2400 ιδού G2064 έρχομαι G5036 ταχύ G2532 και G3588 ο G3408 μισθός μου G1473   G3326 μετ΄ G1473 εμού G591 αποδούναι G1538 εκάστω G5613 ως G3588 το G2041 έργον G1510.8.3 έσται G1473 αυτού
  13 G1473 εγώ G3588 το G1 Α G2532 και G3588 το G5598 Ω G746 αρχή G2532 και G5056 τέλος G3588 ο G4413 πρώτος G2532 και G3588 ο G2078 έσχατος
  14 G3107 μακάριοι G3588 οι G4160 ποιούντες G3588 τας G1785 εντολάς αυτού G1473   G2443 ίνα G1510.8.3 έσται G3588 η G1849 εξουσία αυτών G1473   G1909 επί G3588 το G3586 ξύλον G3588 της G2222 ζωής G2532 και G3588 τοις G4440 πυλώσιν G1525 εισέλθωσιν G1519 εις G3588 την G4172 πόλιν
  15 G1854 έξω G3588 οι G2965 κύνες G2532 και G3588 οι G5333 φαρμακοί G2532 και G3588 οι G4205 πόρνοι G2532 και G3588 οι G5406 φονείς G2532 και G3588 οι G1496 ειδωλολάτραι G2532 και G3956 πας G5368 φιλών G2532 και G4160 ποιών G5579 ψεύδος
  16 G1473 εγώ G* Ιησούς G3992 έπεμψα G3588 τον G32 άγγελόν μου G1473   G3140 μαρτυρήσαι G1473 υμίν G3778 ταύτα G1909 επί G3588 ταις G1577 εκκλησίαις G1473 εγώ G1510.2.1 ειμι G3588 η G4491 ρίζα G2532 και G3588 το G1085 γένος G3588 του G* Δαβίδ G3588 ο G792 αστήρ G3588 ο G2986 λαμπρός G4407 πρωϊνός
  17 G2532 και G3588 το G4151 πνεύμα G2532 και G3588 η G3565 νυμφή G3004 λέγουσιν G2064 έρχου G2532 και G3588 ο G191 ακούων G2036 ειπάτω G2064 έρχου G2532 και G3588 ο G1372 διψών G2064 ερχέσθω G3588 ο G2309 θέλων G2983 λαβέτω G5204 ύδωρ G2222 ζωής G1431 δωρεάν
  18 G3140 μαρτυρώ εγώ G1473   G3956 παντί G191 ακούοντι G3588 τους G3056 λόγους G3588 της G4394 προφητείας G3588 του G975 βιβλίου τούτου G3778   G1437 εάν G5100 τις G2007 επιτιθή G1909 επ΄ G1473 αύτα G2007 επιθήσει G1909 επ΄ G1473 αυτόν G3588 ο G2316 θεός G3588 τας G4127 πληγάς G3588 τας G1125 γεγραμμένας G1722 εν G3588 τω G975 βιβλίω τούτω G3778  
  19 G2532 και G1437 εάν G5100 τις G851 αφέλη G575 από G3588 των G3056 λόγων G3588 του G975 βιβλίου G3588 της G4394 προφητείας ταύτης G3778   G851 αφέλοι ο θεός G3588   G2316   G3588 το G3313 μέρος αυτού G1473   G575 από G3588 του G3586 ξύλου G3588 της G2222 ζωής G2532 και G1537 εκ G3588 της G4172 πόλεως G3588 της G39 αγίας G3588 των G1125 γεγραμμένων G1722 εν G3588 τω G975 βιβλίω τούτω G3778  
  20 G3004 λέγει G3588 ο G3140 μαρτυρών G3778 ταύτα G3483 ναι G2064 έρχομαι G5036 ταχύ G281 αμήν G3483 ναι G2064 έρχου G2962 κύριε G* Ιησού
  21 G3588 η G5484 χάρις G3588 του G2962 κυρίου ημών G1473   G* Ιησού G5547 χριστού G3326 μετά G3956 πάντων G3588 των G39 αγίων G281 αμήν