Nehemiah 12:14

JPS_ASV_Byz(i) 14 of Melicu, Jonathan; of Shebaniah, Joseph;