Genesis 3

ABP_GRK(i)
  1 G3588 ο δε G1161   G3789 όφις G1510.7.3 ην G5429 φρονιμώτατος G3956 πάντων G3588 των G2342 θηρίων G3588 των G1909 επί G3588 της G1093 γης G3739 ων G4160 εποίησε G2962 κύριος G3588 ο G2316 θεός G2532 και G2036 είπεν G3588 ο G3789 όφις G3588 τη G1135 γυναικί G5100 τι ότι G3754   G2036 είπεν G3588 ο G2316 θεός G3766.2 ου μη G2068 φάγητε G575 από G3956 παντός G3586 ξύλου G3588 του G3857 παραδείσου
  2 G2532 και G2036 είπεν G3588 η G1135 γυνή G575 από G2590 καρπού G3588 του G3586 ξύλου G3588 του G3857 παραδείσου G2068 φαγόμεθα
  3 G575 από δε G1161   G3588 του G2590 καρπού G3588 του G3586 ξύλου G3739 ο G1510.2.3 εστιν G1722 εν G3319 μέσω G3588 του G3857 παραδείσου G2036 είπεν ο θεός G3588   G2316   G3756 ου φάγεσθε G2068   G575 απ΄ G1473 αυτού G3762.1 ου δε μη G680 άψησθε G1473 αυτού G2443 ίνα G3361 μη G599 αποθάνητε
  4 G2532 και G2036 είπεν G3588 ο G3789 όφις G3588 τη G1135 γυναικί G3756 ου G2288 θανάτω G599 αποθανείσθε
  5 G1492 ήδει G1063 γαρ G3588 ο G2316 θεός G3754 ότι G3739 η G302 αν G2250 ημέρα G2068 φάγητε G575 απ΄ G1473 αυτού G1272 διανοιχθήσονται G1473 υμών G3588 οι G3788 οφθαλμοί G2532 και G1510.8.5 έσεσθε G5613 ως G2316 θεοί G1097 γινώσκοντες G2570 καλόν G2532 και G4190 πονηρόν
  6 G2532 και G1492 είδεν G3588 η G1135 γυνή G3754 ότι G2570 καλόν G3588 το G3586 ξύλον G1519 εις G1035 βρώσιν G2532 και G3754 ότι G701 αρεστόν G3588 τοις G3788 οφθαλμοίς G1492 ιδείν G2532 και G5611 ωραίόν εστι G1510.2.3   G3588 του G2657 κατανοήσαι G2532 και G2983 λαβούσα G3588 του G2590 καρπού G1473 αυτού G2068 έφαγε G2532 και G1325 έδωκε G2532 και G3588 τω G435 ανδρί αυτής G1473   G3326 μετ΄ G1473 αυτής G2532 και G2068 έφαγον
  7 G2532 και G1272 διηνοίχθησαν G3588 οι G3788 οφθαλμοί G3588 των G1417 δύο G2532 και G1097 έγνωσαν G3754 ότι G1131 γυμνοί ήσαν G1510.7.6   G2532 και G4475.2 έρραψαν G5444 φύλλα G4808 συκής G2532 και G4160 εποίησαν G1473 αυτοίς G4023.1 περιζώματα
  8 G2532 και G191 ήκουσαν G3588 της G5456 φωνής G2962 κυρίου G3588 του G2316 θεού G4043 περιπατούντος G1722 εν G3588 τω G3857 παραδείσω G3588 το G1168.1 δειλινόν G2532 και G2928 εκρύβησαν G3739 ο G5037 τε G* Αδάμ G2532 και G3588 η G1135 γυνή αυτού G1473   G575 από G4383 προσώπου G2962 κυρίου G3588 του G2316 θεού G1722 εν G3319 μέσω G3588 του G3586 ξύλου G3588 του G3857 παραδείσου
  9 G2532 και G2564 εκάλεσεν ο θεός G3588   G2316   G3588 τον G* Αδάμ G2532 και G2036 είπεν G1473 αυτώ G* Αδάμ G4226 που G1510.2.2 ει
  10 G2532 και G2036 είπεν G1473 αυτώ G3588 της G5456 φωνής σου G1473   G191 ήκουσα G4043 περιπατούντος G1722 εν G3588 τω G3857 παραδείσω G2532 και G5399 εφοβήθην G3754 ότι G1131 γυμνός ειμι G1510.2.1   G2532 και G2928 εκρύβην
  11 G2532 και G2036 είπεν G1473 αυτώ G3588 ο G2316 θεός G5100 τις G312 ανήγγειλέ G1473 σοι G3754 ότι G1131 γυμνός ει G1510.2.2   G1508 ει μη G575 από G3588 του G3586 ξύλου G3739 ου G1781 ενετειλάμην G1473 σοι G3778 τούτου G3441 μόνου G3361 μη G2068 φαγείν G575 απ΄ G1473 αυτού G2068 έφαγες
  12 G2532 και G2036 είπεν ο Αδάμ G3588   G*   G3588 η G1135 γυνή G3739 ην G1325 έδωκας G3326 μετ΄ G1473 εμού G3778 αυτή G1473 μοι έδωκεν G1325   G575 από G3588 του G3586 ξύλου G2532 και G2068 έφαγον
  13 G2532 και G2036 είπε G2962 κύριος G3588 ο G2316 θεός G3588 τη G1135 γυναικί G5100 τι G3778 τούτο G4160 εποίησας G2532 και G2036 είπεν G3588 η G1135 γυνή G3588 ο G3789 όφις G538 ηπάτησε G1473 με G2532 και G2068 έφαγον
  14 G2532 και G2036 είπε G2962 κύριος G3588 ο G2316 θεός G3588 τω G3789 όφει G3754 ότι G4160 εποίησας G3778 τούτο G1944 επικατάρατος G1473 συ G575 από G3956 πάντων G3588 των G2934 κτηνών G2532 και G575 από G3956 πάντων G3588 των G2342 θηρίων G3588 των G1909 επί G3588 της G1093 γης G1909 επί G3588 τω G4738 στήθει σου G1473   G2532 και G3588 τη G2836 κοιλία G4198 πορεύση G2532 και G1093 γην G2068 φαγή G3956 πάσας G3588 τας G2250 ημέρας G3588 της G2222 ζωής σου G1473  
  15 G2532 και G2189 έχθραν G5087 θήσω G303.1 αναμέσον G1473 σου G2532 και G303.1 αναμέσον G3588 της G1135 γυναικός G2532 και G303.1 αναμέσον G3588 του G4690 σπέρματός σου G1473   G2532 και G303.1 αναμέσον G3588 του G4690 σπερματός αυτής G1473   G1473 αυτός G1473 σου τηρήσει G5083   G2776 κεφαλήν G2532 και G1473 συ G5083 τηρήσεις G1473 αυτού G4418 πτέρναν
  16 G2532 και G3588 τη G1135 γυναικί G2036 είπε G4129 πληθύνων G4129 πληθυνώ G3588 τας G3077 λύπας σου G1473   G2532 και G3588 τους G4726 στεναγμους σου G1473   G1722 εν G3077 λύπαις G5088 τέξη G5043 τέκνα G2532 και G4314 προς G3588 τον G435 άνδρα σου G1473   G3588 η G654.1 αποστροφή σου G1473   G2532 και G1473 αυτός G1473 σου κυριεύσει G2961  
  17 G3588 τω δε G1161   G* Αδάμ G2036 είπεν G3754 ότι G191 ήκουσας G3588 της G5456 φωνής G3588 της G1135 γυναικός σου G1473   G2532 και G2068 έφαγες G575 από G3588 του G3586 ξύλου G3739 ου G1781 ενετειλάμην G1473 σοι G3778 τούτου G3441 μόνου G3361 μη G2068 φαγείν G575 απ΄ G1473 αυτού G2068 έφαγες G1944 επικατάρατος G3588 η G1093 γη G1722 εν G3588 τοις G2041 έργοις σου G1473   G1722 εν G3077 λύπαις G2068 φαγή G1473 αυτήν G3956 πάσας G3588 τας G2250 ημέρας G3588 της G2222 ζωής σου G1473  
  18 G173 ακάνθας G2532 και G5146 τριβόλους G393 ανατελεί G1473 σοι G2532 και G2068 φαγή G3588 τον G5528 χόρτον G3588 του G68 αγρού
  19 G1722 εν G2402 ίδρωτι G3588 του G4383 προσώπου σου G1473   G2068 φαγή G3588 τον G740 άρτον σου G1473   G2193 έως G3588 του G654 αποστρέψαι G1473 σε G1519 εις G3588 την G1093 γην G1537 εξ G3739 ης G2983 ελήφθης G3754 ότι G1093 γη G1510.2.2 ει G2532 και G1519 εις G1093 γην G565 απελεύση
  20 G2532 και G2564 εκάλεσεν Αδάμ G*   G3588 το G3686 όνομα G3588 της G1135 γυναικός αυτού G1473   G2222 Ζωή G3754 ότι G1473 αυτή G1510.7.3 ην G3384 μήτηρ G3956 πάντων G3588 των G2198 ζώντων
  21 G2532 και G4160 εποίησε G2962 κύριος G3588 ο G2316 θεός G3588 τω G* Αδάμ G2532 και G3588 τη G1135 γυναικί αυτού G1473   G5509 χιτώνας G1193 δερματίνους G2532 και G1746 ενέδυσεν G1473 αυτούς
  22 G2532 και G2036 είπεν ο θεός G3588   G2316   G2400 ιδού G* Αδάμ G1096 γέγονεν G5613 ως G1520 εις G1537 εξ G1473 ημών G3588 του G1097 γινώσκειν G2570 καλόν G2532 και G4190 πονηρόν G2532 και G3568 νυν G3379 μήποτε G1614 εκτείνη G3588 την G5495 χείρα G2532 και G2983 λάβη G575 από G3588 του G3586 ξύλου G3588 της G2222 ζωής G2532 και G2068 φάγη G2532 και G2198 ζήσεται G1519 εις G3588 τον G165 αιώνα
  23 G2532 και G1821 εξαπέστειλεν G1473 αυτόν G2962 κύριος G3588 ο G2316 θεός G1537 εκ G3588 του G3857 παραδείσου G3588 της G5172 τρυφής G2038 εργάζεσθαι G3588 την G1093 γην G1537 εξ G3739 ης G2983 ελήφθη
  24 G2532 και G1544 εξέβαλε G3588 τον G* Αδάμ G2532 και G2733.1 κατώκισεν G1473 αυτόν G561 απέναντι G3588 του G3857 παραδείσου G3588 της G5172 τρυφής G2532 και G5021 έταξε G3588 τα G5502 χερουβίμ G2532 και G3588 την G5394.1 φλογίνην G4501 ρομφαίαν G3588 την G4762 στρεφομένην G5442 φυλάσσειν G3588 την G3598 οδόν G3588 του G3586 ξύλου G3588 της G2222 ζωής