Genesis

ABP_GRK(i)
  1 G1722 εν G746 αρχή G4160 εποίησεν ο θεός G3588   G2316   G3588 τον G3772 ουρανόν G2532 και G3588 την G1093 γην
  2 G3588 η δε G1161   G1093 γη G1510.7.3 ην G517 αόρατος G2532 και G180.2 ακατασκεύαστος G2532 και G4655 σκότος G1883 επάνω G3588 της G12 αβύσσου G2532 και G4151 πνεύμα G2316 θεού G2018 επεφέρετο G1883 επάνω G3588 του G5204 ύδατος
  3 G2532 και G2036 είπεν ο θεός G3588   G2316   G1096 γενηθήτω G5457 φως G2532 και G1096 εγένετο G5457 φως
  4 G2532 και G1492 είδεν ο θεός G3588   G2316   G3588 το G5457 φως G3754 ότι G2570 καλόν G2532 και G1316 διεχώρισεν ο θεός G3588   G2316   G303.1 αναμέσον G3588 του G5457 φωτός G2532 και G303.1 αναμέσον G3588 του G4655 σκότους
  5 G2532 και G2564 εκάλεσεν ο θεός G3588   G2316   G3588 το G5457 φως G2250 ημέραν G2532 και G3588 το G4655 σκότος G2564 εκάλεσε G3571 νύκτα G2532 και G1096 εγένετο G2073 εσπέρα G2532 και G1096 εγένετο G4404 πρωϊ G2250 ημέρα G1520 μία
  6 G2532 και G2036 είπεν ο θεός G3588   G2316   G1096 γενηθήτω G4733 στερέωμα G1722 εν G3319 μέσω G3588 του G5204 ύδατος G2532 και G1510.5 έστω G1316 διαχωρίζον G303.1 αναμέσον G5204 ύδατος G2532 και G5204 ύδατος
  7 G2532 και G4160 εποίησεν ο θεός G3588   G2316   G3588 το G4733 στέρεωμα G2532 και G1316 διεχώρισεν ο θεός G3588   G2316   G303.1 αναμέσον G3588 του G5204 ύδατος G3739 ο G1510.7.3 ην G5270 υποκάτω G3588 του G4733 στερεώματος G2532 και G303.1 αναμέσον G3588 του G5204 ύδατος G3588 του G1883 επάνω G3588 του G4733 στερεώματος
  8 G2532 και G2564 εκάλεσεν ο θεός G3588   G2316   G3588 το G4733 στερεώμα G3772 ουρανόν G2532 και G1492 είδεν ο θεός G3588   G2316   G3754 ότι G2570 καλόν G2532 και G1096 εγένετο G2073 εσπέρα G2532 και G1096 εγένετο G4404 πρωϊ G2250 ημέρα G1208 δευτέρα
  9 G2532 και G2036 είπεν ο θεός G3588   G2316   G4863 συναχθήτω G3588 το G5204 ύδωρ G3588 το G5270 υποκάτω G3588 του G3772 ουρανού G1519 εις G4864 συναγωγήν G1520 μίαν G2532 και G3708 οφθήτω G3588 η G3584 ξηρά G2532 και G1096 εγένετο G3779 ούτως G2532 και G4863 συνήχθη G3588 το G5204 ύδωρ G3588 το G5270 υποκάτω G3588 του G3772 ουρανού G1519 εις G3588 τας G4864 συναγωγάς αυτών G1473   G2532 και G3708 ώφθη G3588 η G3584 ξηρά
  10 G2532 και G2564 εκάλεσεν ο θεός G3588   G2316   G3588 την G3584 ξηράν G1093 γην G2532 και G3588 τα G4959.1 συστήματα G3588 των G5204 υδάτων G2564 εκάλεσε G2281 θαλάσσας G2532 και G1492 είδεν ο θεός G3588   G2316   G3754 ότι G2570 καλόν
  11 G2532 και G2036 είπεν ο θεός G3588   G2316   G985 βλαστησάτω G3588 η G1093 γη G1008 βοτάνην G5528 χόρτου G4687 σπείρον G4690 σπέρμα G2596 κατά G1085 γένος G2532 και G2596 καθ΄ G3665 ομοιότητα G2532 και G3586 ξύλον G2589.5 κάρπιμον G4160 ποιούν G2590 καρπόν G3739 ου G3588 το G4690 σπέρμα G1473 αυτού G1722 εν G1473 αυτώ G2596 κατά G1085 γένος G1909 επί G3588 της G1093 γης G2532 και G1096 εγένετο G3779 ούτως
  12 G2532 και G1627 εξήνεγκεν G3588 η G1093 γη G1008 βοτάνην G5528 χόρτου G4687 σπείρον G4690 σπέρμα G2596 κατά G1085 γένος G2532 και G2596 καθ΄ G3665 ομοιότητα G2532 και G3586 ξύλον G2589.5 κάρπιμον G4160 ποιούν G2590 καρπόν G3739 ου G3588 το G4690 σπέρμα G1473 αυτου G1722 εν G1473 αυτώ G2596 κατά G1085 γένος G1909 επί G3588 της G1093 γης
  13 G2532 και G1492 είδεν ο θεός G3588   G2316   G3754 ότι G2570 καλόν G2532 και G1096 εγένετο G2073 εσπέρα G2532 και G1096 εγένετο G4404 πρωϊ G2250 ημέρα G5154 τρίτη
  14 G2532 και G2036 είπεν ο θεός G3588   G2316   G1096 γενηθήτωσαν G5458 φωστήρες G1722 εν G3588 τω G4733 στερεώματι G3588 του G3772 ουρανού G1519 εις G5337.1 φαυσιν G1909 επί G3588 της G1093 γης G3588 του G1316 διαχωρίζειν G303.1 αναμέσον G3588 της G2250 ημέρας G2532 και G303.1 αναμέσον G3588 της G3571 νυκτός G2532 και G1510.5 έστωσαν G1519 εις G4592 σημεία G2532 και G1519 εις G2540 καιρούς G2532 και G1519 εις G2250 ημέρας G2532 και G1519 εις G1763 ενιαυτούς
  15 G2532 και G1510.5 έστωσαν G1519 εις G5337.1 φαύσιν G1722 εν G3588 τω G4733 στερεώματι G3588 του G3772 ουρανού G5620 ώστε G5316 φαίνειν G1909 επί G3588 της G1093 γης G2532 και G1096 εγένετο G3779 ούτως
  16 G2532 και G4160 εποίησεν ο θεός G3588   G2316   G3588 τους G1417 δύο G5458 φωστήρας G3588 τους G3173 μεγάλους G3588 τον G5458 φωστήρα G3588 τον G3173 μέγαν G1519 εις G746 αρχάς G3588 της G2250 ημέρας G2532 και G3588 τον G5458 φωστήρα G3588 τον G1640 ελάσσω G1519 εις G746 αρχάς G3588 της G3571 νυκτός G2532 και G3588 τους G792 αστέρας
  17 G2532 και G5087 έθετο G1473 αυτούς G3588 ο G2316 θεός G1722 εν G3588 τω G4733 στερεώματι G3588 του G3772 ουρανού G5620 ώστε G5316 φαίνειν G1909 επί G3588 της G1093 γης
  18 G2532 και G756 άρχειν G3588 της G2250 ημέρας G2532 και G3588 της G3571 νυκτός G2532 και G1316 διαχωρίζειν G303.1 αναμέσον G3588 του G5457 φωτός G2532 και G303.1 αναμέσον G3588 του G4655 σκότους G2532 και G1492 είδεν ο θεός G3588   G2316   G3754 ότι G2570 καλόν
  19 G2532 και G1096 εγένετο G2073 εσπέρα G2532 και G1096 εγένετο G4404 πρωϊ G2250 ημέρα G5067 τετάρτη
  20 G2532 και G2036 είπεν ο θεός G3588   G2316   G1806 εξαγαγέτω G3588 τα G5204 ύδατα G2062 ερπετά G5590 ψυχών G2198 ζωσών G2532 και G4071 πετεινά G4072 πετόμενα G1909 επί G3588 της G1093 γης G2596 κατά G3588 το G4733 στερέωμα G3588 του G3772 ουρανού G2532 και G1096 εγένετο G3779 ούτως
  21 G2532 και G4160 εποίησεν ο θεός G3588   G2316   G3588 τα G2785 κήτη G3588 τα G3173 μεγάλα G2532 και G3956 πάσαν G5590 ψυχήν G2226 ζώων G2062 ερπετών G3739 α G1806 εξήγαγε G3588 τα G5204 ύδατα G2596 κατά G1085 γένη αυτών G1473   G2532 και G3956 παν G4071 πετεινόν G4420.2 πτερωτόν G2596 κατά G1085 γένος G2532 και G1492 είδεν ο θεός G3588   G2316   G3754 ότι G2570 καλά
  22 G2532 και G2127 ευλόγησεν G1473 αυτά G3588 ο G2316 θεός G3004 λέγων G837 αυξάνεσθε G2532 και G4129 πληθύνεσθε G2532 και G4137 πληρώσατε G3588 τα G5204 ύδατα G1722 εν G3588 ταις G2281 θαλάσσαις G2532 και G3588 τα G4071 πετεινά G4129 πληθυνέσθωσαν G1909 επί G3588 της G1093 γης
  23 G2532 και G1096 εγένετο G2073 εσπέρα G2532 και G1096 εγένετο G4404 πρωϊ G2250 ημέρα G3991 πέμπτη
  24 G2532 και G2036 είπεν ο θεός G3588   G2316   G1806 εξαγαγέτω G3588 η G1093 γη G5590 ψυχήν G2198 ζώσαν G2596 κατά G1085 γένος G5074 τετράποδα G2532 και G2062 ερπετά G2532 και G2342 θηρία G3588 της G1093 γης G2596 κατά G1085 γένος G2532 και G1096 εγένετο G3779 ούτως
  25 G2532 και G4160 εποίησεν ο θεός G3588   G2316   G3588 τα G2342 θηρία G3588 της G1093 γης G2596 κατά G1085 γένος G2532 και G3588 τα G2934 κτήνη G2596 κατά G1085 γένος αυτών G1473   G2532 και G3956 πάντα G3588 τα G2062 ερπετά G3588 της G1093 γης G2596 κατά G1085 γένος G2532 και G1492 είδεν ο θεός G3588   G2316   G3754 ότι G2570 καλά
  26 G2532 και G2036 είπεν ο θεός G3588   G2316   G4160 ποιήσωμεν G444 άνθρωπον G2596 κατ΄ G1504 εικόνα G2251 ημετέραν G2532 και G2596 καθ΄ G3669 ομοίωσιν G2532 και G756 αρχέτωσαν G3588 των G2486 ιχθύων G3588 της G2281 θαλάσσης G2532 και G3588 των G4071 πετεινών G3588 του G3772 ουρανού G2532 και G3588 των G2934 κτηνών G2532 και G3956 πάσης G3588 της G1093 γης G2532 και G3956 πάντων G3588 των G2062 ερπετών G3588 των G2062.1 ερπόντων G1909 επί G3588 της G1093 γης
  27 G2532 και G4160 εποίησεν ο θεός G3588   G2316   G3588 τον G444 άνθρωπον G2596 κατ΄ G1504 εικόνα G2316 θεού G4160 εποίησεν G1473 αυτόν G730 άρσεν G2532 και G2338 θήλυ G4160 εποίησεν G1473 αυτούς
  28 G2532 και G2127 ευλόγησεν G1473 αυτούς G3588 ο G2316 θεός G3004 λέγων G837 αυξάνεσθε G2532 και G4129 πληθύνεσθε G2532 και G4137 πληρώσατε G3588 την G1093 γην G2532 και G2634 κατακυριεύσατε G1473 αυτής G2532 και G756 άρχετε G3588 των G2486 ιχθύων G3588 της G2281 θαλάσσης G2532 και G3588 των G4071 πετεινών G3588 του G3772 ουρανού G2532 και G3956 πάντων G3588 των G2934 κτηνών G2532 και G3956 πάσης G3588 της G1093 γης G2532 και G3956 πάντων G3588 των G2062 ερπετών G3588 των G2062.1 ερπόντων G1909 επί G3588 της G1093 γης
  29 G2532 και G2036 είπεν ο θεός G3588   G2316   G2400 ιδού G1325 δέδωκα G1473 υμίν G3956 πάντα G5528 χόρτον G4702 σπόριμον G4687 σπείρον G4690 σπέρμα G3739 ο G1510.2.3 εστιν G1883 επάνω G3588 της G1093 γης G2532 και G3956 παν G3586 ξύλον G3739 ο G2192 έχει G1722 εν G1438 εαυτώ G2590 καρπόν G4690 σπέρματος G4702 σπορίμου G1473 υμίν G1510.8.3 έσται G1519 εις G1035 βρώσιν
  30 G2532 και G3956 πάσι G3588 τοις G2342 θηρίοις G3588 της G1093 γης G2532 και G3956 πάσι G3588 τοις G4071 πετεινοίς G3588 του G3772 ουρανού G2532 και G3956 παντί G2062 ερπετώ G2062.1 έρποντι G1909 επί G3588 της G1093 γης G3739 ο G2192 έχει G1722 εν G1438 εαυτώ G5590 ψυχήν G2222 ζωής G2532 και G3956 πάντα G5528 χόρτον G5515 χλωρόν G1519 εις G1035 βρώσιν G2532 και G1096 εγένετο G3779 ούτως
  31 G2532 και G1492 είδεν ο θεός G3588   G2316   G3588 τα G3956 πάντα G3745 όσα G4160 εποίησε G2532 και G2400 ιδού G2570 καλά G3029 λίαν G2532 και G1096 εγένετο G2073 εσπέρα G2532 και G1096 εγένετο G4404 πρωϊ G2250 ημέρα G1622 έκτη