Nehemiah 12:14

ECB(i) 14 of Meloochi, Yah Nathan; of Sheban Yah, Yoseph;