Nehemiah 12:14

Segond(i) 14 pour Meluki, Jonathan; pour Schebania, Joseph;